Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

 

Волумен 29 / 2009
Апстракти

 

 

UDC 004.738

Vojkan Vasković, Dario Kršić

Internet tehnologije u diplomatiji – virtuelna diplomatija

 

SADRŽAJ

Nagli razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u poslednjih petnaest godina, utemeljio je rađanje nove vrste zajednice – virtuelne. Doduše, ta zajednica je još uvek u stanju svojevrsnog anarhičnog poretka, ali ima svoje virtuelno stanovništvo (“netizene”), virtuelnu kulturu i virtuelni prostor (Internet), u kojem ljudi trguju, uče, zabavljaju se, ali dolaze i u konfliktne situacije. Umnožavanje međunarodnih subjekata (nevladinih organizacija, moćnih korporacija, moćnih pojedinaca, itd) takođe je popraćeno sukobima, tako da je potrebno više vremena kako bi se sporovi rešavali. Za brzo i uspešno rešavanje problema u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima, neizbežno je postojanje diplomatije, koja, držeći korak s vremenom, sve više koristi računare, inteligentne softvere i Internet tehnologije. Time je stvorena podloga za razvoj novog vida diplomatije – virtuelne, koju će pre svega odlikovati brzina odlučivanja, bezbednost diplomata i smanjenje troškova diplomatskih misija.

 

Ključne reči : Virtuelna diplomatija, soft power, Internet, pregovaranje.

 

Internet technologies in diplomacy – virtual diplomacy

 

ABSTRACT: Sudden development of information and communication technology (ICT) in the last 15 years has set the foundation for a birth of a new kind of community – virtual community. Although that community is still in a state of anarchy, it does have its citizenship (“netizens”), virtual culture and virtual space (Internet) in which people trade, learn, have fun and get into conflicts. Multiplication of international subjects (non-governmental organizations, powerful corporations and individuals, etc.) is also followed by conflicts, therefore it takes more time to solve the disputes. In order to quickly and effectively solve problems in international political and economic relations, the existence of diplomacy is inevitable, which, in accordance with modern times, increasingly uses computers, intelligent softwares and Internet technologies. It created a basis for the development of new kind of diplomacy – virtual diplomacy, which will be primarily distinguished by its speed of decision making, security of diplomats and reduction in costs of diplomatic missions.

 

Key words: Vitual diplomacy, soft power,Internet, negotiatoni.

 

 

 

Doc. Dr Vojkan Vasković, vaskovic@bvcom.net , Tehnički Fakultet Bor

Oblasti interesovanja: Internet, Elektronsko poslovanje, Sistemi elektronskih plaćanja, Multimedijalni sistemi

Dario Kršić, Magistrant Fakulteta Političkih Nauka

Oblasti interesovanja: Međunarodni odnosi, Socijalna psihologija, Socio-kulturna antropologija, Kibernetika

 

 

******************************************************

 

 

UDC 004.42'2

Darinka Stokanović

 

Upravljanje sadržajem podataka u okviru organizacije

 

Apstrakt : Content Management (upravljanje sadržajem) je skup IT funkcija namenjenih kreiranju, upravljanju i korišćenju nestruktuiranih informacija. Predstavlja skup tehnologija i disciplina, razvijenih da bi se upravljalo nestruktuiranim informacionim resursima, prezentiranim u formi bilo kakve elektronske ili papirne datoteke, i da bi se isti koristili i automatski bili isporučeni u personalizovanoj formi web sajtovima i preko drugih kanala elektronskog i papirnog prenosa.

Zbog haotične situacije vezane za nestrukturirane podatke koja vlada na tržištu, a velikom merom se oslikava na preduzeća, mnoge korporacije ulažu velike napore kako bi u softverske sisteme integrisale alate koji će olakšati upravljanje podacima.

Ključne reči: Upravljanje sadržajem podataka, ECM, WEB, Enterprise portal.

Content Management In The Organization

Abstract: Content Management is a set of IT functions used to create, manage and use unstructured information. It is a set of technologies and disciplines, developed to manage unstructured information resources presented in digital or paper form, to be used and automatically been delivered in personal web sites and over other channels of digital and paper transfers.

In order to make data management easier and due to the fact that the area of unstructured data is quite chaotic and unorganized, many companies are putting effort into developing different software tools and integrating it into software systems.

Key words: Content Management, ECM, WEB, Enterprise portal.

