Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 13 / 2005
Апстракти

 

 

 


 

UDC 681.3.01

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Абстракт : У раду су описани основни појмови везани за идентификацијски менаџмент, односно менаџмент личним подацима грађана. Повећање слободе кретања и развојем авио превоза у свету формирана међународна агенција за авионски саобраћај чији је основни задатак да прописује стандарде везане за авио саобраћај. Како би се повећала ефикасност контроле путника један посебан део ове агенције се бави стандардизацијом докумената, тако да се прописују стандарди везани за изглед документа. Након дешавања од 11. септембра 2001 године у САД, посебна пажња се посвећује идентификацији грађана и размени података на глобалном нивоу. У овој области велику улогу игра информациони систем, преко ефикасног прикупљања обраде и размене података о грађанима.

Кључне речи: идентификацијски менажмент, ICAO стандард, ICAO документ 9303, логичка структура података, аквизиција података, wеб архитектура, централизован систем, глобална размена података

 

ID MANAGEMENT

Abstact: This paper describes basic terms used in identity management and management of citizens personal information. Due to the increase in people travel especially air travel International organisation of Air travel has been formed with main goal to publish rules in air travel. In order to improve traveller's identification one part of this agency is responsible for issuing standards of the look and fill of travel documents. After 9.11 attack there is increased interest in the citizens identification and information exchange on the global level. All this is based on the modern information systems responsible for collecting and exchanging citizen's information

Key words: identification management, ICAO standard, ICAO document 9303, logical data structure, data capturing, web architecture, centralized system, global data exchange

Синиша Мацан

 


 

 

UDC 681.3.06

 

ИНТЕЛИГЕНТНО РАСПОРЕЂИВАЊЕ ВИЗУЕЛНИХ КОМПОНЕНТИ У ОКВИРУ ЕКРАНСКИХ ФОРМИ

Апстракт: У оквиру рада је дат приказ програмског алата Layout Manager намењеног за аутоматско креирање и распоређивање компоненти корисничког интерфејса у оквиру стандардне форме. Стандардна форма представља основни градивни елемент за израду клијентске апликације. Алгоритам распоређивања компоненти је заснован на бази знања заложеној у оквиру XML фајлова. По завршеном аутоматском генерисању подржана је ручна измена геометрије стандардне форме коришћењем графичког едитора Layout Manager-а. Програмски пакет, као свој финални резултат, генерише изворни Јаvа или XМL код.

Кључне речи: кориснички интерфејс, генерисање кода, софтверски алати

 

INTELLIGENT COMPONENT LAYOUT FOR GUI FORMS

Abstract: This paper presents a software tool for automated layout of user interface components in data-intensive database applications. Components are layed out within a standard form that is a main building block for client-side application development. This tool utilizes a knowledge base comprising layouting rules expressed in XML syntax. The resulting component layout is used for code generation and included in an instance of the standard form. Code generation can produce Java or XML code that is used by the form .

Key words: user interface, code generation , software tools

Никола Петков

Гордана Милосављевић

Бранко Перишић

 


 

 

UDC 681.3.06

 

КРЕИРАЊЕ ОLAP МОДЕЛА У ОRACLE DISCOVERER-У

Апстракт: Оracle Discovere је алат за ОLAP моделирање и анализу, који се базира на релационом data wаrehouse-у. У раду је дата методологија дефинисања ОLAP модела помоћу овог алата.

Кључне ријечи: Релациони Data Warehouse, ОLAP, Oracle Discoverer

 

OLAP MODELLING BY ORACLE DISCOVERER

Abstract: Oracle Discoverer is a tool for OLAP modeling, based on relational data warehouse. This paper shows the methodology for OLAP model definition by that tool.

Key words: Relational Data Warehouse, OLAP, Oracle Discoverer

Љиљана Кашћелан

 


 

 

UDC 681.3.06

 

СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ТОПОГРАФСКИХ ЗНАКОВА НА КАРТАМА И МАПАМА

Апстракт: У овом раду описан је софтверски систем за детекцију топографских знакова. За препознавање знакова користи се неуронска мрежа која се обучава back-propagation алгоритмом. Каталог знакова се генерише на основу СВГ описа. Окружење у којем је цео систем имплементиран засновано је на ImageJ и Batik Open source пројектима.

Кључне речи: топографски знак, неуронска мрежа, СВГ формат

 

SOFTWARE SYSTEM SUPPORTING DETECTION OF TOPOGRAPHICAL SYMBOLS

Abstract: This paper presents design and implementation of software system which enables detection of topographical symbols. Neural network used for topographical symbols recognition is trained with back-propagation algorithm. Catalogue of signs is generated according to SVG description of topographical symbols. Design and implementation is based on ImageJ and Batik Open source projects.

