Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 15-16 / 2005
Апстракти

     

 


 

 

UDC 004.01:339.986

 

УЛОГА ИНФРОМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЕКОНОМСКОМ РАСТУ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ

 

Резиме: Током деведесетих година информационо-комуникационе технологије имале су значајан утицај на привредни раст у Сједињеним Америчким Државама и Европској унији. Данас информационо-комуникационе технологије имају утицај на скоро сваку привреду. Земље у транзицији у процесу реформи изграђују тзв. информационо друштво. Стварају инфрастукутру за развој и примену информационо-комуникационих технологија. Укупан економски утицај информационо-комуникационих технологија је приказан на основи унапређене методологије мерења раста, а различити начини кроз које информационо-комуникационе технологије могу имати утицај на економски раст изражени су математичким формулама.

Кључне речи: Информационо-комуникационе технологије, економски раст, земље у транзицији.

 

THE ROLE OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ECONOMIC GROWTH OF TRANSITION ECONOMIES

Abstract: During the 1990s ICT had a great impact on economic growth in USA and EU. Today, ICT have impact on all most any economy. Countries in transition and in the process of reform build informatics society. They build infrastructure for development and use of ICT. The overall economic impact of ICT is based on the extended growth accounting methodology and the different channels thought which ICT can have impact on growth are expressed by mathematical formulas.

Key words: ICT, economic growth, transition economies.

 

Сандра Једнак

Оливера Ђорђевић


 

UDC 65.01 :004 : 343.85

 

ПОСЕБНИ АСПЕКТИ УПРАВЉАЊА ПОДАЦИМА И СТАНДАРДОМ У БОРБИ ПРОТИВ КОМПЈУТЕРСКОГ КРИМИНАЛА

Резиме: Без обзира на то да се фирма налази на свом путу у правцу глобализације, она мора да реагује на силе које обликују глобално окружење и на изазове које оне представљају. Конкретна природа изазова се непрестано мијења у Интернету, па је облик који ће имати у 21. вијеку за сада неизвјестан. Савремене услове пословања фирми карактеришу интензивне промјене пословног окружења и потреба флексибилног прилагођавања новонасталим условима. Битна претпоставка за ефикасно функционисање фирми је постојање примарног информационог система који ће осигурати прибављање и анализу података, њихово превођење у информације и њихову дисеминацију корисницима, односно менаџменту. Овај рад се бави изградњом инфраструктуре за заштиту информацуионих система. ИСО/ИЕЦ 17799 рјешава многе проблеме у области сигурних рачунарских комуникација, али је скупа и комплексна за имплементацију. Наведени приступ снижава трошкове и комплексност изградње и чини је доступном академској институцији.

Кључне ријечи: пасивни напад, активни напад, фабриковање, убацивање, тајност података, аутентификација поруке, интегритет поруке, непорицање поруке, контрола приступа, расположивост ресурса

 

Abstract: Regardless of the company s position on its path to globalization, it must react to effects that form global environment and challenges arising from it. Concrete condition of challenges is constantly changing in Internet, so the form they will have during the 21 st entury is undetermined at this point.Current condition for the carrying out of business activities are being characterized by an intensive changing of the business surrounding, as well as by a need for a flexible adapting tho the newly-created conditions.Vital component of every successful company is information system, which helps data acquisition and analysis, and its transfer into information, which is then forwarded to users and menagement. In this thesis building infrastructure of secure information system. ISO/IEC 17799 resolves many of the problems in the area of secure computer communications but it is expensive and complex to implement. Given approach lowers the cost and level of building complexity and puts them within the reach of an institution.

