Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

 

•   

UDK 004.652

INTEROPERABILNOST MODELA POSLOVNIH SISTEMA:

EKANBAN STUDIJA SLUČAJA

Marija Janković, Zoran Marjanović

 

U ovom radu se daje kratak prikaz karakteristika POP* (Process, Organisation, Product and Others) metamodela i MPCE (Modelling Platform for Collaborative Enterprises) arhitekture . Prezentuju se rezultati rada na validaciji POP* metamodela kao pogodnog mehanizma za razmenu modela između različitih EM (Enterprise Modelling) alata do kojih smo došli tokom rada na ATHENA “B5.10 Inventory Visibility: Enterprise Modelling Area (A1) Results Validation“ podprojektu. Razvoj POP* metamodela i MPCE arhitekture imao je za cilj da se ponudi adekvatno rešenje za razmenu modela između različitih alata za modelovanje poslovnih sistema. POP* metamodel i MPCE platforma su rezultat višegodišnjeg istraživanja i razvoja u okviru ATHENA (Advanced Technologies for Interoperability of Heterogeneous Enterprise Networks and their Application) projekta. Dat je prikaz eKanban studije slučaja. Prodiskutovane su mogućnosti primene POP *-a kao mehanizma za razmenu modela i date preporuke za pravce daljeg razvoja.

 

Ključne reči: interoperabilnost, modelovanje poslovnih sistema

 

INTEROPERABILITY OF BUSINESS PROCESS MODELS:

EKANBAN CASE STUDY

 

The paper presents an approach to validate interoperable cross-enterprise partial models exchange founded on POP* meta-model. POP* (that stands for Process, Organization, Product and others) meta-model was developed within the EU-funded ATHENA (i.e., Advanced teeTechnologies for Interoperability of Heterogeneous Networks and their Applications) Integrated Project. The paper discusses the main problems with regards to the current usage of Enterprise Modelling Languages. The background information about POP* meta-model and MPCE supporting architecture are reviewed. The business case is described as well as the main steps that we performed in order to validate the POP* meta-model. Finally, a summary of the experiences and the potential use of POP* in practice are discussed.

 

Key words: interoperability, enterprise modelling

 

 

Mr Marija Janković, asistent na Fakultetu organizacionih nauka

jankovic.marija@fon.bg.ac.yu

Oblast interesovanja:

Modelovanje poslovnih sistema, Interoperabilnost poslovnih sistema

Prof. dr Zoran Marjanović, FON

marjanovic.zoran@fon.bg.ac.yu

Oblast interesovanja: Modelovanje poslovnih sistema, Interoperabilnost poslovnih sistema

 

 

******************************************************

 

2.

UDK 004.453

 

I nformacion a SIGURnost u savremenom svetu

Lazar D. Petrović

 

Rezime: U radu je učinjen pokušaj da se ukaže na značaj informacione sigurnosti u savremenom svetu. Informaciona sigurnost, kao novi pravac istraživanja u oblasti bezbednosti, ispoljava se i u oblasti nacionalne bezbednosti , ali i kao faktor međunarodnih odnosa . Nesumnjivo jedan od najvažnijih aspekata informacione sigurnosti je njen uticaj na celokupno društveno kretanje. Da je zaštita informacija predmet interesovanja državnih i vojnih struktura, poznato je od ranije. Međutim, i sve velike kompanije smatraju da je informaciona sigurnost jedan od najvažnijih prioriteta u vođenju biznisa. U skladu sa tim evidentne su radikalne promene u organizaciji službe informacione sigurnosti na svim nivoima. Pitanja informacione sigurnosti i problem zaštite informacija su sa, sve donedavno, krajnjih margina dospela u situaciju da budu delokrug rada samog top - menadžmenta kompanija.

Ključne reči: informaciona sigurnost, nacionalna bezbednost, zaštita informacija, aspekti informacione sigurnosti

 

Infortmation security in modern world

 

Abstract: In this paper, there made attempt to indicate on importance of information security in modern world. Information security, as a new way in security researching area, is detect in area of national security , as well as i nternational relationships factor. Absolutely the most important aspect of information security is her influence on whole human movement. Its well knows from earlier time, that information protection was object of government and military structures. Also, all multi - companies consider that information security is one of the most important priorities in business management. According with this acknowledge, there made fundamental changes in organization of information security department, on whole levels. Not long ago, questions of information security and problem of information protection were on final margins and now, there is situation that top management companies use them in their work - spheres.

