Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 18 / 2006
Апстракти

 

 

 


 

UDC 004.04

 

РАЗВОЈ Е-ПРОИЗВОДЊЕ

Апстракт: Е-производњa се данас налази у служби пословања на глобалној основи. Захваљујуци е-производњи заснованој на потпуној интеграцији производних и пословних информационих система остварује се највиши степен расположивости информација о производњи у реалном времену на било којој географској локацији и на свим нивоима одлучивања, ч име се обезбеђује квалитетно и правовремено доно ш ење кључних одлука, повећава мобилност запослених, остварује сталан и флексибилан рад производње и купац поставља у средиште пословања организације. Идентификовани су захтеви развоја интелигентног окружења е-производње и указано је на постојање независних силоса информација унутар организације као главне препреке даљег унапређења пословања. Развојем е-производње информације о производњи се стављају на располагање свим запосленима унутар организације како би могли управљати својим активностима у циљу повећања ефикасности производње, свеукупног пословања организације и остваривања профита.

Кључне речи: Е-производња, производни информациони систем, пословни информациони систем, независни силоси информација.

 

E-MANUFACTURING DEVELOPMENT

Abstract: The concept and vision of e-manufacturing and its global presence is defined. E-manufacturing integrates production and business information systems at all levels in real-time, independent of geography. This allows for timely and improved decision making, increased employee mobility, increased flexibility of production processes, and a greater focus on customer satisfaction. The requirements for developing intelligent e-manufacturing environments are highlighted. The existence of information silos as the main barrier to increasing production efficiency and business development is investigated. Within e-manufacturing environment information will become available to all users improving their ability to manage their business activities and has a great impact on production efficiency improvements, overall business, and revenue for the organization.

Key words: E-manufacturing, Production information system, Business information system, Silos of information.

Мр. Горан Новковић, Grant Forest Products, Inc., Ontario , Canada

novgoran@ntl.sympatico.ca

Области интересовања: Мрежне технологије у индустријском окружењу, индустријски ИТ и комуникациони протоколи.


 

UDC 681.5.08

ПОДРШКА ЗА СЛАБО СТРУКТУИРАНЕ ПОСЛОВНЕ ПРОЦЕСЕ – ПРИСТУП ЗАСНОВАН НА МЕТА МОДЕЛУ

Резиме: Пословно окружење је у последње време постало неизмерно динамично и конкурентно. Wоrkflow технологија је тренутно једна од обећавајућих области истраживања у аутоматизовању пословних процеса. Међутим, wоrkflow системи до данас нису обезбедили флексибилност потребну за подршку динамичким пословним процесима. За многе пословне процесе скоро је немогуће да се размотре сва могућа сценарија у време пројектовања. Да би постојала адекватна подршка динамичком wоrkflow, веома је битно да се разуме потреба за променама процеса и које врсте промена се могу десити. У раду је представљен мета модел приступ за моделовање слабо структуираних пословних процеса. Као пример, дат је један wоркфлоw референтни мета модел који помаже корисницима у специфицирању њихових захтева за динамичким wоrkflow манагемент системом.

Кључне речи: Wоrkflow технологија, Пословни процес, Динамичке промене, Аd hoc пословни процесс

 

UNSTRUCTURED BUSINESS PROCESS SUPPORT – META MODEL APPROACH

Abstract: Business environments have become exceedingly dynamic and competitive in recent times. Workow technology is currently one of the most promising fields of research in business process automation. However, workow systems to date do not provide the flexibility necessary to support the dynamic nature of business processes. For many business processes it is nearly impossible to consider all possible task sequences already at the design level. To adequately support dinamic workflows, it is important to understand why processes change and which kinds of changes may occur. In this paper we outline a meta model approach for modeling unstructured business processes. Exemplary, an workflow reference meta model is presented, which helps users in specifying their requirements for a dinamic workflow management system.

Key words: Workflow Technology, Business Process, Dynamic Change, Ad hoc poslovni proces

 

Раде Матић, Београдска пословна школа - Пословна информатика и електронски бизнис

rade.matic@bbs.edu.yu

Области интересовања: Развој информационих система, wоrkflow системи, стандарди за моделовање пословних процеса


 

UDC 681.5.01

ЗАШТИТА ЕЛЕКТРОНСКИХ ТРАНСАКЦИЈА НА ИНТЕРНЕТУ

Резиме: Протоколи електронских трансакција и протоколи електронског плаћања су међусобно ортогонални и решавају различите проблеме . У овом раду су описани проблеми заштите и могући начини заштите електронских трансакција које генеришу системи плаћања платним картицама преко Интернета.

Кључне речи: електронске трансакције, заштита

 

SECURITY OF ELECTRONIC TRANSACTIONS ON THE INTERNET

Abstract: Electronic transaction protocols and electronic payment protocols are orthogonal issues and solve different problems. In this paper the security problems and possible ways of securing electronic transactions generated in card based payment systems on the Internet are described.

