Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 26 / 2008
Апстракти

 

 

•   

UDC 004.272.45

AGILNI POSLOVNI SISTEMI U SERVISNO ORIJENTISANOJ ARHITEKTURI

Ardeljan Emanuel

REZIME: Opisana je servisno orijentisana arhitektura za projektovanje agilnih informacionih sistema, као i standardi koji utiču na arhitekturu i strategije implementacije. Prikazane su dominantne plаtforme za razvoj. Dat je i jedan ilustrativni primer, koji je implementiran na Microsoft-ovoj platformi.

KLJUČNE REČI : Servisno orijentisana arhitektura, komunikaciona fondacija, procesna fondacija, arhitektura sistema, veb servisi, ekstenzije web servisa, .NET, JAVA.

AGILE BUSINESS SYSTEMS IN SOA

ABSTRACT: It is described service oriented architecture for implementing agile enterprise systems and standards which influence on implementation strategies. There are shown two major platforms for developing service oriented architecture (JAVA and .NET). At the end it is shown case study which is developed on Microsoft .NET platform.

KEY WORDS : Service oriented architecture, communication foundation, workflow foundation, system architecture, web services web service extensions, .NET, JAVA

 

Ardeljan Emanuel

Execom, Kralja Petra I 89

21000 Novi Sad

e-mail: emiardelean@hotmail.com

Oblast: Servisno orijentisana arhitektura, web servisi, informacioni sistemi, Microsoft .NET, elektronsko poslovanje.

 

******************************************************

 

2.

UDC 004.413

КОНЦЕПТУАЛНА ОСНОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ПЛАНСКОГ РАЗВОЈНОГ ПРОЦЕСА

M арија Маруна

Апстракт: Концепт планског развојног процеса начелно преиспитује могућност унапређења савремене методологије урбанистичког планирања применом искустава из области управљања сложеним системима. Савремене околности у којима се одвија урбанистичко планирање намећу две главне теме планског процеса: динамичност промена амбијента у којем се одвија плански процес и комплексност проблема са којима се тај процес сусреће. Поменуте теме истовремено спадају у ред најзначајнијих питања области управљања сложеним системима.

Процес израде планског решења подразумева уређен скуп планских задатака, који је у методолошком смислу директно зависан од планске прадигме. Савремен процес урбанистичког планирања се ослања на две, наизглед, супротстављене парадигме, рационалне и комуникативно-колаборативне, услед чега се јављају и проблеми утврђивања одговарајућег методолошког приступа.

Процес планирања посматран као начин уређивања послова у планирању, односно планских задатака, се може разматрати у оквиру области управљања сложеним системима, и то области управљања процесом израде софтверских решења у оквиру које су развијене најсавременије методологије за уређење послова и одговорности у оквиру развојног процеса.

Истраживање је усмерено на проверу могућности прилагођавања методологије Unified Process-a, као најуспешније методологије у области управљања процесом израде софтверских решења, потребама савременог урбанистичког планирања у смислу развоја хипотетичког модела урбанистичког планирања, такозваног планског развојног процеса, који би објединио вредности рационалне и савремене планске парадигме.

Кључне речи: урбанистичко планирање, методологија урбанистичког планирања, управљање сложеним процесима, софтверски развојни процес, Unified Process

KONCEPTUAL FRAMEWORK FOR PLANNING

DEVELOPMENT PROCESS BUILDING

Abstract : Presented concept of the planning development process challenges improvement of the contemporary urban planning methodology on the basis of existing knowledge and experience gathered in the complex system management and development. Two main subjects to address, driven by existing problems in current urban planning practice, are: dynamics of changes in the applied ambient and complexity of the problem treated within the urban development. Those problems are in the same time also listed as main problems to be resolved by complex system management.

Development of a urban plan presupposes organized, predefined and consistent set of planning tasks and activities, which should be methodologically based on used planning paradigm. Urban planning process is currently based on two, seemingly, opposite paradigms, rational and communicative-collaborative, what complicates and burdens development and establishment of this methodological approach and establishment of the proper methodology.

Process of the production of the software supported solutions, is today based on the set of modern and powerful methodologies used to define, order and organize activities, tasks, responsibilities within the software development process, why we are witnessing today remarkable success in this domain. In order to benefit on this success our suggestion is to apply similar approach to establish Plan Development Process, seen as instrument, also for ordering and organizing planning and planners activities, tasks and responsibilities.

