Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 3-4 / 2002
Апстракти

 


UDC: 581.3.06

Развој пословних апликација у вишеслојној архитектури коришћењем XML-а и Javе

Business Application Development in n-tier Architecture Using XML And JAVA

Ненад Аничић, Зоран Марјановић, Ивана Милосављевић, Никола Лазић, Београд

Апстракт: Циљ овог рада је да прикаже одређена решења за развој пословних апликација у вишеслојном Оracle-Java окружењу. У реализацији пројекта коришћени су производи компаније Oracle. Представљено је решење за средњи слој апликације, као и одговарајућа решења за презентациони слој.

Кључне речи: Вишеслојна архитектура, XML, JAVA

Abstract: The purpose of this paper is to present some solutions for business application development in n-tier Oracle-Java environment. During the project realization Oracle products were used. This paper presents solutions for middle application tier as well as corresponding presentation application tier.

Key Words: N-tier, Architecure. XML. JAVA

Ненад Аничић
ФОН, Београд

Зоран Марјановић
ФОН, Београд

Ивана Милосављевић
Software Engineering, Београд

Никола Лазић
Software Engineering, Београд


UDC: 659.4

Web апликација за подршку спортским такмичењима у вишебоју

Web Application For All-round Games Competitions Support

Милош Мерџановић, Недељко Остојић, Војна академија, Београд

Апстракт: Резултат у такмичењима у вишебоју (десетобој, петобој, параски, биатлон...) се израчунава по сложенијим принципима него у такмичењима где такмичар наступа у само једној дисциплини. Постојећа решења информатичке подршке спортским такмичењима у више дисциплина не задовољавају потребе корисника. Овде је представљена апликација која омогућава унос резултата са различитих локација, ефикасан унос великог броја података, дистрибуцију тренутних и коначних резултата преко Интернета и брзо генерисање билтена.

Кључне речи: Апликација. Спортска такмичења

Abstract: Result in all-round games (decathlon, pentathlon, paraski, biathlon…) is calculated using more complex principles then in competitions where competitor takes part just in one discipline. Existing solutions of that problem does not answer to all customers’ needs. The web application, presented here, allows results input from various locations, effective input of large amounts of data, distribution of temporary and final results over the Internet and quick generation of bulletin.

Key Words: Application. Games Competitions

Милош Мерџановић,
Војна академија, Београд

Недељко Остојић, Војна академија, Београд


UDC: 681.3.002.513.1

Пројектовање и развој Data Warehouse и Data Mining система студентске службе ФОНа

Design And Development Of FON's Student Service Data Warehouse And Data Mining

Дарко Круљ, Милија Сукновић, Милан Мартић, Милутин Чупић

Апстракт: У раду је приказан методолошки поступак пројектовања Data Warehouse (DW) и Data Mining (DM) система студентске службе ФОНа. Овај систем представља добру информациону основу за разне анализе и предвиђања у наредном временском периоду.

Кључне речи: АОП. Студентска служба

Abstract: In this paper we describe methodological approach for design and development of FON’s student service data warehouse (DW) and data mining (DM). It is a good base for many different analysis and predictions in future.

Key Words: Data Processing. Student service

Дарко Круљ,
ФОН, Београд

Милија Сукновић,
ФОН, Београд

Милан Мартић,
ФОН, Београд

Милутин Чупић, ФОН, Београд


UDC: 65.01.008

Business Intelligence Portal - систем за подршку одлучивању Више школе унутрашњих послова

Business Intelligence Portal - Police College Decision Support System

Данило Видојковић, Јаков Савић, Драгана Бечејски-Вујаклија

Апстракт: У раду је представљено једно конкретно решење Система за подршку одлучивању и наведене су његове кључне функције унутар сваког од подсистема, сагласно претходно сагледаним потребама. Приказана је његова глобална структура - извори података, модели одлучивања, софтвер за управљање системом и за његово коришћење. Систем је потпуно применљив и у школама другог типа.

Кључне речи: Школе. Информациони систем

Abstract: The paper deals with the concrete solution of the police college Decision Support System and key functions for each of its subsystems. Its global structure is presented – source of data, decision models, and software for using and managing the system. The system can be applied in all kinds of colleges and schools.

Key Words: Police College. Information System

 

Данило Видојковић,
Виша школа унутрашњих послова, Земун

Јаков Савић,
Виша школа унутрашњих послова, Земун

Драгана Бечејски-Вујаклија, ФОН


UDC. 658.033: 681.3.008

Производна предузећа и електронско пословање

Industrial Company's And Electronic Business

Даница Лечић, Слађан Бабарогић

Апстракт: Развој и све већа примена Интернета развио је нови начин пословања назван електронско пословање. Као и продавци и произвођачи користе Интернет да би остварили везе са купцима ради идентификовања њихових потреба и захтева, уколико се већ не баве директном продајом. Овакав начин функционисања производних предузећа назива се e-manufacturing, електронско управљање производњом.

Кључне речи: Електронско пословање. е-производња

Abstract: New way of doing business called electronic business has developed with Internet expansion and it's multiple application. Manufacturers as well as sellers use Internet to make relationships with customers and determine their needs and requests. This kind of industrial company's functioning is called electronic manufacturing (e-manufacturing).

