Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумени 6-7 / 2003
Апстракти

 


UDC 65.01

СТАНДАРДИЗАЦИЈА У ПРОЦЕСУ РА З ВОЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СОФТВЕРСКИХ РЕШЕЊА

Резиме: Стандардизација у области информационих технологија је битан фактор који допринеси остваривању применљивости информаци-оних технологија како у међународним, тако и у регионалним и националним оквирима. Без информатичких производа и услуга који су реализовани у сагласности са стандардима реализација глобалног информатичког друштва није могућа. Примена стандарда као регулативе омогућује корисницима, почев од научних институција, државне управе, великих корпорација па све до малих пословних јединица остваривање ефикасног, економичног, поузданог и сигурног управљања информацијама.

Циљ рада је да укаже на најзначајније, по мишљењу аутора, ЈУС и ИСО стандарде из области софтверског инжењерства чија би примена требала да нађе своје место у процесу развоја и имплементације софтверских решења.

Кључне речи : софтвер, софтверско инжењерство, животни циклус софтвера, вредновање, документација.

 

STANDARDIZATION IN DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SOFTWARE'S SOLUTIONS

Abstract: Standardization in domain of computer science technologies is important parameter, which is instrumental to implementation of computer science technologies adaptation as in international as in regional and national frames. It is not possible without IT products and services, which are, realized in agreement with standards of realizations of global IT society. Application of standard as legal act contrive to customers, starting with scientific institutions, government, big corporations, until small business units, implementation of effective, economical and undoubted steering of information.

Target of work is to refer to most important, in author's opinion, JUS and ISO standards in domain of software's engineering whose implementation could have found its own position in process of development and implementation of software's solutions.

Key Words: software, software engineering, software life cycle, evaluation, documentation.

 

Даринка Иванежа

 

UDC 681.3.06

УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ СОФТВЕРА У .НЕТ ОКРУЖЕЊУ

Резиме: Предмет овог рада је анализа и примена метода и стандарда за управљање развојем софтвера. Даће се кратак преглед међународних стандарда из области информационих система а посебно део који се односи на управљање развојем софтвера. Посебна пажња ће бити посвећена управљање развојем софтвера по Microsoft Solution Framewok-u (MSF) који обухвата колекцију модела и принципа, које треба да обезбеде ефективност у креирању софтверских пакета за решавање пословних проблема.

Кључне речи: Управљање развојем софтвера, п роцес развоја софтвера, ж ивотни циклус софтверског производа, MS Framework, .NET

 

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT IN .NET ENVIRONMENT

Abstract: The subject of this paper is the analysis and application of methods and standards for software development management. A short review of international standards used in the field of information systems is given with emphasis on software development management. Special attention will be paid to software project management within the Microsoft Solution Framework (MSF) comprising the collection of models and principles which should enable efficient creation of software packages for solving business problems.

Key Words: Software Project Management, Software Development Process, Software Life Cycle Process, MS Framework, .Net.

 

Mаријана С. Деспотовић

 

UDC 65.01:681.3.06

ЕЛЕКТРОНСКО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ

Резиме: Карактеристике данашње цивилизације су све већа глобализација и интернационализација света, праћене огромним количинама информација и наравно, изузетним могућностима за њихову примену. Да би људи остали, били способни да се прилагоде новим кретањима развијају се нови начини примања и прераде информација и посебно у домену преношења, односно пласирања знања. Корпорацијско образовање са свим могућностима за повезивање знања (е- библиотеке, образовање на дистанцу, интернет, интранет и др.) се креће ка електронском образовању.

Кључне речи: Електронско образовање, Стратешки развој

 

E-EDUCATION AND STRATEGIC DEVELOPMENT

Abstract: Characteristics of todays civilization are globalisation and internationalisation of the world, followed by immense quantity of information and, of course, exceptional possibilities for their application. In order for people to stay and be able to adapt to new trends, new ways of accepting and refining information are being developed, especially in the domain of transfer or placement of knowledge. Corporate education, with all its possibilities for knowledge interconnecting (e-libraries, distance learning, internet, internet etc.), is moving toward e- education.