Key words: electronic transactions, security

 

Дејан Бељић, Институт "Михајло Пупин", Волгина 15, Београд

Области интересовања: заштита рачунарских система, рачунарске мреже, пројектовање софтвера

Др Дејан Симић, ФОН

Области интересовања: примена информационих технологија, рачунарски системи, заштита рачунарских система


 

UDC 004.4

 

ПРИМЈЕНА СОФТВЕРСКИХ ПАТЕРНА У РЈЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА САВРЕМЕНОГ МЕНАЏМЕНТА
– ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВИРТУАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА –

Резиме: Брз развој информационо-комуникационих технологија пружио је могућност стварања моћних, неконвенционалних организационих модела за које класични п ристуpи у рјешавању организационих п роблема не могу да п руже адекватано рјешење. Пројектовање виртуалних организација представља једну од тренутно најатрактивнијих тема у савременом менаџменту. Пројектовање стабилне, флексибилне виртуалне организације која се у динамичном окружењу може укључити у тржишну утакмицу, представља нови изазов који се због природе виртуалних организација поставља не само пред менаџере, већ и пред истраживаче других профила. Овај рад бави се проблемима карактеристичним за виртуалне организације, представља концепте на којима се базира њихово функционисање (outsourcing, процесни приступ) и предлаже принципе којих би се требало придржавати при пројектовању како би се избјегли потенцијални проблеми. У раду се посебна пажња посвећује рјешењима преузетим из софтверског инжењерства, а то се прије свега односи на употребу софтверских патерна које је могуће примијенити на пројектовање виртуалних организација. На крају је представљен уопштени модел који узима у обзир све специфичности виртуалних организација, као и предложена рјешења.

Кључне речи: Виртуална организација, оutsourcing, процесни приступ, софтверски патерни.

 

USING SOFTWARE PATTERNS TO SOLVE PROBLEMS OF CONTEMPORARY MANAGEMENT
– VIRTUAL ORGANIZATION DESIGN –

Abstract: Rapid development of information-communication technologies provides a possibility to create robust, unconventional organization models for witch traditional problem solving approach does not provide appropriate solution. Virtual organization design is one of the most attractive fields in contemporary management witch hasn't been completely researched. Design of a stable, flexible virtual organization, which in a dynamic environment can include market competition, represents a new challenge which because of the nature of virtual organizations is set not only before managers, but also before researchers from other fields. This paper deals with the problems that are characteristic for virtual organizations, presents concepts on witch it's operating is based (outsourcing, process approach), and it suggests principles which one should stick to when projecting them in order to avoid possible problems. The paper pays special attention to the solutions taken over from software engineering, primarily related to the use of software patterns which can be applied in designing virtual organizations. Finally, the paper presents a general model which takes into consideration all specificities of virtual organizations, as well as proposed solutions.

Key words: Virtual organization, outsourcing, process approach, software patterns.

 

Илија Антовић, сарадник на ФОН-у, Лабораторија за софтверско инжењерство, студент постдипломских студија

ilijaa@fon.bg.ac.yu

Области интересовања: Развој информационих система, коришћење софтверских патерна при дизајнирању софтвера

Синиша Влајић, доцент ФОН-а

Области интересовања: Развој информационих система, софтверски патерни при дизајнирању софтвера


 

UDC 004.738

 

ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ И ЊИХОВА УЛОГА У СИСТЕМУ РАЗМЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Резиме: Један од кључних предуслова, када говоримо о проблематици размене електронских докумената, је потреба да се обезбеди њихова: аутентикација (аuthentication) , и нтегритет (integrity), непорецивост (nonrepudiation) и тајност (confidentiality). У раду је образложена тематика дигиталних сертификата и крипто SW, као једног сегмента безбедности електроских докумената и њихова имплементација у интранет окружењу.

Кључне речи: дигитални потпис, Еntrust, дигитални сертификати, интранет, сертификационо тело, размена електронских докумената.

 

DIGITAL CERTIFICATES AND THEIR ROLE IN THE SYSTEM EXCHANGING ELECTRONIC DOCUMENTS

Abstract: One of the key prerequisites when we talk about exchanging electronic documents is the need to provide their authentication, integrity, nonrepudiation and confidentiality. Subject matter of digital certificates and crypto SW is explained in this article, as one segment of electronic documents protection, and their implementation in intranet environment.

Key words: digital signature, Entrust, digital certificates , intranet, certification authority, exchange electronic documents

 

Драган Ђокић, ЈП ПТТ саобраћаја "СРБИЈА".

Области интересовања: Document management, Дигитални сертификати, Оперативни системи .