Presented research aims to test possibilities of accommodation of the Unified Process, as on of the most successful methodology for software development management, to the needs of contemporary urban planning. Paper suggest development of hypothetical process for urban planning, named as Planning Development Process, to articulate reconciliation of valuable assets of rational, communicative-collaborative and other existing planning paradigms.

Keywords: urban planning, urban planning methodology, complex system management, software development process, Unified Process.

мр Марија Маруна, дипл. инж. архитектуре

e - mail : m.ma@sezampro.yu

Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Департман за урбанизам

Област: Урбанистичко и просторно планирање

 

******************************************************

3.

UDC 007:004

 

INTEGRISANA SOFTVERSKA REŠENJA KAO SREDSTVO OBUKE ZA REALIZACIJU ZADATAKA POSLOVNOG SISTEMA

 

Ognjen Panteli ć

 

APSTRAKT: U cilju što efikasnije realizacije domenskih zadataka u okviru poslovnog sistema, neophodno je podići nivo znanja i razumevanja za samu realizaciju poslovnih procesa i odgovarajuće podrške poslovnih informacionih sistema. Danas, sve prihvaćenija od strane poslovnih subjekata, integrisana softverska rešenja su postala standard efikasnijeg poslovanja. Korišćenje i integraciju svih funkcionalnosti poslovnog sistema nude ERP sistemi. Zbog, često, jasno nedefinisanih zadataka i ovlašćenja, moguće je realizovati model virtuelne organizacije za obuku nad ERP sistemom, konkretno Microsoft Dynamics NAV, u cilju podizanja nivoa obučenosti kadra, razumevanja poslovnih funkcija i realizacije formalnih zadataka. Kroz adekvatnu metodu obuke i kroz jasno definisane scenarije moguće je i sprovesti formalne zadatke i ovlašćenja, u zavisnosti od uloge pojedinca u poslovnom sistemu.

 

Ključne reči : poslovni informacioni sistem, ERP sistem, virtuelna organizacija, metode obuke.

 

INTEGRATED SOFTWARE SOLUTIONS AS A MEENS OF EDUCATION FOR THE BUSINESS SYSTEM TASKS REALIZATION

 

ABSTRACT: In order to make more effective realization of domen tasks in business system surroundings, it is necessary to raise knowledge level, and level of understanding the realization of business process and also relevant support of information business systems. Today, integrated software solutions become standard of effective business, and they are more accepted by business subjects. ERP systems offers integration and use of all business system functionalities. Often, there are tasks and responsibilities that are not fully defined, so it is possible to realize virtual organization model for education based on ERP system, specificly Microsoft Dynamics Nav, in order to raise level of personnel education, and understanding of business functions and formal tasks realization.With appropriate education methods and with defined scenarios, it is possible to carry out formal tasks and responsibilities, relevant to specific personal role in business system.

 

Key words : business information systems, ERP system, virtual organization, education methods.

 

Mr Ognjen Pantelić, asistent, FON

mail: pantelico@fon.bg.ac.yu

Oblasti interesovanja: poslovni informacioni sistemi, ERP, virtuelne organizacije

 

******************************************************

4.

UDC 004.738.5:004.85

 

PRIMENA MULTIMEDIJE U RAZVOJU ELEKTRONSKIH RESURSA ZA UČENJE

 

Milentijević Danijela , Stevanović Marko

 

Sadržaj - Primena multimedijalnih kreativnih rešenja u razvoju elektronskih resursa za učenje predstavlja inovativnu tehnologiju plasiranja znanja u službi što kvalitetnijeg obrazovanja. Svakako, s avremena primena multimedije na Internetu podrazumeva primenu efektnih audio vizuelnih ugođaja postavljenih na Internetu, unutar Web projekta. Cilj je vrlo jednostavan, zadržati pažnju posetioca sajta sa mogućnošću prenosa željene poruke. Inače, izrada obrazovnih multimedijalnih Internet prezentacija je ozbiljan posao. Svrha ovog rada je (između ostalog), da malo odškrine vrata te oblasti i prikaže u kratkom obimu kako izrada napomenutih multimedijalnih Internet prezentacija funkcioniše, ali Internet nije dovoljno brz u svim krajevima naše zemlje, bar za sada, za prenos multimedijalnog sadržaja visokog kvaliteta. To i jeste razlog da se neke multimedijalne poruke prenose pomoću CD prezentacije. Ipak, u ovam radu primarnu te ž nju čini realizacija ideje da se multimedijalna trodimenzionalna ( 3 D) animacija (urađena u programu 3 ds max ), inače obrazovnog karaktera , sa temom : virtuelnog prolasaka kroz kompleks anti č kih hramova, postavi na Internet , ta č nije na DLS platformu odre đ ene obrazovno - vaspitne ustanove , kao kreativan dodatak jedne od lekcija iz predmeta Istorije (za prvu godinu srednjeg obrazovanja) . Delimično sa ovim potezom srednje obrazovno-vaspitne ustanove bi bile korak bliže ostvarenju primarnog cilja, koji pored osavremenjavanja obrazovanja, podrazumeva ostvarenje što kvalitetnijeg nastavnog procesa.

