Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 9 / 2004
Апстракти

 

 


 

UDK 681.3.06

 

ТЕХНИКЕ ЗАШТИТЕ И КРИПТОГРАФСКИ ПРОТОКОЛИ У САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

Апстракт: У раду су анализиране основне безбедносне карактеристике савремених рачунарских мрежа базираних на Интернет технологијама и дат је приказ техника и криптографских протокола којима се наведени безбедносни проблеми решавају. Описане су технике заштите на апликативном, транспортном и мрежном нивоу ISO/OSI modela које се базирају на примени инфраструктуре система са јавним кључевима . Поред тога, разматрана су софтверска, софтверско/хардверска и хардверска решења заштите. Aкценат je дат на приказу основних трендова у свету у развоју ових система а приказана су и домаћа позитивна искуства у примени наведених техника и криптографских протокола.

Кључне речи: информациони системи, криптографски протоколи, симетрични и асиметрични криптографски системи, аутентикација, smart картице, криптографски копроцесори, PKI системи, Сертификациона тела, дигитални потпис, дигитална енвелопа, дигитални цертификат.

 

SECURITY TECHNICS AND CRYPTOGRAPHIC PROTOCOLS IN MODERN INFORMATION SYSTEMS

Abstract: In this paper, basic characteristics of modern computer networks based on Internet technologies are analyzed and an overview of security measures for solving security drawbacks is given. Security mechanisms on application, transport and network layers of ISO/OSI model which is based on Public Key Infrastructure (PKI) system are described. Besides, software only, combined software/hardware and hardware based security solutions are elaborated. An overview of the main world trends and domestic positive experiences in developing and applying such security systems is emphasized.

Key words: information systems , cryptographic protocols, symmetric and asymmetric cryptographic systems, authentication, smart cards, cryptographic coprocessors, PKI systems, Certification Authority, digital signature, digital envelope, digital certificate.

 

Доц. Др Милан Марковић, дипл.инж., НетСеТ , Карађорђева 65, 11000 Београд; Математички Институт САНУ, Кнеза Михаила 35, 11001 Београд

milan@netset.co.yu , mmarkov@beotel.yu

Области интересовања: PKI системи, системи заштите рацунарских мрежа и информационих система, криптологија, симетрични и асиметрични криптографски системи, смарт картице, хардверски модули заштите, обрада сигнала, процесирање говорног сигнала, мултимедијалне комуникације, препознавање облика и вестачка интелигенција.


 

UDK 65.01

 

АНАЛИЗА ГРУПИСАЊА КАО DATA MINING ТЕХНИКА

Садржај: Нагли развој и широка примена метода Data Mining -а у великом броју различитих област истраживања, намеће потребу за даљим развијањем и проучавањем техника које се могу користит за откривање и формулисање правила која важе у мноштву доступних података. У овом раду је дат приказ основних принципа на којима се заснива примена анализе груписања као data mining технике.

Кључне речи: Data Mining, Класификација, Анализа груписања

 

CLUSTER ANALYSIS AS DATA MINING TECHNIQUE

Abstract: Fast development and broad application of data mining methods in great number of different fields demands further development and search for techniques that can be used in discovering and formulating rules existing in large quantities of data. In this paper will be discussed basic principles in application of cluster analysis as data mining technique.

Key words: Data Mining, Classification, Cluster analysis

 

Др Милица Делић, доцент Факултета организационих наука

Области интересовања: теорија вероватноће, статистичка анализа, случајни процеси, data mining и сродне дисциплине.

 

Мр Зоран Радојичић, асистент Факултета организационих наука,

Oбласти интерсовања: примењена статистика, медецинска и фармаколошка статистика, рачунарска статистика, проблеми мерења, информационе технологије.

Јелена Мартиновић, дипл. инж., асистент-приправник Факултета организационих наука

Oбласти интересовања: стохастички процеси, финансијски ризик, нестационарне серије, статистички симулациони процеси.


