Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

InfoM br 32

 

 

1.

UDC 005.332.1:004.3/.4

PRIMENA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U UPRAVLJANJU POSLOVNIM USPEHOM

APPLIANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT

 

Rosanda Milatović

 

APSTRAKT: Upravljanje poslovnim uspehom (Business Performance Management-BPM) predstavlja skup procesa i aplikacija dizajniranih u cilju optimizacije izvršavanja poslovne strategije određene kompanije. Bazira se na kontinuiranom unapređenju ciklusa performansi kog čine: modelovanje poslovnih procesa; isporučivanje modela korišćenjem odgovarajuće tehnologije; implementacija razvijenih modela u realnom sistemu; praćenje događaja koji proizilaze iz poslovnih operacija i IT infrastrukture koja ih podržava; analiza događaja i njihove povezanosti i aktivno reagovanje na nove događaje i njihove posledice. Ovaj rad nudi definiciju i objašnjenje BPM metodologije kao i pregled relevantnih tehnoloških rešenja. U obzir su uzeti i detaljno analizirani oni proizvođači čija su rešenja prihvaćena kao uspešna i široko se primenjuju: IBM, SAP, Microsoft, SAS i Oracle. Izbor konkretnog rešenja će zavisiti od više parametara ali, sobzirom na „enterprise-centric“ orijentaciju BPM-a, mora se imati u vidu da se radi o strateškoj i „skupoj“ odluci.

KLJUČNE REČI: Upravljanje poslovnim uspehom (BPM), ključni indikatori performansi (KPI), BPM platforma.

 

ABSTRACT: Business Performance Management (BPM) is a series of processes and applications designed to optimize the execution of business strategies. It is based on continuous improvement of business performance cycle: modeling of business processes, deploying models using appropriate technology, running models in concrete business system, monitor of business events and performances, analyzing of their connections and proactive adaptation on new events and their consequences. This paper offers a complete definition and explanation of BPM methodology and an overview of relevant technological solutions. Solutions that are accepted as efficient and are applied broadly are taken in consideration: IBM's, SAP's, Microsoft's, SAS's and Oracle's solutions. A lot of parameters participate in selection of one, concrete solution and, as BPM has extremely “enterprise-centric” orientation, it must be kept in mind that is the strategic and expensive decision.

KEY WORDS: Business Performance Management (BPM), Key Performance Indicators (KPIs), BPM platform.

 

M. Sc. Rosanda Milatović

Asseco South Eastern Europe

Kontakt: rosanda.milatovic@asseco-see.rs

Oblasti interesovanja: primena informacione tehnologije u bankarstvu, aplikacije za upravljanje poslovnim uspehom, analiza poslovnih procesa, Business Intelligence

 

2.

UDC 004.7

UPRAVLJANJE MREŽNIM SERVISIMA U VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI

MANAGEMENT OF NETWORK SERVICES INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

Vladimir Vujin

REZIME: U radu je prikazan model sistema za upravljanje mrežnim servisima u visokoškolskoj ustanovi. Model mrežnih servisa treba da omogućiti integraciju heterogenih mrežnih sistema i servisa, jednostavno i efikasno upravljanje, upotrebu i praćenje mrežnih servisa u visokoškolskoj ustanovi (fakulteti, visoke škole strukovnih studija), prilagođenih za primenu u uslovima visokoškolskog obrazovanja u Republici Srbiji.

KLJUČNE REČI: mrežni servisi, digitalni identitet

ABSTRACT: The paper presents a model system for the management of network services in the higher education institution. The main goal model of network services is to enable integration of heterogeneous network systems and services, simply and efficiently manage, use and monitoring of network services in higher education institutions (faculties, high school vocational studies), adapted for use in conditions of higher education in the Republic of Serbia.

KEY WORDS: network services, digital identity

 

 

Mr Vladimir Vujin, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, vladimir.vujin@fon.rs

Oblasti interesovanja : Internet tehnologije, Identity management, Cloud Computing

 

3.