Key words: topographic symbol, neural network, SVG format.

Душан Јовановић

Ђорђе Обрадовић

Зора Коњовић

Миро Говедарица

 


 

 

UDC 681.3.06 : 004

 

ИСТРАЖИВАЊЕ О УПОТРЕБИ ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Садржај: Овај рад представља резултате истраживања о заступљености информационо-комуникационих технологија у финансијским предузећима у Републици Србији. Истраживање је спровео Републички завод за статистику по методологији ЕУРОСТАТ-а.

Кључне речи: ЕУРОСТАТ, Дигитална претплатничка линија, Асихрона дигитална линија, Бежична конекција

 

SURVEY ON ICT USAGE IN FINANCIAL ENTERPRISES

Abstract: This document presents results of survey on ICT usage in financial enterprises in Republic of Serbia carried out by Statistical Office of Republic of Serbia based on pre-defined EUROSTAT methodology.

Key words: EUROSTAT, Digital Subscriber Line, Asymmetric Digital Subscriber Line, Wireless connection

 

Драган Вукмировић

Кристина Павловић

Владан Божанић

Владимир Шутић

 


 

UDC 681.3.066

 

ПРИМЕНА ADD-IN ПРОГРАМА У ФИНАНСИЈСКОЈ SPREADSHEET СИМУЛАЦИЈИ

Садржај: У раду су разматрани најзначајнији аспекти примене add-in програма u spreadsheet симулацији u финансијском моделирањy. У првом делy рада приказане сu могућности коришћења spreadsheet програма u изградњи симyлационог модела и извођењy симyлационих експеримената. Као пример, разматрана је финансијска анализа ефеката yвођења новог производа на тржиште. Предности које прyжа yпотреба add-in програма y финансијcкој симyлацији и начин њиховог коришћења, описани сy y наставкy рада на истом моделy. Компаративном анализом разматраних модела показано је да примена add-in програма, осим што има низ предности y фази изградње симулационог модела, пружа и већи број напредних техника код извођења симулационог експеримента, а посебно код анализе резултата симулације. У наставку рада дискутоване су предности и недостаци симулационог моделирања применом spreadsheet и add-in програма. У закључку су дате препоруке у вези примене стандардних spreadsheet софтвера и add-in програма у финансијском симулационом моделирању и анализирани су фактори који могу бити опредељујући код избора једне од приказаних техника.

Кључне речи: Финансијско моделирање, Spreadsheet симулација, Add-in програми

 

USING ADD-INS IN FINANCIAL SPREADSHEET SIMULATION

Abstract: The paper examined the most important aspects of using the add-in programme in spreadsheet simulation in financial modeling. The first part of the paper demonstrated possibilities of applying spreadsheet programme in simulation modeling and conducting of simulation experiments. The introduction of the new product on the market is given as an example. Following that, advantages from using add-ins programmes in financial simulation are described on the same model. Furthermore, advantages and disadvantages of simulation modeling in application of spreadsheet and add-ins programmes are examined. The recommendations in regard to application of standard spreadsheet software and add-in programmes in financial simulation modeling are given in the conclusion together with the analysis of the factors which can be decisive in choosing one of the demonstrated techniques.

Key words: Financial modeling, Spreadsheet Simulation, Add-ins programs.

 

Александар Марковић

Сава Чавошки

 


 

UDC 658.01.012: 681.3

 

ПОСТИЗАЊЕ КОМПЕТИТИВНЕ ПРЕДНОСТИ У ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГУ

Садржај: У овом раду описане су главне промене у маркетингу које су дошле под утицајем Интернета. Описане су предности и ограничења која Интернет нуди потрошачима/купцима (у даљем тексту купци) и предузећима. Посебна пажња је посвећена томе како се маркетинг стратегија (кроз компоненте маркетинг микса) мења у Интернет маркетингу.

Кључне речи: Интернет маркетинг, маркетинг микс

 

FORMULATING A MARKET STRATEGY IN INTERNET MARKETING

Abstract: In this work, we will first describe at the major shifts in marketing that are creating the Internet economy and the major adavantages and limitations that Internet offer to their consumers/customers and companies. We summarize the resulting new capabilities of digital technology. The special attention is paid to how marketing strategy (including the marketing mix) is changing withhin the concept of Internet marketing.

Key words: Internet marketing, marketing mix

Весна Дамњановић Винка Филиповић

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.