 

UDC 004.65

 

КОРИШЋЕЊЕ УДАЉЕНИХ БАЗА ПОДАТАКА У СИСТЕМИМА АУТОМАТСКОГ РЕЗОНОВАЊА

Резиме: Рад описује могућност коришћења удаљених база података у системима аутоматског резоновања. Приказан је кратак историјат развоја система аутоматског резоновања, преглед техника за рад са базама података у системима за аутоматско резоновање и описана технологија за имплементацију система за рад са удаљеним базама података. Размотрене су неке могућности унапређења система аутоматског резоновања у области коришћења удаљених база података. За Baselog дедуктивни систем је концептулно осмишљен модул за рад са удаљеним базама података, који је практично имплементиран. Овај модул омогућује систему да литерале, због којих није могао да изведе закључак, потражи у релационој бази података, која се налази на неком удаљеном рачунару у интранету или на Интернету. Након проналаска тражених података врши се пренос истих у Baselog систем, како би те податке дедуктивни систем употребио за дедуковање другачијег одговора. Имплементирано решење система за рад с удаљеним базама података може кориситити базе генерисане у различитим системима за управљање базама података које се могу налазити на различитим серверима у рачунарској мрежи.

Кључне речи: Системи аутоматског резоновања, Базе података, Baselog систем

 

USING REMOTE DATABASES WITHIN AUTOMATED REASONING SYSTEMS

Abstract: This paper shows the possibility of using remote databases within systems of automated reasoning. It also gives a brief history of automated reasoning system development, review of techniques for work with databases in automated reasoning systems and describes technologies for implementation of the systems for work with remote databases. It looks at some possibilities of automated reasoning system development in the field of using remote databases. For Baselog deductive system, a module for work with remote databases has been conceptually devised, and has been practically implemented. This module enables the system to search for literals, for which the conclusion couldn't be inferred, in a relational database which is stored on a remote computer within an intranet or on the Internet. After the searched data has been found, they are to be transferred to the Baselog system, in order to be used by a deductive system for deduction of a different answer. The implemented solution of the system for work with remote databases can use bases that were generated in different systems for managing databases which can be stored on different servers within a computer network.

Key words: Automat ed reasoning systems, Databases, Baselog system

 

Др Биљана Радуловић, ванредни професор, Катедра за информатику и рачунарске науке , Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин

Области интересовања: Информациони системи, Базе података, Образовни софтвер

 

Др Петар Хотомски, редовни професор, Катедра за информатику и рачунарске науке , Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин

Области интересовања: Системи вештачке интелигенције, Математичка логика, Меко рачунарство, Експертни системи

Мр Золтан Кази, асистент, Катедра за информатику и рачунарске науке , Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин

Области интересовања: Информациони системи, Базе података, Системи вештачке интелигенције


 

UDC 37.035.3

 

C2C ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА: КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР И ЕКОНОМСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ

Резиме: Едукација индидвидуалног крајњег корисника (у даљем тексту корисника) представља веома занимљиву област за истраживање. Са развојем е-технологије неадекватно знање о овој е-форми захтева обуку крајњих корисника као индивидуалних лица.

Посматрано из перспективе неформалног знања, постоје бројне дефиниције за C2C едукацију корисника. Карактертистике C2C едукације корисника су изучаване као компарације са другим формама едукације корисника које се испоручују другим организацијама са различитих аспеката као што су оријентација на вредност, истицање садржаја, форма испоруке, кредибилитет, привремене карактеристике, доступност и контрола.

Економска импликација C2C eдукације корисника се пажљиво пратила у циљу подстицања истраживачког интереса о тој теми. Предложено је да владе предложе активна мерила за развој C2C едукације корисника ради контроле дефлационе моћи.

Кључне речи: Едукација корисника, Крајњи корисник-крајњи корисник, on-line заједница

 

C2C CONSUMER EDUCATION: A CONCEPTUAL FRAMEWORK AND ITS ECONOMIC IMPLICATIONS

Abstract: Consumer education delivered by individual consumers is largely an unexplored field. With the development of e-technologies, the inadequacy of our knowledge about this form of consumer education becomes even more evident. From the perspective of informal education, C2C consumer education is defined and explored in depth. The characteristics of C2C consumer education are studied by its comparison with other forms of consumer education delivered by different organizations from various aspects such as value orientation, content emphasis, delivery form, credibility, temporal features, availability, and controllability. Finally, the economic implications of C2C consumer education are mentioned briefly in order to stimulate research interests in this issue. It is suggested that governments take active measures to develop C2C consumer education while bridling its deflationary power.

Key words: Consumer Education, Consumer to Consumer, Online Community

 

Xianghui Liu, School of Business, Huaqiao University Quanzhou, Fujian 362021, PR China

lxh@hqu.edu.cn

мр Весна Дамјановић, ФОН (приредила рад на српском)

Област интересовања: интернет маркетинг

 

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.