UDC 519.714

PROCENA ZNANJA STUDENATA KORIŠĆENJEM PRAVILA ODLUČIVANJA

THE EVALUATION OF STUDENTS' KNOWLEDGE BY USAGE OF THE DECISION RULES

Vladimir Brtka, Dragica Radosav, Eleonora Brtka

 

Apstrakt: Evaluacija postignuća studenata je važan aspekt u domenu obrazovanja. Proteklih godina teorija fazi skupova se koristi sa ciljem postizanja pogodnog sistema ocenjivanja. U ovom radu istražujemo fazi inferentni sistem Mamdani tipa koji uzima u obzir važnost, kompleksnost i težinu pitanja koja su upućena studentu. Sa druge strane istražujemo tehnike automatskog generisanja If Then pravila. Glavni cilj je definicija fazi inferentnog sistema koji je lak za implementaciju i ugradnju u postojeće obrazovne softvere ili web bazirane sisteme za upravljanje kursevima kao i poređenje sa sistemom koji koristi automatski generisana If Then pravila.

Ključne reči: Fazi inferentni sistemi, Procena znanja studenata, Ako Onda pravila, Teorija grubih skupova

Abstract : Evaluation of students' learning achievement is a very important task in the domain of education. In recent years fuzzy set theory is applied with the purpose to achieve reasonable grading system. In this paper we investigate the application of Mamdani based fuzzy inference system which provides a useful way to consider importance, complexity and difficulty of the questions. On the other side we investigate the technique for automatic synthesis of If Then rules. The main goal is definition of fuzzy inference system which is easy to implement and incorporate into educational software systems or web based course management systems as well as comparison with the system which uses automatically synthesized If Then rules.

Key Words: Fuzzy Inference Systems, Knowledge Evaluation, If Then Rules, The Rough Sets Theory

 

 

 

Dr Vladimir Brtka , docent, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” , Zrenjanin

e-mail: vbrtka@tfzr.uns.ac.rs

Oblasti interesovanja: Soft Computing, Teorija grubih skupova, Veštačka inteligencija, Sistemi bazirani na znanju

 

Dr Dragica Radosav , vanredni profesor, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” , Zrenjanin

e-mail: radosav@tfzr.uns.ac.rs

Oblasti interesovanja: Projektovanje obrazovnog računarskog softvera, Projektovanje informacionih sistema, Inteligentni tutorski sistemi, Učenje na daljinu u web autorskim sistemima, HCI

Mr Eleonora Brtka, asistent pripravnik, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” , Zrenjanin

e-mail: brtka @sbb.rs

Oblasti interesovanja: Informatika u obrazovanju, Data Mining, Projektovanje obrazovnog računarskog softvera, Web bazirani sistemi za učenje

 

4.

UDC 004.738.5:004.43

BIBLIOTEČKI ELEKTRONSKI SERVISI ZA MOBILNE UREĐAJE

LIBRARY MOBILE ELECTRONIC SERVICES

Predrag Maksimović

Rezime. U radu je prikazan koncept elektronskih servisa za mobilne uređaje i dat je pregled postojećih bibliotečkih elektronskih servisa za mobilne uređaje. Takođe, prikazane su i najrasprostranjenije mobilne tehnologije, u cilju pronalaženja odgovarajućeg kompletnog rešenja bibliotečkih elektronskih servisa za grupu mobilnih uređaja koju pre svega predstavljaju mobilni telefoni, a koje podrazumeva rešenje koje je sveobuhvatno, tj. rešenje koje obuhvata sve potencijalne korisnike elektronskih servisa u bibliotečkom softverskom sistemu, odnosno sve moguće tipove mobilnih telefona, što je pravi izazov na polju mobilnih tehnologija u današnje vreme.

Ključne reči. Mobilne tehnologije, elektronski servisi za mobilne uređaje, bibliotečki elektronski servisi, Java ME, SMS centar, Symbian OS, Windows Mobile, WAP, mikro pretraživač.