Key words: passive attacks, active attacks, modification, fabrication, interruption, confidentiality, authentication, data integrity, nonrepudation, acces control, availability

 

Весна Алексић Марић

Душанка Стојановић


 

UDC 005.336.4

ПРВИ ИЗВЕШТАЈИ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ КАПИТАЛУ У СЦГ

Резиме: У раду је представљен пионирски покушај мерења и праћења интелектуалног капитала у СЦГ путем извештаја о интелектуалном капиталу. СЦГ је специфично друштвено економско окружење, обзиром на процес транзиције. Применом две различите методе за мерење интелектуалног капитала, Монитора неопипљиве имовине и Данских директива, формирана су два извештаја о интелектуалном капиталу за једну организацију из окружења са циљем компаративне анализе добијених резултата. Обзиром на специфичности окружења и одабране организације, било је неопходно извршити бројне модификације и прилагођавања одабраних метода, поготово у сфери индикатора. Обзиром на низак ниво препознавања важности мерења и праћења интелектуалног капитала у СЦГ, информациони системи нису прилагођени постојећим мерним методама, што у великој мери отежава процес прикупљања неопходних података за извештаје о интелектуалном капиталу. У раду су идентификоване баријере за примену постојећих метода за мерење интелектуалног капитала у транзиционим економијама, као и неопходна прилагођавања у домену индикатора. Такође, у раду је дата компаративна анализа извештаја о интелектуалном капиталу, добијених применом две методе на истој организацији. Резултати рада отварају ново поље истраживања у области мерења интелектуалног капитала везано за промену саме методологије мерења у специфичним регионима као што је СЦГ.

Кључне речи: интелектуални капитал (ИЦ), ИЦ пројекат, ИЦ извештај, мерење, транзиција

 

THE FIRST IC REPORTS IN SERBIA AND MONTENEGRO

Abstract: The paper represents a pioneer attempt of IC reporting in Serbia and Montenegro . Serbia and Montenegro is a country in transition, a phenomenon bearing numerous socio economic characteristics. Two IC reports were created, for one organization in the area, using Intangible Assets Monitor (IAM) and Danish Guidelines. During the reports creation, the necessary modifications were required, especially in the domain of indicators. Taking into account that in Serbia and Montenegro IC measurement has not been considered to be important, the data gathering systems are not customized to the existing IC measuring methods. The paper results are: insight into difficulties of IC reporting in a transitional economy, the comparative analysis of IC reports created by application of two IC reporting techniques on one organization and the adjustments at the level of indicators. This opens a new research field in the change of the methodology itself being used in Serbia and Montenegro region.

Key words: i ntellectual capital (IC), IC project, IC report, measurement, transition

Слађана Чабрило


 

UDC 004:669.01

 

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СТАЊА ICT И ИС ТЕХНОЛОГИЈА У ДОМАЋОЈ И ИНОСТРАНОЈ МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ

Резиме: У раду је представљена упоредна анализа стања информационе и комуникационе технологије (Information and Communication Technology - ICT) у домаћој и иностраној металопрерађивачкој индустрији. Анализа је спроведена на основу претходно дефинисаних кључних фактора за развој и примену информационих технологија у домаћим предузећима. То су: (а) стање домаће ICT индустрије као могућег носиоца послова унапређења информационих система (ИС), (б) стање ICT технологија у домаћој индустрији, и (ц) стање ICT технологија у домаћој и иностраној металопрерађивачкој индустрији.

Кључне речи: ICT сектор, металопрерађивачка индустрија

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ICT ANД IS TECHNOLOGIES IN THE SERBIAN ANД FOREIGN METALPROCESSING INДUSTRY

Abstract: The paper presents comparative analysis in development of information and communication technology (ICT) in domestic and foreign metal processing industry. The analysis is conducted according to the following key factors influencing development and application of information technology: (a) state of the domestic ICT industry as possible leading factor of improvement of domestic information systems (IS), (b) state of the domestic ICT sector, and (c) state of the ICT sector within domestic and foreign metal processing industry.

Key words: ICT sector, metal processing industry

 

Миладин Стефановић Горан Девеџић Милан Ерић

 

UDC 336.717

 

ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ ПЛАЋАЊА И ЗАШТИТА

Резиме: Електронско пла ћање је најважнија активност у електронској трговини. У овом раду је дат приказ електронских система плаћања . Главни изазов код савремених електронских система плаћања је њихова заштита. Имајући то у виду, у овом раду су описани проблеми заштите и дата су могућа решења.

