Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 23 / 2007
Апстракти

 1.
UDC 004.738

ТЕОРИЈА И ПРАКСА СЛОВЕНАЧКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ
Урош Пинтерич

Абстракт: Развој модерних информационо-комуникационих технологија подстиче државе да реформишу своје јавне администрације у ефикасније и флексибилније организације које грађанима брзо и љубазно могу пружити све неопходне услуге. Словенија није изузетак, те је усвојила потребни правни и стратешки оквир који омогућава развој административних система који се зову е-управа и/или е-управљање. Институције словеначке јавне администрације су прве користиле Интернет и његове апликације за комуникацију унутар организација.  У овом раду биће представљени и други елементи словеначког е-управљања. Нова теорија јавног менаџмента следи идеју ефикасне комуникације јавне админстрације са грађанима. У овом раду представљена су нека емпиријска истраживања која показују да још увек постоји раскорак између теорије и праксе у случају коришћења е-маила у комуникацији словеначке јавне администрације са грађанима. Нарочито постоји велики раскорак између теорије и праксе у случају словеначке локалне администрације. Ситуација је много боља на централном нивоу администрације, нарочито у случају тзв. административних јединица, које најчешће имају контакте са словеначким грађанима, и које представљају посебни ниво (степен) словеначке јавне администрације. Упркос појави софистицираних метода е-управљања, још увек постоји интересовање за основни метод који је користио Винтар (Винтар и други, 2000) крајем прошлог века.

Кључне речи: е-управљање, Словенија, Интернет, правни оквир, Интранет, е-управа, е-маил, општине, административне јединице, управа, политички систем, е-управљање, нови јавни менаџмент, јавна администрација.

 

THEORY AND PRACTICE OF SLOVENIAN E-GOVERNMENT

Abstract: Development of modern information-communication technology is pressuring states to reform their public administrations in more effective and flexible organizations which are able to provide all necessary services to the citizens in shortest time possible and in most friendly manner. Slovenia is not an exception and it had adopted necessary legal and strategic framework that enables development of administrative systems called e-government and/or e-governance. Slovenian public administration institutions first used internet and its applications for inter-organizational communication. Other elements of Slovenian e-governance will be represented in following articles. New public management theory is following the idea of efficient communication of public administration with citizens. In this part we are introducing some empirical research that shows that there are still discrepancies between theory and praxis in case of using e-mails in Slovenian public administration communication to their citizens. Especially in case of Slovenian local administrations there is great gap between theory and praxis. Situation is much better at the central level of administration and especially in case of so called administrative units, which have most frequent contacts with Slovenian citizens and which are understood as special level of Slovenian public administration. Despite more sophisticated methods of e-governance emerged, we are still interested in basic method used already by Vintar (Vintar et all, 2000) at the end of previous century.

Key words: E-governance, Slovenia, Internet, Legal framework, Intranet, E-government, E-mail, Municipalities, Administrative units, Government, Political system, e-governance, new public management, Public administration.

др Урош Пинтерич, асистент на Факултету друштвених наука Универзитета у Љубљани

Области интересовања: е-управљање, јавна администрација и компаративна политика.


 

2.
UDC 005.31

УПРАВЉАЊЕ ИТ УСЛУГАМА ЗАСНОВАНО НА НАЈБОЉОЈ ПРАКСИ
Драгана Бечејски-Вујаклија

Резиме: Рад дефинише савремени концепт управљања ИТ услугама заснован на стандардима и најбољој пракси. Концепт обухвата трансформисање ИТ организације за благовремену испоруку ИТ услуге врхунског квалитета и по прихватљивој цени. 
Циљ рада је да покаже како ИТ организација може, коришћењем модела, да осмисли и планира своју стратегијску ИТ трансформацију од испоручиоца технолошких решења ка испоручиоцу ИТ услуга.

Кључне речи: Управљање ИТ услугама, ИТИЛ, Стандарди, Трансформација ИТ организације

 

IT SERVICES MANAGEMENT BASED ON BEST PRACTICE

Abstract: The paper defines a contemporary concept of IT service management based on standards and best practice. This concept considers transformation of an IT organization in such a way, so it can provide timely delivery of IT service of top quality and acceptable price. The goal of the paper is to demonstrate how an IT organization can devise and plan - with the help of models - its strategic IT transformation from a technical solutions developer to an IT services provider.

Key Words: IT Service Management, ITIL, Standards, Transformation of  IT organization

проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија, ФОН

Области интересовања: пословни информациони системи, пословна интелигенција, ИТ стандарди


 

3.
UDC 004.738.5

СТАНДАРДИ Е-БИЗНИС ТЕХНОЛОГИЈА У ПРАКСИ
Милица Кабуру-Јовановић

Абстракт: Стандарди – колико утичу на Интернет, како их наћи. Интернет протоколи, значај, IP, TCP, UDP. Најзначајније е-бизнис технологије: EDI. Мрежни стандарди: HTTP, HTML. Примена стандарда у пракси: RozettaNet стандард, EDIFICE група, Северно-европски подскуп, шпанска UBL верзија, специфични стандарди које развијају техничке комисије OASIS-a. ebXML архитектура, развојни трендови на основу праћења стандарда: X12 EDI стандарди, CICA архитектура.

