Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 19 / 2006
Апстракти

 


UDC 004.428  

ИТИЛ – ПРОЦЕСИ УПРАВЉАЊА ИТ УСЛУГАМА

Садржај: У овом раду су представљене две кључне ИТИЛ области; Испорука ИТ услуге и подршка ИТ услугама. Оне су незамењиве у погледу урављања ИТ услугама организације, било да је она провајдер ИТ услуга или корисник ИТ услуге. Функционисање ИТ је данас пресудно за пословање већине организација. ИТ је од „a nice to have“ прерастао у „a must have“. Дат је кратак опис свих процеса који сачињавају две главне групе процеса: процеса испоруке ИТ услуге и процеса подршке ИТ услугама.

Кључне речи: ИТ менаџмент у услугама, библиотека ИТ инфрастуктуре, База података управљања конфигурацијом

 

ITIL – IT SERVICE MANAGEMENT PROCESSES

Abstract: In this article there will be presented two most important sections of ITIL; IT Service Delivery and IT Service Support. They are irreplaceable in the organizations IT Service Management, regardless if they are IT service provider or IT service user. Today, the majority of the companies/ organizations find IT a crucial part of their operational structure. From described as “a nice to have” IT became “a must have”. The short description of all processes in these two main processes is given: process of IT Service Delivery and IT Service Support.

Key words: IT Service management, IT Infrastructure Library , Configuration Management Data Base

 

Александар Лиссе, дипл.инж. организационих наука, одсек за квалитет

Области интересовања: Систем квалитета, Квалитет Информационих система, Квалитет ИТ услуга

 

Станислав Лиссе, дипл. ел. инж., члан комисије за стандарде из области софтверског и системског инжењеринга КСИ 1/07, Завод за стандардизацију

Области интересовања: Стандарди и стандардизација, Стандардизација у софтверском инжењерству.


 

UDC 004.439

СЕМАНТИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ПОСЛОВНИХ АПЛИКАЦИЈА  

Резиме: Захтев за ефикасном електронском комуникацијом који се поставља пред пословним системима, отворио је низ питања како о начину интеграције тако и о интероперабилности ових система. Основни проблем којим се рад бави је проблем интеграције пословних апликација који проистиче из структурне и семантичке неусаглашености пословних података. У раду се дефинише поступак и алгоритми усаглашавања семантике шема пословних докумената, транформације инстанци пословних докумената и развија прототип софтвера који овај поступак и алгоритме имплементирају.

Кључне речи: Интеграциони стандарди, Семантички Wеb, Интеграција пословних апликација, Семантичка интероперабилност, XML шема, OWL.

 

SEMANTIC INTEGRATION OF BUSINESS APPLICATIONS

Abstract: The increasingly important requirement for efficient electronic communication has brought along a fundamental issue that all business systems need to address: What are effective and efficient ways of achieving integration and interoperability with other systems. The basic problem that this paper attempts to solve is the problem of business application integration which is a consequence of structural and semantic differences among business data. This paper defines an algorithm for semantic reconciliation of business document schemas, an algorithm for transformation of business documents, and provides a software prototype that implements the proposed integration method.

Key words: Integration standards, Semantic Web, Integration of business applications, Semantic interoperability, XML Schema, OWL.

 

Ненад Анићић, Факултет организационих наука, Београд

anicic.nenad@fon.bg.ac.yu

Области интересовања: развој информационих система, базе података, интеграција и интероперабилност пословних система.


 

UDC 004.738.1

ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА У МРЕЖАМА СНАБДЕВАЊА ЗАСНОВАН НА СЕРВИСНО-ОРИЈЕНТИСАНОЈ АРХИТЕКТУРИ И WЕB ПОРТАЛИМА

Резиме : Експлозивни раст Интернет и интранет технологија у прошлих десет година значајно је покренуо аутоматизацију и интеграцију пословних процеса, како унутар предузећа, тако и ван његових граница. Управљање пословним процесима (БПМ) у контексту модела мрежа снабдевања биће једино могуће користећи методолошки приступ у комбинацији са процесним моделима и модерном сервисно-орјентисаном архитектуром (СОА). У раду се разматрају БПМ иницијатива, њена улога у мрежама снабдевања, сервисно-орјентисана архитектура и представљају основе БПМ методологије. На крају, представљен је реални wеb портал који пружа интеракцију и сарадњу између партнера у мрежи снабдевања.

