Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 14 / 2005
Апстракти

 

 


 

UDC 65.01

ТЕОРИЈА СОФТВЕРСКЕ ЕНТРОПИЈЕ

Садржај: У овом раду биће дат преглед основних дефиниција ентропије и њено схватање у контексту софтверског система. Након тога су објашњени појмови софтверске ентропије и рефакторинга као механизма који смањује софтверску ентропију. Извођење наше дефиниције софтверске ентропије је урађено по аналогији са термодинамичком ентропијом. Уређеност софтверског система је описана преко метрике која је дефинисана преко три показатеља: односа класа, софтверске ентропије и симетријског описа. Указано је на везу између софтверске ентропије и златног пресека. Након тога је објашњена логаритамска спирала и дата је њена веза са златни пресеком, фибоначијевим низом и софтверском ентропијом.

Кључне речи: Софтверска ентропија, Патерни, Симетријска група, Златни пресек, Логаритамска спирала

 

SOFTWARE ENTROPY THEORY

Abstract: Review of basics entropy definitions and understanding entropy in context of software systems will be presented in this paper. It is explained notions software entropy and refactoring as mechanism that decrease software entropy. Our definition software entropy is derivated to analogy with thermodynamics entropy. Software system arrangement is described by metric that defined by three references: classes ratio, software entropy and symmetry describing. Relation between software entropy and golden ratio is pointed. It is given logarithmic spiral (spira mirabilis) and relation between logarithmic spiral with golden ratio, finonacci numbers and software entropy.

Key words: Software entropy, Patterns, Symmetry group, Golden ratio, Logarithmic spiral

Синиша Влајић

 


 

 

UDC 681.3.06

 

СИСТЕМИ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ ЗАСНОВАНИ НА СКЛАДИШТИМА ПОДАТАКА

Резиме: Последњих година складишта података су постала основа система за подршку одлучивању у пословним системима. У том временском периоду смо развили десетине складишта података, и на основу акумулираног искуства, формирали смо оквир за развој складишта података, формулисали нови мултидимензиони модел података и креирали развојни алат за развој складишта података (СП). У раду ћемо представити основне карактеристике нашег приступа развоју складишта података и упоредити га са Microsoft-oвим приступом.

Кључне речи: Складишта података, Мултидимензиони модели података, оквир за развој складишта података

 

DECISION SUPPORT SYSTEMS BASED OD DATA WAREHOUSE

Abstract: In the last years data warehouses have become the basis for the decision support systems in business systems. During this period we have developed tens of data warehouses and based on the accumulated experience we have created a framework for data warehouse development, formed a new multidimensional data model and created a development tool for data warehouse development. The paper shows the basic characteristics of our approach to data warehouse development and compares it to Microsoft approach.

Key words: Data Warehouse, Multidimensional data model, Framework for Data Warehouse development

Дарко Круљ

Милутин Чупић

Mилан Мартић

Милија Сукновић

 


 

UDC 658.01.012: 681.3

ПРИМЕНА УМЛ-а У РАЗВОЈУ ИНТЕГРИСАНИХ МАРКЕТИНШКИХ КОМУНИКАЦИЈА

Резиме: Оглашавање и промоција су годинама коришћени од стране компанија да би се генерисала продаја. Али промене на тржишту су довеле у питање досадашњи начин комуницирања, па је потребно комуницирати на ефективнији и ефикаснији начин. Данас компаније користе интегрисане маркетиншке комуникације (ИМК). Креирање ефективних ИМК-а ће помоћи да се изгради дугорочан однос са потрошачима који ће донети профит. Компаније морају да учине помак од трансакције ка дугорочном односу са потрошачима, кроз низ интеракција које се понављају током времена. ИМК не успостављају само једносмерну комуникацију већ је то двосмерна комуникација. ИМК треба да обезбеде систем који ће планирати, имплементирати и контролисати све интеракције. Ово помаже да се створи јединствена слика према потрошачима, што је један од циљева ИМК, као потрошачу окренутг концепта. Ако интеракције нису јединствене, производ, бренд или компанија неће створити поверење, јер губе фокусираност ка потрошачу. Многи истраживачи напомињу да је имплементација ИМК подложна гешкама, које су последица развоја, а које воде ка губитку интеграције и синергије порука. У раду ће се представити приступ развоја ИМК применом УМЛ-а, како би се избегли или умањили проблеми који настају при имплементацији.

Кључне речи: Интегрисане маркетиншке комникације, Интеракција, УМЛ

 

BUILDING INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION USING UML

Abstract: Advertising and promotion have been used by organizations for years to generate sales. Changes on the market affected the way companies communicate, and they now need new, more effective and efficient way of communication. Companies today are using integrated marketing communications (IMC). Creating effective IMC will help them to build customer relationship that generate profit. Companies must shift from transaction to customer relationship through interactions, which are repeated over time. IMC does not consist of one-way communication, but two-way dialogue. IMC is a system which is in charge of planning, implementation and controlling all interactions. This will help building integrated image toward consumers. But if interactions are not integrated, product, brand or company will not be able to make trust, because of customer focus lack. Different researchers point out that IMC implementation, because of IMC development proces, is liable to mistakes that generate lack of message integration and synergy. This paper presents approach to IMC development using UML, to avoid or decrease problems during implementation.

