Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 8 / 2003
Апстракти

 


UDC: 65.01

 

ФАЗИ ЕКСПЕРТСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ ОДРЕЂИВАЊУ ПОЛЕТНО-СЛЕТНИХ СТАЗА У УПОТРЕБИ

ПРИМЕР: АЕРОДРОМ ЦИРИХ

Резиме: Одређивање полетно-слетне стазе у употреби на аеродромима са више полетно-слетних стаза је комбинаторан проблем са већим бројем ограничења. Овај проблем решавају контролори летења у реалном времену што додатно доприноси сложености проблема. Због тога је у раду представљен прототип система за одређивање полетно-слетне стазе у употреби заснован на експертском знању и фази логици којим се максимизира искоришћење капацитета и минимизира ниво буке. У раду је представљена структура система за подршку одлучивању који се састоји из два дела. Први део представља фази моделе, чије излазне резултате користи други део – експертски систем. Развијени систем се односи на аеродром Цирих али се логика и структура могу лако применити на било који други аеродром.

Кључне речи: подршка одлучивању, фази логика, експертски систем, аеродроми, контрола летења

 

FUZZY EXPERT SUPPORTING SYSTEM FOR DETERMINATION OF RUNWAY IN USE

CASE STUDY: AIRPORT ZURICH

Abstract: Determination of runways in use at an airport with multiple runways is a combinatorial problem with many constraints. This problem is solved by air traffic controllers in real time, which results in additional difficulties. This paper presents a prototype of a system for the determination of runways in use based on expert knowledge and fuzzy logic, by means of which the usability of runway capacity is maximized and noise level minimized. Paper presents a structure of decision support system consisting of two parts. First part presents fuzzy models, whose outputs are used in second part– expert system. Developed system is designed for Zurich airport but its logic and structure could easily be applied to any other airport.

Key words: decision support, fuzzy logic, expert system, airports, air traffic control

 

Феђа Нетјасов, Асистент-приправник,
Катедра за аеродроме и безбедност ваздушне пловидбе, Одсек за ваздушни саобраћај и транспорт, Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду.

Области интересовања: планирање, пројектовање, анализе и моделовање у области ваздушног саобраћаја, аеродрома и контроле летења


 

UDC: 621.39

 

ЈЕДАН ПРИСТУП ПРОЈЕКТОВАЊУ КОМАНДНО‑ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА НАДЗОР ОБАЛЕ, СУЗБИЈАЊЕ КРИМИНАЛА И ПОДРШКУ СПАШАВАЊУ НА МОРУ

Апстракт: Савремена достигнућа у развоју електронике и информационих технологија отворила су нове могућности за развој Командно информационих система (КИС). Ови системи су до сада углавном били коришћени од стране војних организација али се данас могу лако укључити у делатности и осталих организација које имају задатак да брзо реагују у ванредним ситуацијама. Овај рад представља један од концепата у пројектовању оваквих система. Наш приступ је заснован на коришћењу комерцијално расположивог хардвера и софтвера као и развоју оригиналних апликација насталих коришћењем парадигме објектно оријентисане анализе и пројектовања. Предложени систем се састоји од подсистема за рад у реалном времену и подсистема за накнадне анализе и подршку одлучивању. Оба подсистема интензивно користе технологије Географских информационих система (ГИС) и Система за управљање базама података (DBMS). Представљени систем може бити коришћен за велики број не војних намена, као што су: сузбијање криминала, подршка операцијама спашавања на мору, спречавању загађивања животне средине, управљању обалским ресурсима и надгледању обале.

Кључне речи: КИС, ООА&Д, ГИС, DBMS, сузбијање криминала, спашавање на мору

 

ONE APPROACH IN DESIGN OF C 4 ISR SYSTEM FOR COASTAL SURVEILLANCE,
CRIME PREVENTION AND RESCUE SUPPORT

Abstract: Recent achievements in electronics and information technologies provide new ways in design and producing of C 4 ISR (Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) Systems. Main users of such systems are armed forces but it can be well adopted by other organizations involved in critical missions. This paper presents one concept in design of such systems. Our approach is based on commercial off‑the‑shelf (COTS) hardware and software as well as original applications produced by using of Object Oriented Analysis & Design paradigm. System is divided to real‑time and off‑line sub‑systems. Both of them extensively use GIS (Geographic Information Systems) and DBMS (Database Management System) technologies. Presented system can be used for great number of non‑military purposes like: crime prevention, rescue support, pollution control, coastal management and surveillance.

Key words: C 4 ISR, OOA&D, GIS, DBMS, crime prevention, rescue support

 

Александар Јовичић, дипл.инж.


Области нтересовања: Објектно-oријентисана анализа и пројектовање, Географски информациони системи, Поморска картографија, Ц4ИСР, Интелигентни системи

мр Зоран Ђорђевић, дипл.инж.


Области интересовања: Командно информациони системи, дигитално процесирање сигнала, примењени географски информациони системи, системи управљања бродским наорузањем, обрада радарских сигнала

мр Маринко Алексић, дипл.инж.

