Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

InfoM br 31

 

1.

UDC 005.32:004.6

Upravljanje organizacionim promenama tokom implementacije SAP-ovih rešenja

Vladimir Grujić

Apstrakt

Cilj ovog rada je da predstavi organizacione promene u preduzeću, neophodne za integraciju SAP-ovih rešenja u savremene poslovne procese. Prvo se uvodi koncept upravljanja organizacionim promenama u preduzeću, korišćenjem klasičnog Lewinovog modela promena (odmrzavanje organizacije, sprovođenje promena i zamrzavanje promena). Potom se detaljno razmatraju organizacione promene tokom implementacije SAP-ovih rešenja kroz sve faze projekta implementacije (inicijacija projekta implementacije, uspostavljanje projekta, dizajniranje novog rešenja, izgradnja novog rešenja, testiranje, uvođenje u rad i postimplementacija), uz praćenje aktivnosti po različitim tokovima projekta (tok organizacije, tok komunikacije, tok učenja i tok upravljanja performansama).

Ključne reči: SAP, ERP, organizacione promene

 

Organizational change management during SAP implementation

 

Abstract

The purpose of this article is to present organizational changes in enterprise, necessary for integration of SAP solutions in modern business processes. First, introduce the concept of managing organizational changes in enterprise, by using the classical Lewin's model of changes (unfreezing organization, introducing change, and freezing the changes). Afterwards, management of organizational changes during implementation of SAP solutions will be explored through all phases of implementation (project initiation, project setup, design of new solution, development of new solution, test phase, deployment of new solution, and postimplementation) accompanied by activities thru different project streams (organization stream, communication stream, learning stream, and performance management stream).

Key words: SAP, ERP, organizational change

 

Vladimir Grujić M.Sc., SAP konsultant, Siemens doo

Email: vladimir.grujic@gmail.com

 

Oblasti interesovanja :

SAP ERP, planiranje proizvodnje, organizacione promene, poslovno izveštavanje

 

2.

UDC 658.5:004.738.5

Modelovanje poslovnih procesa korišćenjem OMG BPMN 2.0 standarda

Siniša Nešković, Marko Petrović

Apstrakt: Cilj ovog rada je da se prikažu i objasne mogućnosti najnovijeg OMG BPMN 2.0 standarda za modelovanje poslovnih procesa. Naime, najnovija verzija OMG BPMN 2.0 uvodi neke značajne novine za modelovanje poslovnih procesa, koji omogućavaju da se semantika poslovnih procesa iskaže znatno preciznije, formalnije i elegantnije u odnosu na prethodne njegove verzije ili neke druge jezike modelovanja. Međutim, brojne mogućnosti i varijante za modelovanje poslovnih procesa mogu predstavljati i poteškoću u praktičnoj upotrebi ako se koncepti BPMN 2.0 pravilno ne razumeju i neadekvatno koriste. Zbog toga se nakon kratkog prikaza osnovnih koncepata BPMN 2.0 standarda u radu diskutuju aspekti sa kojih je moguće analizirati i modelovati poslovne procese. Definišu se dva osnova aspekta, jedan koji se odnosi na različite perspektive (domene) sa kojih je moguće posmatrati i opisivati neki poslovni proces, a drugi se tiče semantičkog nivoa apstrakcije (nivoa detalja) na kome se poslovni proces modeluje. Brojne mogućnosti za modelovanje poslovnih procesa u BPMN 2.0 standardu se zatim objašnjavaju i diskutuju u odnosu na definisane aspekte.

Ključne reči: Modelovanje poslovnih procesa, Aspekti modelovanja, BPMN 2.0

 

Business Process Modelling Using OMG BPMN 2.0 Standard

 

Abstract : The main goal of this paper is to show and explain characteristics and capabilities of the newest OMG BPMN 2.0 standard for business process modelling. Namely, the new BPMN 2.0 version introduces some significant features which enable us to express semantics of business processes in a more precise, formal and elegant manner in comparison to its earlier versions or other modelling languages. However, numerous possibilities and variants which can be used for business processes modelling can represent a great difficulty in practice if BPMN 2.0 concepts are not properly understand and adequately used. To clarify matters, after brief introduction of basic BPMN 2.0 concepts, this paper introduces two main aspects used for business processes modelling. The first one is concerned with different perspectives (i.e. subdomains) used as fundamental modelling viewpoints, while the other one is concerned with different semantic abstract levels (i.e. level of details) at which a business process can be modelled. Numerous possibilities for modelling in BPMN 2.0 are then explained and discussed regarding the introduced aspects.

Key Words : Business Process Modeling, Modeling Aspects, BPMN 2.0

 

Marko Petrović , Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, marko.petrovic@fon.rs

Oblasti interesovanja : Projektovanje informacionih sistema, Modelovanje poslovnih procesa, Razvoj zasnovan na modelima

 

Siniša Nešković , Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, sinisa.neskovic@fon.rs

Oblasti interesovanja : Projektovanje informacionih sistema, Savremene softverske arhitekture, Modelovanje poslovnih procesa, Workflow i sistemi za upravljanje dokumentima, Razvoj zasnovan na modelima

 

 

 

3.