 

UDK 681.3.06

 

ПРИМЕНА ORACLE XML SQL АЛАТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПОДАТАКА У В ЕБ ОРИЈЕНТИСАНОМ ИС-У

Резиме: У овоме раду описане су основне могућности Oracle XML SQL Utility -а као и конкретан пример екстракције података из извода пословне банке који се испоручује у XML формату и њихов унос у постојећи Веб оријентисани ИС реализован са Oracle-овом релационом базом .

Кључне речи: xsu, xml, мапирање, објектни модел, објектни поглед , трослојна архитектура, java, e-banking

 

APPLICATION OF ORACLE XML SQL UTILITY FOR DATA EXTRACTING IN WEB-ORIENTED IS

Abstract: This document presents a basic Oracle XML SQL Utility features and also an example of data extracting from an XML document and their insert into already existing web-oriented IS built on top of the Oracle relational database.

Key words: xsu, xml, mapping, object model, object view, 3-tier, java, e-banking

Марија Минић, Институт Михајло Пупин “Рачунарски ситеми д.о.о”, Београд, Волгина 15, тел.776-222/локал 486

Области интересовања: Информациони системи, Веб технологије


 

UDK 65.01

 

мр Драган Гашевић, Војна академија, Београд.

Области интересовања: Петри мреже, онтологије, Семантички Веб, Model Driven Architecture

 

 

др Владан Девеџић, ванредни професор, ФОН, Београд.

Области интересовања: моделовање знања и података, представљање знања и интелигентно резоновање, практични инжењерски аспекти развоја интелигентних едукативних система, Сематички Веб


 

UDK 621.39

 

СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАПЛАТНОГ СИСТЕМА КОД ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРА

Абстракт: Овај чланак садр ж и опис и модел пројектних захтјева за софтверски систем, који представља дио информационог система ISP-а (Давалац Интернет Услуга), за унос, измјену и преглед ”prepaid” (плаћање унапријед) ”prepaid” корисничких Уплата .

Кључне речи: Интернет сервис провајдер, Софтверски пакет, Наплатни систем

 

SOFTWARE PACKAGE FOR REALISATION OF BILLING SYSTEM OF INTERNET SERVICE PROVIDER

Abstract: This article contains description and model of project requirements for software system, which presents part of the information system of Internet service provider, for inserting, updating, and viewing of prepaid users payments.

Key words: Internet service provider, Software package, Billing system

 

Ивица Татар, Интернет Црна Гора

Области интересовања: Интернет провајдинг, Пројектовање софтверских система


 

UDK 681.3.51

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ПРЕРАСПОРЕЂИВАЊЕ ТРАСА ВОЗОВА

Резиме: У протеклим деценијама развијене су бројне методе које са већим или мањим успехом решавају NP-тешке проблеме (пре)распоређивања. Међутим, ако постоји амбиција да нека метода распоређивања заживи у пракси, истраживање мора бити концентрисано како на развој алгоритама тако и на развој одговарајућих софтверских система. Један од императива је уградња софтвера за прераспоређивање у информациони систем реалног система који је предмет распоређивања, што може бити ни мало лак задатак. Решавањем једног крање практичног проблема, прераспоређивањем траса возова у условима поремећаја реда вожње, дошло се препорука које се могу сматрати генералним за пројектовање, развој и имплементацију система (пре)распоређивања уопште. Указано је да коришћење расположивих софтверских алата (ILOG Solver и ILOG Sheduler) и подесних имплементационих језика (OPL и OPL Script) значајно скраћује монотон процес пројектовања и имплементације апликација распоређивања.

