Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

InfoM br 27. za sajt

 

 

UDC 007:004

Vesna Oro Radovanović, Violeta Oro

EVOLUTIVNO ODRŽAVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

 

Apstrakt : Prezentovan je problem kratkog životnog veka informacionog sistema preduzeća i mogućnost njegovog produžetka. Uvođenje informacionih sistema, s jedne strane iziskuje visoka finansijska sredstva, a takođe i velike kadrovske napore, a sa druge strane zastareva veoma brzo. Stoga je potreba za održavanjem postojećeg u životu, velika. U praksi je zato čest sličaj da se informacioni sistemi koriste znatno duže od njihovog predviđenog životnog veka. Pitanje je, da li je moguće obezbediti da informacioni sistem stariji od deset godina i dalje može da zadovolji potrebe preduzeća, kao kada je bio u punoj zrelosti. Ovaj članak se bavi tim problemom i razmatra mogućnosti realizacije informacionih sistema koji će kontinuiranim, evolutivnim promenama postići dugovečnost.

 

Ključne reči : informacioni sistem, životni vek informacionog sistema, održavanje informacionog sistema, evolutivno održavanje.

INFORMATION SYSTEMS EVOLUTIVE MAINTENANCE

 

Abstract : The problem of short lifetime of company information system and possibility of its extension is presented. Beside great financial means, implementation of an information system demands great effort of human resources and on the other hand, becomes obsolete too quickly. This is exactly where the strong need for keeping present information system alive comes from. That is also explanation why it is often the case in practice that information systems are exploited much longer than their predicted lifetime. The question is if it is possible that information system, older then ten years, is still able to fulfill the needs of the company, just as much as it was able when it was at its peak of maturity. The paper presents this problem and considers possibility of achieving longevity of information systems with continuous, evolving maintenance.

 

Key words : information system, information system lifetime, information system maintenance, evolutive maintenance.

 

Vesna Oro Radovanović

Štampa Sistem d.o.o, Beograd

e-mail: vesna.oro@stampa.rs ; BECHA@Bigfoot.com

 

Oblast interesovanja: poslovni informacioni sistemi, upravljanje projektima IS, poslovna inteligencija

mr Violeta Oro

Institut za za štitu bilja i životnu sredinu, Beograd

e-mail: viooro@yahoo.com

 

Oblast interesovanja:ekologija, zoologija-nematologija, biotehnika

 

 

******************************************************

 

 

UDC 621.39

 

Saša Đelević, Željka Đelević

 

VODIČ KROZ TELEPRESENCE VIDEOKONFERENCIJSKE SISTEME

 

Rezime: Telepresence je savremena tehnologija za vizuelnu komunikaciju i saradnju, u okviru koje se učesnici osećaju kao da se nalaze u istom fizičkom prostoru. To je poslednja u dugom nizu tehnologija za vizuelnu komunikaciju koja obećava da unese revolucionarne promene u oblast korporacijske saradnje. Kada je sistem jednom instaliran, učesnici dobijaju iskustvo nalik onom u kultnoj seriji naučno-fantastičnog žanra „Zvezdane staze“. Razmatrajući kompleksnu tehnologiju i metode koje se koriste da bi se realizovala telepresence rešenja, očigledno je da iluzija „iste sobe“ može biti postignuta samo kombinovanjem više tehnoloških elemenata i elemenata koji se odnose na dizajn samog ambijenta u kome se odvija audiovizuelna komunikacija.

Ovaj rad donosi istraživanje u cilju pronalaženja optimizovanog telepresence rešenja, uzimajući u obzir kritične elemente i koncepte u dizajnu telepresence sistema (pravi kontakt očima, audio i video visokog kvaliteta, format konferencijske sobe i nameštaj u njoj, slika u prirodnoj veličini, mogućost istovremene komunikacije učesnika sa više udaljenih lokacija, jednostavnost i visoka pouzdanost, sistem kripto zaštite poslovnih sastanaka), ekonomske aspekte i korist koju ovi sistemi donose, kao i važnost integrisanja postojećih videokonferencijskih rešenja sa znatno naprednijim telepresence tehnologijama.

