Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

InfoM br 30. za sajt

 

 

 

1.

UDC 004.738

Slobodan R. Petrović

 

NACIONALNA BEZBEDNOST U RALJAMA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

Apstrakt: Polazeći od činjenice da informaciona tehnologija vrši izuzetno snažan uticaj na društvenu zajednicu nudeći joj, sa jedne strane, obilne pogodnosti i brojne mogućnosti, a sa druge strane, čineći je ekstremno zavisnom i enormno osetljivom na poremećaje izazvane zloupotrebom ove tehnologije, u radu se razmatraju implikacije ove tehnologije na nacionalnu bezbednost.

Ključne reči: informaciono doba, informaciona revolucija, nacionalna bezbednost, kompjuterski kriminal, kiber-terorizam, obaveštajno delovanje, informaciono ratovanje.

 

 

NATIONAL SECURITY IN THE JAWS OF INFORMATION TECHNOLOGY

Abstract: Starting from the fact that information technology makes a very strong impact on the community by offering it on one hand, the abundant benefits and numerous opportunities, and on the other hand, making it extremely dependent and enormously sensitive to the disruptions caused by the misuse of this technology, the paper considers the implications of this technology to national security.

 

Key words: information era, information revolution, national security, computer crime, cyber-terrorism, intelligence activities, information warfare.

 

Prof. dr Slobodan R. Petrović, Policijska akademija Beograd slobo.petrovic@nadlanu.com

Oblast interesovanja: kompjuterski kriminal, kiber-terorizam, informaciono ratovanje.

 

2.

UDC 621.395:338

Borko Kovačević

Upravljanje i bezbednost mobilnih mreža

u velikim preduzećima

Apstrakt: Ovaj rad opisuje izazove velikih kompanija koje se suočavaju sa sve većom poslovnom potrebom za primenom mobilnih tehnologija u cilju ostvarenja konkurentske prednosti. Primena mobilnih tehnologija i mobilno računarstvo nose sa sobom rizike na koje većina kompanija nije spremna i što zahteva određeni nivo reinženjeringa mreže i planiranja daljeg razvoja informacionih mreža unutar kompanije.

Ključne reči: Upravljanje koorporativnim rešenjima, Mobilno računarstvo, Mobilne mreže

 

MOBILE NETWORKS MANAGEMENT AND SECURITY IN ENTERPRISE

 

Abstract: This paper describes the Enterprise challenges while having to adopt to growing need of mobile solutions for Enterprises in order to achieve competitive edge. Deployment of mobile technologies and mobile solutions carry great risks since it requires corporate network reengineering and highly professional solution and network development within the Enterprise which most of the companies lack process to implement.

Ključne reči: Management solutions, Enterprise Mobile solutions, Mobile networks

 

Borko Kovačević, Microsoft Beograd

borko.kovacevic@microsoft.com

Oblasti interesovanja: Upravljanje koorporativnim rešenjima, Mobilno računarstvo, Mobilne mreže

 

 

UDC 004.6

Marija Bogićević, Velimir Štavljanin, Dejan Simić, Vladan Pantović

 

INTEGRACIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ZNANJEM, SISTEMA ZA EDUKACIJU I HR MODULA U INFORMACIONOM SISTEMU PREDUZEĆA

 

Apstrakt: Upravljanje intelektualnim kapitalom je pažljivo odabrana, sistematski i poslovno optimizovana strategija kojom se selektuju, izdvajaju, skladište, organizuju i povezuju informacije koje su osnova za poslovanje kompanije s ciljem da se otkriju mogućnosti zaposlenih ali i korporativne konkurencije. U moderno doba poslovanja, pažnja se pomera sa proizvoda i usluga na resurse koji su potrebni za njihovo stvaranje, pri čemu je važno istaći da se znanje klasifikuje u kategoriju resursa. Razvoj multinacionalnih kompanija u našoj zemlji i obezbeđivanje njihove konkurentnosti kako na domaćem tako i na internacionalnom tržištu, otvorio je pitanje upravljanja znanjem kao suštinsko za opstanak i razvoj. Fokus ovog rada biće na teorijskoj osnovi za uvođenje takvog sistema u veliki korporativni sistem kao što je Energoprojekt Holding.

