Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 10 / 2004
Апстракти

 

 


 

UDC 519.72

 

КВАНТНА МЕХАНИКА КАО ПОЧЕТАК ИНФОРМАЦИОНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Резиме: Рад приказује конвергенцију између економске теорије и квантне физике и објашњава како је напредовање информационе економије и мрежних друштава било омогућено развојем физике и квантне механике. Поставља се теза да се полазиште истраживања у области информационе економије мора заснивати на открићима квантне механике. Заправо, да би се разумела информациона економија, мора се направити веза између тог научног преокрета и теорије информационе економије

Кључне речи: Информације, економија, технологија, мрежна друштва.

 

QUANT MECHANICS AS A SOURCE OF INFORMATION ECONOMICS

Abstract: The purpose of this article is to explore the convergence between economics and quantum physics and to show that the advance of information economics and the network societies was enabled by the developments of physics and quantum mechanics. The paper argues that research departing point for information economics should be in quantum mechanics, that is, by establishing connections between the shift of human knowledge paradigm and information economics.

Key words: Information, economics, technology, network societies.

 

Dr Hazbo Skoko, Charles Sturt University , School of Marketing and Management, Bathurst , Australia.

hskoko@csu.edu.au
http://athene.mit.csu.edu.au/~hskoko/

Области интересовања: Информације, економија, технологија, мрежна друштва

Др Бранка Кривокапић-Скоко, Charles Sturt University , School of Marketing and Management, Bathurst , Australia.

bkrivokapic@csu.edu.au

Области интересовања: Информације, економија, технологија, мрежна друштва


 

UDC 65.01:681.3.01

 

СИМУЛАЦИОНА АНАЛИЗА АКТИВНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА БАЗИРАНОГ НА ИНФРАСТРУКТУРИ ЈАВНОГ КЉУЧА

Резиме: У раду је извршена симулациона анализа једне сложене инфраструктуре јавног кључа у циљу избора ефикасног модела поверења и решења проблема криптографске интероперабилности. Такође, разматране су основне услуге неопходне за безбедно електронско пословање, електронску трговину, електронску пошту и друге Интернет апликације. Приказана је и неопходна технологија за њихову примену, заснована на инфраструктури јавног кључа. Дати су симулациони експериментални резултати.

Кључне речи: Електронско пословање, инфраструктура јавног кључа, криптографска интероперабилност, модели поверења, симулациона анализа.

 

THE SIMULATION ANALYSIS OF ELECTRONIC BUSINESS ACTIVITIES BASED ON PKI

Abstract: In this work has been done the simulation analysis of a complex public key infrastructure with the aim of selecting an efficient trust model and the solution of the cryptographic interoperability problem. Also have been considered the basic services necessary for a secure electronic e-business, e-commerce, e-mail and other Internet applications. A necessary technology has been presented for those services based on the public key infrastructure. The simulation experimental results have been presented.

Key words: Electronic Business, Public Key Infrastructure, Cryptographic Interoperability, Trust Models, Simulation Analysis.

 

Зоран В. Живковић, дипл. инг., Институт за примењену математику и електронику, Београд

Област интересовања: Заштита информација

Др Милорад Станојевић, Саобраћајни факултет, Београд

Област интересовања: Симулација и управљање


 

UDC 621:39:681.3.06

 

МОДЕЛОМ ВОЂЕН РАЗВОЈ РЕЧНИКА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

Садржај: У раду је представљен моделом вођен приступ развоју Речника ИС, применом MDA стандарда. Приказани предлог је у служби реализације пројекта АДМИС – Општег система за управљање административним пословима који се развија у Лабораторији за информационе системе на ФОН-у. Решење је базирано на одговарајућим трансформацијама доменских модела у одговарајуће компоненте циљне MDA архитектуре. Речник ИС је на овај начин представљен као алат за опис и развој информационог система.

Кључне речи: Речник података, Моделом вођена архитектура - MDА

 

MODEL DRIVEN INFORMATION SYSTEM DICTIONARY DEVELOPMENT

Abstract: The paper presents model driven aproach to development of information system dictionary. Information System Dictionary is a integral part of ADMIS – Generalized Administrative System which is developed in the Laboratory for Information System at FOS. Solution is based on domain models transformation into target MDA environment. According to this solution Information System Dictionary is presented as specific tool for information system specification and development.