 

Ključne reči: Telepresence , videokonferencija, korporacijska saradnja, televizija visoke rezolucije (HDTV), učenje na daljinu, telemedicina, dizajn konferencijske sobe, sistemi kripto zaštite

 

THE GUIDE TO TELEPRESENCE VIDEOCONFERENCING SYSTEMS

 

Abstract: Telepresence is the state-of-the-art visual communication and collaboration technology where participants feel as if they are in the same physical space. It is the latest in a long line of visual communications technologies that have promised to revolutionize corporate collaboration. Once installed, participants get a “Star Trek-like” experience. Considering complex technology and methods that can be used to deliver telepresence solutions, it is obvious that the „same room“ illusion can be achieved only combining more technology elements and environmental design factors.

This paper brings exploration of an optimised telepresence solution taking into account critical individual elements and concepts in telepresence system design (“true” eye contact, high quality audio and video, meeting room format and furniture, life sized images, multi-location/multipoint meetings, simplicity and high reliability, encryption system for business meetings security), economic aspects and telepresence application benefits, and importance of integrating existing videoconferencing solutions with much more advanced telepresence technologies.

Key words: Telepresence, videoconference, corporate collaboration, high definition television (HDTV), distance learning, telemedicine, conferencing room design, encryption systems

 

Saša Đelević, Jugoslovensko udruženje za multimediju

Oblasti interesovanja: audiovizuelne tehnologije, multimedijalni sistemi i servisi, broadcast i broadband tehnologije i mreže, računarske telekomunikacije

 

Željka Đelević, Jugoslovensko udruženje za multimediju

Oblasti interesovanja: audiovizuelne tehnologije, multimedijalni sistemi i servisi, broadcast i broadband tehnologije i mreže, računarske telekomunikacije

 

 

******************************************************

UDC 007:005.8

 

Goran Petrović, Marijana Despotović

 

KONCEPTUALNA OSNOVA PROCESA UVOĐENJA SAP-OVOG INFORMACIONOG SISTEMA U NAFTNU INDUSTRIJU SRBIJE

 

Apstrakt: Savremeno poslovanje je nezamislivo bez informacionih sistema. Za velika preduzeća je kupovina gotovog rešenja od proverenih dobavljača bolja solucija od samostalnog razvoja. Ipak, prilagođavanje softverskog rešenja potrebama kompanije i projekat implementacije su kompleksni procesi koji sa sobom nose velike rizike od neuspeha. U ovom radu je predstavljen takav projekat na konkretnom primeru uvođenja SAP-ovog ERP rešenja u Naftnu Industriju Srbije.

 

Ključne reči: Informacioni sistemi, ERP, SAP, rizici, projektni menadžment, NIS

 

THE CONCEPTUAL BASIS OF THE IMPLEMENTATION PROCESS OF SAP INFORMATION SYSTEM INTO NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE

 

Abstract : Modern business cannot function without information systems (IS). For the large companies it is better to buy already tested solution from a reliable supplier, then to develop their own IS. However, software adjustments to the company's needs as well as implementation project are complex processes, with the serious risk of failure. In this paper such implementation project is described using the example of the SAP ERP solution into Naftna Industrija Srbije.

 

Key words: Information systems, ERP, SAP, risks, project management, NIS

Goran Petrović

Fakultet Organizacionih Nauka,

petra@neobee.net

 

Oblasti interesovanja:

Poslovni informacioni sistemi, Elektronsko poslovanje

Dr Marijana Despotović

Fakultet Organizacionih Nauka,

maja@myelab.net

 

Oblasti interesovanja:

Elektronsko poslovanje, Internet tehnologije

 

******************************************************

 

UDC 621.391: 004.738.5

 

Svetlana Pavošević

 

UTICAJ INTERNET TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ MARKETINGA U NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA

 

