Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 12 / 2004
Апстракти

 

 


 

 

UDC 681.3.06

 

КА КОНАЧНОМ ЦИЉУ ГОВОРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Садржај: У другој половини прошлог века учињени су изузетни напори ка разумевању говорне комуникације са многих аспеката (лингвистичког, физиолошког, акустичког, когнитивног), као и проналажења многих техничко-технолошких решења у оквирима савремених информа-ционо-телекомуникационих система. На почетку 21. века премиса развоја говорних комуникација лежи у природној (спонтаној) говорној комуникацији на релацији човек-рачунар. Овај циљ се може достићи једино истраживањима највиших когнитивних функција човековог ума.

Кључне речи: говорна комуникација, говорне технологије, процесирање говорног језика, когниција, ум.

 

TOWARD ULTIMATE GOAL OF SPEECH COMMUNICATION

Abstract: The past half-century has seen remarkable advances in our understanding of speech communication with many aspects (linguistic, physiological, acoustic, cognitive), as well as many technological inovations intended for use in modern information-telecommunication systems. At the begining of 21st century, the main premise for development of speech communications is in spontaneuos communication between human and computer. This goal can only be achieved by investigation the highest cognitive functions of the mind.

Key words: speech communication, speech technologies, spoken language processing, cognition, mind.

 

Слободан Т. Јовичић

 

 

UDC 681.3.06 : 801.41

 

АЛГОРИТАМ ЗА ПРОЦЕНУ И ПРАЋЕЊЕ ФОРМАНТНЕ СТРУКТУРЕ ГОВОРНОГ СИГНАЛА

Садржај: У овом раду приказан је алгоритам за процену и праћење формантне структуре говорног сигнала. Описан је алгоритам за минимизацију грешке проценењених вредности формантних учестаности, као и алгоритам за корекцију путања форманата у временско-фреквенцијској равни. У раду је, осим тога, дат и преглед критеријума по којима је могуће вршити минимизацију грешке праћења учестаности форманата.

Кључне речи: праћење формантних учестаности, дигитална обрада говорног сигнала

 

FORMANT ESTIMATION AND TRACKING ALGORTIHM

Abstract: This paper presents algorithm for formant tracking based on dynamic programming and Viterbi search. The paper describes the algorithm for formant frequencies calculation in base frame of speech signal, optimum sequence search algorithm and possible criterions for optimisation of base formant tracks.

Key Words: formant tracking, digital speech processing

 

Љубомир Јованов Дарко Пекар

 

UDC 681.3.06

 

ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗАШТИТЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА НА МРЕЖНОМ НИВОУ

 

Резиме: У овом раду заштита рачунарских мрежа обухвата обезбеђење целокупног саобраћаја на мрежном нивоу. Традиционалне методе заштите рачунарских мрежа подразумевају постављање уређаја за криптовање на крајевима мреже чиме се омогућава криптовање мрежног линка “с краја на крај”. Са јавном мрежом као што је Интернет традиционални криптовани линкови нису изводљиви. У овом раду је приказано неколико савремених технологија за за штиту рачунарских мрежа: IP заштита , PPTP, RADIUS.

Кључне речи: заштита рачунарских мрежа, IP заштита , PPTP, RADIUS, “firewall”.

 

SECURITY TECHNOLOGIES FOR COMPUTER NETWORKS AT NETWORK LEVEL

Abstract: In this paper network security refers to the securing of all traffic at network level. Traditional methods of securing computer networks involved installing encryptors at the ends of the network that enabled end-to-end encryption of the network link. However, with public networks such as the Internet, such link encrypton is not feasible. This paper describes several contemporary computer network security tehnologies such as: IP Security, PPTP, and RADIUS.