 

Ključne reči : multimedije, e-resursi za učenje, sistem za učenje na daljinu, 3ds max aplikacija

 

APPLICATION OF MULTIMEDIA IN THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC RESOURCES FOR LEARNING

 

Abstract - Application of multimedial creative solutions in the development of electronic resources for learning presents an innovative technology of how to use knowledge and make a high educational quality. Of course, a modern application of multimedia to the Internet means the application of effective audio – visual pleasures, set on the Internet, within a Web project.The aim is very simple - to hold the site visitor`s attention giving him the possibility to transmit the desired message. On the other hand, creating of educational multimedial Internet presentations is a serious task.The purpose of this paper is, among other things, to open slightly this field and to show briefly how the mentioned Internet presentations work. But now, the Internet is not, in all parts of our country, fast enough to transmit high-quality multimedial contents. That`s why some multimedial messages are transmitted by means of CD presentations. However, my aim in this paper has been to realize the idea of putting three – dimensional animation (3D), done in 3ds max program, on the Internet. It has educational character with the subject of a virtual passing through complex of antique temples. To be more precise, to put it on the DLS platform of an educational institution, as a creative addition to one lesson in History ( for the first grade of secondary school).In this way, secondary schools would partly make a step forward towards the realization of the primary goal, that, except modernizing of education, means the realization of the excellent teaching quality.

 

Key words: multimedia, e-resources for learning, distance learning system, 3ds max application

 

Milentijević Danijela

Institucija: Tehnička škola “Nikola Tesla”, Kostolac

Kontakt: modusvivendi@ptt.yu

Oblast interesovanja: Primena Informacionih Tehnologija u obrazovanju, Programiranje (Windows, Web), Baze podataka, Multimedija

Stevanović Marko

Institucija: Centar za upravljanje projektima, Beograd

Kontakt: uftu1@yahoo.com

Oblast interesovanja: 3D grafika, Project Management, Quality Management, Informacione Tehnologije

 

******************************************************

5.

UDC 004.438

МОДЕЛИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАЊЕ КУРИКУЛУМА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Кoсa Ненадић, Душан Сурла

РЕЗИМЕ: Део студијског програма на факултетима односи се на Курикулум студијског програма. Циљ овог рада је моделирање информационих захтева за имплементацију едитора за XML документа Курикулум студијског програма. Коришћена је објектно оријентисана методологија за пројектовање информационих система. Основни допринос рада је у архитектури софтверског система која је заснована на XML документима Курикулума студијског програма и о могућ ава интеграцију овог едитора у различит е информационе системе студентске службе. Улазна информација система за едитовање је XML шема Курикулума студијског програма док је излазна информација формирани XML документ Курикулума студијског програма. Овај XML документ може се складиштити у различите софтверске системе за чување и претраживање података.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: UML, XML, XML Schema, XMLBeans

MODELLING OF SYSTEM FOR CREATING CURRICULUM

АPSTRACT: Syllabus of faculty includes Curriculum as one of its parts. The main goal of this paper is modeling of information requirements in order to implement editor for XML curriculum documents. Object-oriented methodology is used for modeling of information systems. The major contribution of this work is in the system model architecture that is based on the XML curriculum documents. Also, the system model architecture enables integration of the editor into various information systems of student service. The XML schema of the Curriculum is the input information into the editor and the output information is XML curriculum document which presents instance of given XML schema. This XML document can be stored in diverse software systems for storing and searching data.

KEY WORDS: UML, XML, XML Schema, XMLBeans

 

Коса Ненадић

ДДОР Нови Сад а.д.о. Дирекција за информатику,

Булевар Михајла Пупина 12, Нови Сад

e-mail: knenadic@ddor.co.yu

Област : Информациони системи

Душан Сурла

Природно-математички факултет, Трг Д. Обрадовића 4, Нови Сад

e-mail: surla@uns.ns.ac.zu

Област : Информациони системи

 

******************************************************

6.