Apstrakt : Razvoj inforrmaciono-komunikacionih tehnologija i tranzicija iz industrijskog u informatičko društvo krajem dvadesetog veka dramatično su izmenili način rada savremenih kompanija . Danas informacije predstavljaju jedno od najvrednijih ekonomskih dobara, a nova ekonomija i razvoj informatičkog društva, doprinose stvaranju globalne tehničke infrastrukture. Pojava Interneta doprinela je promeni karaktera poslovanja savremenih kompanija, a za njima i naučnoistraživačkih organizacija (NIO), naročito onih koje rade u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. NIO nisu više samo mesta gde se istraživanja obavljaju sredstvima dobijenim iz državnih ili privatnih fondova već se one, u najvećem broju slučajeva, transformišu u profitne organizacije koje se trude da svoj dohodak ostvare plasmanom svojih proizvoda i usluga na tržištu. Pri tome, pred njima stoji još jedan zadatak. NIO koje žele da budu uspešne moraju da efikasno integrišu istraživačko-razvojnu i marketinšku funkciju i na taj način uspostave ravnotežu izmedju tehnoloških prednosti stečenih kroz sopstvena istraživanja, sa jedne strane, i zahteva tržišta, sa druge strane. Mudre, marketinški orijentisane, NIO unapredjuju sopstveno znanje i primenjuju nove tehnologije za razumevanje potreba svojih klijenata. One uključuju svoje klijente u proces kreiranja novih proizvoda i usluga i stoje im na raspolaganju sedam dana u nedelji, dvadeset četiri sata dnevno jer su obezbedile kvalitetno Internet prisustvo ili razvile sopstvene call centre.

 

Razvoj Internet tehnologija najviše je uticao na razvoj e-marketinga koji predstavlja novu dimenziju i proširenje klasičnog shvatanja marketinga. NIO bi po definiciji trebalo da najveću pažnju posvećuju e-marketingu, jer se radi o organizacijama čiji je način poslovanja u najvećoj meri usmeren na korišćenje i kreiranje novih tehnologija. U radu se, dalje, opisuju instrumenti i metode e-marketinga, kao i specifičnosti marketing miksa u NIO. Svaka NIO kombinacijom i optimalnim odnosom elemenata marketing miksa teži da postigne maksimalan domet marketinga, odnosno da kroz identifikaciju i specifikaciju potreba i želja klijenata ponudi tržištu nešto što ima komparativnu prednost u odnosu na ponudu konkurencije.

 

Ključne reči : Informaciono-komunikacione tehnologije, Internet, marketing.

 

INFLUENCE OF INTERNET TECHNOLOGIES ON DEVELOPMENT OF MARKETING IN R&D ORGANIZATIONS

 

Abstract : Development of ICT and the transition of industrial society into information one has dramatically changed the performance of modern companies at the end of the 20 th century. Information represents one of the most important assets today, while the new economy and development of information society contributes to the creation of global technical infrastructure. The emerging of Internet has contributed to the adapted operation in modern companies and R&D organizations especially those in ICT sector. R&D organizations do not just perform research activities financed through the state or private funds, but they are also, in most cases, transformed into profit organizations trying to earn their income by selling products and services at the market. R&D organizations have one more task: those organizations which wish to be successful must integrate their R&D and marketing functions and create a balance between technological advantages achieved through its own research activities and, on the other hand, market requirements. Wise, market oriented R&D organizations, further facilitate their knowledge and apply new technologies in order to understand requirements of their clients. They involve their clients in design of the new products and services and they are at their disposal seven days a week, 24 hours a day because they have quality Internet presence or have developed their own call centres.

 

Development of Internet technologies has had the utmost contribution to the development of e-marketing which represents the new dimension and expansion of the traditional understanding of marketing. R&D organizations should pay maximum attention to e-marketing, by default, because their way of doing business is focussed on utilization and design of new technologies. Instruments and methods of e-marketing and also the distinctiveness of marketing mix in R&D organizations are further described in this paper. Each R&D organization tries to achieve maximum marketing effects by applying the right combination and optimal proportion of marketing mix and to offer the product to the market which is comparatively better compared to that of the competition by identifying the needs and desires of their customers.

 

Key words : Information and communications technologies, Internet, marketing

 

 

Svetlana Pavosevic, Institut ''Mihajlo Pupin'', svetlana.pavosevic@institutepupin.com

Oblasti interesovanja: Informaciono-komunikacione tehnologije, Internet, marketing

 

 

******************************************************

UDC 004.855:005.311.7

 

Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Miroslav Lazović, Dušan Starčević

 

PRIMENA IGARA U EDUKACIJI

 