Key words: computer networks security, IP Security, PPTP, RADIUS, “firewall”

 

Ћурчић Дејан Симић

 

 

UDC 801.4.48

 

УТИЦАЈ ЕМОТИВНОГ СТАЊА ГОВОРНИКА НА ФОНАЦИЈУ И АРТИКУЛАЦИЈУ ВОКАЛА /а/

Апстракт: Емотивно стање говорника утиче на артикулацију и фонацију изговорених гласова. Покрети артикулатора и начин осциловања гласница зависе од емотивног стања говорника. У раду су анализиране промене фреквенција прва три форманта вокала /а/ и спектралне карактеристике глоталне побуде у зависности од емотивног стања говорника. Анализом је обухваћено пет примарних емоција: љутња, радост, страх, туга као и неутрални говор (говор без изражавања емоција). Промене формантних фреквенција репрезентују артикулационе промене, а спектралне промене глоталног гласа репрезентују фонационе промене при изговору вокала /а/. Резултати формантне анализе показују да емоције говорника највише утичу на први и други формант вокала /а/. Спектрална анализа глоталног гласа показује да су најмериторније промене другог хармоника. Међутим, ове промене нису довољно велике да би се поуздано могла извршити дискриминација пет примарних емоција, већ само њихово груписање. Љутња и радост чине једну групу емоција са сличним акустичким карактеристикама говорног сигнала. Другу групу чине емотивна стања страх и туга.

Кључне речи: емоције, фонација, артикулација, препознавање говорника, форензичка акустика

 

INFLUENCE OF SPEAKER'S EMOTIONAL STATE ON THE ARTICULATION AND PHONATION PRONOUNCED /a/ VOCAL

Abstract: Speaker's emotional state has influence on the articulation and phonation pronounced phonemes. A vocal fold vibration and articulators movement depends on emotional state of speaker. In this paper, the first three formant frequencies of vowel /a/ and spectrum of glottal excitation have been analysed in function of five primary emotions: neutral, anger, happiness, fear and sadness. Changes of formant frequencies depend on articulation but changes of glottal speech spectrum depend on phonation of pronounced vowel /a/. According to the results of formant frequency analyse, the first and second formants of vowel /a/ are the most affected by speaker's emotional state. Spectral analyse of glottal speech shows that the speaker's emotional state has the greatest influence on second harmonic. All these analyses produced only partial results, since they did not enable full separation of five primary emotions, but only their grouping. The anger and happiness are emotions with very similar acoustic parameters of the speech signal. Fear and sadness form second group of emotions with similar acoustic parameters. .

Key words: emotion, phonation, articulation, speaker recognition, forensic acoustic

 

Милан Војновић

 

 

UDC 681.327.2

 

ИНКРЕМЕНТАЛНИ РАЗВОЈ ИС НА ПРИМЕРУ ПРАЋЕЊА ТРОШКОВА АВИОПРЕВОЗА

Садржај: Руководство специјализоване фирме за авиотранспорт услуга, робе и путника одлучило је да развије пословни информациони систем. Развој информационог система поверен је пројектантској фирми са дугогодишњим искуством. Пројектантски тим одлучио је да пројекат не развија у целини већ да временом еволуира, што значи да ће се животни циклус развоја информационог система вишеструко понављати. У овоме раду дат је животни циклус развоја инкремента који се односи на дефинисање цене лета ваздухоплова и трошкова авиотранспорта услуга, робе и путника.

Кључне речи: модел пословног система, модел корисничких функција, дијаграм секвенци, дијаграм сарадње, дијаграм класа, кориснички интерфејс, дијаграм компоненти, дијаграм размештаја.

 

INCREMENTAL DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM ON THE EXAMPLE OF TRACKING AIR TRANSPORTATION EXPENSES

Abstract: Management of a company specialized in air transportation of services, goods and passangers decided to develop a business information system. A company with the extensive experience in the design of information systems got the job. The creative team of the company decided to develop the system in stages instead of one complete system. This meant that the system would be developed over a period of time and that the life cycle of the information system would be repeated for several times. This paper shows the development of the increment related to definition of the costs of one aircraft flight, as well as of expenses related to the air transportation of services, goods and passengers.

Key words: bussines system model, user functions model, sequence diagram, collaboration diagram, class diagram, user interface, component diagram, deployment diagram.

