Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 5 / 2003
Апстракти

 


Инфо М 5/2003.пп 4-9

Радослав М. Раковић, Бранислав Ј. Лазаревић

Нова методологија процене трошка софтверских пројеката

Апстракт: Успешно управљање софтверским пројектом, поред добро дефинисаног процеса развоја, захтева рану процену сложености пројекта. У досадашњој пракси, трошкови развоја софтверских пројеката су обично одређивани а постериори тј. после имплементације софтвера. Суштина проблема је, међутим, имати ову процену а приори тј. пре почетка развоја. У овом раду презентирана је методологија која омогућује рану процену трошкова софтверских пројеката и њено побољшавање кроз сукцесивне фазе развоја. Методологија подразумева објектно-оријентисани приступ заснован на Јединственом језику за моделирање (UML) и Јединственом процесу развоја софтвера (USDP). Показује се да процес процене условљен случајевима коришћења, оријентисан према архитектури, итеративан и инкременталан значајно побољшава и упрошћава рану процену трошкова. Предложенa методологија је укратко описана и илустрована на примеру POST софтверског пројекта.

Кључне речи: Трошак развоја софтвера, Процена напора, Објектно-Оријентисани приступ, Јединствени језик за моделирање (UML), Јединствени процес развоја софтвера (USDP), Метрике величине софтвера

New Methodology To Estimate The Cost Of Software Development Projects

Abstract: Successful management of a software project, besides well-defined project development process, requires an early estimate of the project complexity. In a prevailing practice, the software development costs usually have been determined a posteriori i.e. after the actual software implementation. It is essential, however, to know the estimate a priori, i.e., before the actual commencement of works. This paper presents a methodology that enables an early estimate of the software development cost and the estimate refinements during subsequent development phases. The methodology assumes the object-oriented approach based on the Unified Modeling Language (UML) and Unified Software Development Process (USDP). It is shown that the Use Case Driven, Architecture-Centric, Iterative and Incremental estimate process significantly improves and simplifies early cost estimates. The methodology is presented in briefly and illustrated on the POST (Point-of-Sale Terminal) software development project.

Key Words: Software Development Cost, Effort Estimate, Object-Oriented Approach, Unified Modeling Language (UML), Unified Software Development Process (USDP), Software Size Metrics 

Радослав М. Раковић

Бранислав Ј. Лазаревић


Инфо М 5/2003 пп.10-13.

Јелена Мишић, Војислав Б. Мишић

Adaptive Slave/Slave Bridge Scheduling In A Two-Piconet Bluetooth Scatternet

Abstract: This paper discusses the minimization of end-to-end packet delays in a Bluetooth scatternet with a Slave/Slave bridge. Using the theory of queues with vacations, we investigate the possibility of choosing scatternet parameters so as to minimize the aforementioned delays. We show that the minimization of delay should be based on inter-piconet traffic, and present an algorithm that would change the bridge residence time dynamically to accomplish this. Simulation results confirm that the algorithm is able to achieve minimum end-to-end delay for inter-piconet traffic under a wide range of traffic loads.

Keywords: Bluetooth scatternet, Slave/Slave bridge, performance evaluation, queueing theory, delay minimization

Адаптивно управљање славе/славе мостом у Bluetooth мрежи са два пиконета

Сажетак: У раду се разматрају кашњења пакета у сложеној мрежи Bluetooth уређаја (scatternet) састављеној од две просте мреже (piconet) повезане тзв. Славе/Славе мостом. Користећи теорију редова чекања, испитана је могућност избора параметара мреже у циљу минимизирања поменутих кашњења. Показано је да је минимизација на основу кашњења нелокалног саобраћаја боља, и приказан је једноставан алгоритам који динамички одређује времена боравка моста у једном или другом пиконету. Симулациони резултати су потврдили да је алгоритам у стању да постигне кашњења која су блиска теоријским минималним вредностима, у широком опсегу интензитета саобраћаја.

Кључне речи: Bluetooth мрежа, Bluetooth pikonet, оцена перформанси, минимизација кашњења

Јелена Мишић

Војислав Б. Мишић


ИнфоМ 5/2003 пп.14-19.

Владимир Курбалија, Мирјана Ивановић, Зоран Будимац

CBR - Закључивање на основу случајева

Садржај: Закључивање на основу случајева је релативно нови приступ у интелигентном претраживању (великих) база података. Свака нова претрага је базирана на претходним сличним случајевима, тако да је искуство присутно у свакој новој претрази. Овом приступу је посвећена велика пажња како у електронском пословању тако и у претраживању преко Интернета.