Keywords: information security, national security, information protection, aspect of information security

 

 

Prof. dr Lazar D. Petrović, dipl. el. inž.

lpetrovic@pa.edu.yu

Kriminalističko – policijska akademija, Beograd

Oblasti interesovanja: zaštita informacija, tehnologije zaštite informacionih sistema

 

 

******************************************************

3.

UDK 004.655.5.33

ПРЕДУСЛОВИ ПОСТОЈАЊА Е-ПОСЛОВАЊА И Е-ТРГОВИНЕ

Вера Наумовска

 

Апстракт: Ефикасна реализација свих активности у економији, као и између људи , за виси о д ИКТ (Информационих и Комуникационих Технологија) и Интернета. ИКТ и Интернет променили су свет креирајући нове односе у друштвеној и економској интеракцији, трансформишући живот, рад и комуникације. Глобализација и широко прихватање ИКТ, доводе до преласка на е-пословање и е-трговин у , односно имамо дигиталну економију, стварајући велики друштвени и економски утицај на појединц е , заједнице и цел е нациј е . Подаци, информације и знање пре д стављају витални ресурс чије управљање је кључни процес са основним циљем максимизирањ а користи од ИТ (информационих технологија). Главна поента овог рада је да, користећи податке о ЕУ, САД, Балканског региона и Македоније , презентира предуслове, тенденциј е , организациј у и ефекте имплементирања ИКТ као значајн ог мост а комуницирања савременог света на веома брз и ефикасан начин. Тако циљ није утврђивање нивоа доминације, развоја или јаза земаља у коришћењу ИКТ, већ да сагледа вање приступ а за што успешнију примену сектора ИКТ ради бр зе имплеметациј е е-пословања и е-трговине.

Кључне речи: ИКТ, дигитална економија, е-пословање, е-трговина

 

PRE-CONDITIONS OF EXISTING E-BUSINESS AND E-COMMERCE

Abstract: The efficient realization of all activities in economy and between the people become depend from ICTs and Internet. ICTs and Internet have substantially changed the world, creating new patterns of social and economic interaction, transforming lifestyles, work and communications. Globalization and the widespread adoption of ICTs have resulted in a move to e-business and e-commerce integrated in a knowledge based-economy( digital econ omy), creating huge social and economic impacts on individuals, communities and nations. The data, an information and knowledge represent vital resource whose manage is key process with a goal to maximal utilize of benefits which support of IT. This paper has a goal using the data from EU, USA, Balkan region and Macedonia to present tendency, organization, regulation and effects from implementation of ICTs, as a basic bridge for communication in the contemporary world on emergence, effectively and fast way.

 

Keywords : ICTs, e-business, e-commerce, digital economy

 

 

Вера Наумовска

Државни универзитет «Св. Кирил и Мертодиј», Скопје,

Економски факултет

e-mail: verana@eccf.ukim.edu.mk

Област   : електронско пословање и квантитативна анализа бизниса и економије

 

 

******************************************************

4.

UDK 004.728.7

Komparativna analiza efikasnosti internet prezentacija primenom analize obavijanja podataka

Gordana Savić

Apstrakt: Cilj radu ja da se na ilistrativnom primeru ocene internet prezentacija predmeta na fakultetu prikaze na koji način je moguće koristi Analizu obavijanja podataka za komparativnu analizi u elektronskom poslovanju. Analiza obavijanja podataka (DEA) je tehnika koja se koristi za poređenje i ocenu efikasnosti jedinica koje posluju u sličnom okruženju i koriste više ulaza za proizvodnju više različitih izlaza. Do sada je uporedo sa širenjem polja primene razvijen veliki broj modela. Biće prikazani i korišćeni osnovni CCR i DEA model sa kategorisjkim varijablama.

Ključne reči: Analiza obavijanja podataka, efikasnost, internet prezentacije.