 

 

 

Darinka Stokanović, dacas83@gmail.com ,

Delta Sport Beograd

Oblasti interesovanja: Biznis analiza, Koordiniranje poslovnim procesima, Microsoft Axapta

 

 

******************************************************

UDC 004.23

Siniša Nešković, Kostandin Dimitrijević

 

METODOLOŠKI OKVIR ZA RAZVOJ SLOŽENIH INFORMACIONIH SISTEMA I INTEGRACIJU POSLOVNIH PROCESA

 

REZIME: Razvoj zasnovan na arhitekturi organizacije (eng. enterptise architecture) je opšti metodološki pristup za razvoj složenih informacionih sistema (IS) u kome se čvrsto povezuju modeli organizacije i njenih poslovnih procesa sa softverskim arhitekturama i modelima implementacionog okruženja. U radu se prikazuje metodološki okvir u kome se ovaj opšti metodološki pristup kombinuje sa razvojem zasnovanim na modelima, metodologijom modelovanja poslovnih procesa UMM i servisno orijentisanom arhitekturom. Ovaj metodološki okvir je posebno pogodan za integraciju heterogenih poslovnih procesa, odnosno njihovu analizu, modelovanje i implementaciju. Predloženi metodološki okvir, koji je razvijen u Laboratoriji za informacione sistem FON-a, uspešno je primenjen u više projekata razvoja složenih IS.

KLJUČNE REČI: Metodologija razvoja informacionih sistema, arhitektura organizacije, razvoj zasnovan na modelima, UMM metodologija modelovanja poslovnih procesa, servisno orijentisana arhitektura, integracija poslovnih procesa

A METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT OF COMPLEX INFORMATION SYSTEMS AND INTEGRATION OF BUSINESS PROCESSES

ABSTRACT: Development based on Enterprise Architecture is a general methodological approach for development of complex information systems where an organization's business model and its business processes are tightly related with software architectures and implementation models. This paper presents a methodological framework which combines this general approach with Model Driven Development, UMM business process modeling methodology and Service Oriented Architectures. This methodological framework is especially suitable for integration of heterogeneous business processes, their analysis, modeling and implementation. The proposed methodological framework, developed in the Laboratory of Information Systems of the Faculty of Organizational Sciences, is successfully applied in several large information system development projects.

KEYWORDS: Methodology for Information Systems Development, Enterprise Architectures, Model Driven Development

 

Siniša Nešković , Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, sinisa.neskovic@fon.rs

Oblasti interesovanja: Projektovanje informacionih sistema, Savremene softverske arhitekture, Modelovanje poslovnih procesa, Workflow i sistemi za upravljanje dokumentima, Razvoj zasnovan na modelima

 

Kostandin Dimitrijević , Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, kostandin@fon.bg.ac.yu

Oblasti interesovanja: Projektovanje informacionih sistema, Modelovanje poslovnih procesa, Savremene softverske arhitekture, Sistemi za upravljanje poslovnim procesima i sistemi za upravljanje dokumentima, Razvoj zasnovan na modelima

 

******************************************************

 

UDC 004:336.71

Dejan Jednak

 

UTICAJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA BANKARSKI SEKTOR

 

Rezime: Poslednjih godina su informacione tehnologije promenile bankarske standarde poslovanja. Mnoge privrede, preduzeća, banke i nebankarske institucije su primenile ove tehnologije, pokušavajući da njihovom upotrebom dostignu svetski nivo poslovanja u pogledu rasta i razvoja finansijskog tržišta i njegovog okruženja. Implementacija savremenih tehnologija obezbeđuje veću sigurnost u funkciji unapređivanja novih načina i tehnika poslovanja. Efekti ovih promena se odnose na različite tržišne strukture, nove uslove konkurencije u globalnom okruženju i rast i razvoj finansijskog sektora, koji najviše koristi nove tehnologije. Trend razvoja novih tehnologija stvara savremenu i efikasnu trgovinu, omogućava poslovanje na globalnom tržištu novca i kapitala, smanjuje i ukida barijere u poslovanju HoV i obezbeđuje mnogo lakši pristup informacijama.

 

Ključne reči: informacione tehnologije, banke, elektronski proizvodi.