Кључне речи : БПМ, мреже снабдевања, СОА, wеb портали

 

AN APPROACH TO SUPPLY NETWORK BUSINESS PROCESS MANAGEMENT BASED ON SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE AND WEB PORTALS

Abstract : The explosive growth of the Internet and Intranet technologies in the past decade have dramatically fuelled the automation and integration of business processes, both inside a company and across organizational boundaries. Business Process Management (BPM) in the context of supply network models will only be possible using the methodological approach combined with modern service-oriented architecture. This paper discusses the BPM initiative, its role in supply networks, service-oriented architecture (SOA), and presents basics of BPM methodology. Finally, real-world web portal which provides an interaction and collaboration between supply network partners is presented.

Key words : BPM, Supply Networks, SOA, Web Portals

 

Мр Ненад Стефановић, Руководилац пројекта, Застава аутомобили А.Д.
ПЈ Информациони системи
Трг Тополиваца 4, 34000 Крагујевац

nenad@automobili.zastava.net

Области интересовања: Интернет технологије, Supply Chain management, Business Intelligence

Др Душан Стефановић, Природно-математички факултет у Крагујевцу
Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац

dusans@kg.ac.yu

Области интересовања: софтверски инжењеринг, базе података, Supply Chain Management, оперативни системи


 

 

ТРАНСФОРМАЦИОНИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ СОФТВЕРА КОРИШЋЕЊЕМ UML ПРОФИЛА

Резиме: Основни циљ овога рада је да се покаже да коришћењем MDA приступа може аутоматизовати развој софтвера трансформацијом спецификације дате преко концепта сложеног објекта у одговарајуће концепте .NET окружења. Поштујући принципе MDA дефинисан је UML профил базиран на сложеном објекту који служи за пројектовање платформски независних UML модела. Поред јединственог UML профила за PIM предложен је и UML профил за .NET који садржи концепте који директно подржавају идеју сложеног објекта. Такође, дефинисана су правила за пресликавање концепата PIM профила у концепте PCM.NET профила чиме је подржан трансформациони развој програмских система трансформацијом PIM UML модела у PCM.NET UML модел.

Кључне речи: Архитектура базирана на моделима (MDA), Сложени објекат, Платформски независан модел (PIM), Платформски специфичан модел (PCM), UML профил, Microsoft .NET.

 

TRANSFORMATIONAL APPROACH TO SOFTWARE DEVELOPMENT USING UML PROFILES

Abstract: The main goal of this paper is to show that is possible to automate software development by transformation of software specification based on the concept of complex entity to corresponding concepts in .NET environment using Model Driven Architecture (MDA) approach. According to MDA principles, for development of platform independent models (PIM) an UML profile based on complex entity is defined. In addition to the introduced PIM profile, an UML profile for development of platform specific models (PSM) in Microsoft .NET environment is also proposed. For the proposed UML profiles, the appropriate PIM to PSM transformation rules are defined.

Key words: Model Driven Architecture (MDA), Complex Entity, Platform Independent Model (PIM), Platform Specific Model (PSM), UML profile, Microsoft .NET.

 

Слађан Бабарогић, Факултет организационих наука Универзитета у Београду


 

UDC 004.43

ПРЕТРАЖИВАЊЕ ОНТОЛОШКИ ХЕТЕРОГЕНИХ ТЕКСТУАЛНИХ РЕСУРСА НА WЕB-У

Садржај : У раду се даје једно решење проблема дистрибуираног претраживања онтолошки хетерогених текстуалних ресурса на Wеb-у, заснованом на “peer-to-peer” (P2P) архитектури. Предложено решење се базира на дефинисаном апстрактном моделу и на њему заснованом апстрактном упитном језику AQL(Аbstract Query Language). Различите локалне онтологије које различите аутономне групе користе за семантичке описе својих докумената униформно се репрезентују преко основних концепата апстрактног модела – типова докумената и њихових семантичких особина које их дефинишу.