UDC 007.5:004.41

 

PROJEKTOVANJE MODELA INFORMACIONOG SISTEMA ŠKOLE

 

Rajko Pećanac

 

Rezime: U radu je prikazan apstraktni model informacionog sistema škole za ocenu uspešnosti učenika na nivou odeljenja, razreda i škole. Model je specifičan po korišćenju i primeni lakše selekcije i rangiranja uspešnosti učenika. Predloženi model je verifikovan na primeru srednje ekonomske škole. Kao metodološki prikaz apstraktnog modela informacionog sistema poslužio je opšti model koji je odraz svih specifičnosti škole.

 

Ključne reči: Informacioni sistem, opšti model škole, apstraktni model za ocenu uspešnosti učenika, arhitektura sistema, softver, baze podataka

 

DESIGN OF SCHOOL INFORMATION SYSTEM MODEL

 

Abstract: What is show here is a abstract school IT model for evaluation successfulness of children on classroom, grade and school levels. Model is distinctive by utilization and applying of easier selection and children successfulness rating. This model have been verified on Economic High School example. General model, which is reflection of all school distinctiveness, have been take as methodological approach for abstract information system model.

 

Key words: Information System, Abstract General School Model, Children Successfulness Evaluation Model, System Architecture, Software, Database

 

 

dr Rajko Pećanac, r.pecanac@msk.co.yu

Metanolsko-sirćetni kompleks Kikinda

Oblasti interesovanja: Informatika sa metodikom nastave, upravljanje razvojem, inovacioni procesi

 

******************************************************

7.

UDC 004.853

 

RAZVOJ ADAPTIVNIH SISTEMA ELEKTRONSKOG OBRAZOVANJA ZASNOVAN NA STILOVIMA UČENJA

 

Dušan Barać

 

Apstrakt: U ovom radu je prezentovan pristup personalizaciji sistema elektronskog učenja zasnovan na data mining – u . U poslednje vreme, brojna istraživanja pokazuju da se velik broj elektronskih kurseva završava neuspešno, kao posledica primene koncepta “univerzalne veličine” gde se isti statički sadržaj prezentuje svim studentima. Za razvoj efektivne platforme za elektronsko učenje neophodno je utvrditi ciljeve, preferencije, motivaciju i potrebe svakog studenta. Primarni cilj ovog istraživanja je personalizacija sistema elektronskog učenja, tako da se u centar interesovanja stavljaju korisnički ciljevi, predznanja, stilovi učenja i zahtevi za performansama. Sistemi za upravljanje učenjem (LMS) generišu i akumuliraju veliku količinu informacija, pa se p rimena tehnika data mining-a izdvaja kao dobar pristup za otkrivanje potreba i preferenci studenata i prilagođavanje sistema za e-obrazovanje. U radu su identifikovane i prikazane osnovne faze i zahtevi ovog procesa. Kao dodatak, izvršeno je istraživanje koje se odnosi na primenu tehnike klasterovanja u sistemu za daljinsko obrazovanje u Laboratoriji za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu

 

Ključne reči: adaptivno okruženje za elektronsko učenje, klasterovanje, data mining, stilovi učenja, personalizovni sistem učenja, modeli studenata

 

DEVELOPING ADAPTIVE E-EDUCATION SYSTEM BASED ON LEARNING STYLES

 

Abstract: In this paper, we present an approach to e-learning personalization based on data mining. Currently, m any researches show that high number of e-learning courses resulted in failure due to “universal size” concept as the same static content is presented to all students and objective is getting the learner online and ‘into' the technology . Developing effective e-learning framework depends on finding sophisticated means for discovering students' goals, preknowledge, needs and motivation. Primary goal of the research is to perform personalizing of distance education system, according to students' learning styles, goals, background, presentation preferences and performance requirements. Learning Management Systems (LMS) generate lot of data and much information can be discovered using data mining techniques. In order to improve process of using data mining tools and techniques in e-learning systems, we have identified its main phases and requirements. In addition, research that dealt with appliance of clustering technique in a real e-learning system was carried out. Data were collected from the courses within distance education system in Laboratory for E-Business on the Faculty of Organizational Sciences in Belgrade.

 

Key words: adaptive e- learning environments, clustering, data mining, learning styles , personalized learning system , learner models

 

 

 

 

Dušan Barać, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Oblast interesovanja: elektronsko poslovanje, poslovna inteligencija, internet tehnologije

 

 

 

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.