Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 11 / 2004
Апстракти

 

 


 

UDC 621.309

 

РЕДУНДАНТНИ ПРЕНОС МУЛТИМЕДИЈЕ И КЛИЈЕНТ-СЕРВЕР АПЛИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ МОБИЛНИХ КОРИСНИКА

Апстракт: У раду је представљен конкретан пример развоја и реализације 802.11 WLAN сегмента мреже са циљем аутоматизације процеса производње. Пројектована апликација омогућује редундантни пренос живе слике, алармних стања и клијент-сервер софтверског решења обезбеђујући потпуну управљачку и визуелну контролу технолошког процеса као и размену информација између мобилних корисника и постојеће инфраструктуре производне LAN мреже.

Кључне речи: 802.11, WLAN, мобилни корисник, бежични мост

 

REDUNDANCY TRANSMISSION OF MULTIMEDIA AND CLIENT-SERVER APPLICATIONS BETWEEN MOBILE USERS

Abstract: This paper provides a concrete example of successful 802.11 WLAN deployment, used to integrate mobile equipment into the automation of a high-volume manufacturing environment. The application provides secure transmission of live video signals and alarm states. The redundancy of the client-server software design ensures full control of the production line, along with visual confirmation of existing process conditions.

Key Words: 802.11, WLAN, Mobile User, Wireless Bridge

 

Горан Новковић

 

 

UDC 65.01 : 681.3.06

 

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ СОФТВЕРА У ПОСЛОВНОМ СИСТЕМУ

Садржај: Управљање квалитетом софтвера треба да покрије све аспекте пословања у организацији, као једном пословном систему. Софтвер као саставни део информационог подсистема пословног система треба да пружи подршку пословном систему у циљу идентификовања процеса, као и редоследа и интеракције процеса, критеријуме процеса, расположивост ресурса и информација за подршку процеса, анализирање перформанси и примену мера за побољшање процеса. Такође, пословни систем треба да идентификује и процесе у развоју, руковању и одржавању софтвера. У оквиру самог квалитета управљања софвером треба водити рачуна у процесу набавке, испоруке, развоја, употребе и одржавања софтвера.

Кључне речи: Управљање квалитетом софтвера, пословни систем, процес.

 

SOFTWARE QUALITY MANAGEMENT IN BUSSINESS SYSTEM

Abstract: Software quality management should cover all aspects of business in a business system. Software, as an integral part of information subsystem of a business system should offer support to the business system for process identifying, as well as process sequence and interaction, process criteria, resources and information availability for process support, performance analysis and application of measures for process improvement. Business system should identify development, handling and software maintenance processes, as well. Software quality management encompasses following processes: supply, delivery, development, appliance and maintenance of the software.

Key words: Software quality management, business system, process.

 

Огњен Пантелић Драгана Бечејски-Вујаклија

 

UDC 681.3.01

 

АНОТАТОРИ - СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА СЕМАНТИЧКО ОПИСИВАЊЕ WЕБ РЕСУРСА

Апстракт: Семантички Wеб представља следећу фазу развоја Wеб-а која ће омогућити разумевање и процесирање информационих садржаја од стране, не само људи, већ и рачунара. Да би се идеја Семантичког Wеб-а реализовала неопходно је обезбедити одговарајућу инфраструктурну подршку која се базира првенствено на коришћењу онтологија и семантичком описивању свих Wеб ресурса. Семантичко означавање (анотирање) ресурса који се припремају за публиковање на Wеб-у, захтева додатно ангажовање њихових аутора, посебно када су у питању ресурси код којих су промене садржаја учестане. Осим тога, семантичко описивање Wеб ресурса намеће потребу за савладавањем нових алата (анотатори) и језика (онтолошки језици) од стране аутора Wеб садржаја који најчешће нису ни програмери, ни онтолошки инжињери. Да би се ова евидентно присутна препрека преласку са данашњег на Семантички Wеб отклонила, истраживачки напори окренути су проширивању функционалности постојећих ауторских алата као и развоју нових алата који ће објединити креирање и анотацију Wеб садржаја.