UDC 004.738:336.7

Proces primene PCI standarda

Dejan Simić

 

Rezime: Rad opisuje PCI standarde: PCI PED, PCI PA-DSS i PCI DSS. Osnovna namena ovih standarda je da zaštiti korisnike kartica od neautorizovanog pristupa podacima. Kako se zloupotrebe u sistemima platnih kartica povećavaju, tako i primena PCI standarda postaje obavezna za trgovce, banke i provajdere servisa. Primena PCI standarda doprinosi ostvarenju visokog nivoa zaštite podataka korisnika kartica. Način za implementaciju PCI DSS standarda nije jedinstven. U ovom radu je prikazan pristup zasnovan na prioritetima koji za neke organizacije može imati prednosti u odnosu na druge pristupe.

ključne reči: PCI PED, PCI PA-DSS, PCI DSS, pristup zasnovan na prioritetima, zaštita podataka

 

The process of applying PCI standards

 

Abstract: The paper describes PCI standards: PCI PED, PCI PA-DSS, and PCI DSS. The main purpose of these new standards is to protect cardholders against unauthorized data access. As fraud in payment card systems increases, PCI standards compliance becomes mandatory for merchants, banks, and service providers. Applying the PCI standards contributes to achievement of high level of cardholder data security. The way to become PCI DSS compliant is not unique. In this paper prioritized approach is presented, which may have advantages for some organizations.

keywords: PCI PED , PCI PA - DSS , PCI DSS , prioritized approach, data security

 

Dr Dejan Simić, vanr. profesor FON-a e-mail: dsimic@fon.bg.ac.rs

Oblasti interesovanja: elektronski sistemi plaćanja, zaštita informacionih sistema

 

4.

UDC 621.39:37:004.738.5

Servisi videokonferencije

Vladimir Peto šević

 

Rezime - Videokonferencija obezbeđuje mnoge uzbudljive mogućnosti i sadržaje kojima može da podrži personalne i profesionalne aktivnosti. Takođe, stvara prostor za novo brzo i kreativno poslovno i naučno delovanje. Društvene organizacije mogu upotrebljavati videokonferenciju da daju podršku značajnim događajima, a privatan biznis sektor kao pomoćno sredstvo u komunikaciji i rešavanju iznanadnih situacija na velikoj udaljenosti gde su veliki troškovi službenih putovanja.

Ključne reči: videokonferencija, servisi videokonferencije, primena videokonferencije.

 

Services of videoconference

 

Abstract – Videoconference gives a lot of exciting posibilities and contens with which it can support personal and profesional activities. It also, creates the space for new, fast and creative business and scientific operations. Social organizations could use videoconference to give support to important events and private business sector can use it as a additional help aid in communications and dealing with sudden and unexpected situations if they are on great distance where the expenses of business travel are large.

Key words: videoconference, services of videoconference, videoconference application.

mr Vladimir Peto šević, Vojna Akademija, Beograd, vladimirpetosevic@hotmail.com

Oblast interesovanja: informacioni sistemi, videokonferencija, učenje na daljinu.

 

 

5.

UDC 658.8:004.738.5

Primena mobilnog marketinga u savremenom poslovanju

Marko Ranković, Zayed Abouhdema Ali, Vojkan Vasković

Sažetak

Mobilni marketing predstavlja budućnost marketiranja. U radu je opisan značaj mobilnog telefona, kao medijum prenosa poruke u mobilnom marketingu. Opisane su tehnologije koje se primenjuju u mobilnom marketingu, i dati su neki praktični primeri primene ovih tehnologija. Opisane tehnologije su: SMS, MMS, Bluetooth i WAP. U radu je takođe prikazan proces implementacije mobilnog marketinga u poslovni sistem, po fazama implementacije. Rad kroz SWOT analizu prikazuje snage, slabosti, šanse i pretnje mobilnog marketinga.

Ključne reči: Mobilni marketing, tehnologija, implementacija, prednosti

 

Mobile marketing appliance in modern business

 

Abstract

Mobile marketing represents the future of marketing. This paper describes the importance of mobile phone as a mobile marketing message carier. Technologies which can be used for the mobile marketing implementation has been described, with some best practice examples. The following technologies have been described: SMS, MMS, Bluetooth and WAP. This paper also shows the process of implementation of mobile marketing in the business system. Paper describes strengths, weaknesses, oportunities and threats of mobile marketing through SWOT analysis.

Key words: Mobile marketing, technology, implementation, advantages.

 

Mr Marko Ranković

Project Manager, EuroPlanet, d.o.o., Makenzijeva 53/2, 11000, Beograd

Mail: mrankovic@eeft.com

Tel.: 063/1066-324

011/3082-343

 

Oblasti profesionalnog interesovanja: upravljanje projektima u oblasti finansijskih servisa i usluga procesiranje elektronskih finansijskih transakcija, modeli i tehnike zaštite sistema plaćanja platnim karticama.