 

Ključne reči: sistemi za upravljanje znanjem, intelektualni kapital, ERP

 

THE INTEGRATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS, EDUCATION SYSTEMS AND HR MODULES IN AN ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM


Abstract: Knowledge Management is a systematic business optimization strategy that selects, distills, stores, organizes and communicates information essential to the business of a company in a manner that improves employee performance and corporate competitiveness. In today's business operations attention has been drawn away from products and services and shifted towards the resources needed for their production. It should be pointed out that knowledge belongs to the category of resources.

The growth of multinational companies in our country and the assurance of their competitiveness both locally and internationally drew attention to knowledge management as one of the questions essential for their survival and development. This paper will focus on the theoretical justification for the introduction of the above-mentioned system into a large corporation such as Energoprojekt Holding.


Key words : knowledge management systems, intellectual capital, ERP

 

 

 

 

Marija Bogićević, asistent pripravnik, Fakultet Organizacionih Nauka,

e-mail: makib@fon.rs

Oblasti interesovanja: primena informacionih tehnologija, zaštita računarskih sistema

Dr Dejan Simić, vanr. prof. FON-a

Oblasti interesovanja: elektronski sistemi plaćanja, zaštita informacionih sistema

 

Dr Velimir Štavljanin, docent FON-a

Oblasti interesovanja: Marketing, Razvoj proizvoda, Internet marketing, CRM, Multimedijalne komunikacije

 

Mr Vladan Pantović, Energodata, Beograd

Oblasti interesovanja: sistemi za upravljanje znanjem, intelektualni kapital, ERP

 

UDC 004.738.5:331..102.1

Svetlana Mitrović

MODEL E-ZAPOŠLJAVANJA

 

REZIME: U ovom radu analizira se e-zapošljavanje i predlaže model e-zapošljavanja prilagođen uslovima u Srbiji. Model e-zapošljavanja može se prilagoditi potrebama subjekata zapošljavanja, naročito velikim kompanijama, državnim organima, kao i organizacijama koje nemaju razvijen segment ljudskih resursa. Implementacija modela i softvera e-zapošljavanja omogućava brže, jeftinije, sigurnije i kvalitetnije zapošljavanje, sa manje napora i grešaka, uz uštedu vremena.

KLJUČNE REČI: Internet, e-zapošljavanje, model e-zapošljavanja, softver e-zapošljavanja.

MODEL OF THE E-EMPLOYMENT

 

ABSTRACT: In this work is going to be analyzed the e-employment and suggested the e-employment adapted to the conditions in Serbia. This model of e-employment could be adapted to the special needs of the subject whitch has to be employed, especially of the great companies, state offices as the organizations that does not have developed segment of human recourses. The model and software implementation of the e-employment makes the e-employment itself as faster, cheaper, secure and more quality with less effort and mistakes, less spent time.

KEY WORDS: Internet, e-employment, model of the e-employment, software of the e-employment`.

 

 

 

Mr Svetlana Mitrović, Beograd

e-mail: svmitrovic@nadlanu.com

Oblasti interesovanja: e-zapošljavanje, menadžment ljudskih resursa.

 

 

 

******************************************************

004.6:007

Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Bojan Jovanović, Dušan Starčević

 

UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM: STUDIJA SLUČAJA ENERGOPROJEKT HOLDING

 