Key words: e-education, strategic development

 

Гордана Милосављевић

 

UDC 681.3.06

ПРИМЕНА УЧЕЊА НА ДАЉИНУ КАО ПОДРШКА ТРАДИЦИОНАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ

Резиме: Високошколске установе реализују процес студирања организовањем студирања, реализацијом наставе и пружањем помоћи у учењу и полагању испита. Развој информационих технологија даје могућност унапређивања њиховог рада у смислу ефикасностии наставних и пословних процеса. Концепт учења на даљину обједињује идеје које се тичу оваквих промена. Овај рад даје пример примене овог концепта кроз реализацију факултетског интранета и употребе интернет технологија за подршку настави. Посебно су обрађени информациони подсистем студентске службе и употреба интернет технологија у подршци традиционалном наставном процесу.

 

AN APPLICATION OF DISTANCE LEARNING AS SUPPORT FOR TRADITIONAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY

Abstract: University institutions implement educational process through organization of studies, realization of education processes and providing students with the help in learning and passing exams. Information technology development gives universities the opportunity to improve their work in terms of efficiency of educational and business processes. Distance learning concept encompasses ideas regarding these changes. This paper considers an example of implementing this concept through the realization of faculty intranet and use of Internet technologies as an education process support. Student services subsystem and support to the traditional educational processes are emphasized.

 

Божидар Раденковић др Душан Стефановић

Ана Капларевић-Малишић Ана Савић

 

UDC 65.01

DATA MINING – ИНДУКТИВНО УЧЕЊЕ ИЗ БАЗА ПОДАТАКА

Резиме: У овом раду ће бити описан процес data mining-а заснованог на техникама вјештачке интелигенције, чији је циљ конструкција дескриптивних модела, за разлику од најчешће коришћених дата мининг алгоритма , који имају за задатак мониторинг и, на основу података , откривање одређених сазнања.

Кључне речи: data mining , индуктивно учење, стратегије претраживања.

 

DATA MINING – INDUCTIV LEARNING FROM DATA BASES

Abstract: This paper describes the data mining process based on techniques of artificial intelligence whose main goal is construction of descriptive models, unlike the usual data mining algorithm which is used for uncovering certain knowledge based on data and monitoring.

Key Words: data mining, inductive learning, search strategies

 

Љиљана Кашћелан Драгана Бечејски-Вујаклија

 

UDC 65.01

ИНТЕГРАЦИЈА СОФТВЕРСКИХ КОМПОНЕНТИ У ИНТЕЛИГЕНТНЕ СОФТВЕРСКЕ СИСТЕМЕ

Резиме: У раду је описан један пример интеграције интероперативних софтверски компоненти у интелигентне системе, као и интеграција интелигентних система у стандардне софтверске системе, чиме се омогућава њихов интелигентни рад. Описан је модел расплинутог система, урађен по моделу за израду интелигентних система назван ОБОА. Модел се заснива на објектно орјентисаном дизајну хијерархијском и више нивовском моделу. Описан је модел и представљена могућност креирања и коришћења расплинутих система. Коришћењем програмског језика C#.Nет имплементиран је расплинути Wеb сервис и клијентске Windows и Wеb апликације за креирање расплинутих система. На тај начин омогућено је да сваки клијент може креирати расплинути систем, а коришћењем Wеb сервиса, и користити услуге Wеb сервиса за расплинуто закључивање. У раду се такође сугеришу будући кораци у дизајнирању и имплементацији расплинутих система и алата за интелигентне системе.

Кључне речи: расплинути системи, wеb сервиси, софтверске компоненте, програмски језик C# , UML моделирање.