Предложено решење проблема претраживања онтолошки хетерогених текстуалних ресурса на Wеb-у примењено је у новој дистрибуираној верзији општег система за административно пословање АДМИС који се развија у Лабораторији за информационе системе ФОН-а. Као имплементационо окружење за реализацију АДМИС система користи се Microsoft .NET имплементационо окружење које пружа веома добру подршку за XML и Wеb засноване апликације.

Кључне речи : Апстрактни упитни језик (AQL), Апстрактни модел, P2P архитектура, Семантичка интероперабилност и интеграција, Дистрибуирано претраживање ресурса на Wеb-у .

 

QUERYING ONTOLOGICALLY HETEROGENEOUS TEXTUAL RESOURCES ON THE WEB

Abstract: This paper presents a solution for searching ontologically heterogeneous distributed textual resources on the Web, based on “peer-to peer” (P2P) architecture. Suggested solution is founded on the Abstract Query Language (AQL), which is based on the Abstract Model. The concepts of the Abstract Model are capable to incorporate and unify different local ontologies that describe different kinds of specific local documents.

An ontological ADMIS- Super peer architecture supports the new distributed version of ADMIS, a generalized administrative process management system, which is under development at the Laboratory for Information Systems, Faculty of Organizational Sciences, is presented too. The new version of ADMIS incorporates searching ontologically heterogeneous distributed textual resources based on AQL. The system is implemented in Microsoft .NET environment that provides very good support for XML and Web based applications.

Key words: Abstract Query Language (AQL), Abstract Model, P2P architecture, Semantic interoperability and integration , Searching distributed resources on the Web.

 

Милица Вучковић, ФОН, Лабораторија за ИС

Област интересовања: пројектовање ИС

 

Синиша Нешковић, ФОН, Лабораторија за ИС

Област интересовања: пројектовање ИС

 


 

UDC 004.2

АРХИТЕКТУРА ОРИЈЕНТИСАНА КА СЕРВИСИМА – WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION (WCF)

Апстракт: У раду је дат преглед основних карактеристика сервисно оријентисане архитектуре (СОА), као архитектуре на којој је базирана и Microsoft-ова нова комуникациона платформа, Windows Communication Foundation (WCF). WCF представља напредну инфраструктуру и програмски модел за израду дистрибуираних апликација.

Кључне речи: СОА, WCF, Комуникациони патерни, дистрибуирани системи

 

SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE – WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION (WCF)

Abstract: In this paper we present major characteristics of Service-Oriented Architecture (SOA), as a baseground for Microsoft communication platform, named Windows Communication Foundation (WCF). WCF is an advanced infrastructure and programming model for creating connected applications. It's like nothing that has come before.

Keywords: SOA, WCF, Messaging patterns, Distributed systems

 

Мирослав Миновић, дипл. инг. асистент-приправник Факултета организационих наука у Београду, Лабораторија за Мултимедијалне комуникације

Области интересовања: мобилно рачунарство, дистрибуирани системи, мултимедијални системи и комуникације .

Срђан Радојчић, дипл. инг. Сарадник лабораторије за Мултимедијалне комуникације Факултета организационих наука у Београду.

Области интересовања: софтверско инжењерство, информациони системи, мултимедијални системи.


 

ЗАШТИТА БЕЖИЧНИХ МРЕЖА

Резиме: Брз пораст бе жичних LAN (WLAN) система доводи до потребе за решењима заштите која испуњавају захтеве широког круга корисника. У WLAN-овима постоје рањивости на свим нивоима и зато је заштита тако важна код бежичних мрежа. У овом раду је дат преглед бежичних комуникационих технологија. Приказане су основне врсте заштите, као и напредне методе заштите.

Кључне речи: бежичне мреже, заштита

 

SECURITY OF WIRELESS NETWORKS

Abstract: The rapid growth of Wireless LAN (WLAN) systems drives the need to support security solutions that meet the requirements of a wide variety of customers. There are vulnerabilities on all levels in WLANs and therefore security is so important for wireless networks. In this paper an overview of wireless communication technologies is given. The basic security types, as well as advanced security methods are described.

Key words: wireless networks, security

 

Дејан Симић

 

Синиша Купрешак

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.