Кључне речи: електронски системи плаћања, заштита

 

ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS AND SECURITY

Abstract: Electronic payment is the most important activity in e-commerce. In this paper an overview of electronic payment systems is given. The main challange in contemporary electronic payment systems is its security. Having this in mind, in this paper the security problems are described and possible solutions are given.

Key words: electronic payment systems, security

Дејан Симић


 

UDC 004.41

 

DOMAIN DESCRIPTION FRAMEWORK - АЛАТ ЗА ПОДРШКУ МОДЕЛОМ ВОЂЕНОМ РАЗВОЈУ СОФТВЕРА

Резиме: У раду је представљен Domain Description Framework као алат за опис и развој информационог система. Framework (Апликативни оквир) је скуп компоненти реализованих у неком имплементационом окружењу са циљем да се обезбеди општи инфраструктурни слој за реализацију концепата неког домена. Приказани framework је заснован на Речнику ИС, односно информационом систему који описује целокупни систем, тј. његове 'пословне' и 'техничке' домене, и који може да одговори на вероватне захтеве за функционалним, организационим и технолошким променама у систему, а самим тим и у ИС као моделу система у којем се извршава. Апликативни оквир је прилагођен Моделом вођеном развоју софтвера, односно методологији која одваја спецификацију функционалности система од спецификације имплементације те функционалности на одговарајућој технолошкој платформи. Приказ Апликативног оквира је дат кроз резултате који су постигнути на развоју пројекта „Клиринг чекова“ који је реализован у САГА-ином Сектору за електронско пословање у Београду.

Кључне речи: Апликативни оквир, Речник података, Моделом вођен развој софтвера

 

DOMAIN DESCRIPTION FRAMEWORK – TOOL IN SUPPORT OF MODEL DRIVEN SOFTWARE DEVELOPMENT

Abstract: The paper presents specific tool (i.e. „Domain Description Framework“) in support of information system specification and development. This software framework is composed of software components which aim to provide infrastucture layer for domain concepts design and implementation. Solution is based on Information System Dictionary, that is, on information system which specifies system's business and technical domains. Information System Dictionary is also supposed to respond to frequent functional, organizational and technological changes. Presented framework supports Model Driven Software Development – the methodology that separates the specification of functionality from the specification of implementation of that functionality on specific technology platform. Domain Description Framework is an integral part of the „Automated Clearing House“ product, developed in Saga's eBusiness Department.

Key words: Framework, Data Dictionary, Model Driven Software Development

Иван Бојичић


 

UDC 004.42

 

еQ: АДАПТИВНИ АГЕНТСКИ СИСТЕМ

Резиме: Приступ предложен у овом раду заснива се на употреби адаптивних едукативних хипермедијалних система и основних концепата емотивне интелигенције у моделовање стереотипа корисника. Основни циљ је постићи бољу, персонализовану адаптивност током процеса учења на Wеб-у. Као начин мерења емотивне интелигенције корисника, у раду је истакнута могућност употребе агентских система, који представљају стално активне, дистрибуиране сензорске системе за праћење корисника, њихово тестирање и онтолошко складиштење добијених резултата који указују на различите аспекте емотивне интелигенције корисника. Резултати таквих мерења остају забележени као инстанце онтологије за адаптацију. У циљу реализације персонализоване адаптације, постојала је потреба за употребом онтологије за адаптацију, као и онтологије са доменским знањем за едукацију. Онтологија за адаптацију садржи и информације о уређајима које је реално могуће користити током процеса едукације, а за које постоје прилагођени прикази ресурса, који се чувају у доменским онтологијама са едукативним садржајима. Као пример онтологије за едукацију, у раду је приказана онтологија ACCADEMI@VINCIANA описане едукације је реализовати нови начин уметничког окружења на Wеб-у, које је засновано на коришћењу технологије Семантичког Wеб-а и Семантичког Грида. С обзиром на чињеницу да се у таквом окружењу разматрају концепти емотивне интелигенције у процесу адаптације, описани педагошки агентски систем је добио назив еQ, што означава употребу електронске емотивне интелигенције на Wебу.