Keywords: Data Dictionary, Model Driven Architecure - MDA

 

Мр Иван Бојичић, Лабораторија за информационе системе, Факултет организационих наука, Београд

Област интересовања: Развој информационих система.


 

UDC 681.3.06

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА SSL ПРОТОКОЛА КОРИШЋЕЊЕМ JSSE API

Садржај: Netscape је 1994. развио Secure Sockets Layer (SSL) протокол као решење за заштиту клијент-сервер комуникације. Sun је развио Java Security Sockets Extension (JSSE) API, чијим коришћењем се имплементира SSL протокол у Јава апликацијама. У овом раду су најпре приказани SSL протокол и предности коришћења JSSE у имплементацији SSL, а потом и инсталација протокола у апликацији која користи Tomcat В еб сервер и Netscape 6 browser. Такође је приказано како Tomcat log file прати SSL комуникацију.

Кључне речи: SSL, Java, Netscape Browser, Tomcat

 

IMPLEMENTATION OF SSL PROTOCOL USING JSSE API

Abstract: The Secure Sockets Layer (SSL) protocol was developed by Netscape in 1994 as a common solution to client-server communication security issues. Sun developed Java Security Sockets Extension (JSSE) API, aimed to implement SSL in Java applications. At first, this paper presents SSL protocol and JSSE benefits, and then instalation of this protocol in applications which use Tomcat Web server and Netscape 6 browser. Finnaly, this paper presents how Tomcat log file follows SSL communication.

Key words: SSL, Java, Netscape Browser, Tomcat

 

Снежана Шућуровић, Институт Михајло Пупин, Волгина 15, 11060 Београд

Област интересовања: Информациони системи, Заштита података


 

UDC 621.39

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВЕБ ОРИЈЕНТИСАНОГ КОРИСНИЧКОГ ИНТЕРФЕЈСА СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА ПРИМЕНОМ МОДЕЛОМ ВОЂЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ

 

Садржај: У раду се даје приказ једног решења имплементације веб оријентисаног корисничког интерфејса система за управљање документима применом моделом вођене архитектуре. Решење се базира на идеји трансформације модела докумената са средњег слоја у општи модел корисничког интерфејса, а затим његовом даљом трансформацијом у модел конкретног презентационог слоја. Реализација конкретног презентационог слоја заснива се или на интерпретацији општег модела у време извршавања или на генерисању изворног кода за конкретну веб платформу.

Кључне речи: Кориснички интерфејс, моделом вођена архитектура, развој wеб апликација, систем за управљање документима, аутоматизација развоја софтвера.

 

IMPLEMENTATION OF WEB BASED USER INTERFACE OF DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM USING MDA APPROACH

Abstract: This paper describes one solution to implementation of web oriented user interface of document management system using model-driven approach. The solution is based on the idea of transformation from domain-level document model into general user interface model and its further transformation into specific user interface model. Realization of the specific presentation level is based whether on run-time general UI model interpretation or code generation for specific web platform.

Key words: User interface, MDA, web application development, DMS, automation.

 

Срђан Живковић, Лабораторија за информационе системе, Факултет организационих наука

Области интересовања: Напредни приступи развоју ИС, системи за управљање документима и пословним процесима, моделовање пословних процеса.

 

Синиша Нешковић, Лабораторија за информационе системе, Факултет организационих наука

Области интересовања: Моделовање пословних процеса, објектно-оријентисане методологије развоја ИС, напредне софтверске архитектуре P2P и Grid), претраживање информација и интеграција на в еб - у, системи за управљање документима и workflow системи.


 

UDC 658.033:681.3.008

 

СЕКТОР ПРОДАЈЕ YUNET INTERNATIONAL

Садржај: У раду је моделован процес рада сектора продаје Yunet International. Коришћена је UML методологија која омогућује моделовање у раној фази развоја пројекта. Дијаграми пружају прецизну слику о томе како се поједине активности спроводе. Приказано је како се једноставном апликацијом може пратити рад продаје, sа могућношћу генери с ања извештаја по разним критеријумима.

Кључне речи: Моделовање, UML, Апликација.

 

YUNET INTERNATIONAL SALES SECTOR

Abstract: In this paper is modeled work process in sales sector Yunet International. The UML methodology which is used enables modeling in early stage of development process. The diagrams give precisely image about realization of individual activity. This paper present how, with simply application, we can monitor work process in sales sector, with possibility to generate reports by different criteria.

