Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 22 / 2007
Апстракти

 1.
UDC 004.82

ЗНАЊЕ У ПОСЛОВНОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ
Делибашић Борис, Сукновић Милија, Јовановић Милош

Абстракт: Системи пословне интелигенције имају задатак да доносиоцима одлуке обезбеде знање, како би што квалитетније доносили одлуке. Али, шта је знање у пословној интелигенцији? Овај текст покушава да одговори на то на питање. Даје се преглед знања какво се доносиоцу одлуке пружа уз помоћ Datawarehouse алата и Data Mining алгоритама. Објашњава се појам патерна као општег облика чувања и представљања знања.

Кључне речи: Знање, Патерни, Datawarehouse, Data Mining.

 

KNOWLEDGE IN BUSINESS INTELLIGENCE

Abstract: Business Intelligence systems have the task to deliver knowledge to decision-makers so they could make better decisions. But, what is knowledge in business intelligence? This essay tries to answer that question. An overview of knowledge delivered by datawarehouse tools and data mining algorithms is presented. A more general way of storing and presenting knowledge is shown. Patterns are identified as excellent knowledge keepers.

Keywords: Knowledge, Patterns, Datawarehouse, Data Mining.

 

Др Борис Делибашић, доцент ФОН-а, Београд

е-mail: boris@bos.оrg.yu

Области интересовања: теорија одлучивања, системи за подршку одлучивању, пословно одлучивање, пословна интелигенција

Др Милија Сукновић, ванр. проф. ФОН-а, Београд

е-mail: milijas@fon.bg.ac.yu

Области интересовања: системи за подршку одлучивању, пословно одлучивање, групно одлучивање

Милош Јовановић, сарадник ФОН-а, Београд

Области интересовања: теoрија одлучивања, системи за подршку одлучивању


 

2.
UDC 004.41

ПОСТУПАК ЕФИКАСНОГ ПЛАНИРАЊА РАЗВОЈА СЛОЖЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Биљана Рибић

Абстракт: У раду се разматра проблем ефикасног планирања развоја сложеног информационог система у контексту различитих модела процеса развоја софтвера и  различитих планских стартегија. За структурирање сложених система осим анализе И декомпозиције наглашава се значај  поступка генерализације.

Кључне речи:  Пројект менаџмент, план софтверског пројекта,  процес развоја софтвера, анализа, дизајн, декомпозиција, генерализација

 

EFFICIENT PLANNING PRATICE OF COMPLEX INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT

Abstract: This paper considers the problem of efficient planning pratice for complex information system development in context of different models of software development process and different planning strategies. Beside analysis and decomposition, it is emphasized importance of generalization process for complex system structure definition.

Key words: project management, software project plan, software development process, analysis, decomposition, generalisation

 

Биљана Рибић, дипл. мат., саветник за информационе технологије, Народна банка Србије, Београд

е-mail:  biljana.ribic@nbs.yu

Oбласти интересовања:
бизнис анализа и пројектовање софтверских система, пројецт манагемент, интернет технологије и електронско пословање3.
UDC 004.4

ЕВОЛУЦИЈА ERP СИСТЕМА
Бојан Јовичић, Синиша Влајић

Абстракт: ERP (Enterprise Resource Planning) системи су такви готови информациони системи који су оријентисани на информационо подржавање већине најчешћих пословних процеса. Као скраћеница ERP се такође користи да означи ERP процесе, ERP системе, или ERP софтвер. Овај рад даје преглед историје ERP система, почев од MRP, преко Closed-Loop MRP, па MRP II, све до ERP и ERP II система. У преглед су укључени процеси за које је кроз развој ERP система креирана подршка. Приказане су разлике и заједничке области ERP и ES (Enterprise Software), као и списак неких од доступних ERP/ES софтверских решења, са посебним нагласком на решења која се користе у нашој и околним земљама.

Кључне речи: ERP, ERP систем, ERP преоцеси, ERP софтвер, MRP, MRP затворене петље, MRP II, ES, ERP II, системи за управљање односима са купцима, системи за управљање ланцем снабдевања

 

EVOLUTION OF ERP SYSTEMS

Abstract: ERP (Enterprise Resource Planning) systems are information systems oriented on information support of biggest part of common business processes. ERP can stand for ERP processes, ERP systems, or ERP software. This paper reviews ERP systems history, starting from MRP, over Closed-Loop MRP, then MRP II, and to ERP and ERP II systems. Supported processes are reviewed as they have been incorporated in ERP trough time. Common areas of ERP and ES (Enterprise Software) are identified, with list of common ERP/ES software solutions, and software solutions of this category, that are used in our and neighboring country are listed.