Кључне речи: Онтологије, Семантички Wеб, Метаподаци, Анотација, Анотатори.

 

ANNOTATORS – SOFTWARE TOOLS FOR WEB RESOURCES MARKUP

Abstract:Semantic Web represents the next phase of World Wide Web development that will make information resources understandable and processable by both people and machines. In order to make the idea of the Semantic Web applicable in practice, it is necessary to provide adequate infrastructure that would be primarily based on ontologies and semantic markup of all Web resources. Semantic markup (annotation) of resources that are going to be published on the Web demands additional efforts from their authors, particularly when those resources should be frequently updated. Besides, Web content authors, who typically are neither programmers nor ontological engineers, should acquire knowledge about new tools (annotators) and languages (ontological languages) in order to be able to enrich their documents with semantic markup. In order to overcome this barrier to the Semantic Web development, research efforts are directed towards extending functionality of existing authoring tools as well as developing new tools that would integrate processes of Web resources creation and annotation .

Keywords: Ontologies, Semantic Web, Metadata, Annotation, Annotators.

 

Јелена Јовановић

 

UDC 65.01

 

ФОРМАЛИЗАЦИЈА ГОФ УЗОРА ПРЕКО ТРАНЗИТИВНЕ РЕЛАЦИЈЕ И СИМЕТРИЈСКИХ КОНЦЕПАТА

Садржај: У овом раду биће изложена формализација ГОФ узора помоћу БГ-ФОС ( BelGrade - Faculty of Organisational Sciences) теорије узора. БГ-ФОС теорија узора је заснована на транзитивност релацији и симетријским концептима. У том смислу је објашњена транзитивна релација и њене реализације код ГОФ узора и различитих историјских догађаја. БГ-ФОС теорија узора објашњава када и како настају ГОФ узори. Затим је дат пример транзитивне релације која је реализована симетријским концептима. На крају је дата БГ-ФОС теорија узора која је проширена са симетријским концептима. Ова теорија је омогућила да се прецизно схвати шта је проблем а шта решење код ГОФ узора.

Кључне речи: ГОФ узори, транзитивна релација, симетријски концепти

 

GOF PATTERN FORMALISATION BY TRANSITIVE RELATION AND SYMMETRY CONCEPTS

Abstract: GOF pattern formalisation described by BG-FOS ( BelGrade - Faculty of Organisational Sciences ) pattern theory will be presented in this paper. BG-FOS pattern theory is based on transitive relation and symmetry concepts. In this sense, transitive relation and its realisations about GOF patterns and different history events is considered. BG-FOS pattern theory explains when and how GOF patterns are made. It gave example of transitive relation which is realised by symmetry concepts. At the end, BG-FOS pattern theory is extended with symmetry concepts. This theory allows precisely understanding what is problem and what is solution about GOF patterns.

Key words: GOF patterns, transiitive relations, symmetry concepts

 

Влајић Синиша

 

 

UDC 65.01:681.3

 

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У СОФТВЕРСКИМ ПРОЈЕКТИМА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА

Садржај: Предмет овог рада је анализа и примена метода за управљање ризиком у развоју апликација електронског пословања. Кључни фактор успеха за развој софтверског пројекта електронског пословања је идентификовање ризика, као и развијање система за управљање ризицима. Управљање ризиком је дисциплина која обухвата методе и принципе који су саставни део животног циклуса једног софтверског пројекта. Посебна пажња ће бити посвећена управљању ризиком по Microsoft Solution Framework-у (MSF) за управљање софтверским пројектима. Успешна реализација пројекта електронског пословања и његова примена у великој мери зависи од управљања ризиком.

Кључне речи: Управљање ризиком, Електронско пословање.