Key Words: E-Business. E-manufacturing

 

Даница Лечић,
ФОН, Београд

Слађан Бабарогић
ФОН, Београд


 UDC: 65.01

Одређивање дискриминативности номиналних података на примеру анализе избора аеродрома поласка

Determining Discrimination Of The Nominal Data At The Example Of The Analysis Of Departure Airport Choice

Мира Паскота, Милица Калић

Апстракт У овом раду KDAN метода примењена је на номиналне податке добијене анкетирањем путника из Југославије који започињу путовање на аеродромима у Београду и Будимпешти. Квази-дискриминациона анализа номиналних података је метода која омогућава квалитетну дискриминациону анализу у случају када су променљиве описане на номиналном нивоу. У раду KDAN метода је примењена приликом анализе избора аеродрома поласка, и дала је одличне резултате приликом одређивања дискриминативности и предикције избора аеродрома поласка (Београд или Будимпешта) од стране путника.

Кључне речи: Номинални подаци. Аеродром

Abstract: In this paper KDAN method for discriminant analysis of nominal data is used on data gathered by surveying passengers from Yugoslavia with departures at the airports in Belgrade and Budapest. Quasi-discriminant analysis of nominal data is method that allows good quality discriminant analysis in cases when all variables in model are nominal. In the paper KDAN method is applied in order to analyze departure airport choice, with very good results regarding discrimination and departure airport (Belgrade or Budapest) choice prediction.

Key Words: Nominal Data. Airport.

Мира Паскота,
Саобраћајни факултет, Београд

Милица Калић, Саобраћајни факултет, Београд


UDC: 681.31.001

Процена ефикасности учесника електронске трговине

Efficiency Assesing Of Participants In E-Commerce

Гордана Поповић, Милан Мартић, Милан Станојевић

Апстракт: У овом раду је дат приказ могућности примене DEA методе за анализу ефикасности учесника у електронској трговини. DEA је метода математичког програмирања која се веома успешно користи за оцену пословања организационих јединица, нарочито у непрофитном и услужном сектору. Електронска трговина је постала веома распрострањен начин куповине и продаје у последњих неколико година. Сврха примене DEA метода је оцењивање ефикасности појединих учесника електронске трговине, утврђивање извора њихове неефикасност и побољшање њене ефикасности, посебно у областима које су оријентисане према корисницима.

Кључне речи: DEA, ефикасност. Електронска трговина

Abstract: In this paper, possibilities of application of DEA method for measuring of e-commerce participants’ efficiency are presented. DEA is mathematical programming method that is used very successfully in the past few years for assessing relative efficiency of organizational units, particularly in non-profit and service sector. E-commerce has become a very extensive way of doing business in recent time. In that context, DEA methods could be very useful for e-commerce with assessing efficiency score of e-commerce participants. DEA also could be used for identification source of participants’ inefficiency, especially in the customer-oriented segment of e-commerce.

Abstract: DEA, Efficiency. E-Commerce.

 

Гордана Поповић,
ФОН, Београд

Милан Станојевић,
ФОН, Београд

Милан Мартић,
ФОН, Београд


UDC: 65.01

Mоделовање оперативног планирања у системима одржавања примјеном фази-логике

Operative Planning In Maintenance Systems Using Fuzzy Logic

Маринко Алексић

Апстракт: Полазећи од констатације да је основни проблем у процесу оперативног планирања јединствена и аутоматизована методологија утврђивања приоритета захтјева за одржавање, креиран је и фазификован хијерархијски модел утврђивања приоритета захтјева за одржавање. Креиран је оригиналан начин за модуларну израду сложених фази система коришћењем програмског пакета Matlab и Simulink. Креиран је симулациони базни модел, за проbлеме највеће општости, са могућношћу анализе осјетљивости коначног рјешења на варирање улазних промјенљивих, са простим начином примјене и могућношћу скраћења базног модела, зbог повећања примјењивости у процесу оперативног планирања.

Кључне речи: Системи одржавања. Фази логика

Abstract: To start with statement that primary problem in operative planning process is an uniform and automatically methodology for establishing priority of demands for maintenance, an hierarchical model of establishment priority of demands of maintenance is created and fuzzyficated. An original method for modular production complex fuzzy systems using Matlab and Symulink is created. Simulated base model is created, for problems of the biggest generality, with possibility of analyses of final solution sensitivity on varying input variables, with simple usability and with possibility of base model reducing, because of usability increasing in operative planning process.

Key Words: Meintenance Systems, Fazzy Logic. 

