Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 20 / 2006
Апстракти

 


UDC 004.04
Зора Коњовић, Душан Сурла

РАЗВОЈ ЕУПРАВЕ У ЗЕМЉАМА ЕУ

Апстракт: У раду је дат приказ развоја еУправе у земљама Европске Уније. Анализирани су аспекти развоја еУправе по методологији Европске Уније. Анализом су обухваћени следећи аспекти развоја еУправе: историја развоја информационог друштва, законски оквир, степен развоја, електронски јавни сервиси, делегирање надлежности, и инфраструктура за еУправу.

Кључне речи:  еУправа, Европска Унија, стратегија, надлежности.

 

DEVELOPMENT OF EGOVERNMENT IN EU COUNTRIES

Abstract: The paper presents development of the Egovernment in EU countries. The development aspects are analyzed following the EU methodology. The analysis comprises following aspects of eGovernment: history of the information society development, legislative framework, develeopment degree, electonic public services, authority delegation, and infrastructure for eGovernment.

Key words: eGovernment, European Union, authority.

др Зора Коњовић, редовни професор
Факултет техничких наука, Нови Сад

e-mail: ftn_zora@uns.ns.ac.yu

Области интересовања:математичко моделирање и софтвер за сложене техничке системе, примена метода вештачке интелигенције, Интернет базирани системи, геоинформатика.

 

др Душан Сурла, редовни професор
Природно-математички фаултет, Нови Сад.

e-mail: surla@uns.ns.ac.yu

Области интересовања:информациони системи, библиотечки софтверски системи


 

UDC 004.04
Иван Нејгебауер, Милан Керац, Александар Сударевић, Зоран Војновић

МОДЕЛ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ ЗА ЕУПРАВУ

Апстракт: У раду је дат приказ решења рачунарских мрежа органа државне управе у земљама Европске Уније. Предложен је логички модел мреже органа државне управе који омогућује контролисано укључивање екстерних корисника у приватну мрежу органа управе.

Кључне речи: еУправа, мрежа, виртуелно, IPsec, VPN.

 

MODEL OF THE COMPUTER NETWORK FOR EGOVERNMENT

Abstract: This paper presents the summary of e-government network designs in the European Union member countries. It also proposes the logical model of the e-government network which facilitates controlled access of external users and organizations to the base private network.

Keywords: e-government, network, virtual, private, IPsec, VPN.

Милан Керац, дипл. инж.
Академска рачунарска мрежа Универзитета у Новом Саду.

e-mail: armuns@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: рачунарске мреже.

 

Иван Нејгебауер, дипл. инж.
Академска рачунарска мрежа Универзитета у Новом Саду.

e-mail: armuns@uns.ns.ac.yu

Области интересовања:рачунарске мреже.

Зоран Војновић, дипл. инж.
Академска рачунарска мрежа Универзитета у Новом Саду.

e-mail: armuns@uns.ns.ac.yu

Области интересовања:рачунарске мреже.

Александар Сударевић, дипл. инж.
Академска рачунарска мрежа Универзитета у Новом Саду.

e-mail: armuns@uns.ns.ac.yu

Области интересовања:рачунарске мреже.UDC 004.4
Мирослав Зарић

КОРИШЋЕЊЕ ОPENSOURCE СОФТВЕРА У СИСТЕМИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Садржај: У раду је дат кратак преглед уопштене софтверске архитектуре система еУправе као и анализа садашње и могуће будуће заступљености OpenSource софтверских решења у системима еУправе. Анализирана су расположива OpenSource решења у разним аспектима имплементације система еУправе (оперативни системи за радне станице и серверске системе, канцеларијски софтверски пакети, апликациони сервери, web сервери, системи за управљање базама података). Приказана су искуства европских земаља у овој области, разлози за прихватање OpenSource решења, као и софтверске стратегије донесене у одређеним европским земљема и на нивоу Европске уније, а које се односе на даљи развој система еУправе и заступљеност OpenSource софтвера у овим системима.

Кључне речи: еУправа, софтверска архитектура, отворени код.

 

ОPENSOURCE SOFTWARE ADOPTION IN EGOVERNMENT SYSTEMS

Abstract: This paper presents an overview of software architecture of eGovernment systems, and analyzes current and possible future implementations of OpenSource software systems in eGovernment. Available OpenSource solutions for operating systems for workstations and servers, office applications application servers, web servers and RDBS systems have been discussed. Experience gathered in some EU countries has been presented, and reasons for adoption of OpenSource solutions, as well as software strategies adopted in some EU countries in regard to possible future use of OpenSource software.