 

Радомир Продановић

 

 

UDC 65.01: 656.254

 

АНАЛИЗА САВРЕМЕНОГ СИСТЕМА КОМУНИКАЦИЈА У ТИМСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Резиме: У раду је анализиран систем комуникација у тимској организационој структури. Систем комуникација директно утиче на ефикасност примењене орга н изационе форме. Примена савремених информационо-технолошких решења у систему комуникација код тимске организације води ка већој флексибилности, адаптивности и координацији. Следи да развој тимске организационе структуре као организационе форме у првом реду зависи од развоја комуникациононг система.

Кључне речи: тимска организација, систем комуникација

 

ANALYSIS OF MODERN COMMUNICATION SYSTEM IN THE TEAM ORGANIZATION

Abstract: Paper presents analysis of communication system in the team organization form. Communication system directly influences on organizational form efficiancy. Application of actual IT solutions in team organizational form lead to more flexibility, adaptibility and coordination. Development of team organizational form primarly depends od communication system development.

Key words: team organization, communication system

 

Мирјана Мисита Виолета Радошевић Милан Станковић

 

 

UDC 681.3.51

 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Садржај: У раду је презентиран развијени и имплеметирани информциони систем за управљање системом одржавања моторних возила и резервних делова у предузећу које се бави превозом путника у градском, приградском, медјуградском, интернационалном и туристичком саобраћају. Информациони систем је пројкетован са становишта праћења, анализе и управљања (планирања, организовања, руководјења и контролисања) системом одржавања моторних возила и резервних делова.

Кључне речи: Информациони систем, одржавање, моторна возила трошкови одржавања, уштеде.

 

INFORMATION SYSTEM FOR MANAGEMENT OF MAINTENANCE SYSTEM OF MOTOR VEHICLES

Abstract: This paper presents a developed and implemented information system used to manage the maintenance system of motor vehicles and spare parts in a company which transports passengers in city, suburban city, inter-city and international and tourist travel. information system is developed to monitor, analyze and manage (management: planning, organizing, managing and controlling) the maintenance system of motor vehicles and spare parts.

Key words: Information system, maintenance, motor vehicle, cost maintenance, sum of saved.

 

Градимир Ивановић

 

 

UDC: 659.444; 681.3.06

 

ИМПУЛСНИ ШУМ У СЛИЦИ

Сажетак: Под импулсним шумом подразумева се велики број различитих случајних процеса који резултују у основи истом деградацијом слике: само одређени проценат пиксела у слици оштећење шумом, а вредност оштећеног пиксела значајно се разликује од вредности околине. Импулсни шум може настати како у аналогним, тако и у дигиталним системима за аквизицију, пренос и обраду слике. Порекло и природа импулсног шума могу бити веома различити: грмљавина, индустријске машине, шум ЦЦД сензора, грешке при А/Д конверзији, грешке декодовања у дигиталном преносу слике, итд. Шум може имати различите расподеле, али се овај ефекат увек огледа у појави светлих и тамних тачака на слици. Због тога се овај тип шума често назива со и бибер ( salt and pepper ). Осим у облику тачака, у одређеним случајевима оштећење се може јавити у виду кратких линија (сателитски ТВ сигнал).

Кључне речи: Импулсни шум, обрада слике

 

IMPULSE NOISE IN IMAGES

Abstract: Impulse noise presents a multiplicity of random processes, resulting in basically the same image degradation: only a portion of the image pixels are corrupted by noise, and their luminance value is significantly different from the background. The origin of impulse noise can be in analog systems, as well as in digital systems for image acquisition, transmission and processing. The nature of impulse noise can be different: lightning, industrial machines, CCD sensor noise, A/D conversion error, decoding error in digital image transmission, etc. The distributions of the impulse noise can be variable, but its appearance is always the same - light and dark speckles in the image. Therefore, the common name for this type of noise is salt and pepper.

Keywords: Impulse noise, image processing

 

 

 

Слика није доступна

Владимир Црнојевиц Жељен Трповски

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.