Маринко Алексић,
ТРЗ Сава Ковачевић, Тиват


UDC: 65.01

Дефиниција универзалног означавања надграђених Петри-мрежа заснованог на PNML-u

Upgraded Petri Net Universal Markup Definition Based on PNML

Драган Гашевић, Мирослав Хаврам

Апстракт: У раду је предложено универзално означавање надграђених Петри-мрежа које представљају посебан дијалекат Петри-мрежа. Постојеће решење универзалног означавања Петри-мрежа је засновано на коришћењу XML-а и названо Petri Net Markup Language (PNML). Оно представља општи концепт којим се дефинише структура XML документа који описују моделе различитих дијалеката Петри-мрежа. Универзално означавање надграђених Петри-мрежа проистиче из препоруке дате у дефиницији PNML-а где се предлаже његово проширење специфичностима појединог дијалекта Петри-мрежа, коришћењем објектно оријентисаних принципа. Да би проширења PNML-а са специфичностима надграђених Петри-мрежа била очигледнија и независна од језика за дефиницију XML документа (нпр. XML Schemа, TREX) у раду је коришћен UML. При дефиницији универзалног означавања је узето у обзир да буде погодно: за коришћење web сервисима и за трансформацију у неки графички формат који се користи у Интернету окружењу.

Кључне речи: ПЕТРИ-мреже. PNML

Abstract: In this paper universal markup of upgraded Petri Nets that represent special kind of Petri Nets is presented. Existing solution of universal markup of Petri Nets is based on XML and is called Petri Net Markup Language (PNML). This solution represents general concept that defines structure of XML documents that describe models of different kind of Petri Nets. Universal markup of upgraded Petri Nets derives from recommendation given in definition of PNML. PNML recommends its extensions by specific features of each kind of Petri nets by using object oriented principles. Extensions of PNML with specific features of upgraded Petri Nets are presented with UML in order to be more obvious and more independent from language for definition of XML documents (XML Schema, TREX). Proposed definition has formulated to be suitable for: using by Web services and the transformation to some graphic format used on the Internet.

Key Words: PETRI Net. PNML.

 

Драган Гашевић,
Војна академија, Београд

Мирослав Хаврам,
Војна академија, Београд


UDC: 65.01

Један приступ имплементацији перзистентног сервиса

An Approach To The Persistence Sevice Implementation

Милица Вучковић, Синиша Нешковић, Слађан Бабарогић

Апстракт: Перзистентни објекти који се користе у објектно-оријентисаним апликацијама захтевају перзистентне меморијске механизме. Ако се објекти меморишу и добијају из релационе базе потребно је обезбедити специјалне перзистентне објектно-релационе сервисе. У овом раду изложен је један приступ у пројектовању перзистентних објектно-релационих сервиса.

Кључне речи: Перизистентни објекти. Механизми складиштења. Објектно релациони сервиси. Брокери. БП

Abstract: Persistent objects, which are used in object-oriented application, need to be saved in a persistent storage. If an relational databases is used to store and retrieve objects, special object-relational services are required. In this paper an approach to object-oriented design of persistence services for persistent objects is proposed.

Key Words: PersistentObjects.Storage Mechanisms. Object-Relational Services. Data base. Brokers. e

Милица Вучковић,
ФОН, Београд

Синиша Нешковић,
ФОН, Београд

Слађан Бабарогић,
ФОН, Београд


UDC : 681.3.01

Регуларни едитор

Regular Editor

Мирослав Хајдуковић, Зорица Сувајџин, Жарко Живанов

Апстракт: Овај рад је посвећен излагању новог начина едитирања програмског текста, који елиминише грешке едитирања, води корисника у току едитирања и значајно смањује број притисака на дирке тастатуре током едитирања. Изложени концепт едитирања, назван регуларно едитирање, се заснива на приступу који програмски текст не посматра као низ знакова, него као сложену структуру, компоновану од унапред дефинисаних компоненти, које се комбинују по унапред заданим правилима. Поштовање ових правила се остварује посредством посебних дијалога, намењених избору и комбиновању поменутих компоненти. У раду су обрађени и аспект имплементације регуларног едитора и његов однос према компајлерима.

Кључне речи: Едитор. Лексичка анализа. Синтаксна анализа. Компајлер.

Abstract: This paper presents a new concept of program text editing, which eliminates editing errors, guides users during editing, and reduces in great extent keystrokes during editing. The presented concept of editing is called regular editing. It is based on approach that does not see program text as an array of characters, but as a complex structure, composed of components from a given finite set. The components are combined according to a given set of rules. These rules are applied by special dialogs, intended to help select and combine the components. This paper discusses implementations of regular editors and their relationship to compilers.

Key Words: Editor. Lexical Analysis. Syntax analysis. Compiler.

,,, Факултет техничких наука, Нови Сад

Мирослав Хајдуковић,
ФТН Нови Сад

Зорица Сувајџин,
ФТН Нови Сад

Жарко Живанов,
ФТН Нови Сад


UDC:681.3.01

Системи на бази технологије агената

Systems Based On Agent's Technology

Велибор Илић

Апстракт: У раду се говори о системима на бази технологије агената, класификацији агената према функцији и њиховој примени. Направљено је поређење између објектно оријентисаног програмирања и технологије на бази агената.

Кључне речи: Интелигентни агенти. Мулти агентни системи. Објектно оријентисано програмирање

Abstract: Paper is talk about software systems developed using agents, classification of agents based on functionality and application, and comparison between object orientated programming and agents.

Key Words: Intelligent Agents. Multiagent Systems. Object oriented Programming(OOP)

Велибор Илић,
Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.