Кључне речи: Адаптивни едукативни хипермедијални системи, Адаптивна едукативна стратегија, Интелигентни педагошки агенти, Семантички Wеb, Онтологије, Емотивна интелигенција, Електронска емотивна интелигенција.

 

eQ: AN ADAPTIVE AGENT SYSTEM

Abstract: Our approach for achieving personalized adaptation is based on using Adaptive Educational Hypermedia Systems with the main concepts of emotional intelligence for modeling user's stereotypes. The main goal is to achieve better, personalized adaptivity during the learning process on the Web. We noticed the possibilty of using agent systems that represent active and distribute sensor's systems for observing and testing users, as well as for ontological representation of various user's emotional intelligence facts. These results represents instances from the ontology for adaptation. Apart from the need for using ontology for adaptation, there was a need for using additional domain ontology for education. Ontology for adaptation includes context information about users, learning styles, personality types, as well as information about user's devices. As an example of professional training domain we represent the ontology ACCADEMI@VINCIANA with the aim to realize a new way of art educational environment based on using the Semantic Web and Semantic Grid technology. According to the fact that we are dealing with the user's stereotypes, having in mind emotional intelligence concepts to help in adaptation to the user's real needs and known preferences, we called this system eQ. That stands for using emotional intelligence concepts on the Web.

Keywords: Adaptive Educational Hypermedia Systems, Adaptive Educational Strategy, Intelligent Pedagogical Agents, Semantic Web, Ontologies, Emotional Intelligence, Electronic Emotional Intelligence.

Виолета Дамјановић


 

UDC 004.41

 

РАЗВОЈ КОРИСНИЧКОГ ИНТЕРФЕЈСА ЗА XМL ДОКУМЕНТЕ

Садржај: У раду су приказана одабрана окружења за развој корисничког интерфејса за XМL документе. Постојање модела XМL документа заснованог на XМL Схема спецификацији представља полазни корак у процесу изградње интерфејса. На основу XМL с хема модела, аутоматизованим или мануелним поступком, формира се модел интерфејса. Представљене су основне карактеристике и компоненте окружења за развој корисничког интерфејса заснованог на моделу које су искоришћене за упоредни преглед приказаних окружења.

Кључне речи: XМL документ, Кориснички интерфејс

 

USER INTERFACE DEVELOPMENT FOR XML DOCUMENTS

Abstract: The paper presents the selected user interface development environments for XML documents. The process of interface development begins with the definition of XML document model based on XML Schema specification. The interface model is formed based on the XML Schema model. The mapping is carried out either automatically or manually. The basic characteristics and components of the model-based user interface development environments are presented. These characteristics are used as criteria for comparative analysis of the presented environments.

Keywords: XML documents, User Interface

Срђан Комазец

Бранко Милосављевић

Зора Коњовић


 

UDC 004.41

 

КОНТРОЛА ПРИСТУПА XМL ДОКУМЕНТИМА

Садржај: У данашњем добу информационих технологија контрола приступа, обично, разматра на који начин корисници могу приступати ресурсима рачунарског система или „ко шта може да ради“. Контрола приступа представља, неоспориво, најосновнији сигурносни механизам који је данас у употреби. XМL је данас постао један од најраспрострањенијих формата за размену података у различитим областима. Чест је случај да XМL документи садрже информације различитог степена доступности које корисницима морају бити селективно доступне. Стога се јавила потреба за моделима и механизмима за спецификацију и спровођење контроле приступа над XМL документима. У раду је дат приказ одабраних система за контролу приступа XМL документима.

Кључне речи: XМL, контрола приступа, РБАЦ.

 

ACCESS CONTROL FOR XML DOCUMENTS

Abstract: In today's information technology era access control is concerned with the way in which users can access resources in computer system, or informally speaking, with “who can do what”. Access control is arguably the most fundamental security mechanism in use today. XML has emerged as a prevalent standard for document representation and exchange. It is often the case that XML documents contain information of different sensitivity degrees that must be selectively shared by user communities. There is thus the need for models and mechanisms enabling the specification and enforcement of access control for XML documents. This paper describes selected access control systems for XML documents.