Key words: ERP, ERP system, ERP processes, ERP software, MRP, Closed-Loop MRP, MRP II, ES, ERP II, CRM, SCM

Бојан Јовичић, Sr. Software Developer, ДЕЛТА СПОРТ, Нови Београд

е-mail: bojan.jovicic@deltasport.com 

Области интересовања: развој информаcионих система, узори, електронско пословање, ЕRP системи

Др Синиша Влајић, доцент ФОН-а

е-mail: vlajic@fon.bg.ac.yu

Области интересовања: развој информационих система, узори, софтверско инжењерство4.
UDC  004.4

ОБОСТРАНА ПОГОДНОСТ ERP РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ И ГРАЂЕВИНАРСТВА ЗА РАЗВОЈ ERP РЕШЕЊА
Душан Вујошевић, Гордана Бајчетић

Апстракт: Рад полази од претпоставки да је грађевинској фирми све потребнија информатичка подршка и да ову подршку може пружити ERP систем у коме постоје наменски развијене функционалности за грађевинарство. Рад показује да је грађевински пројекат захваљујући инхерентној високој структуираности захвалан предмет моделовања информационим системом. Представља се развијено решење на бази ERP система Авизо и анализира широк спектар могућности за његов даљи развој.

Kључне речи: грађевински пројекат, ресурси, грађевински софтвер, EРП решење, пословна интелигенција

 

MUTUAL PERTINENCE OF ERP SOLUTION IN CIVIL ENGINEERING
DEVELOPMENT AND CIVIL ENGINEERING IN ERP SOLUTION DEVELOPMENT

Abstract: The paper starts with the assumptions that a civil engineering company increasingly needs the information support and that this support may come from an ERP system containing functionalities specially developed for civil engineering. It shows that a civil engineering project is a perfect object for modeling through an information system, owing this to its inherent highly developed structure. A solution developed upon the Avizo ERP system is presented and a wide variety of possibilities for its further development is analyzed.

Key words: civil engineering project, resources, civil engineering software, ERP solution, business intelligence

Мр Душан Вујошевић, пројектант, Сага Инфотех

е-mail: dusan@saga-infotech.net

Области интересовања: пословна интелигенција, ЕRP системи, документациони системи

Гордана Бајчетић, водећи пројектант, Сага Инфотех

Области интересовања: пројектовање информационих система, ERP решења


 

5.
UDC 004.78

МОДЕЛ ПОСЛОВНЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У ПОШТАНСКОМ СИСТЕМУ
Милан Марковић, Љиљана Кашћелан

Садржај: У овом раду се разрађује концепт система пословне интелигенције у комплексном пословном систему, какав је поштански систем. Разрада концепта базирана је на реализацији дата марта у домену пословања јавних сервиса. Извршене су активности идентификовања процеца одлучивања, реализације OLAP модела и тестирања модела у реалном систему Поште Црне Горе.

Кључне речи: Пословна интелигенција, Data Warehouse, Data mart, OLAP, систем за подршку одлучивању

 

BUSINESS INTELLIGENCE MODEL IN POSTAL SYSTEM

Abstract: The concept of business intelligence in a complex business system, such as postal organization, is developed throughout this paper. The process is based on data mart which represents postal public services business area. The process includes: base decision process identification, OLAP model implementation, model testing on data from Montenegro Post.

Key words: Business Intelligence, Data Warehouse, Data mart, OLAP, Decision Support Systems

Мр Милан Марковић, Пошта Црне Горе

e-mail: marcony@posta.cg.yu 

Области интересовања: информационе технологије, пословна интелигенција, комуникације.

Др Љиљана Кашћелан, доцент на Економском факултету у Подгорици

e-mail: ljiljak@cg.ac.yu

Области интересовања: информационе технологије, пословна интелигенција, системи за подршку одлучивању.


