Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 1 / 2002
Апстракти

 


 

UDC: 681.3.06

BLUEAGENT – интелигентни сервис за аутоматску размену контаката базиран на Bluetooth технологији

BLUEAGENT – Inteligent Wireless Contact Negotiator Based On Bluetooth Technology

Страхиња Дошен, Милан Вукославчевић, Петар Илић, Бојан Ковачевић,
Горан Даковић, Владо Делић

Апстракт: У овом раду је представљен један нови концепт персонализованог и дистрибуираног сервиса за размену контактних информација. Сервис се базира на коришћењу јединствених карактеристика Bluetooth технологије. Прототип овог сервиса је имплементиран у облику BlueAgent апликације

Кључне речи: Софтвер. Интелигентни сервис

Abstract: In this paper, a new concept of a truly personalized and distributed service for contact information exchange is presented. The service exploits unique features of Bluetooth technology. Concept prototype was implemented as modular application called BlueAgent.

Key Words: Software. Intelligent Wireless.

 

Страхиња Душан
ФТН Нови СадМилан Вукославчевић
ФТН Нови Сад

 

Петар Илић
ФТН Нови СадБојан Ковачевић
ФТН Нови СадГоран Ђаковић
ФТН Нови Садментор др Владо Делић
ФТН Нови Сад


UDC: 681.324(100): 913

Дигитални јаз

Digital Divide

Владо Бијелић

Апстракт: Овај рад даје приказ великих неједнакости у приступу Интернету по географским регионима и указује на иницијативе за премошћавање овог стања.

Кључне речи: Интернет. Географски региони

Abstract: This document presents the great disparities in Internet access across geographic regions and initiative a bridge that spans the digital divide.

Key Words: Internet. Geographical regions.

Владо Бјелић
Савезно министарство за телекомуникације
Београд


UDC: 681.324(100): 003.349

Ћирилица vs. Internet (локализација и интернационализација-проблеми и решења)

Cyrillic vs. Internet (localisation and internationalization-problems and solutions)

 Рудан Саша, Рудан Синиша, Минић Предраг

Апстракт: У почетку свог развоја рачунари нису разумели национална обележја; писма, па ни ћирилицу. Сада, након више деценија, напротив, многи корисници не разумеју да нас рачунари већ сасвим добро разумеју. У овом документу модуларно се анализира Интернет Инфраструктура упоређујући различита решења, а где су неефикасна или не постоје дају се предлози конкретних решења. Показаће се да понекад и новија решења имају специфичне недостатке. Тиме се даје комплетно решење реализације ћириличних Информационог система, обраћајући се тиме и двема групацијама; реализаторима ћириличних (локалних, интернационалних) система, али и наручиоцима таквих система да би постали свесни њихових могућности и (не)ограничења.

Кључне речи: Интернет. Ћирилица. Научни скуп

Abstract: In the beginning, computers haven’t understood national attributes; writings, the same was with Cyrillic. Now, after many decades, things are changed, now many computer users don’t understand that Computers already understand us very well. This document presents a modular analysis of the Internet Infrastructure. It compares different existing solutions, and where there is no existing, or no efficient solution, new will be proposed. It will be shown that sometimes even the newer solutions have specific disadvantages. With this analysis, a complete solution of a Cyrillic Information System is given. Two target groups are addressed, implementers of internationalized systems, but also the clients in need of those systems, in order for them to become aware of current limitations (capabilities)

Key Words: Internet. Cyrillic. Seminar SciencesСаша Рудан
ЕТФ Београд
E-mail:
mprinc@galeb.etf.bg.ac.yuСиниша Рудан
ЕТФ Београд
E-mail:
sin@galeb.etf.bg.ac.yuПредраг Минић
ЕТФ Београд
E-mail:
mpredrag@galeb.etf.bg.ac.yu


UDC: 681.3.06 :351.816

Вишеканална интеграција поштанских услуга:
VoiceXML технологија

Multichannel Integration Of Postal Services:
VoiceXML technology

Дамир Трнинић

Апстракт: У раду су представљене могућности примене VoiceXML технологије на задацима испуњења захтева за вишеканалном интеграцијом поштанских услуга, једним од највећих изазова са којима се поштанске компаније сусрећу на свом путу увођења новог е-Business модела пословања. VoiceXML технологија ће наћи бројна места примене у домаћој поштанској компанији, од којих су нека представљена и у овом раду.

Кључне речи:

Abstract - VoiceXML enables integration of voice services with data services using familiar client-server paradigm. It’s capability to offer infrastructure convergence of voice and data in phone and Web background is very important for postal companies in quest for answer on challenge of multichannel integration of postal services. There are many points of implementation, as well as new postal services, where VoiceXML technology brings great benefits.