Кључне речи: Прераспоређивање траса возова, Информациони систем, ILOG Solver и ILOG Sheduler, OPL и OPL Script

 

DESIGN, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF TRAIN RESCHEDULING SYSTEM

Abstract: In the decades behind there are number methods resolving NP-hard (re)scheduling problems with relative success. However, the research shall be focused to the development of algorithms and corresponding software systems if the intention is to put in regular practice some of scheduling methods. Imperative is embedding of (re)scheduling software in information system of real system being a subject of scheduling, but that could be not an easy task. Resolving of purely practical problem, train rescheduling in case of disturbed train timetable, resulted in recommendation, which might be considered as general for design, development and implementation of (re)scheduling systems. It was shown that the use of available software tools (ILOG Solver and ILOG Scheduler) and appropriate implementation languages (OPL and OPL Script) significantly reduce a monotonous process of design and implementation scheduling application.

Key words: Train rescheduling, Information system, ILOG Solver and ILOG Scheduler, OPL and OPL Script

 

др Снежана Младеновић, дипл. мат., Катедра за општу и примењену математику, Саобраћајни факултет у Београду

Области интересовања: Информационе технологије у саобраћају, Оптимизација софтверских система, Симулација


 

UDK 65.01.008

 

ПОРТАЛИ И МЕНАЏМЕНТ ЗНАЊА

 Садржај: У раду се описује процес менаџмента знања и његова везу са порталима. Приказују се два основна нерешена информациона проблема сваког предузећа, и представља се архитектура система која може да реши наведене проблеме. Ради се о острвима података и острвима аутоматизације која се јављају у већини предузећа и за која још не постоје задовољавајућа решења. Портали и менаџмент знања су концепти који ће у будућности, највероватније, решити поменуте проблеме.

Кључне речи: Менаџмент знања, портали, портали знања.

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND PORTALS

Abstract: In this paper we will present the knowledge management process and connect it with company portals. We will show the islands of information and islands of automation problem and the way they could be solved in the future. The concept of k nowledge portals will, probably, in the future solve th is problem s .

Key Words: Knowledge Management, Information Portals, Knowledge Portals.

 

Борис Делибашић, ФОН, Јове Илића 154, Београд

Boris.Delibasic@fon.bg.ac.yu

Области интерсовања: пословна интелигенција, пословни портали.

Милутин Чупић, ФОН

Milutin.Cupic@fon.bg.ac.yu

Области интересовања: Tеорија одлучивања, Cистеми за подршку одлучивању

Милија Сукновић, ФОН

Milija.Suknovic@fon.bg.ac.yu

Области интересовања: пословно одлучивање, GDSS.

Дарко Круљ, Trizon group, Интернационалних бригада 38, Београд

kruljd@trizongroup.co.yu

Области интересовања: Data warehousing, Data Mining, Cистеми за подршку одлучивању


 

UDK 65.01

 

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАН ИНФОРМАЦИОНИ ПОДСИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОДАТАКА О ПРОЈЕКТИМА

Садржај: У данашње време, када су информације постале један од набитнијих ресурса, ако не и најбитнији, када је у питању пословање предузећа, изузетно је важно поседовати праве информације у право време. Циљ овог рада је да прикаже један приступ изградњи информационог подсистема (као дела целокупног ИС), чији је задатак да омогући праћење података о пројектима једног пројектног предузећа.

Кључне речи: објектно оријентисан развој ис, управљање пројектима

 

OBJECT ORIENTED PROJECT DATA MANAGEMENT INFORMATION SUBSYSTEM

Abstract: In this day and age, when information have become one of the most important resources, if not the most important one, acquiring the righ information at the right time has become essential. The object of this paper is to describe one approach to building an information subsystem (as a part of a complete IS), with the task of enabling project data management of a design enterprise .

Key words: object oriented is development, project management

 

Др Алемпије Вељовић, Технички факултет у Чачку

Области интересовања: Развој информационих система, Базе података, и Експертни системи.

Срђан Сврдлар, Факултет за пословне студије, Мегатренд универзитет

Области интересовања: Развој информационих система, Управљање пројектима.

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.