 

SOFTWARE PROJECTS RISK MANAGEMENT IN ELECTRONIC BUSINESS

 

Abstract: The subject of this paper is the analysis of methods and applications in software project risk management. Risk management, is now, standard part in the software development life cycle. In this paper, special attention is paid to risk management methods within the Microsoft Solution Framework (MSF). MSF Risk Management Process comprises the collection of models and principles which should enable efficient creation of software packages for solving e-business problems.

Key words: Risk Management, E-business .

 

Маријана Деспотовић Божидар Раденковић

 

 

UDC 681.518

 

МЕТОДИ ОБУКЕ КОРИШЋЕЊЕМ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКAЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈA

Aпстракт: За савремено дру штво често се каже да је информационо друштво, јер се информација јавља као најдрагоценија роба. Знање постаје доминантан чиниилац економије савременог друштва, јер се економија информационог друштва заснива на знању. Кључ за успешно суочавање са овим изазовима лежи у развоју дигиталне глобалне инфраструктуре учења. Интернет, као глобална рачунарско-комуникациона мрежа и окосница дигиталне економије, испуњава захтеве који се очекују од инфраструктуре учења. Обука уз коришћење информатичко-комникационе технологије мрежно је оријентисана и због тога се често назива WBT (Web-Based Training). Постоје различите методе за WBT систем. И збор метода се пре свега базира на врсти знања које се жели постићи али постоје и други параметри. У овом раду су обрађене карактеристике WBT метода и дати су параметри за избор.

Кључне речи: Обука, информатика, технологија, методи, знање

 

EDUCATIONS METHODS WITH USE OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGY

Аbstract: Modern society is often called information society, because information is the most precious stock. Science becomes dominant factor of the economy of the modern world. Economy of the information society is based on knowledge. Key for successful meeting to this challenge is in development of global digital learning infrastructure. Internet as a global computer communication network is a base of the digital economy and meets conditions necessary for learning infrastructure. Training with use of information-communication technology is network oriented and because of that is often called WBT (Web-Based Training). There are different methods for WBT system. Chose of method is basically founded on the sort of knowledge which is aim of the course and other parameters. In this work were developed characteristics WBT of methods and were given parameter for chose.

Key words: Training, inormatics, technology, methods, knowledge

 

Миомир Тодоровић

 

UDC 65.01

 

МОДЕЛ ЗА ОПОРАВАК ДНЕВНОГ РЕДА ЛЕТЕЊА

Садржај: Циљ сваког реда летења јесте да омогући што бољу понуду путницима уз што већу поузданост и тачност у извршавању планираних летова уз задовољење интереса авиопревозиоца и законске регулативе. У овом раду разматран је проблем поремећаја у извршавању реда летења који се дешавају из разлога као што су технички квар на авиону, лоши метеоролошки услови на неком аеродрому, саобраћајна загушеност на неком аеродрому, кашњење посаде итд. Ови поремећаји проузрокују кашњење и/или отказ једног или више летова. У овом раду предложен је модел за решавање проблема поремећаја реда летења у смислу пројектовања нових ротација авиона, а такодје је развијен софтвер са корисничким интерфејсом. Алгоритам је илустрован на примеру реда летења Јат Airways.

Кључне речи: Оперативни ред летења ваздухопловног превозиоца, поремећаји у извршавању реда летења, хеуристички алгоритам.

 

AIRLINE DAILY SCHEDULE RECOVERY MODEL

Abstract: The purpose of each airline schedule is to realize the best possible offer to the passengers, including the reliability and punctuality in making the planned flights, taking into account all interests of airlines, as well as legal regulations. In this paper, the problem of operational airline schedule under irregular events like equipment failures, bad weather at an airport, airport capacity restrictions, late or absent crew member etc. is considered. The effects of these disturbances are some delayed flights and/or cancellations. A new model for handling schedule perturbations and flight schedule redesign (aircraft rotations new design) has been developed, together with appropriate, user-friendly software interface. This model is illustrated by JAT Airways schedule example.

Key Words: Operational Airline Schedule, Schedule Perturbations, Heuristic Algorithm.

 

Милица Калић Горан Павковић

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.