 

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE BANKING SECTOR

 

Abstract: In recent years, information technologies have changed Banks operation standards. Many economies, companies, bank and nonbank institutions have applied these technologies, trying by its use to reach the world level of business operations in regard to growth and development of the financial market and its environment. New technologies implementation provides higher security in development of new business methods and techniques. The effects of these changes have a bearing on different market structures, new competition conditions in the global environment and growth and development of financial sectors most involved in using new technologies. The development trend of new technologies makes modern and efficient, enablesbusiness operations at the global money and capital markets; decreases and lifts barriers in securities operations and allows much easier access to information.

 

Key word: information technologies, banks, electronic products.

 

 

Mr Dejan Jednak, Savetnik – Sektor sredstava, Privredna banka Beograd AD

E-mail: djednak@pbb-banka.com

Oblast interesovanja: Bankarstvo, Monetarna ekonomija, Finansijska tržišta i institucije

 

******************************************************

 

UDC 004.414.23

Slađan Babarogić, Milica Vučković, Nenad Aničić

 

MODELOVANJE POSLOVNIH KOLABORACIJA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA DRŽAVNIH ORGANA

 

REZIME: U ovom radu se razmatra problem poslovne kolaboracije u administrativnim postupcima državnih organa. Kolaboracija u okviru administrativnih postupaka se sagledava sa dva aspekta, aspekta orkestracije i aspekta koreografije. Razmatrajući aspekt koreografije identifikovani su paterni (uzori) poslovne kolaboracije koji su direktno primenljivi u domenu administrativnih postupaka koji se obavljaju u javnoj upravi. Osnovna svrha definisanih paterna poslovnih transakcija je da se pomoću njih lakše modeluje i semantički bogatije iskazuje aspekt globalne koreografije u okviru administrativnih postupaka koji se odvijaju između više državnih organa.

KLJUČNE REČI: Modelovanje poslovnih procesa, Poslovna kolaboracija, Paterni, e-Government.

 

BUSINESS COLLABORATION MODELING OF GOVERNMENT ADMINISTRATIVE PROCESSES

 

ABSTRACT: In this paper, the problem of business collaboration within government administrative processes is considered. Collaboration within administrative processes is observed through two aspects, the orchestration aspect and the choreography aspect. Considering the choreography aspect, business transaction patterns are identified that are directly applicable in administrative domain. The main purpose of defined business transaction patterns is to enable easier modeling and semantically rich representation of global choreography aspect within administrative processes which are performed among several government institutions.

KEYWORDS: Business Process Modeling, Business Collaboration, Patterns, e-Government .

 

 

Slađan Babarogić, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Oblasti interesovanja: Projektovanje informacionih sistema, Modelovanje poslovnih procesa, Workflow i sistemi za upravljanje dokumentima

Milica Vučković, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Oblasti interesovanja:

Integracija i upitni jezici za pretraživanje u heterogenom i distribuiranom okruženju, Razvoj IS vođen modelima, Modelovanje poslovnih procesa, Savremene softverske arhitekture

 

Nenad Aničić, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Oblasti interesovanja:

Razvoj informacionih sistema, baze podataka, integracija i interoperabilnost poslovnih sistema

 

 

******************************************************

 

UDC 004.6

Milo š Milosavljević

 

MOBILNI UREĐAJI I DISTRIBUIRANI INFORMACIONI SISTEM - KOMPANIJA CENTROPROIZVOD

Abstract: Rad je zasnovan na studiji razvojnog projekta kompanije Centorproizvod. Projekat je imao za cilj optimizaciju poslovne logike i automatizaciju procedura prikupljanja podataka sa distribuiranih lokacija, kao i njihovo grupisanje u centralnu bazu podataka. Mobilni uređaji, bazirani na Windows Mobile 6 operativnom sistemu, korišćeni su za aplikacije rada sa bazom podataka.

Periodično, u zavisnosti od rasporeda ili po pozivu, podaci se prenose do centralne baze podataka kompanije: Tok podataka se realizuje i obrnuto, iz centralne baze do mobilnih uređaja, koristeći predefinisane poslovne uloge u cilju optimizacije mrežnih resursa. Distribuirani sistem je realizovan uglavnom na Microsoft .NET platformi, korišćenjem XML Web servisa i SOAP standarda. Komunikacija između distribuiranih krajnjih tačaka odvija se kroz zaštićen http kanal korišćenjem GPRS i 3G komunikacionih servisa Telco provajdera. Aplikacija kreirana za mobilne uređaje koristi Microsoft .NET Compact platformu i Microsoft SQL Server Mobile edition bazu podataka.