 

INTEGRATING SOFTWARE COMPONENTS INTO INTELLIGENT SOFTWARE SYSTEMS

Abstract: This paper describes an integration of an interoperable software component into intlligent systems and integration of intelligent systems into standard software systems. It presents a model of fuzzy systems that has been used within a more general model of intelligent systems, called OBOA. The model is based on a multilevel, hierarchical, general object-oriented approach. This paper presents the model's classes/components for representing fuzzy systems. C# programming language has been used for developing interfaces, classes and components in the implementation presented in the paper. A user can develop a fuzzy system using the Fuzzy Web service and use the service methods for inferencing. The paper also suggests some steps towards future design and implementation of fuzzy systems and tools for intelligent systems.

Key words: fuzzy systems, web service, software component , C#, UML

 

Шендељ Рамо Девеџић Владан

 

UDC 65.01

АЛАТ ЗА ПОРЕЂЕЊЕ ШЕМА DB2 БАЗА ПОДАТАКА

Резиме: Произвођачи софтвера за управљање базама података обично не испоручују алат за поређење шема база података. Са друге стране цена додатног CASE алата може бити веома висока. Имајући то у виду, у овом раду је приказан развој алата за поређење шема DB2 база података. При томе су коришћени објектно-оријентисана анализа и пројектовање, UML и узори.

Кључне речи: софтверски алат, DB2 база података, објектно-оријентисана анализа и пројектовање, UML, узори.

 

TOOL FOR DB2 DATABASE SCHEMAS COMPARISION

Abstract: Usually, the vendors of the software for database management do not deliver a tool for comparision of database schemas. On the other hand, the cost of an additional CASE tool may be very high. Having this in mind, in this paper development of the tool for DB2 database schemas comparision is presented. For this purpose, object-orineted analisys and design, UML and patterns are used.

Key Words: software tool, DB2 database, object-oriented analisys and design, UML, patterns.

 

Драган Јотановић Дејан Симић

 

UDC 681.3.06

PrOACT – ПРАКТИЧНА И ЈЕДНОСТАВНА МЕТОДА ВИ ШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА

Резиме: У овом раду се разматра процес доношења одлука који је по правилу карактерисан присуством већег броја међусобно делимично или потпуно конфликтних критеријума. Најпре се даје општи приступ моделирању и структурирању проблема одлучивања и објашњава PrOACT методологија. У овој методологији се полази од става да постоје осам кључних елемената који утичу на доношење одлука. Првих пет су: проблем ( Pr oblem ), циљеви ( O bjectives ), алтернативе ( A lternatives ), последице ( C onsequences ) и размене ( T radeoffs ). Следећа три су: неизвесност, ризик и повезане одлуке. У раду се детаљно описује метода једнаких размена коју су развили Хемонд, Кини и Раифа и приказује оригинални софтвер који подржава њену примену.

Кључне речи: Одлучивање , Анализа размене , Вишекритеријумска анализа

 

PrOACT A SIMPLE METHOD FOR DECISION MAKING

Abstract: The paper is based on the book “Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions” by J. S. Hammond, R. L. Keeney, and H. Raiffa, and describes the original software, which is developed on the basis of the methodology proposed in the book. The methodology identifies eight key elements for making smart choices. The first five elements are: Pr oblem, O bjectives, A lternatives, C onsequences, and T radeoffs (with the acronym PrOACT , a reminder to be proactive). The remaining elements are related to significantly uncertain environment and are specified as uncertainty, risk tolerance, and linked decisions. Some improvements of the proposed algorithm are introduced in the software making it to be a user-friendly decision support system.