Rezime: Usled napretka internet i kompjuterskih tehnologija, edukativne igre pokazuju sve veći potencijal kao aktivni oblik prenošenja znanja. U radu je dat pregled postojećih istraživanja primene elektronskih igara u edukaciji sa osvrtom na nedostatke sistema koji se trenutno koriste u tu svrhu. Kao moguće rešenje dali smo prikaz novog sistema za kreiranje edukativnih igara, razvijenog u Laboratoriji za multimedijalne komunikacije, na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Kroz razvoj novog sistema podržane su različite uloge u procesu kreiranja edukativnih igara, kao što su edukator i kreator igre. Takođe se dobija mogućnost da se putem XML formata definišu različiti tipovi igara kao i različite instance određenog tipa koje u sebi nose specifično znanje. Koriščenjem sistema edukator može bez programerskog znanja izgraditi edukativnu igru kojom će motivisati učenika i omogućiti mu da kroz zabavu stekne znanje o željenoj oblasti.

Ključne reči: Učenje zasnovano na igrama, XML, eUčenje

 

EDUCATION THROUGH GAMES

 

Abstract: Due to progress of internet and computer technologies, educative games are emerging with ever growing potential as an active form of knowledge transfer. This paper is summarizing existing researches for application of electronic games in educative purposes while pointing out the downsides of current educative gaming systems. As a solution proposal we presented our system developed during research in Laboratory for multimedia communications with the Faculty of organizational sciences, Belgrade. Through the development of such system we supported new roles in the process of educative game creation such as educator or game designer. Also, we gain the ability to use XML format to define different game types as well as different instances of a concrete game type, which incorporates the knowledge within. By use of this system, educator can, without programming knowledge, develop an educative game, that will motivate student as well as providing him a fun way of learning about specific area.

 

Keywords: Game-based learning , XML, eLearning

Miloš Milovanović, saradnik u nastavi na Fakultetu organizacionih nauka,

Oblasti interesovanja: učenje bazirano na igrama, distribuirani informacioni sistemi i multimediji.

Miroslav Minović, asistent na Fakultetu organizacionih nauka

Oblasti interesovanja: učenje bazirano na igrama, HCI, mobilno računarstvo i računarske mreže.

 

Miroslav Lazović, student postdiplomskih akademskih - master studija na Fakultetu organizacionih nauka.

Oblasti interesovanja: razvoj igara, bezbednost i razvoj aplikacija u .NET okruzenju.

Dušan Starčević, redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka.

Oblasti intersovanja: distribuirani informacioni sistemi, Multimediji, HCI, računarska grafika.

 

 

******************************************************


 

UDC 004.655.3

Savo Tomović, Predrag Stanišić

 

PRONALAŽENJE VELIKIH SKUPOVA U TRANSAKCIONIM BAZAMA PODATAKA

 

Abstrakt: Jedna od najznačajnijih oblasti data mining-a je pronalaženje asocijativnih pravila. Motivacija za traženje asocijativnih pravila bila je potreba da se analiziraju velike količine podataka iz oblasti trgovine. Takva asocijativna pravila sadrže veze između različitih artikala, kao na primjer da prisustvo jednog artikla u potrošačkoj korpi povlači prisustvo još nekih artikala u istoj korpi. Pronalaženje asocijativnih pravila može da se dekomponuje na dva potproblema: problem pronalaženja velikih skupova i problem generisanja asocijativnih pravila iz velikih skupova, kako je predlo ženo u [1] i [2]. Drugi problem je lako rješiv i složenost pronalaženja asocijativnih pravila je određna složenošću pronalaženja velikih skupova. Veliki skup je grupa proizvoda koji se zajedno pojavljuju u dovoljnom broju transakcija. U ovom radu se razmatra problem pronalaženja velikih skupova u velikim transakcionim bazama podataka i predlažu poboljšanja Apriori algoritma iz [2] , koji je jedan od najpoznatijih algoritama za rešavanje ovog problema. U Apriori algoritmu, veliki skupovi se pronalaze među kandidatskim skupovima u iterativnom postupku. Za efikasnost Apriori algoritma jako je važno generisati što je moguće manji broj kandidatskih skupova, jer je u svakoj iteraciji potrebno odrediti podršku svakog kandidata. Takođe, cilj je smanjiti ukupan broj iteracija algoritma jer se u svakoj iteraciji čita cijela baza transakcija. U ovom radu predložena je originalna procedura za generisanje kandidata koja kreira manji broj kandidata i koja je efikasnija (zahtijeva manji broj računarskih operacija) u odnosu na odgovaraju ću proceduru Aprirori algoritma i z [2] . Predloženo je nekoliko na čina za smanjenje ukupnog broja I/O operacija. Rad sadrži i eksperimentalne rezultate upoređivanja Apriori algoritma sa modifikovanim algoritmom koji je izložen u ovom radu.