Key words: eGovernment, software architecture, open source.

мр Мирослав Зарић, асистент
Факултет техничких наука, Нови Сад

e-mail: miroslavzaric@uns.ns.ac.yu

Области интересовања:XML технологије, мрежно базирани системи, електронско пословање, е-управа, геоинформациони системи.

 UDC 004.4
Бранко Милосављевић, Срђан Комазец, Горан Сладић

OPEN-SOURCE СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА У eУПРАВИ

Садржај: У раду су идентификоване кључне особине које треба да задовољи систем за управљање документима како би могао да се употреби у пројектима еУправе. У процесу идентификације особина коришћен је међународни стандард ISO IEC 82045. Извршено је поређење постојећих open-source система за управљање документима са становишта датих особина.

Кључне речи:  управљање документима, пословни процеси, еУправа, отворени код.

 

ОPEN-SOURCE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS IN eGOVERNMENT

Abstract: This paper identifies key properties of a document management system that should be used as a basis for the eGovernment projects. In the identification process international standard ISO IEC 82045 is consulted. Тhe existing open-source document management systems are compared from the aspect of identified properties.

Key words: document management, workflow, eGovernment, open source.

др Бранко Милосављевић, доцент
Факултет техничких наука, Нови Сад.

e-mail: mbranko@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: проналажење информација, мултимедијалне базе података, управљање документима.

 

мр Срђан Комазец, асистент
Факултет техничких наука, Нови Сад

e-mail: ksrki@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: управљање документима, управљање пословним процесима, развој софтверских система заснованих на моделу.

мр Горан Сладић, асистент
Факултет техничких наука, Нови Сад

e-mail: sladicg@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: сигурност, управљање документима, електронско пословање.


 

UDC 004.451
Милан Видаковић, Горан Сладић, Срђан Комазец

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ САДРЖАЈИМА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У Е-УПРАВИ

Садржај: У раду је приказана дефиниција, подела и историја CMS система. Приказани су стандарди у овој области, као и критеријуми за оцењивање и поделу CMS система. Дат је преглед употребе CMS система у еУправа системима неколико земаља. На крају је дата анализа три репрезентативна система.

Кључне речи: еУправа, управљање електронским садржајима, отворени код.

 

CMS SYSTEMS IN E-GOVERNMENT

Abstract: This paper gives definition, classification and history of CMS systems. Standards in this area are shown, as well as criteria for evaluation and classification of CMS systems. CMS systems that are in use in several countries are analysed. Three distincitve open source CMS systems have been analysed and comparative analysis is given.

Key words: eGovernment, CMS, open source.

др Милан Видаковић, доцент
Факултет техничких наука, Нови Сад.

e-mail: minja@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: дистрибуирани системи, агентске технологије, web технологије и интернационализација.

 

мр Горан Сладић, асистент
Факултет техничких наука, Нови Сад

e-mail: sladicg@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: сигурност, управљање документима, електронско пословање.

мр Срђан Комазец, асистент
Факултет техничких наука, Нови Сад

e-mail: ksrki@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: управљање документима, управљање пословним процесима, развој софтверских система заснованих на моделу.UDC 004.057.2
Ђорђе Обрадовић, Мирослав Зарић

РАЗВОЈ СИСТЕМА ЈАВНИХ СЕРВИСА Е-УПРАВЕ

Садржај: У раду је извршена детаљна анализа система електронских јавних сервиса и методологије њиховог увођења. Дат је преглед система електронских јавних сервиса за грађане и привредне субјекте и методологије њиховог увођења, посебно у земљама Европске Уније и дате су препоруке за имплементацију система електронских јавних сервиса у нашој земљи.

Кључне речи: еУправа, јавни сервис, Европска Унија.

 

DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICES FOR E-GOVERNMENT

Abstract: This paper presents detailed study of public services and methodology of their deployment. The study includes review of public service system for citizens and companies, specially for countries of European Union and recommendations for implementation of automated public services system in our country.

Key words: eGovernment, public service, European Union.

мр Ђорђе Обрадовић, асистент
Факултет техничких наука, Нови Сад

e-mail: obrad@uns.ns.ac.yu

Области интересовања:вештачка интелигенција, нумеричке методе и алгоритми, објектно оријентисано моделирање.