Abstract. In this article, a global concept of the mobile electronic services and an overview of the existing library mobile electronic services are considered. Besides, the overviews of mostly used mobile technologies are presented. According to these overviews, the guidelines for finding appropriate complete solution, related to a library mobile electronic services within a group of mobile devices represented by mobile phones, are defined. The complete solution represents a solution which would likely support all possible users of library mobile services, i.e. all available types of mobile phones. This is a real challenge nowadays.

Keywords. Mobile technologies, mobile electronic services, library electronic services, Java ME, SMS center, Symbian OS, Windows Mobile, WAP, microbrowser.

 

Predrag Maksimović, M.Sc, programer, Execom d.o.o, Novi Sad

Kontakt: predmaks@yahoo.com

Oblast interesovanja: mobilne tehnologije, internet tehnologije, elektronsko poslovanje, poslovni informacioni sistemi

 

5.

UDC 004.38:004.738

SERVIS BIBLIOTEČKOG SOFTVERSKOG SISTEMA BISIS ZA MOBILNE UREĐAJE

BISIS LIBRARY MOBILE ELECTRONIC SERVICES

Predrag Maksimović, D. Boberić, D. Tešendić

Rezime. U radu je opisan servis bibliotečkog softverskog sistema BISIS za mobilne uređaje, predstavljen Java ME mobilnom aplikacijom, kroz specifikaciju zahteva i detalje dizajna i implementacije. Nakon modeliranja sistema u vidu specifikacije zahteva i prikaza dijagrama slučajeva korišćenja, dat je pregled arhitekture i predstavljene su aktivnosti u okviru aplikacije. Takođe, opisani su razvojno okruženje, način komunikacije sa serverom putem HTTP protokola, kao i sama mobilna aplikacija. Na kraju, prikazani su mogući načini instalacije mobilne aplikacije na mobilnom uređaju.

Ključne reči. Mobilne tehnologije, BISIS, elektronski servisi za mobilne uređaje, bibliotečki elektronski servisi, Java ME, HTTP.

Abstract. In this article, the BISIS library mobile electronic services presented by a Java ME mobile application are considered through the specification requests and design and implementation details. Along with the system modeling through specification requests and use case diagram, the architecture overview and activities within application are presented. Also, the development environment, the way of communication with a server using HTTP protocol as well as mobile application are presented. Finally, possible ways of mobile application deployment are shown.

Keywords. Mobile technologies, BISIS, mobile electronic services, library electronic services, Java ME, HTTP.

 

Picture 017

img001.jpg

Predrag Maksimović, M.Sc, programer, Execom d.o.o, Novi Sad

Kontakt:predmaks@yahoo.com

Oblast interesovanja: mobilne tehnologije, internet tehnologije, elektronsko poslovanje, poslovni informacioni sistemi

Mr Danijela Boberić , istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

Kontakt:dboberic@uns.ac.rs

Oblast interesovanja: Informacioni sistemi, Web servisi

Mr Danijela Tešendić, istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

Kontakt:tesendic@uns.ac.rs

Oblast interesovanja: Računarske mreže, Informacioni sistemi

 

6.

UDC 336.717.13:004.738.5

OSNOVNI TEORIJSKI MODELI P2P SISTEMA PLAĆANJA

BASIC THEORETICAL MODELS OF P2P PAYMENT SYSTEMS

Vladimir Simovi ć

 

Apstrakt Od postanka Interneta i elektronske trgovine nametnulo se pitanje instrumenta plaćanja koji je u stanju da odgovori na kompleksne zahteve novog poslovnog okruženja. Tradicionalni metodi plaćanja bazirani na upotrebi gotovine i čekova bili su više nego neefikasni u uslovima koje karakteriše procesiranje transakcija u delu sekunde. Veliki broj inicijativa, koje su nastale kao odgovor na ove potrebe, prodefilovalo je Internet scenom poslednjih decenija. Neke od njih su imale više uspeha od ostalih. U velikoj ponudi različitih sistema plaćanja pažnju javnosti na sebe su skrenula person-to-person plaćanja. Polazeći od obaveze uplatioca i primaoca uplate da se registruju i otvore račun kod P2P posrednika ovaj rad identifikuje osnovne teorijske modele P2P sistema plaćanja i pruža dobar teorijski okvir za njihovo dalje izučavanje.