 

Ključne riječi: Transakcione baze podataka, Veliki skupovi, Apriori algoritam

 

DISCOVERING LARGE ITEMSETS FROM TRANSACTIONAL DATABASES

 

Abstract: One of the most important data mining problems is mining association rules. The motivation for discovering association rules has come from requirements to analyze large amounts of supermarket basket data. Such association rules relate various items, having a semantic that the presence of some items in a supermarket transaction implies the presence of the other ones in the same transaction. The problem of discovering association rules is decomposed into two subproblems: find large itemsets and generate association rules from large itemsets, as it is proposed in [1] and [2]. The second subproblem is easier one and the complexity of discovering association rules is determined by the complexity of discovering large itemsets. Large itemset is a set of items, which appear together in a sufficient number of transactions. In this paper we consider the problem of discovering large itemsets in large transactional databases and propose improvements of the Apriori algorithm given in [2], which is one of the most famous algorithms for solving this problem. In the Apriori algorithm large itemsets are discovered among candidate itemsets iteratively. It is important to generate as small number of candidate itemsets as possible, because it is necessary to determine the support for each candidate itemset in each iteration. Also, the aim is to reduce the number of algorithm iterations, because in each iteration the whole database is scanned. In the paper we present the new procedure for candidate generation, which produce less number of candidate itemsets and which is more efficient than the appropriate procedure of the Apriori algorithm from [2], because it demands less number of computer operations. Besides, we consider several ways to reduce the number of I/O operations. We also present the experimental results of comparing the Apriori algorithm from [2] to its modification proposed in the paper.

Key words: Transactional Databases, Large Itemsets, Apriori algorithm

 

Savo Tomović, Prirodno-matetmati č k i fakultet u Podgorici

Oblasti interesovanja: baze podataka, data warehouse i data mining tehnike

Predrag Stanišić, Prirodno-matetmati č k i fakultet u Podgorici

Oblasti interesovanja: baze podataka, operativni sistemi, data warehouse i data mining tehnike

 

******************************************************

 

004.738:004.725

 

Љиља Војчић

 

МОГУЋНОСТИ ПРИСТУПÂ И ПРИМЈ E НЕ 802.11 I СТАНДАРДА У БЕЖИЧНИМ МРЕЖАМА

 

К ратак садржај: У раду је дат кратак приказ могућности приступâ и примјене 802.11 i стандарда у бежичним мрежама. Како се у посљедње вријеме доста пажње посвећује развоју безбједности бежичних мрежа, а због једноставне и јефтине поставке, њихова употреба постаје све заступљенија. Томе је, свакако, допринијело доношење 802.11 i стандарда са својим строжијим начинима аутентикације корисника и енкрипције бежичног линка. Уз поменути стандард, за приступ бежичном LAN - у користе се и раније познати механизми приступа попут SSID , VLAN и VPN .

Кључне ријечи: WLAN , п олитика мобилне сигурности, корисник, приступ .

 

ACCESS POSSIBILITIES AND STANDARD 802.11I APPLICATION IN WIRELESS NETWORK (WLAN)

 

Abstract: This paper presents an overview of possibilities regarding accesses and application of 802.11i standard in wireless network (WLAN). Since, in the recent period, more attention has been dedicated to development security WLAN, and due to simple and cheap installation, WLAN uses are spreading. Standard 802.11i and its stronger methods authentication of users and encriptions of wireless link contribute to that. Together with the mentioned standard, previously know mechanisms such as SSID, VLAN and VPN are also used for access WLAN.

Key words: WLAN, policy of mobile security, user, access.

 

 

Љиља Војчић, ХЕ на Требишњици, ул. Луке Вукаловића бр.3, Требиње, Република Српска , БиХ

Област професионалног интересовања: телекомуникациони преносни системи, рачунарске мреже.

 

 

******************************************************

 

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.