 

мр Мирослав Зарић, асистент
Факултет техничких наука, Нови Сад

e-mail: miroslavzaric@uns.ns.ac.yu

Области интересовања:XML технологије, мрежно базирани системи, електронско пословање, е-управа, геоинформациони системи.

 


 

UDC 004.428.4
Мирослав Зарић, Душан Сурла, Бранко Милосављевић

ЕЛЕКТРОНСКИ БИБЛИОТЕЧКИ ЈАВНИ СЕРВИС У ЕУПРАВИ

Садржај: У раду је анализиран значај електронског приступа јавним библиотекама који је дефинисан као један од 12 основних сервиса које еУправа треба да обезбеди грађанима. Aнализиране су услуге које библиотеке треба да обезбеде грађанима у контексту еУправе, дат је преглед степена развијености овог сервиса у земљама ЕУ и окружења. Дат је и преглед програма Европске уније за развој Европске (дигиталне) библиотеке. Европска библиотека је осмишљена као централни портал који обезбеђује приступ и претраживање националних библиотека земаља чланица. Визија овакве библиотеке јесте да промовише богатство и различитост европског културног наслеђа у свету и да обезбеди једноставан приступ свим заинтересованим корисницима.

Кључне речи: библиотека, јавни сервис, Европска унија.

 

PUBLIC LIBRARIES IN EGOVERNMENT

Abstract: This paper analyzes the impact and importance of electronic access to public libraries. Electronic access to public libraries has been recognized as one of the basic services an eGovernment system needs to implement. The current level of this service in EU countries, as well as in some non-EU countries is given. In addition, the project of European Digital Library is discussed. European Digital Library is envisioned as central access point (portal) for all European countries national libraries. The main goal of this library is to promote the richness and diversity of European cultural heritage and to provide easy access to all users.

Key words: library, public service, European Union.

мр Мирослав Зарић, асистент
Факултет техничких наука, Нови Сад

e-mail: miroslavzaric@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: XML технологије, мрежно базирани системи, електронско пословање, е-управа, геоинформациони системи.

 

др Душан Сурла, редовни професор
Природно-математички фаултет, Нови Сад.

e-mail: surla@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: информациони системи, библиотечки софтверски системи

др Бранко Милосављевић, доцент
Факултет техничких наука, Нови Сад.

e-mail: mbranko@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: проналажење информација, мултимедијалне базе података, управљање документима.

 


 

UDC 004.451.2
Душан Петровачки, Миро Говедарица, Зора Коњовић

УПРАВЉАЊЕ НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА БАЗИРАНО НА ТЕХНОЛОГИЈАМА ДАЉИНСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ

Апстракт: У раду је дат предлог новог технолошког поступка који омогућује континуално праћење промена намене земљишта, коришћењем података добијених даљинском детекцијом из сателитских снимака. Добијени резултати су интегрисани са другим типовима података (катастарски планови, дигитални ортофото размере 1:5000, топографске карте размере 1:25000). Цео технолошки поступак је у складу са CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) програмом који важи у земљама Европске Уније. Поступак је верификован на одабраном просторном подручју Аутономне Покрaјине Војводине.

Кључне речи: даљинска детекција, класификација, праћење промена, CORINE, пољопривреда.


LAND COVER MANAGEMENT BASED ON REMOTE SENSING TECHNOLOGIES

Abstract: The paper presents proposal for the new technological procedure aimed for continual tracking of the changes in land cover and using data gathered through satellite remote sensing. The results obtained are integrated with other data sources (cadastral plans, digital ortophoto plans scale 1:5000, topographic maps scale 1:25000). The technological procedure is fully accorded to the CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) programme which is in effect in EU member states. The technological procedure is verified for selected space area of Autonomous Province of Vojvodina.

Key words: remote sensing, classification, changes tracking, agriculture.

Фотографија није доступна

Душан Петровачки

 

 

 

др Миро Говедарица, доцент
Факултет техничких наука, Нови Сад.

e-mail: miro@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: геоинформациони системи, објектно-оријентисано софтверско инжењерство, базе података.

др Зора Коњовић, редовни професор
Факултет техничких наука, Нови Сад.

e-mail: ftn_zora@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: математичко моделирање и софтвер за сложене техничке системе, примена метода вештачке интелигенције, Интернет базирани системи, геоинформатика.

 

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.