Кључне речи: закључивање на основу случајева, интелигентно претраживање

CBR - Case-Based Reasoning

Abstract: Case-Base Reasoning is relatively new approach in intelligent retrieval of (large) databases. Experience obtained in previous retrievals is starting point for current retrieval. This technique is important in different fields like: electronic commerce, Internet retrieval.

Key Words: Case-Base Reasoning, Intelligent Retrieval

Владимир Курбалија

Мирјана Ивановић

Зоран Будимац


ИнфоМ 5/2003 пп.20./22.

Мирослав Хуђец

МОШ/МИС - Информациони систем градске и општинске статистике словачке републике

Садржај: Информациони систем МОШ/МИС урађен је на захтев Статистичког завода Словачке републике. Систем решава потребе Статистичког завода на централном нивоу и на нивоима региона и окреса у области прикупљања података, ажурирања у базу података за све општине и градове, дистрибуцију на централни ниво и верификацију. Хијерархијска подела територије рађена је по систему NUTS, кога је дефинисао EUROSTAT. Прикупљају се подаци за 25 области показатеља , од којих се показатељи за 22 области прикупљају сваке године. У бази података налази се укупно 777 показатеља. Систем омогућава разне типове извештаја о показатељима за разне хијерархијске нивое и омогућава прављење публикација. Планира се динамичка презентација базе података на webu за изабране показатеље и омогућавање сакупљања и обраде показатеља који имају особине fuzzy бројева, фазификација показатеља и fuzzy класификација општина.

Кључне Речи: Мош/Мис, Статистика, Nuts, База Података, Показатељи

MOŠ/MIS - Urban And Municipal Statistics Project And Information System Of The Slovak Republic

Abstract: The MOS/MIS information system is the software solution of a project of the Statistical Office of the Slovak republic. This system solves the demands of the Statistical Office on nation-wide level and sublevels of regions and districts. He demands are: collecting data, update the database for all urban and municipalities, distribution of these data on the national-wide level and their verification. These hierarchical levels are developed using NUTS system. The NUTS system is defined by EUROSTAT. Data collecting is made for 25 areas of indicators. Data collecting is performed every year, for 22 of these areas of indicators. There are 777 indicators in all areas. The information system allows different types of output of these indicators, for different hierarchical levels and publication creation. We are preparing dynamic presentation on the web for some indicators. We are also preparing the possibilities for data collection and processing of indicators, which have characteristics of fuzzy numbers, constructing of fuzzy sets which describe some indicators and fuzzy classification of urban and municipalities.

Key Words: MOS/MIS, statistics, nuts, database, indicators

Мирослав Хуђец


ИнфоМ 5/2003 пп.23-30.

Зоран Миличевић, Зоран Бојковић

Симулациони модел за контролу саобраћаја у мрежи са асинхроним трансфер модом на бази TCP/IP протокола

Апстракт: У оквиру овог рада је поред теоретског разматрања АТМ-а као технике преноса у широкопојасној дигиталној мрежи са интегрисаним сервисима (B-ISDN) и TCP/IP протокола представљан и симулациони модел за контролу преноса TCP/IP протокола преко АТМ мреже. Идеја је била да се осмисли алгоритам за израчунавање повратне спреге на основу кога ће се пратити и снимати стање на преносном линку у условима генерисања TCP саобраћаја, а у циљу повећања искоришћености капацитета преносног линка и смањења евентуалних могућих губитака. Симулирана је TCP-ATM мрежна топологија са више извора преко које се дошло до одређених резултата, као на пример да тренутна искоришћеност заједничког преносног линка, када је активан један или више извора, без обзира на врсту саобраћаја расте са повећањем максималне величине сегмента, а саобраћај је уједначенији.

Кључне речи: Симулациони модел, Контрола саобраћаја у мрежи, TCP/IP протокол

Simulation Model For Traffic Control In Network With Asynchronous Transfer Mode On TCP/IP Protocol Base

Abstract: In this work, beside theoretical discussion ATM as transfer mode in Broadband integrated services digital network and TCP/IP protocol, presented simulation model for TCP/IP protocol control transmission through ATM network. The idea was to create algorithm for span feedback it will be controlled and monitored by which the state on transmission link in terms to generate TCP traffic, toward increase utilize capacity transmission link and decrease of eventually losses. TCP-ATM network simulated is topology by many sources with which I came to defined results, as for example, momentarily utilization of common transmission link, when it is actived one or many sourses, regardless to the traffic type increases with raised maximal segment size, and traffic is equate.