Mr Zayed Abouhdema Ali, Assistant, University of Tripoli, Tripoli, Libya

Mail: zaieda@hotmail.com

Tel.: 063/510800

 

Oblasti profesionalnog interesovanja: obrazovanje, elektronsko poslovanje, sistem elektronskog bankarstva u Republici Libiji.

 

Dr Vojkan Vasković , Profesor, Beogradska Poslovna Škola, Kraljice Marije 73, 11000, Beograd

Mail: vaskovic@bvcom.net

Tel.: 011/3042-358

 

Oblasti profesionalnog interesovanja : e-commerce, e-banking, Internet tehnologije, mobilne tehnologije, e-goverment.

 

 

6.

UDC 37.018.43:004.738.5

Implementacija adaptivnih metoda u e-obrazovanju

Svetlana Jevremović

 

Rezime: U ovom radu se razmatra primena adaptivnih metoda i tehnika u e-obrazovanju, sa ciljem personalizacije obrazovnog procesa. Da bi se prevazišao problem nedostatka opšteprihvaćenog adaptivnog softvera za e-obrazovanje, kao kompromisno rešenje, predlaže se personalizovan obrazovni proces na nivou karakterističnih klastera studenata. Baziran je na LMS Moodle, besplatnom open-source sistemu, koji je, u ovom radu, prilagođen samo u oblasti primenjene metodologije. Predložen adaptivni model prilagođen je uslovima visokoškolskog obrazovanja u Srbiji.

Ključne reči: e-obrazovanje, adaptivno e-obrazovanje, personalizacija.

 

An implementation of adaptive methods in e-education

 

Abstract: This paper deals with the application of adaptive methods and techniques in E-education with a view of personalizing educational process. In order to overcome the deficiency of generally accepted adaptive software for E-education, a compromise solution is suggested, i.e. a personalized educational process on the level of characteristic students's clusters. It is based on LMS Moodle, free open-source system, which is, in this paper, adapted only in the field of applied methodology. The suggested adaptive model is adapted to the conditions of Higher Educational System in Serbia.

Key words : E-education, adaptive E-education, personalization.

 

Mr Svetlana Jevremović, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac

Oblast interesovanja : informacioni sistemi, internet tehnologije, elektronsko poslovanje

 

7.

UDC 004.738.5:615.012

 

Metodloški okvir za razvoj e-poslovanja u regulativi lekova kao jedne od e-government usluga Republike Srbije

 

Tatjana Stojadinović

 

Abstrakt: U radu je prikazan metodološki okvir za razvoj elektronskog poslovanja u regulativi lekova, kao jedne od e-government usluga Republike Srbije. Pored razvoja informacionog društva Srbije, prikazan je framework e-uprave Srbije. Metodologija upravljanja projektima e-uprave obuhvata čitav životni ciklus od planiranja do implementacije sistema i u skladu je sa Rational Unified Process metodologijom. Za opis modela sistema je korišćenja Unified Modeling Language notacija. Prikazano je modeliranje procesa prometa lekova za humanu upotrebu, kao deo informacionog sistema. Analiza prometa lekova u Srbiji je sprovedena u 2004, 2005, 2006 i 2007. godini u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, koja je nadležna da vrši prikupljanje i obradu podataka o prometu i potrošnji lekova i medicinskih sredstava . Rezultati koji su dati u ovom radu, ukazuju na veliki značaj e-poslovanja u regulativi lekova, kao jedne od e-usluga Srbije.

 

Ključne reči: Internet, Zdravlje, E-psolovanje, E-uprava, Promet lekova

 

A methodological framework for e-business development in medicines legislation, as one of e-government services in republic of Serbia

 

Abstract: The paper presents a methodological framework for e-business development in medicines legislation, as one of e-government services in Republic of Serbia. Besides information society development, there are illustrated framework of e-government. Methodology of e-goverment project managining include unitary life-cycle by lay-out to implementation power system planing and it is in harmony with Rational Unified Process methodology . For the system model description Unified Modeling Language notation is used. This study illustrates model process for medicines consumption, as the part of information system. The analyse of medicines consumption was carried out in 2004, 2005, 2006 and 2007 in Medicines and Medical Devices Agency of Serbia, which shall be in charge of collecting and processing statistical data on trade and consumption of medicinal products and medical devices. The results, that was illustrated in this study shows that a pplication of e-business in medicines legislative has big significance as one of e-services in Serbia.

 

Key words : Internet, Health, E-business, E-government, Medicines consumption

 

 

mr sci Tatjana Stojadinović

Rukovodilac Grupe za informacionu tehnologiju

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

tatjana.stojadinovic@alims.gov.rs

 

Oblasti interesovanja: Internet, Elektronsko poslovanje, Informaciona tehnologija, E-uprava, projektovanje informacionih sistema

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.