Области интересовања: Менаџмент и инжењеринг одржавања, одржавање бродских електронских система, фуззy системи, системи управљања бродским наорузањем,

Срђан Митровић, дипл.инж.

Области интересовања: управљање системима, дигитална обрада сигнала, командно информациони системи


 

UDC: 659.444; 681.3.06

 

ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ИНТЕЛИГЕНТНИХ МDA СИСТЕМА

Резиме: Током животног циклуса производа јавља се потреба за приказивањем разних врста информација и података везаних, како за сâм производ, тако и за процесе конструисања и производње, па и шире, рекламирања, дистрибуције и продаје. Савремени програмски пакети за аутоматизацију пројектовања производа и процеса (енгл. Modеrn mеchanical dеsign automation systеms - MDA systеms) пружају, у том смислу, велике погодности. Са друге стране, у ту сврху сe у индустрији, за различитe фазe развоја производа и процeса, понeкад користe различити програмски пакeти. Таква ситуација понeкад можe изазвати проблeмe и/или нeкомпатибилност. Стога јe тeжња произвођача MDA систeма, свакако, да обeзбeдe што вeћу интeграцију функција вeзаних за визуeлно прeдстављањe информација и података из животног циклуса производа. С тим у вeзи, у раду јe приказан низ карактeристика MDA систeма којe одрeђују њихову способност визуeлног прeдстављања информација и података и комуницирања са корисником.

Визуeлизација јe концeпт и тeхнологија. Есeнцијално, визуeлизација као концeпт MDA систeма има далeко ширe значeњe од простог приказивања модeла. Њeн задатак јe да обeзбeди јасну и интeлигeнтну комуникацију рачунара са корисником, пружајући му нeопходнe информацијe којима сe усмeравају поступци развоја производа и процеса. Сем тога, визуелизација је једна од кључних технологија MDA система која значајно утиче на њихову снагу и робустност. Стога су у раду описани и дефинисани елементи и функције визуелизације који је одређују као концепт и технологију. У циљу бољег разумевања приказан је и већи број илустративних примера, овог веома важног концепта и технологије која из њега проистиче.

Кључне речи: Визуелизација, Интелигентни CAD/CAM системи, MDA системи

 

VISUALIZATION OF INTЕLLIGЕNT MDA SYSTЕMS

Abstract: During product lifе cyclе thеrе еxist pеrmanеnt nееd for prеsеntation of diffеrеnt kinds of information and data, rеlatеd to variеty of еlеmеnts and functions, from product dеsign and manufacturing procеssеs, to advеrtising, distribution and sеlling. Modеrn mеchanical dеsign automation systеms (MDA systеms) providе such lеvеraging functionalitiеs. On thе othеr sidе, industrial еxpеriеncе shows that oftеn sеvеral softwarе tools arе usеd for that purposе. Such situation may lеad to cеrtain problеms and/or incompatibilitiеs. Thеrеforе, vеndors of MDA systеms, with rеspеctivе еfforts, tеnd to providе ovеrall intеgration of product lifе cyclе visual information and data prеsеntation functionality. Accordingly, thе papеr rеviеws fеaturеs of MDA systеms that providе their capabilities to visually present information and data, and to communicate.

Visualization is concept and technology. Essentially, visualization as concept demonstrates much wider meaning than simple model presentation. Its role is to enable clear and intelligent computer to user communication, providing necessary information to direct procedures of product and process development. In addition, visualization is one of the key technologies of MDA systems, which significantly supports their power and robustness. Therefore, the paper presents description and definition of elements and functions that determine visualization as concept and technology. A number of illustrative examples are shown in order to provide better understanding.

Keywords: Visualization, Intelligent CAD/CAM systems, MDA systems

 

Горан Девеџић, Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу, Центар за интегрисан развој производа и процеса интелигентне системе – ЦИРПИС
Сестре Јањић 6
34000 Крагујевац

devedzic@ptt.yu


 

UDC: 659.444; 681.3.06

 

КОМПРЕСИЈА СЛИКЕ КОРИШЋЕЊЕМ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА

Резиме: У раду је дат алгоритам реализације компресије дигиталне слике са нијансама сиве коришћењем backpropagation неуронске мреже са 64 улазна неурона, 4, 8 или 16 неурона средњег слоја који одређују степен компресије слике и 64 излазна неурона. Мрежа дате архитектуре може бити двојака у зависности од коришћене функције активације у њеном средњем и излазном слоју. За оба типа мреже примењени су различити алгоритми обуке и анализирани резултати њиховог рада. За сваку компресовану слику добијену одређеним алгоритмом дата је њена субјективна и објективна оцена.

Кључне речи: компресија слике, неуронска мрежа, алгоритам обучавања неуронске мреже

 

IMAGE COMPRESSION USING NEURAL NETWORKS

Abstract: In this paper we presented the algorithm for implementation of digital grayscale image compression using backpropagation neural networks with 64 input neurons, 4, 8 or 16 neurons in hidden layer that are determining compression rate and 64 output neurons. The network of given architecture can be dual depending on used activation function in its hidden and output layer. We applied different learning algorithms on both types of networks and analyzed their performance results. For each compressed image attained by certain learning algorithm we presented its objective and subjective quality measure.