Key Words: Simulation Model, Traffic Control In Network, TCP/IP Protocol

Зоран Миличевић

Зоран Бојковић


ИнфоМ 5/,2003,пп.31-34.

Горан Т. Ђорђевић, Милан С. Марковић

Утицај ласерског фазног шума и интезитетског шума на перформансе кохерентног оптичког FSK пријемника

Садржај: У раду је представљена анализа кохерентног хетеродинског оптичког асинхроног и синхроног FSK пријемника у присуству ласерског фазног шума, случајних промена амплитуде оптичког сигнала и шот шума. На основу изведених аналитичких израза за одређивање вероватноће грешке, добијени су одговарајући нумерички резултати, који су приказани у раду. Направљена су поређења перформанси између синхроног и асинхроног ФСК пријемника узимајући у обзир претходно наведене сметње.

Кључне речи: Оптичке телекомуникације, вероватноћа грешке, FSK

Influence Of Laser Phase Noise And Intensity Noise On Coherent Optical FSK Receiver Performance

Abstract: This paper presents the analysis of coherent heterodyne optical asynchronous and synchronous frequency-shift keying (FSK) receiver performance in the presence of laser phase noise, intensity noise and thermal noise. On the basis of the previously derived analytical expressions for error probability, the corresponding numerical results are presented and the comparison is made between synchronous and asynchronous FSK receivers in the presence of previously mentioned influences.

Key Words: Optical communications, Error probability, FSK

Горан Т. Ђорђевић

Милан С. Марковић


Инфо М бр. 5 Чланак стр.35. – 38.

Жељко Текић, Владо Делић

Компоненте система за читање E-mail порука на српском језику преко телефона

Апстракт: У овом раду приказане су основне компоненте за пројектовање и реализацију система за читање e-mail порука на српском језику, "e-mail reader". Дат је опис потребних компоненти, са акцентом на структуру e-mail поруке и MIME стандард, као и синтетизатор говора на српском језику оријентисан на повезивање разноврсних говорних сегмената. Истакнуте су његове предности у односу на постојеће синтетизаторе.

Кључне речи: E-mail reader, MIME стандард, синтетизатор говора.

Basic System Components For E-Mail Reading In Serbian Lenguage Over Telephone

 Abstract: This paper presents some basic components for conception of e-mail reading in Serbian language over telephone. A description of all necessary components is given putting emphasis on e-mail structure, MIME standard and concatenate TTS synthesizer in Serbian language, using speech segments of various length. It also, highlights advantages of AlfaNumTTS synthesizer over existent. There are many possibilities of using this system and the proposed model appears to be very promising.

Key Words: E-mail reader, MIME standard, TTS synthesizer

Жељко Текић

Владо Делић


Инфо М бр.5 Чланак стр 39.-47.

Горан Шимић

Примена Web технологија у настави

Сажетак: Овај материјал је практично оријентисан - описује архитектуру, дизајн и имплементацију Code Tutor-а, интелигентног туторског система заснованог на Web-у, који је намењен обуци студената у области радио-комуникација. Code Tutor је дизајниран као Web учионица и клијент-сервер систем, изграђен коришћењем модерних интелигентних и Интернет технологија. Искуство са Code Tutor-ом показују да и наставници и студенти имају позитивна мишљења везана за коришћење система као подршке за учење различитих доменских тема. У циљу илустровања практичне примене Code Tutor-а, материјал представља неке детаље студентске и наставничке сесије са системом.

Кључне речи: Интелигентни туторски систем, Web технологије, архитектуре, дизајн и апликација.

Usage Of The Web Technologies In Education

Abstract: This paper is strictly practically oriented – it describes architecture, design, and implementation of Code Tutor, a Web-based intelligent tutoring system that facilitates learning of radio communications to the students of a telecommunications college. Code Tutor was designed as a Web-classroom client-server system, is ontologically founded, and was built using modern intelligent and Web-related technologies. Experience with Code Tutor so far shows that both teachers and learners have positive feelings about using Code Tutor as a support tool for learning different topics in the domain. In order to illustrate the use of Code Tutor in practice, the paper also presents some details of both students' and teachers' sessions with the system.

Key Words: Intelligent tutoring system, Web technologies, architectures, design, application.

Горан Шимић

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.