Key words: XML, access control, RBAC.

 

Горан Сладић

Бранко Милосављевић

Зора Коњовић


 

UDC 37.014.43:004

 

ЈЕДАН ПРИСТУП ИНТЕГРАЦИЈИ АПЛИКАЦИЈА И СЕРВИСА У СОФТВЕРСКОМ СИСТЕМУ ЗА Е-ОБРАЗОВАЊЕ

Садржај: У овом раду се разматра интеграција образовних процеса и одговарајућих програмских апликација за њихову подршку, и то: организација студија, реализација образовних и истраживачких активности, помоћ у савлађивању градива и полагање испита коришћењем интеграције пословног информационог система и система за управљање процесом учења “moodle”. У раду је поред теоријских основа приказан и конкретан пример реализације факултетског интранета, интеграције пословног информациог система и система за управљање образовним садржајима у оквиру последипломских студија за електронско пословање на Факултету организационих наука Универзитету у Београду.

Кључне речи: Образовање на даљину, информациони системи, електронско пословање, интернет технологије.

 

AN APROACH TOWARD INTEGRATION OF APPLICATIONS AND SERVICES IN E-EDUCATION SOFTWARE SYSTEM

Abstract: This paper considers integration of educational processes and appropriate software applications, through organization of studies, realization of educational and research processes and providing students with the help in learning, and passing exams, using integrated students services subsystem and LMS. Information technology development improves their work in a context of educational efficiency and business processes. Paper considers an example of implementing this concept through the realization of faculty intranet and using LMS. An example of integrated student services subsystem and MOODLE LMS in the field of e-business postgraduate education, at the University of Belgrade , is given, too.

Key words: Distance Education, Information Systems, E-business, Internet Tehnologies.

 

Маријана Деспотовић

Ана Савић

Божидар Раденковић


 

UDC371.64/69

 

САВРЕМЕНА ЕДУКАЦИЈА У ВИШОЈ ШКОЛИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У БЕОГРАДУ

 Апстракт: У раду се приказује искуство Више школе унутрашњих послова из Београда у модернизацији образовног процеса. Рад на модернизацији одвија се поступним развојем и имплементацијом Система савремене едукације. Понуђена су осим техничко-технолошких и методолошка решења за изградњу дидактичких система (заснована на АДРИЕ моделу: Анализа, Дизајн, Развој, Имплементација, Евалуација) у којима ће се обављати савремена едукација за вршење конкретних послова. Та решења су усклађена са модерним приступом синтези сложених динамичких система, технологијом “ е-учења ” фирме ИБМ Лотус, али и педагошким и андрагошким ставовима о учењу (стицању знања, вештина и навика) и дидактичким правилима организовања и извођења наставе.

Кључне речи: савремена едукација, савремени дидактички системи, информатичка подршка едукацији, учење на даљину, вођено учење, е-учење, е-платформа, е-едукациони материјали, мултимедијски едукациони материјали, виртуелна учионица, учење засновано на коришћењу рачунара

 

CONTEMPORARY EDUCATION IN POLICE COLLEGE ( BELGRADE )

Abstract: This paper reflects the Police College ( Belgrade ) expirience in education process modernization. Work on modernization streams in step-by-step Contemporary education system development and implementation. Proposed are beside technical-technological also methodology solutions for building a didactic systems (based on ADDIE model: Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), in wich will be performed contemporary education for concrete tasks. These solutions are adjusted with contemporary approach in composite dynamic system synthesis, by IBM Lotus products “e-learning” technology, also with pedagogic and andragogic premisses about learning (knowledge, skill and practice acqusition) and didactic rules in organizing and performing teaching process.

Keywords: contemporary education, contemporary didactic systems, information supported education, distance learning, led learning, e-learning, e-platform, e-educational publications, multimedia educational publications, virtual classroom, computer based learning

Весна Николић

Јаков Савић

Данило Видојковић

Олга Стаматовић-Ђурић

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.