Comaprative effciency analyis of interenet prezentations using data envelopment analysis

Abstract: The aim of the paper is to show the way of using Data Envelopment Analysis (DEA) in the field of e-business. Internet presentation of faculty subjects is used as decision-making units in our case study. DEA is linear programming technique designed for comparative analysis and efficiency measurement of observations doing in the same conditions and using the same multiple inputs for producing the same multiple outputs. Numerous models are developed during the years of applying DEA in the different nonprofit and profit industrial areas. CCR DEA and model with categorical variables is presented and used in this paper.

Keywords: Data envelopment analysis, Efficiency, Internet presentations.

 

Gordana Savić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

e-mail: goca@fon.bg.ac.yu

Oblasti interesovanja: Procena efikasnosti i matematicko modeliranje, Optimizacija u realnim sistemima, Softver za napredno planiranje i rasporedjivanje

 

 

******************************************************

5.

UDK 004.94

Primena softverskih simulacija marketinških procesa u edukaciji

Milica Kostić Stankovi ć , Velimir Štavljanin

 

Apstrakt Simulacijom marketinških procesa, već u toku studiranja, stvara se kvalitetna baza znanja koja je primenjiva uslovima poslovanja u realnom poslovnom sistemu.U skladu sa tim, održiva je tvrdnja da metod simulacije poslovnih procesa smanjuje nesklad odlučivanja u učionici i odlučivanja u praksi. Primenom simulacija, studenti su u prilici da analiziraju realne situacije i rešavaju kompleksne situacije. Važnost simulacija u izučavanju marketinške problematike potkrepljuje podatak da je 1974. godine osnovana asocijacija za primenu poslovnih simulacija u učenju na osnovu iskustva ( Association for Business Simulation and Experiential Learning - ABSEL), čiji je zadatak objedininjavanje u jedinstveni forum korisnika i onih koji razvijaju marketinške simulacije, radi razmene ideja i iskustava.

Ključne reči: Metod simulacije, marketing, edukacija

Application of Simulated Softwers of Marketing Proccess in Education

Abstract:

By simulating marketing processes during studies, real world usable knowledge base is being created. According to that, it is considered that the simulation method of business processes is reducing nonconsistency in decision making, both in the classroom and in practice. Using simulation methods, students are in the situation to analise real situations and to solve complex problems. Importance of Simulation methods in solving marketing problems certify fact that in the Year 1974. it had been established Association for Business Simulation and Experiential Learning – ABSEL, whose task is consolidation in a single user base, and those who develop marketing simulations for the cause of exchanging ideas and experiences.

Key words: Simulation method, Marketing, Education

 

 

Milica Kostić Stankovi ć, FON, Beograd

Oblasti interesovanja:

Odnosi s javnošću, poslovna komunikacija, marketing

 

Velimir Štavljanin, FON, Beograd

Oblasti interesovanja:

Marketing, Razvoj proizvoda, Internet marketing, CRM, Multimedijalne komunikacije

 

******************************************************

6.

UDK 005.5

GIS U Telekom Srbija a.d.

 

Slađana Đokić, Biljana Radovanović

Rezime: Predmet ovog rada je organizacija uvođenja GIS-a u poslovne procese planiranja, projektovanja i održavanja telekomunikacione infrastrukture u okviru koga se razmatra potreba za implementacijom GIS tehnologije u Telekomu. Spora realizacija usled manuelnog rada, povećani troškovi kao posledica ponavljanja istih aktivnosti za više projekata, propadanje i gubljenje papirne dokumentacije što direktno utiče na evidenciju i kvalitet održavanje kapaciteta, nemogućnost obavljanja složenijih prostornih analiza za potrebe planiranja i drugo. GIS tehnologija se uvodi kao rešenje za pobrojane probleme.

Ključne reči: GIS, TIS

GIS IN Telekom Srbija a.d.

Abstract: The subject of this paper is organization of GIS implementation into business processes of planning, designing and maintenance of telecommunication infrastructure. It starts with focusing on need to implement GIS technology in Telekom. Slow realization due to manual handling, increased costs as a result of repeating of same operations for many projects, wearing out and loss of paper documentation which has a direct negative impact on records and quality of maintenance of capacities, possibility of performing complex spatial analysis needed for planning and other. GIS technology is introduced as a solution for all mentioned problems.