Кључне речи: стандарди, Интернет, е-бизнис технологије, практична примена.

 

STANDARDS FOR E-BUSINESS TECHNOLOGIES IN PRACTICE

Abstrakt: Standards – how much do they influence Internet, how to find them. Internet Protocols, IP, TCP, UDP. The most important e-business technologies: EDI. Network standards: HTTP, HTML. Standard implementation: RozettaNet Standard, EDIFICE group, North European Subset, Spanish UBL version, standards developed by OASIS Technical Committees. ebXML architecture, development trends based on standard monitoring: X12 EDI standards, CICA.

Key words: standards, Internet, e-business technologies, implementation.

 

Милица Кабуру Јовановић
спец. електронског пословања, проф. јапанског језика

Области интересовања: рачуноводствени стандарди, стандарди електронског пословања,  стандарди у области превођења.


 

4.
UDC 004.451

FLOWCASTING СИСТЕМИ ЗА ПОДРШКУ УПРАВЉАЊУ МАЛОПРОДАЈНИМ ЛАНЦИМА СНАБДЕВАЊА
Биљана Јовановић

Абстракт: У раду се указује на основна својства нове класе информационих система, познатих као flowcasting системи. Flowcasting системи представљају корисну екстензију система за планирање потреба у процесу дистрибуције DRP (Distribution Requirements Planning). Оријентисани су на подршку управљању малопродајним ланцима снабдевања. Истакнуте су њихове предности у односу на традиционалне системе.

Кључне речи: DRP систем, Flowcasting систем, ланац снабдевања.

 

FLOWCASTING SYSTEMS FOR SUPPORT RETAIL SUPPLY CHAINS MANAGEMENT

Abstract: In this paper the basic characteristics of a new class of information systems named flowcasting systems are manifested. Flowcasting systems represent a useful extension of a DRP system. They are oriented on support of retail supply chains management. Advantages of flowcasting systems over traditional systems are emphasized.

Key words: DRP system, Flowcasting system, supply chain.

Биљана Јовановић, ФОН, Београд

e-mail: biljanaj@fon.bg.ac.yu

Области интересовања: рачунарски интегрисана производња, логистика, управљање ланцима снабдевања


 

5.
UDC 719.502.2

ЖИВОТНА СРЕДИНА И РАЧУНАРИ
Наташа Петровић, Милош Кнежевић

Абстракт: У току неколико последњих деценија десиле су се значајне промене у животној средини као резултат технолошког развоја, социјалних промена и масовне производње и потрошње рачунарске опреме. Животни век рачунара – производња, употреба и одлагање – блиско их је повезао са животном средином и њеним загађивањем.

Кључне речи: животна средина, рачунари, е-отпад

 

ENVIRONMENT AND COMPUTERS

Abstract:. During last few decades significant changes have begun to occur in our natural environment as a result of technological development, social changes, and the massive production and consumption of computing equipment. The lifetime of a computer - production, use, and disposal - makes it closely tied to the environmentand its pollution.

Key words: environment, computers, e-waste

Петровић Наташа, доцент на ФОН-у

e-mail: petrovicn@fon.bg.ac.yu 

Области интересовања: еколошки менаџмент, еколошко образовање, дизајн за животну средину, еко маркетинг

Кнежевиц Милош, дипл.инг организације рада одсек за управљање квалитетом

e-mail: milos.knezevic@gmail.com

Области интересовања: квалитет у информатици, рачунарство


 

6.
UDC 627.71

АНАЛИЗА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА ВАЗДУХОПЛОВНИХ ПОРТАБИЛНИХ ГНСС ПРИЈЕМНИКА
Новак Ђорђијевић

Абстракт: Глобални Позициони Систем (ГПС) почео је да се развија у експерименталне сврхе још крајем 1960-их година у САД као војни програм. Током 1990-их година почело се са комерцијализацијом система, а 2004. године скинуто је ограничење прецизности сигнала који су се користили у цивилне сврхе. Русија је почела са развојем свог система средином 1980-их година, а слични системи се развијају и у Европскиј Унији, Кини и Индији. Интеграција ових система у домену њихове компатибилности назива се Глобални Навигациони Сателитски Систем – ГНСС. Једна од најзначајнијих примена система је у сврхе ваздухопловне навигације. Портабилни (преносни) ваздухопловни ГНСС пријемници користе се у сврхе допунског средства ваздухопловне навигације. Пракса је показала да ови уређаји и софтверске апликације за подршу коришћења уређаја нису потпуно прилагођени намени. У овом раду изнети су неки недостаци софтвера и хардвера портабилних ГНСС пријемника, као и предлози решења уочених недостатака.