Key words: Integrated marketing communications, Interaction, UML

Велимир Штављањин

 


 

UDC 681.518

 

МЕНАЏМЕНТ ЗНАЊА ПРИ ИЗБОРУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОДСЕКА НА СТУДИЈАМА

Абстракт: Да би се поспешила успешност студирања на Факултету организационих наука, развијен је систем који помаже студентима да изаберу одговарајући одсек. Тиме студенти могу да успоставе компромис између својих жеља и могућности. На основу оцена са прве две године студија, добијају извештај колика ће им бити просечна оцена и дужина студирања ако изаберу одређени смер. Као база знања се користи база дипломираних студената ФОН-а.

Кључне речи: Избор смера на факултету, менаџмент знања, закључивање на основу случајева.

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN UNIVERSITY DEPARTMENT CHOOSING

Abstract: In order to make the studies on the Faculty of organizational sciences better, a system was developed that helps students to choose the appropriate department for their studies. In that way students can make a compromise between their wishes and possibilities. According to the notes that the students have achieved in the first two years of studies, they get a report where they can see their average note and the duration of their studies if they choose a certain department. The knowledge base represents the database of students who gained their diploma.

Key words: University department choosing, knowledge management, case-based reasoning.

Борис Делибашић

Милија Сукновић

Наташа Станачев

 


 

UDC 681.518

 

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА У ИНТРАНЕТ ОКРУЖЕЊУ

Резиме: У укупним активностима на високошколским установама важну улогу имају послови на организовању и спровођењу процеса студирања. У том процесу учествују сви кључни актери високошколске установе: студенти, наставно особље, руководство факултета и студентска служба. У раду је дат приказ пословног информационог система високошколске установе базираног на интранету. Приказани су основни концепти свих процеса у информационом систему са имплементацијом. Нагласак је дат на оним процесима где се примена интранета манифестује на најизразитији начин. Дате су могућности различитих софтверских производа, као и примери реализовани у Access 2003.

Кључне речи: Интернет, интранет, студентска служба.

 

INTRANET BASED BUSINESS INFORMATION SYSTEM OF EDUCATION INSTITUTIONS

 

Abstract: Activities involving the organization and performance of education process have an important role in overall activities of an education institution. All key participants of an education institution such as students, teaching staff, faculty management and student services take part in the process. This paper reviews business information system of an education institution based on Intranet. The main concepts of all processes in an information system with implementation are shown here. Those processes where the application of Intranet is manifested most distinctly are stressed. The possibilities of different software products are offered, as well as the examples realized in Access 2003.

Key words: Internet, intranet, student services.

Душко Парезановић

 


 

 

UDC 681.3.51

МОДЕЛ ПРОЦЕСА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА У ДИСТРИБУИРАНОМ ОКРУЖЕЊУ

Апстракт: Предмет овог рада је приказ методологије одр жавања софтвера у дистрибуираном окружењу, о чему још нема довољно искустава у нашој пракси. Одржавање софтвера обухвата задовољење сталних захтева за иновацијама: законске промене и функционална побољшања. Проблем одржавања софтвера постаје врло актуелан за софтверску фирму од оног тренутка када број корисника софтвера нарасте, што подразумева и њихову просторну распрострањеност, а потребе одржавања захтевају са њима веома честе контакте.

Кључне речи: Oдржавање софтвера, Модел процеса, Help desk концепт, Дистрибуирано окружење

 

PROCESS MODEL OF THE SOFTWARE MAINTENANCE IN THE DISTRIBUTED ENVIRONMENT

Abstract: Subject of this work is to show software maintenance methodology in distributed environment, topic about which there is no enough experience in everyday situations. Software maintenance is targeted to fulfill constant needs for the innovations: legal changes and functional improvements. Problem of the software maintenance becomes very actual for the software company from the moment when number of users increases, which considers their space allocations and maintenance procedures demands frequent contacts.

Key words: Software maintenance, Process model, Help desk concept, Distributed environment

Владан Дабовић

 


 

UDC 681.3

e-ЗДРАВСТВО

Резиме: Корист од употребе Интернета требало би да је подељена на све учеснике ове појаве нове димензије живота. Болести које харају планетом и односе свакодневно жртве, представљају изазов новим технологијама. Организовање здравствених сервиса уз помоћ електронских канала, доноси нове секунде наде имплементацијом сервиса е-Здравства.

Кључне речи: е-Здравство, Телемедицина, КДС, е-Здравствена конзола.

 

e-HEALTH

Abstract: The benefit of InterNet use should be spread on all participants of this new dimension of life. Diseases which devastate throughout the planet and take victims every day, represents challenge to new technologies. Organizing health service with the help of electronic channels, brings new seconds of hope by implementation of E-Health services.

Keywords: e-Health, Telemedicine, CTV, e-Health cantilever.

Маринко Узелац

 


 

ПРИКАЗ

Др Србислав БУКУМИРОВИЋ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И ПИСМО У ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ 21. ВЕКА

Употреба рачунара у нашем друштву почела је уз игнорисање српског језика и писма. Са продором персоналних рачунара почетком 90-их година прошлог века , почињу и први кораци наших информатичара на примени ћирилице и српског језика у савремним информационим технологијама , праћени отпорима и игнорисањем ових напора.

На реализацији ових задатака од националног интереса , напори групе ентузијаста окупљених око е-места «Наше писмо», Националног савета за српски језик и писмо, Одбора за писмо «Вукове задужбине», Удружења за информатику Србије, Југословенског удружења за мултимедију и других институција , довели су до све шире примене ћирилице у савремним информационим технологијама.

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.