Apstrakt: Energoprojekt holding a.d. je jedna od tri srpske kompanije koje se nalaze na A listingu Beogradske Berze. Značajan deo tržišne vrednosti ove multinacionalne kompanije sa sedištem u Srbiji potiče od intelektualnog kapitala akumuliranog tokom više decenija uspešnog nastupa na svetskim i domaćem tržištu na poslovima projektovanja, izgradnje i opremanja kapitalnih infrastrukturnih objekata. Osnovni cilj predloženog projekta razvoja i uvođenja korporativnog portala za upravljanje intelektualnim kapitalom jeste povećanje efikasnosti prilikom korišćenja ovog važnog resursa. Funkcionalnim proširenjem postojećeg korporativnog portala za permanentno obrazovanje zaposlenih i potom povezivanje ovih portala sa modulom za ljudske resurse (HR) unutar sistema integrisanih aplikativnih rešenja (kolokvijalno ERP-om, odnosno EAI) stvoriće se uslovi za kvalitetnije vrednovanje intelektualnog kapitala (u znanjima, rešenjima, veštinama, licencama,...), bolje planiranje potrebnih ljudskih resursa i precizniju procenu kvaliteta kandidata u procesu regrutovanja novih kadrova. Ovladavanje sofisticiranim informacionim tehnologijama u ovim važnim segmentima poslovanja, upravljanju intelektualnim kapitalom i ljudskim resursima, povećaće konkuretsku prednost kompanije i njenu tržišnu vrednost. Upravljanje znanjem predstavlja skup metoda i tehnika koje se koriste u organizaciji radi prikupljanja, kreiranja, skladištenja, pretraživanja, reprezentovanja i distribucije znanja. Upravljanje znanjem je u direktnoj vezi sa organizacionim ciljevima, kao što su poboljšanje performansi, inovativnost, transfer znanja sa realizovanih projekata na nove projekte i razvoj saradnje između zaposlenih. Često se povezuje sa idejom organizacije koja uči. Danas mnogo kompanija koristi informacione tehnologije kako bi razvile integrisani korporativni sistem koji poništava granice između klasičnih poslovnih funkcija, a u cilju poboljšanja ključnih poslovnih procesa ili njihovog reinženjeringa.  

Ključne reči: Upravljanje intelektualnim kapitalom, ERP, Alfresco, Joomla

 

MANAGING INTELLECTUAL CAPITAL: CASE STUDY ENERGOPROJEKT HOLDING

 

Abstract : Energoprojekt holding a.d. represents one of three Serbian companies that are listed on the A list of Belgrade stock exchange market. Significant size of this multinational company market value derives from the intellectual capital accumulated during the decades of performing successfully on local and international market in building and development of infrastructural objects. Basic goal of the instating corporative portal for managing intellectual capital is to increase efficiency in use of this important company resource. By expanding the functionalities of existing corporative portal for permanent education and linking it with Human Resource module integrated within, new conditions will be generated for quality assurance of intellectual capital (knowledge, solutions, skills, licenses…). In addition, better planning of required human resources and more precise estimation of new job applicants will be established. Mastering sophisticated information technologies in this area of intellectual capital and human resource management will increase to competitive value of company and its market value. Knowledge management represents a collection of methods and techniques used in organizations for acquiring, creating, storing, search, presenting and distribution of knowledge. It is in direct link with organizations goals, such as improving performances, innovation, transferring knowledge from realized projects to newly established, and cooperation among employees. It is often referred to as an organization that's learning. In modern days many companies utilize information technologies in order to develop integrated corporative system that nullifies the boundaries between formal business functions in the purpose of improving essential business processes or their reengineering.

Keywords: Managing intellectual capital, ERP, Alfresco, Joomla

 

http://infom.org.yu/brojevi/2008-27_clip_image023.jpg

Miroslav Minović, asistent na Fakultetu organizacionih nauka

 

e-mail: miroslav.minovic@gmail.com

 

Oblasti interesovanja: učenje bazirano na igrama, HCI, mobilno računarstvo i računarske mreže.

Miloš Milovanović, saradnik u nastavi na Fakultetu organizacionih nauka,

 

Oblasti interesovanja: učenje bazirano na igrama, distribuirani informacioni sistemi i multimediji.

 

Bojan Jovanović, asistent na Fakultetu organizacionih nauka

 

Oblasti interesovanja: učenje bazirano na igrama, distribuirani informacioni sistemi i multimediji.

 

Dušan Starčević, redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka.

 

Oblasti intersovanja: distribuirani informacioni sistemi, Multimediji, HCI, računarska grafika.