Key words: Modeling, UML, Aplication.

Биљана Глишовић, дипл.инг.ел., Account Manager у Yunet International

Области интересовања: Информациони системи, моделовање и анализа пословних процеса, Интернет технологије.


 

UDC 681.3.06

 

ПРИМЕНА Ј2МЕ ТЕХНОЛОГИЈА У МОБИЛНОМ БАНКАРСТВУ

Садржај: У овом раду је дат преглед кључних технологија за имплементацију мобилног банкарског клијента. Архитектура сигурних мобилних апликације је сложена, те стога укључује већи број различитих технологија. На страни клијента то је пре свега Ј2МЕ (Java 2 Micro Edition) са MIDP (Mobile Information Device Profile) спецификацијом која је постала дефакто стандард, подржан од стране већине произвођача мобилних уређаја. На страни сервера то су в еб сервиси. Сигурна комуникација подразумева следеће технологије: WS-Sec (спецификација за сигурну комуникацију са в еб сервисом), SOAP (Simple Object Access Protocol), CryptoAPI (библиотека криптографских алгоритама). Такође је приказана реализација мобилне апликације у Ј2МЕ окружењу.

Кључне речи: мобилни уређаји, банкарство, Ј2МЕ, wеб сервиси, сигурност

 

APPLYING J2ME TECHNOLOGIES IN MOBILE BANKING

Abstract: This paper gives overview of key technologies for mobile banking client implementation and presents J2ME mobile banking client development. Secure mobile application architecture is comprehensive and include large number of different technologies. For client side we use J2ME (Java 2 Micro Edition) with MIDP (Mobile Information Device Profile) specification which is defacto standard, supported by many mobile device manufactures. Secure communication need technologies like: WS-Sec (secure web services communication specification), SOAP (Simple Object Access Protocol), CryptoAPI (cryptography library).

Key words: mobile devices, banking, J2ME, web services, security

 

Мирослав Миновић, дипл. инг. асистент-приправник Факултета организационих наука у Београду, Лабораторија за Мултимедијалне комуникације.

Области интересовања: мобилно рачунарство, информациони системи, мултимедијални системи и комуникације.

Мр. Велимир Штављанин, асистент Факултета организационих наука у Београду, Лабораторија за Мултимедијалне комуникације

Области интересовања: Мултимедијалне комуникације

Др. Душан Старчевић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду, Катедра за информационе системе и технологије

Области интересовања: мултимедијални системи и комуникације, дистрибуирани системи, рачунарска графика, врло велике базе података

Марко Петровић, дипл. инг. асистент-приправник Факултета организационих наука у Београду , Катедра за информационе системе и технологије.

Области интересовања: софтверско инжењерство, информациони системи, мултимедијални системи


 

UDC 65.01: 681.3.066

 

 

ПРЕГЛЕД СОФТВЕРСКИХ АЛАТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ

Резиме: Управљање знањем је менаџмент концепт који интеграцијом пословних процеса, људи и информационих технологија креира вредности из неопипљиве имовине и побољшава процес пословања и одлучивања. У раду је описан процес трансформације података у знање и анализиране су информационе технологије које овај процес омогућавају. Анализирано је и тржиште комерцијалних софтверских алата за управљање знањем. У раду су представљени и последњи трендови у развоју ових алата.

Кључне речи: управљање знањем, произвођачи софтверских алата, пословни процеси, будући трендови развоја

 

A SURVEY OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SOFTWARE TOOLS

Abstract: Knowledge management is a process of creating value from intangible assets of the company including business processes, know-how of the employees, information systems, etc. This paper presents the process of creating knowledge from data and information and discusses the information technologies that support the knowledge management processes in enterprises. Commercial software tools are surveyed based on their roles in the process of creating, sharing and using knowledge. Main features of knowledge management systems are analyzed and technological challenges for knowledge management are discussed.

Key words: knowledge management, software providers, business processes, future trends

 

Мр Валентина Јанев, Истраживач сарадник, Институт Михајло Пупин – Рачунарски системи

Области интересовања: Системи за управљање знањем, Пословна интелигенција, Управљачки информациони системи

Проф. др Сања Вранеш, Научни директор Института Михајло Пупин

Области интересовања: Вештачка интелигенција, DSS, Интелигентни агенти, Семантички Веб

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.