Ključne reči: Distribuirani sistemi, mobilne aplikacije, baze podataka, web servisi

MOBILE DEVICES AND DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEMS – CENTROPROIZVOD COMPANY

Abstract: This paper is based on the project case study, which is developed for the Centroproizvod company. Project address and optimize business logic, and automation of the procedures for collecting data from a distributed remote locations, and grouping them at the one centralized database store. Mobile devices based on the Windows Mobile 6 operating system are used in this project for the application and database hosting.

Periodically - based on scheduler, or by demand, this data are distributed to the central database stored at the company headquarters. Also, data flow is realized in the opposite direction, from the central database store to the mobile devices, using predefined business rules in order to optimize network resources. Distributed system is realized on top of the Microsoft .NET platform, XML Web services and SOAP standards. Communication between distributed end points runs throw protected http channel using GRPS and 3G communication services offered by the Telco provider. Application created for the mobile device use Microsoft .NET Compact platform and Microsoft SQL Server Mobile edition database.

Key words: Distributed systems, mobile applications, database, web services

 

Miloš Milosavljević, milos.mil@beocity.net

Centroproizvod, Beograd

Oblasti interesovanja: Distribuirani sistemi, baze podataka, mobilne aplikacije, projektovanje IT sistema

******************************************************

 

 

UDC 004.738

Nenad Stefanović, Božidar Radenković, Dušan Stefanović

 

PROJEKTOVANJE SISTEMA POSLOVNE INTELIGENCIJE U ADAPTIVNIM B2B MREŽAMA

 

Rezime : B2B ( Business-to-Business ) mreže predstavljaju složene i distribuirane sisteme sa velikom količinom raznorodnih informacija koje je teško integrisati i analizirati. Da bi B2B mreže bile u mogućnosti da registruju događaje u realnom vremenu i reaguju sa optimalnim skupom akcija, potrebno je da budu adaptivne po pitanju procesa, kolaborativne u smislu relacija i iznad svega da koriste poslovnu inteligenciju (BI) u cilju što kvalitetnijeg donošenja odluka. U ovom radu je predstavljen sistem poslovne inteligencije koji polazi od razvijenog modela B2B procesa i sistema metrike kao osnove za dizajniranje skladišta podataka i analitičkih sistema. Opisan je model kompozitnih BI aplikacija, kao i BI portal koji omogućava uspostavljanje kolaborativnog radnog okruženja koje smisleno povezuje pojedince, timove i organizacije u jedinstveni, virtuelni radni prostor. Korisnici mogu upravljati poslovnim procesima i donositi odluke na osnovu aktuelnih i relevantnih informacija.

Ključne reči : Poslovna inteligencija, B2B, Web portali

 

DEVELOPMENT OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS IN ADAPTIVE B2B NETWORKS

 

Abstract : B2B ( Business-to-Business ) networks are complex and distributed systems with silos of diverse information that is very difficult to integrate and analyze. In order to be able to register events in real-time and react with optimal set of actions, B2B networks need to be adaptive in processes, collaborative in relations, and above all to use business intelligence (BI) in order to make more quality decisions. In this paper, business intelligence system that begins with developed B2B process model and metrics as the basis for design of data warehouse and analytical systems. The composite BI application model is described, as well as the BI portal which enables establishing of collaborative work environment that seamlessly connects individuals, teams and organization into virtual workspace. Users can manage business processes and make decisions based on timely and relevant information .

Key words : Business Intelligence, B2B, Web Portals

 

Dr Nenad Stefanović

nenad@automobili.zastava.net

Rukovodilac projekta Zastava automobili ad

PJ Informacioni sistemi

Oblasti interesovanja: Business Intelligence, Internet tehnologije, Supply Chain Management, Elektronsko poslovanje

Prof. dr Božidar Radenković

boza@ieee.org

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

Oblasti interesovanja: Elektronsko poslovanje, Računarska simulacija, Internet tehnologije, Računarska fizika

 

Prof. dr Dušan Stefanović

dusans@kg.ac.yu

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, Institut za matematiku i informatiku

Oblasti interesovanja: Informacioni sistemi, Baze podataka, Supply Chain Management, Operativni sistemi

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.