 

6.
UDC 654.165

МЕДИЦИНСКИ СМС СЕРВИСИ
Јован Марић

Абстракт: Развој нових телекомуникационих технологија и сервиса мобилне телефоније омогућио је њихову примену у најразличитијим сферама људског деловања. Примена нових технологија и развој нових сервиса, међу којима су и нови телемедицински сервиси, допринели су општом тренду повећања квалитета живота. Корисници желе правовремену и поуздану информацију или савет како би успешнијим лечењем, здравијом исхраном или потребном активношћу унапредили опште здравствено стање и самим тим побољшали укупан квалитет живота. Поред директног контакта или телефонске консултације са лекаром или медицинским стручњаком, данас је све присутнија и употреба интернета у сврху телеконсултација. Такође у нашој свакодневици мобилни телефон постаје незаобилазан алат без кога је тешко замислити успешан дан. Управо због овога, он поред интернета представља идеалан медиј за комуникацију и реализацију нових телемедицинских сервиса као што је сервис упита на захтев  Nutri SMS

Кључне речи: смс порука, телемедицина, интернет портал, нутритивне вредности

 

NUTRI SMS

Abstract: With the development of new telecommunication technologies and mobile telephony services it became possible to apply them in various aspects of human activity. By applying new technologies and with evolution of new telemedical services they contributed the general trend of increasing the quality of life. Users want fast and reliable information or advice in order to improve overall health and life quality with adequate treatment, healthy nutrition or activity. Apart from the direct contact and telephone contact with medical experts today internet usage became more popular means for teleconsultation. Without usage of mobile phone it became impossible to imagine a successful day today. This is the reason why it represents the ideal channel for communication or implementation of new telemedicine services like Nutri SMS.

Key Words: Sms message, telemedicine, internet portal, nutritive values

                                                      

Јован Марић, Техноинфо д.о.о., Београд

e-mail: jovan@tehno.info

Области интересовања: медицински информациони системи, интернет технологије, ембеддед рацунари и примене, вођење ИТ пројеката 

7.
UDC 004.77

ПРИМЕНА RFID ТЕХНОЛОГИЈА У ЛАНЦИМА СНАБДЕВАЊА
Слободан Антић, Марија Богићевић

Абстракт: Данас, мобилне технологије у пословним процесима представљају начин за стицање конкурентске предности на тржишту и главно оруђе за ефикасно организовање целокупног тржишта. Овај рад описује основне концепте употребе RFID технологија у ланцима снабдевања.

Кључне речи: RFID систем, EPC код, ланци снабдевања, логистика.

USING RFID TECHNOLOGIES IN SUPPLY CHAINS

Abstract: Today, mobile technologies in business situations presents the way of obtaining competitors advantage on the market and main tools for efficient organiziation of the complete market. This document describes the basics concepts of using RFID technologies in supply chains.

Keywords: RFID system, EPC, supply chains, logistics.

 

Слободан Антић, асистент приправник ФОН-а, Београд

e-mail: antics@fon.bg.ac.yu

Области интересовања: логистика, управљање ланцима снабдевања, управљацки  информациони системи

Марија Богићевић, асистент приправник ФОН-а, Београд

e-mail: makib@fon.fon.bg.ac.yu

Области интересовања: примена информационих технологија, заштита рачунарских система


 

8.

UDC 004.738

ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНИХ  КЉУЧЕВА (PKI)
Јелена Милојковић

Абстракт: Увођење електронског пословања у државну управу захтева обезбеђивање оквира за сигуран рад са информацијама. Ово подразумева да се морају применити све неопходне мере заштите у информационим системима еУправе како би се на најмању могућу меру смањила могућност губитка информација или њихово неовлашћено мењање/коришћење, што би у одређеним случајевима могло да изазове несагледиве последице. Због тога је потребно развити решења и дефинисати поступке и мере које ће обезбедити информационо - комуникациону сигурност, и створити механизме за њихову примену. Једно део решења проблема заштите података је примена Инфраструктуре јавних кључева (engl. Public Key Infrastructure - PKI). Овај рад се бави методологијом изградње инфраструктуре јавних кључева (PKI) кроз пример изградње PKI у органу државне управе - Републичком заводу за статистику Србије.

Кључне речи: Безбедност, електронско пословање, инфраструктура јавних кључева, PKI, јавна управа, еУправа.

BUILDING PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (PKI)

Abstract:Introduction of e-business in government necessitates the framework for secure information handling. This means that all necessary information protection measures must be in place in the e-Government systems, so that the possibility of the information loss, or its unauthorized change/use could be minimized, since in some cases this misuse could have enormous consequences. Because of this, it is necessary to develop solutions and define procedures and measures which will secure information communication and will create the mechanisms for their implementation. One part of the information protection solution is the implementation of Public Key Infrastructure. This paper deals with the Public Key Infrastructure construction methodology, using the example of the PKI construction in the part of the Serbian government administration – its Statistical Office.

Key words: security, e-business, public key infrastructure, PKI, public administration, e-government.

Јелена Милојковић, Републички завод за статистику Србије

e-mail: mima@statserb.sr.gov.yu

Области интересовања: Информационо-комуникационе технологије, технологије заштите, мобилно рачунарство.

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.