Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 21 / 2007
Апстракти

 UDC 004.8

УТИЦАЈ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНСЕ

Садржај: Овај рад разматра утицај информационих и комуникационих технологија на перформансе предузећа, пре свега на продуктивност предузећа. Кроз анализу постојећих истраживања врши се квалитативно поређење закључака тих истраживања, који се крећу од процене изразито позитивних утицаја до потпуно супротних закључака. Овакви резултати омогућавају поређење са првом фазом хоторнског експеримента, и поставку хипотезе да се утицај ИКТ на перформансе остварује преко различитих интерних и екстерних фактора који нису били укључени у већини истраживања.

Кључне речи: продуктивност, информационе и комуникационе технологије, организација, ситуациони приступ

 

THE INFLUENCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON ORGANIZAITONAL PERFORMANCE

Abstract: This paper analyses influence of information and communication technologies on organizational performance, especially productivity of the enterprise. Using analysis of existing research its conclusions are qualitatively compared, and those conclusions vary from estimation of extremely positive influences to totally opposite conclusions. Those results give us chance to draw a parallel with first phase of Hawthorne research, and present hypothesis that ICT influence on organizational performances is conducted through various internal and external factors that were not included in most research.

Keywords: productivity, information and communication technologies, organization, situational approach

 

мр Младен Чуданов, асистент ФОН-а

Интересовања: пројектовање организације, теорија организације, утицај информационих и комуникационих технологија на организацију, реинжењеринг, ерп системи, мрежне организације.

др Јашко Ондреј, ванредни професор ФОН-а

Интересовања: пројектовање организације, организационе промене, лидерство, предузетништво, организациона култура, теорија организације.

мр Милош Јевтић, асистент ФОН-а

Интересовања: пројектовање организације, лидерство, теорија организације, институционални облици организовања.UDC 004.85

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА - ИСКУСТВА У ПРИПРЕМИ И КОРИШЋЕЊУ

Сажетак: За реализацију практичне наставе у области рачунарства неопходно је имати на располагању савремену рачунарску лабораторију/учионицу. У нашој земљи се као рачунарске учионице често користе неадекватно уређени простори у којима се налазе не ретко лоше администрирани, (обично) комерцијални системи. Оваква реализација, поред тога што кошта (или је нелегална), наводи студенте на помисао да је понуђена комерцијална платформа једина или на неки начина супериорна. У овом раду је представљена рачунарска учионица реализована Free and Open Source Software (FOSS) алатима, уређена у складу са специфичним захтевима наставе која се у њој изводи.

Кључне речи: Образовање у области рачунарства, Рачунарска учионица, Free and Open Source Software.

 

COMPUTER CLASSROOM – DEPLOYMENT AND EXPLOITATION

Abstract: Modern computer laboratory/classroom is necessary for computer science education. In our country, computer classrooms are often inadequately designed sites, equipped with  frequently poorly administrated, usually proprietary systems.  These solutions, other then being expensive (or illegal), mislead students to think that these proprietary platforms are only or (in some way) superior. In this article we present computer classroom based on Free and Open Source Software (FOSS), designed with respect to education process requirements.

Key words: Computer Science Education, Computer Classroom, Free and Open Source Software.

Предраг Ракић

Лазар Стричевић

Жарко Живанов

Зорица Сувајџин

Мирослав Хајдуковић

Сви аутори се баве рачунарским наукама и запослени су на Катедри за рачунарске науке и информатику Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.


 

UDC 004.855

WEB ЛАБОРАТОРИЈЕ КАО ДЕО КОНЦЕПТА Е-ЕДУКАЦИЈЕ: ПРАКТИЧНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Резме: Концепт eLearninga и еЕдукације представља један од више угаоних каменова на којима почива квалитативно нови, обједињени Европски едукацијски простор. Сам концпет eLearninga садржи многобројне алате и технике за учење и подучавање. Wеb лабораторије, тј. управљање лабораторијским експериментима преко Интернета представљају значајно едукацијско средство у великом број наставних области. У оквиру овог рада беће презентована организација, пројектовање и креирање једне лабораторијске вежбе у оквиру wеb лабораторије Универзитета у Крагујевцу. Презентоваће се такође и неки резултати имплементације и примене ове лабораторије у инжењерској едукацији.

Кључне речи: wеb лабораторије, инжењерска едукација

 

WEB LABORATORIES AS A PART OF E-EDUCATION CONCEPT: PRACTICAL IMPLEMENTATION

Abstract: eLearning and eEducations are concepts that present one of the many corner stone of qualitatively new, integrated European education area. eLearning concept consists of many different learning and teaching tools and techniques. Web laboratories, e.g. control of laboratory experiments via Internet, present important education tool in many different education fields. Design, development and implementation of one laboratory exercise in web laboratory of University of Kragujevac are presented in this paper. Some results in implementation and exploitation of this laboratory will also be presented.