Дамир Трнинић
ЈП ПТТС “Србија”
Damirtrnini@jpptts.com


UDC: 659.443 :681.3.06

Валоризација метода синхронизације мултимедијалних
сигнала на бази QoS параметара

QoS-based Assessment Of Synchronization Methods
For Multimedia Signals

Милојко Јевтовић, Гордана Гардашевић

Апстракт: У раду је презентован део резултата истраживања која су се односила на анализу метода, алгоритама и протокола синхронизације, а циљ им је био да се на бази квалитета услуга (QoS - Quality of Service) вреднују њихове перформансе и дефинишу критеријуми за практичну примену и управљање QoS-ом.

Кључне речи: Мултимедија. База QoS параметара.

Abstract: This paper presents the concept of QoS for synchronization methods assessment and is based on proposed model for analysis and verification of specific synchronization method, algorithm or protocol. This model is based on the fact that the verification is done by QoS parameters estimation.

Key Words: Multimedia Signals. QoS Based Assessment

 

Фотографија није доступна

 

 

Милојко Јевтовић
Војнотехнички Институт
БеоградГордана Гардашевић
ЕТФ Бања Лука
Република Српска


UDC: 681.33

Microwave Transistor Noise Modeling Using Neural Models Of Noise Wave Temperatures

Моделовање шума микроталасних транзистора коришћењем неуронских модела температура шума

Златица Маринковић, Вера Марковић, Оливера Пронић

Abstract: In this paper we proposed a new approach in noise modeling of packaged microwave transistors. The modeling is based on a noise wave representation of transistor intrinsic circuit. The noise wave temperatures are introduced as empirical parameters of the noise model and their frequency dependence is modeled using neural networks. In that way frequency extrapolation of noise parameters is enabled and on-line optimization in circuit simulator is shifted to off-line training of neural networks. Also, an example of transistor noise modeling for one specified component is shown and a good agreement with the measured characteristics is observed

Key Words: Microwave transistor.

Апстракт: У овом раду предложен је нови приступ у моделовању шума пакованих микроталасних транзистора. Поступак моделовања је базиран на таласној репрезентацији шума еквивалентног унутрашњег кола транзистора. Таласне температуре шума су уведене као емпиријски параметри модела шума, а њихове фреквенцијске зависности су моделоване помоћу неуронских мрежа. Овакав приступ моделовању шума омогућава екстраполацију параметара шума и замењује он-лине оптимизацију у микроталасном симулатору off-line обучавањем неуронских мрежа. Поступак моделовања илустрован је на примеру конкретног микроталасног транзистора. Уочено је добро слагање моделованих и одговарајућих мерених карактеристика.

Кључне речи: Микроталасни транзисторЗлатица Маринковић
Електронски факултет НишВера Марковић
Електронски факултет НишОливера Пронић
Електронски факултет Ниш


UDC: 681.3.6:003.349

OCR – софтвер за препознавање ћириличних слова

OCR – software for recognition cyrillic letters

Велибор Илић

Апстракт: У раду се говори о програму OCR за препознавање ћириличних слова. Описани су проблеми који се јављају приликом израде софтвера за препознавање слова и предложена су нека од решења која се могу применити да би се превазишли постојећи проблеми. Описан је и поступак примене неуронских мрежа у препознавању слова.

Кључне речи: OCR, ћирилична слова, препознавање облика, неуронске мреже, објектно оријентисано програмирање, Delphi

Abstract: This text describes OCR software for recognition Cyrillic letters. In this text is being discussed about problems that can be appearing during development OCR software and suggested is some solutions for those problems. Appliance neural networks for recognition Cyrillic letters.

Key Words: OCR, Cyrillic letters, pattern recognition, neural networks, object oriented programming, Delphi

Velibor Ilić
E-mail ilicv@eunet.yu


UDC: 659.444: 681.3.06

MPEG-4 Аудио/Видео технологија: имплементација и примена

MPEG-4 Audio/Video technology: implementation and application

Иван Димковић, Драгорад Миловановић

Апстракт - Уочавање чињенице да су аудио/видео апликације на ниским битским протоцима потенцијално врло интересантне за потрошаче, па према томе и за произвођаче и провајдере сервиса, довело је до значајних активности на стандардизацији. ISO/IEC MPEG стандарди су врло сложени и захтевају софистицирану технологију. У раду смо приказали резултате софтверске имплементације MPEG-4 аудио/видео кодека као и две апликације у мултимедијалним комуникацијама на Интернету.

Кључне речи: MFEG-4 стандард, Мултимедија.

Abstract - The recognition that audio/visual applications at low bit rates are potentially very interesting to consumers, and hence manufacturers and service providers, led to considerable standardization activity. ISO/IEC MPEG standards are very complex and require sophisticated technology. The results of software implementation of MPEG-4 audio/video codecs as well as two applications of multimedia communications on Internet are presented in this paper.

Key Words: MFEG-4 standards. MultimediaIvan Dimković
PsyTEL Research Beograd
E-mail:
dim@psytel-reseach.co.yuDragorad Milovanović
ETF, Beograd
E-mail:
emilovan@etf.bg.ac.yu

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.