Key words: image compression, neural network, neural network learning algorithm

 

Др Ивана Берковић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.

Области интересовања: Вештачка интелигенција; Аутоматско доказивање теорема, Програмски језици логичког типа и Рачунарска графика.

Мр Дубравка Илић, асистент, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. Тренутно на постдипломским студијама на Або Академи Универзитету у Финској.

 


 

UDC: 65.01

 

ВЕБ СЕРВИС ПЕТРИ МРЕЖА

PETRI NET WEB SERVICE

 

Хаврам Мирослав, Војна академија, Београд.

Области интересовања: објектно оријентисани развој софтвера, компонентни развој софтвера, Петри мреже

мр Драган Гашевић, Војна академија, Београд.

Области интересовања: Петри мреже, онтологије, Семантички Веб, Model Driven Architecture

Виолета Дамјановић, Поштанска штедионица, Београд.

Области интересовања: онтологије, Сематички Веб, агенти


 

UDC: 681.3.01

 

ИНДЕКСИРАЊЕ WЕБ СТРАНИЦА С ОБЗИРОМ НА СЕМАНТИКУ

Резиме: Индексирање Веб страница не мора бити орјентисано само ка кључним речима, а претраживачки алати могу упарити фрагменте корисниковог упита и много прецизније. У овом раду представља се приступ индексирању Веб сајтова који користи природнојезичке технике при претрази информација и онтологије. Компоненте резултујућег индекса граде се од издвојених термина и њима придружених концепата у лекси чкој бази . У процесу евалуације релевантности термина и концепата за Веб сајт учествује више мера сличности.

Кључне речи: онтологије, претрага информација, индекс

 

WEB PAGE INDEXING CONSIDERING SEMANTICS

Abstract: Web page indexing does not have to be only a keyword oriented and search engines are able to match user query fragments in a more precise way. The subject of this paper is Web page indexing approach using natural language techniques for information retrieval and ontologies. Resulting index is build upon extracted terms and their associate concepts from lexical base. More similarity measures take part during evaluation for term and concept relevance.

Key words: ontologies, information retrieval, index

 

Јелена Грмуша, асистент на Математичком факултету у Београду при Катедри за рачунарство и информатику.

Области интересовања: интелигентна анализа података, текстуалне базе података, претраживање информација


 

UDC: 681.3.01

 

КОРЕЛАЦИЈА ЈЕДНАКОСТИ, HASHING-а И НАСЛЕЂИВАЊА

Резиме: У овом раду описана је узајамна повезаност оператора и метода еквиваленције у .NET Framework-у, као и утицај њихове имплементације на резултате које враћа функција хеширања. Такође су разматране и последице постојања генерализационо специјализационе хијерархије на реализацију метода еквиваленције. Сазнања до којих се дошло изложена су у форми скупа правила и препорука.

Кључне речи: еквивалентност, хеширање, наслеђивање, реимплементирање метода, општи систем типова

 

THE CORRELATION OF EQUALITY, HASHING AND INHERITANCE

Abstract: In this article is described correlation of operators' and methods' equality in .NET Framework, as well as influence of theirs implementation on hashing function . Also is considered a matter of type hierarchy and method Equals overriding.

Key words: equality, hashing, inheritance, method overriding, common type system

 

Мр Саша Д. Лазаревић, асистент Факултета организационих наука у Београду

Области интересовања: софтверско инжењерство, информациони системи, интелигентни системи

Дипл. инг. Марко Петровић, асистент-приправник Факултета организационих наука у Београду

Области интересовања: софтверско инжењерство, информациони системи, мултимедијални системи


 

UDC: 658.033: 681.3.008

 

МАРКЕТИНГ НАСТУП НА ИНТЕРНЕТУ

Абстракт: У раду је приказан моделски приступ маркетинг наступа наших предузећа на Интернету. Овај приступ подразумева низ акција које се спроводе у циљу дефинисања и спровођења успешног пословно/маркетиншког наступа на Интернету. Посебна пажња је посвећена статистичкој евалуацији резултата, која је условљена избором одговарајућег модела. Изложена методологија је имплементирана развојем См@рт модела, који представља полазну основу за све облике пословања на Интернету, поготову у .yu домену.

Кључне речи: cyber маркетинг, online истраживање тржишта, смарт модел

 

MARKETING PRESENTATION ON INTERNET

Abstract: The thesis deals with model approach to marketing presentation of Yugoslav enterprises on Internet. This approach implies a number of actions undertaken in order to define and carry out a successful business/marketing presentation on Internet Special attention are given to statistical evaluation of the results, which is conditioned by the choice of a suitable model. The presented methodology was implemented with the development of Sm@rt model, which represents the starting point for all forms of business operations on Internet, especially in .yu domain.

Key words: cyber marketing, online marketing research, sm@rt model

 

Јовановић Марина

Области интересовања: Електронско пословање, Интернет маркетинг, Истраживање тржишта путем Интернета, ПР.

Доц. др Драган Вукмировић

Области интересовања: статистика и економетрија, маркетинг информациони системи и маркетинг на Интернету.

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.