Key words: web laboratories, engineering education

Миладин Стефановић, ЦИМ центар, Машински факултет, Крагујевац

e-mail: miladin@kg.ac.yu

Милан Матијевић, Центар за примењену аутоматику, Машински факултет у Крагујевцу

e-mail: control@kg.ac.yu

Владимир Цвијетковић, Институт за физику и информатику, Природно математички факултет, Крагујевац


 

UDC 004.82

DATA MINING У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Садржај: У овом раду се разматра data mining као део процеса откривања знања у апликацијама електронског пословања. Описане су могућности примене data mininga у е-пословању, проблеми који том приликом могу настати, као и трендови развоја. Data mining се може применити у свим областима електронског пословања. Детаљно су описане могућности примене у е-образовању. Дат је пример примене data mining алгоритама у систему образовања на даљину на последипломским студијама Факултета организационих наука.

Кључне речи: data mining, е-образовање, е-пословање, пословна интелигенција

 

DATA MINING IN E-EDUCATION SYSTEM

Abstract: This paper presents data mining as a part of a knowledge discovery process in e-business applications. Possibilities, challenges and problems of using data mining in e-business applications are described as well as trends of future development. Data mining can be applied in various areas of e-business. Application in e-education is described in detail. An example of data mining application in distance education system on postgraduate studies on Faculty of Organizational Sciences is given, too.

Keywords: data mining, e-education, e-business, business intelligence

Зорица Богдановић, Факултет организационих наука, Београд

Област интересовања:
електронско пословање,
пословна интелигенција, интернет технологије

мр Маријана Деспотовић, Факултет организационих наука, Београд

Област интересовања:
информациони системи,
интернет технологије,
електронско пословање

др Божидар Раденковић, Факултет организационих наука, Београд

Област интересовања:
информациони системи,
интернет технологије,
електронско пословање


 

UDC 004.622

ИМПЛИКАЦИЈЕ ВРЕМЕНА У ПРОЈЕКТОВАЊУ СКЛАДИШТА ПОДАТАКА КОЈЕ ПОДРЖАВА CRM

Резиме: Без присуствa CRM-a складишта података не би била толико популарна. CRM је стратегија за оптимизацију доживотне вредности купца кроз његово боље упознавање. Ово је омогућено захваљујући складишту података, али је врло важно да оно архивира тачне податке о купцима и њиховом понашању. Стога се складишта података морају пројектовати тако да се узме у обзир време.

Кључне речи: складиште података, CRM, улога времена

 

THE IMPLICATIONS OF TIME IN DESIGNING A DATA WAREHOUSE THAT SUPPORTS CRM

Abstract: Without CRM data warehouses would not be so popular. CRM is a strategy for optimizing the lifetime value of customer by getting to know the customer better. A data warehouse makes this possible, but it is very important that it archives accurate data about customers and their behavior. Therefore data warehouses have to be designed to take account of time.

Keywords: data warehouse, CRM, the role of time

мр Драгана Ћамиловић,
Факултет за менаџмент БК, Београд

gagona@EUnet.yu

Област интресовања: складишта података, дата мининг, системи за подршку одлучивању


 

UDC 004.855

Web GIS портал Војске Србије

Резиме:  У раду је објашњен појам WebGIS portala - модерног GIS решења које омогућује великом броју корисника приступ геореференцираним подацима. Наведене су области примене географских информационих система у  војној организацији и описан пројекат WebGIS портала Војске Србије.

Кључне речи: географски информациони системи (GIS), геореференцирани подаци, WебГИС портал, Војска Србије

 

Web GIS portal of Serbien Army

Abstract: This article presents concept of WebGis portal – a modern GIS solution which enables large number of users access to spatial data. Geografic information sistems areas of usage in military organization are specified and project of WebGis portal in Serbian Armed Forces is described.

Key words: geographic information systems (GIS), spatial data, WebGISPortal, Serbian Armed Forces

                                                                  

Мирко Петровић, дипл. инг. информатике, Центар за командно информационе системе, Генералштаб Војске Србије

petrovic.mirko@gmail.com

Област интресовања: Географски информациони системи, Интернет технологије 

UDC 004.057.4

СИГУРНОСНИ АСПЕКТ FIX ПРОТОКОЛА

Садржај: FIX протокол представља стандардизовани начин електронске размене порука које се односе на трговање хартијама од вредности. Предстојећа имплементација FIX протокола на Београдској берзи  посебан акценат ставља на сигурносне аспекте и механизме имплементације протокола.  FIX протокол дефинише методе који омогућују аутентикацију, интегритет и поверљивост поруке. У овом раду биће изложен механизам заштите порука у FIX протоколу. Алгоритми који се користе за заштиту података  у FIX поруци су DES, PGP, PEM, док се за дигитални потпис поруке користи MD5.

Кључне речи: заштита података, криптографија, берза, fix протокол

 

SECURITY ASPECT OF FIX PROTOCOL

Abstract: FIX protocol is standardised method for exchanging electronic messages containing information about stock transactions. Future implementation of FIX protocol on Belgrade stock Exchange takes great concern on security and mechanism for protocol implementation. FIX protocol defines methods for authentication, integrity and confidentiality.  This paper presents mechanism of data security in FIX protocol. Algorithms used for data security  are DES, PGP, PEM. Additionally, MD5 is used  for digital sigatures.

Keywords: data security, cryptography, stock exchange, fix protocol

 

Марија Богићевић,
Факултет Организационих наука

Области интересовања: примена информационих технологија, заштита рачунарских система

Срђан Радојчић, Факултет Организационих наука

Области интересовања: методологија развоја софтвера, пројектовање пословних
информационих система, мултимедијалне технологије

 

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.