Key words: Decision making, Multi criteria analysis, Tradeoffs, Even swap

 

 

 

Слика није доступна

Мирко Вујошевић Игор Анђелковић Слободан Крчевинац

 

UDC 681.3.06

ГОВОРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЊИХОВО МЕСТО У САВРЕМЕНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

Резиме: У овом раду дат је преглед говорних технологија са посеб­ним освртом на њихове примене у савременим комуника­цијама, при чему је указано на бројне користи које се коришћењем тих технологија могу остварити. У раду је, кроз опис одговарајуће демо‑апли­кације, дат и преглед најважнијих до­стигнућа у овим областима у Србији и Црној Гори, која су резултат више­годишњих истраживања на Факултету тех­ничких наука у Новом Саду, у оквиру пројекта АлфаНум. Овај пројекат окупља истраживаче који већ годинама настоје да приближе свет савремених говор­них технологија широком кругу корисника, и у доса­дашњем периоду је једини који је на просторима бивше Југославије реализовао системе за пре­по­знавање и синтезу говора високог квалитета на српском језику.

Кључне речи: говорне технологије, комуникације, АлфаНум пројекат

 

SPEECH TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE IN MODERN COMMUNI­CATIONS

Abstract: This paper presents an overview of speech technologies with regard to their applications in modern communications. In the paper the AlfaNum demo interactive voice response system using Serbian language is described. This system uses AlfaNum speech recognition and synthesis engines, the result of the research conducted in the last decade at the Faculty of technical sciences, University of Novi Sad. They are the only fully functional high‑quality speech engines in Serbian language and therefore this paper also presents an overview of the most fruitful research and development efforts in the area of speech technologies in Serbia and Montenegro, as well as within the boundaries of the former Yugoslavia.

Key Words: speech technologies, communications, AlfaNum project

 

Милан Сечујски Владо Делић Дарко Пекар

Љубомир Јованов Никола Ђурић

 

UDC 681.3.06

АЛТЕРНАТИВНЕ РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ПУТЕМ РАДИО-ВЕЗА

Сажетак: Рад описује примену радио-станица у повезивању рачунара. Методу користе радио-аматери широм светa тако што на своје постојеће радио-станице накнадно прикључују рачунаре. “Пакет-радио” је заступљен на ултракраткоталасним (локалним) и краткоталасним (међународним) фреквенцијама. Исто решење може да се примени и у пословне сврхе.

Кључне речи: радио-веза, радио-аматер, рачунар, мрежа.

 

ALTERNATIVE COMPUTER COMMUNICATIONS OVER RADIO

Abstract: This paper explains how to use amateur radio stations in order to make wireless computer networks. Radio amateurs, also called “hams”, connect their already used stations to the computers. The VHF radios are widely used at small distances, as well as the HF transceivers for world area networks. Business users with commercial-range radios might also use “Packet-radio”.

Кey Words: radio, amateur radio, computer, network.

 

Мирослав Шкорић

 

UDC 681.3.01

О ГРЕШКАМА МЕРЕЊА ВРЕМЕНА ИЗВРШАВАЊА ОПЕРАЦИЈА “REAL TIME” КЕРНЕЛА

Резиме: У овом раду се разматрају грешке мерења времена извршавања операција “real-time” кернела. Оне настају када се мерење заснива на бројању прекида правилног периода, које генерише сат. Разматране грешке су последица дискретне природе прекида сата и трошења процесорског времена на обраду поменутих прекида. У раду је показано како се закључци разматрања могу применити на резултате мерења времена извршавања операција “реал-тиме” кернела.

Кључне речи: процена грешака, “real-time” кернел, перформанса

 

ON MEASUREMENT ERRORS OF REAL-TIME KERNEL OPERATIONS EXECUTION TIME

Abstract: This paper considers errors done during measurement of real-time kernel operations execution time. These errors appears when execution time measurement method is based on counting clock interrupts of a real time clock with uniform period. The errors are caused by discrete nature of real-time clock interrupts and by the overhead of clock interrupt processing. This paper describes how the conclusions of errors consideration can be applied on the results of real-time kernel operations execution time measurements.

Key Words: error estimation, real-time kernel, performance

 

Мирослав Хајдуковић Жарко Живанов Зорица Сувајџин

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.