 

 

******************************************************

 

UDC 005:004.9

Valentina Kastratović, Ljiljana Kašćelan

 

SISTEM POSLOVNE INTELIGENCIJE U USLUŽNOJ DJELATNOSTI

RADIO–TELEVIZIJE

 

REZIME : Modelirani sistem poslovne inteligencije u radio-televizijskom poslovanju omogućava sagledavanje uspješnosti realizacije poslovnih ciljeva u sferi pružanja marketinških usluga, kako sa aspekta profitabilnosti, tako i sa aspekta kvaliteta emitovanog RTV programa. Analiza poslovnih činjenica u okviru dimenzija predloženih ovim sistemom daće preciznu sliku o poslovanju marketing službe, na osnovu čega će se unaprijediti odlučivanje u oblasti: korišćenja marketinškog prostora koji se izdaje klijentima u svrhe reklamiranja, odnosa sa klijentima, uspostavljanja cjenovnika, rasporeda marketinškog sadžaja, trajanja reklamnih blokova i dr. Cilj svega navedenog jeste funkcionisanje marketing službe na način koji će omogućiti optimalan odnos između profita koji donosi emitovanje marketinškog sadržaja sa jedne strane i kvaliteta i kvantiteta tog sadržaja sa druge strane. U ovom radu predložiće se model koji stvara podlogu za donošenje upravo takvih optimalih odluka.

KLJUČNE RIJEČI: Poslovna inteligencija, data warehouse, data mart, data mining, OLAP, sistem za podršku odlučivanju

 

BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM FOR RADIO-TELEVISION MARKETING SERVIS

 

ABSTRACT : A modern business intelligence system in the radio-television area enables us to monitor successful realization of business objectives in the marketing services area, both from the standpoint of profitability and the quality of the broadcasted programme. The analysis of business facts within this system's framework will give a detailed picture of marketing service activities. Based on this it is possible to improve decision-making processes in the areas of : using marketing space rented to clients for marketing purposes , relations with clients , defining the price list , distribution of marketing contents , duration of marketing blocs etc . The objective of all this is to enable the marketing service to function in a way that will guarantee an optimal ratio between the profit delivered by the marketing contents on one side and the quality and quantity of that contents on the other side. This paper will suggest a model that will provide a basis for making just such optimal decisions .

KEY WORDS: Business Intelligence, Data Warehouse, Data mart, Data mining, OLAP, Decision Support Systems

 

 

 

Mr Valentina Kastratović, software engineer, Spinnaker New Tehnology  Montenegro

e-mail: valentina.kastratovic@hermes-softlab.com

Oblast interesovanja: računovodstvo i finansije, poslovna inteligencija, finansijski konsalting

 

Dr Ljiljana Kašćelan, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici

e-mail: ljiljak@ac.me

Oblast interesovanja: informacione tehnologije, poslovna inteligencija

 

 

 

******************************************************

UDC 311/314:004

Jelena Minović

PROGRAM ZA OCENU VIŠEDIMENZIONIH PROCESA VOLATILNOSTI ZASNOVAN NA MODELU KONSTANTNE USLOVNE KORELACIJE

 

REZIME : U ovom radu su predstavljeni programi za ocenu višedimenzionih procesa volatilnosti, napisani u okviru programskog paketa EViews. Da bi se ocenili višedimenzioni procesi volatilnosti, u analizi Srpskog finansijskog tržišta, bilo je potrebno napisati nove potprograme unutar paketa Eviews. Programi su napisani za model konstantne uslovne korelacije i to u dvodimenzionoj i trodimenzionoj verziji.

KLJUČNE REČI : EViews, višedimenzioni GARCH model, CCC model, volatilnost.

 

PROGRAM FOR ESTIMATION MULTIVARIATE VOLATILITY PROCESSES BASED ON CONSTANT CONDITIONAL CORRELATION MODEL

 

ABSTRACT : T his article presents computer programs for estimation of multivariate (bivariate and trivariate) volatility processes, written in EViews. In order to estimate multivariate volatility processes for analysis of the Serbian financial market, we have to write new subprograms within Eviews software package. The programs are written for the Constant Conditional Correlation model (CCC) in bivariate and trivariate versions.

KEY WORDS : EViews , Multivariate GARCH model, CCC model, volatility.

 

 

Jelena Minović, asistent na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Union Univerzitet u Beogradu.

e-mail: jminovic@ien.bg.ac.rs

 

Oblasti interesovanja :

Ekonometrija: ekonometrijski, statistički i matemati čki modeli, Kvantitativne finansije: Portfolio menadžment, Upravljanje finansijskim rizicima, Ravnoteža finansijskih tržišta

 

 

 

******************************************************

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.