Кључне речи: ГНСС, портабилни пријемник, ваздухопловна навигација, летење, планирање, извршавање, анализа

 

HARDWARE AND SOFTWARE ANALYSIS OF PORTABLE AIR GNSS RECEIVERS

Abstract: Development of Global Positioning System (GPS) started as experimental military program during end of 1960-ies. Commercialisation of GPS started during 1990-ies and culminated with Governmental decision to turn off signal degradation for civilian (open) use. During mid 1980-ies Russia started her own GLONASS program, while EU, China and India developing own independent systems. Integration of all these systems within domain of their compatibility is called Global Navigation Satellite System – GNSS. Air navigation is area where GNSS is used very intensively. Portable air-navigation GNSS receivers are used to back-up and support main air navigation systems. Extensive usage shows that these devices and related support software applications are not quite fit to their purpose. This paper reveals some of deficiencies and limitations of portable GNSS receivers and related software applications, and offer solutions to those problems.

Keywords: GNSS, portable receiver, air navigation, flying, planning, execution, analysis

Новак Ђорђијевић, мајор
Команда Ваздухопловства и Противваздухопловне одбране, Земун

e-mail: delfin887@yahoo.com

Области интересовања: ваздухопловни информациони системи, вештачка интелигенција, криптологија


 

7.
UDC 004.6

ГЕНЕРИСАЊЕ SQL ОПИСА ШЕМЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА РАЗЛИЧИТЕ СУБП
Славица Алексић, Иван Луковић

Резиме: У раду је приказан SQL генератор, који је део IIS*Case-a – софтверског алата за аутоматско пројектовање и генерисање шема база података. SQL генератор генерише имплементациони опис шеме базе података по ANSI SQL:2003 стандарду, као и за комерцијалне системе за управљање базама података (СУБП) MS SQL Server и Oracle Server. У раду ће бити презентоване неке од особина SQL генератора које се односе на имплементацију шема релација и ограничења базе података за изабране СУБП и њихове програмске језике T-SQL и PL/SQL. На изабраном примеру, даје се поређење особина T-SQL-a и PL/SQL-a које се односе на имплементацију ограничења базе података, као и анализа подршке и одступања MS SQL Server и Oracle SQL језика од стандарда ANSI SQL:2003.

Кључне речи: Пројектовање и имплементација шеме базе података, ограничења базе података, SQL генератор, IIS*Case.

 

GENERATING SQL SPECIFICATIONS OF A DATABASE SCHEMA
FOR DIFFERENT DBMSs

Abstract: In the paper we present an SQL generator, which is integrated into IIS*Case -- a software tool for automated design and generating of database schemas. The SQL generator can generate implementation specifications of a database schema ac­cording to ANSI SQL:2003 standard, as well as for current da­tabase management systems (DBMSs) MS SQL Server and Oracle Server. We discuss some specific features of the SQL generator that concern implementation of relation schemes and database constraints for the selected DBMSs, under the server programming languages T-SQL and PL/SQL. Based on a selected example, we compare the features of T-SQL and PL/SQL in the course of implementation of database constraints, and also analyze the conformance of MS SQL Server and Oracle SQL to ANSI SQL:2003.

Key words: Database Schema Design and Implementation; Database Constraints; SQL Generator; IIS*Case.

Мр Славица Алексић, асистент, Факултет техничких наука, Нови сад, Одсек за информатику и рачунарство

e-mail:
slavica@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: базе података, информациони системи

Др Иван Луковић, редовни професор, Факултет техничких наука, Нови сад, Одсек за информатику и рачунарство

e-mail: ivan@uns.ns.ac.yu

Области интересовања: базе података, информациони системи, софтверско инжењерство


 

8.
UDC 004.738.52

РАЗВОЈ CMS СИСТЕМА ОПТИМИЗОВАНИХ ЗА WEB ПРЕТРАЖИВАЧЕ
Иван Петраш, Синиша Влајић

Абстракт: Предмет овог рада су Web претраживачи (eng.: Search engines), системи за управљање садржајем – CMS системи (eng.: Content Management System) и стратегије оптимизације (eng: Search Engine Optimisation) Web сајтова које треба да доведу до што боље позиције сајта у резултатима претраге у односу на друге сајтове.

Кључне речи: Web претраживачи, Системи за управљање садржајем,  Оптимизација сајтова за резултате претраге, Патерни, Софтверске метрике

 

BUILDING SEARCH ENGINE OPTIMIZED CMS SYSTEMS

Content: Work topics for this research are search engines, content management systems (CMS) and search engine optimization strategies for better positioning on search result pages. 

Key words: Search engines, Content management system, search engine optimisation, Patterns, Software metrics

 

спец. Иван Петраш, дипл. инг, BIS Solution

Области интересовања: Развој Web апликација у .NET-u, Web претраживачи, SEO, project management

др Синиша Влајић, доцент ФОН-а

Области интересовања: развој информационих система, узори, софтверско инжењерство

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.