Keywords: GIS, TIS

 

Slađana Đokić, Telekom Srbija

Oblasti inteesovanja: GeoInformacioni sistemi,Web tehnologije, Baze podataka.

 

Biljana Radovanović, Telekom Srbija

Oblasti inteesovanja: GeoInformacioni sistemi,Web tehnologije, Baze podataka.

 

 

******************************************************

7.

UDK 004.78:336.717

 

ARHITEKTURA I OSNOVNE TEHNIKE ZAŠTITE SISTEMA ZA PLAĆANJE PREKO INTERNETA

Natasa Merker

REZIME: U ovom radu prikazana je arhitektura sistema za plaćanje u DinaCard sistemu i razrađene su neke od mogućih modifikacija te arhitekture kako bi se omogućila upotreba drugih platnih kartica kao što su VISA i MasterCard. Kao “parametar” na osnovu kojeg su analizirane modifikacije uzet je nivo aktivnosti Payment Gateway provajdera, koji raste sa migracijom sistema prema internacionalnim rešenjima. Takođe, u radu su opisane osnovne tehnike zaštite ovakvih sistema za online plaćanje.

KLJUČNE REČI: arhitektura platnih sistema, kartice za plaćanje, DinaCard, VISA, MasterCard, tehnike zaštite

 

ARCHITECTURE AND BASIC SECURITY TECHNIQUES

FOR INTERNET PAYMENT SYSTEMS

 

ABSTRACT: This paper presents the arhitecture of the payment system in DinaCard system and elaborates possibly modifications of that arhitecture in order to enable the use of another payment card types as VISA and MasterCard. Analysis of modification is based on “parametar” which represents activity level of Payment Gateway Provider, which decrease with system migration to international solutions. This paper also, describes basic security techniques for such online payment systems.

KEY WORDS: payment systems arhitecture, payment cards , DinaCard, VISA, MasterCard, security techniques

 

Natasa Merker, diplpmirani fizicar i specijalista za elektronsko poslovanje

"Politehnika" škola za nove tehnologije, Novi Beograd

oblast profesionalnog interesovanja: elektronsko poslovanje

 

 

******************************************************

8.

UDK 007.5

 

ИНТЕГРАЦИЈА ОПЕРАЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА

И САЈБЕР ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

Мохамед Абу Габен, Слободан Крчевинац , МиркоВујошевић

 

Сажетак: У овом раду се разматрају могућности примене метода операционих истраживања засноване на коришћењу савремених софтверских алата и ресурса Интернета. Захваљујући значајним достигнућима у концептуализацији модела, развоју ефикасних алгорит а ма за њихово решавање и имплементацији погодних софтверски х алата, п рактичне примене метода операционих истраживања постају све приступачније и важниј е у процесима доношења одлука. Због тога она представљају битан елеменат сајбер инфраструктуре која је неопходна за успешан развој и одржавање инфоремационог друштва. У раду се п осебно описују предности моделујућих језика који омогућавају природни развој модела операционих истраживања јер блиско следе математичку нотацију и обезбеђују директно извршавање развијеног модела на рачунару.

Кључне речи: Информациони системи, Операциона истраживања, Оптимизација, Интернет, Инфраструктура

 

INTEGRATION OF OPERATIONS RESEARCH AND CYBER INFRASTRUCTURE

 

Abstract: Synergy of management information systems (MIS) and operations research (OR) or management science is considered in the paper. Modern web based MIS are designed and implemented with the aim of providing data necessary for decision analysis. For rational analyses and finding optimal solutions, techniques and tools of modern OR are used. That is why OR is becoming an important part of cyber infrastructure. The accent in the paper is given to modeling systems, modeling languages, solvers, and interface.

 

Key words: Operation Research, Management Information System, Modeling Systems, Optimization, Infrastructure

 

 

Мохамед Абу Габен, Отворени универзитет Ал Кудс, Газа, Палестина

Информациони ситеми, операциона истра ж ивања, системи за подр ш ку одлу ч ивању

 

Слободан Крчевинац , Факултет организационих наука, Београд

Операциона истра ж ивања, Економетрија, Информациона истра ж ивања

 

МиркоВујошевић, Факултет организационих наука, Београд

Операциона истра ж ивања, Методе оптимизације, Управљање ланцима снабдевања

 

 

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.