Ključne reči : Person-to-person provajderi, sistemi plaćanja, platne kartice

 

Abstract : Ever since the beginning of the Internet and e-commerce the focus was in finding the right payment instrument capable of fulfilling the needs of a new business environment. Traditional payment methods based on cash and checks were more than inefficient in new conditions where transactions were to be processed in a split second. A great number of different payment systems, designed as a response to this need, were founded in past few decades. Some of them had more success than the others. Among many payment systems person to person systems were especially successful and noticed by the public. Payer's and payee's obligation to register and to open an account with P2P provider was the main criteria for defining the models described in this paper and a good theoretical framework for future research was established.

Key words : Person-to-person providers, payment systems, payment cards

 

 

Mr Vladimir Simović

Grad Kragujevac

Gradska uprava za finansije

Email: forumvs @ptt.rs

Oblast interesovanja: Sistemi plaćanja, SEPA inicijativa, metodologija za upravljanje kreditnim zaduženjima

 

7.

UDC 006.332:004.6.056

МЕРЕЊЕ ЕФЕКТИВНОСТИ СИГУРНОСНИХ КОНТРОЛА СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИГУРНОШЋУ ИНФОРМАЦИЈА КОРИШЋЕЊЕМ „ISO/IEC 27001“ СТАНДАРДА

USING „ISO/IEC 27001“ STANDARD FOR SECURITY CONTROLS EFFECTIVENESS MEASUREMENT IN INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS

Ненад Милисављевић

 

Апстракт : Циљ овог рада је да прикаже могућности примене „ISO/IEC 27001“ стандарда у процесу мерења ефективности сигурносних контрола које овај стандард прописује. У раду су, поред краћег историјског развоја и саме структуре стандарда, описани и потреба за мерењем ефективности сигурносних контрола, са циљем да се организацијама које примењују овај стандард омогући да сигурност информација третирају као мерљиви део свог пословања. У раду су , поред овога, дата и упутства по којима се ова мерења спровод e . На крају су, као додатак раду, за поједине контроле из стандарда „ISO/IEC 27001“ дати циљеви и механизми мерења ефективности успостављених сигурносних контрола, као и додатне информације о томе како се ова мерења могу користити за одређивање ефективности контрола са циљем успостављања компаративних и репродуктивних резултата .

Кључне речи: ISO/IEC 27001 , Систем за управљање сигурношћу информација , Мерење ефективности сигурносних контрола , Повра ћ а ј инвестиција

Abstract: This paper deals with applying „ISO/IEC 27001“ standard in security effectiveness measurement process. The main objective of this paper is to give the brief description to organizations, that have already implemented „ISO/IEC 27001“ standard, on how to treat information security as a measurable part of its business line. This paper first introduces „ISO/IEC 27001“ standard, its historical development and its structure. Afterwards, this paper deals with needs for security effectiveness measurement and methods that can be applied. Several appendixes are given regarding objectives and measurement effectiveness mechanisms for certain „ ISO/IEC 27001 “ security controls. Additional information is also given regarding utilization of these measurements for controls effectiveness determination in order to establish comparable and reproducible results.

Key words: ISO/IEC 27001 , Infromation Security Management System, Effectiveness measurement, Return of investments

 

 

 

Ненад Милисављевић, дипл. инж., IT ревизор, Комерцијална Банка А.Д. Београд

e–mail: nenad.milisavljevic@kombank.com

Области интересовања: Обезбеђивање сигурности информационих система и поверљивости података, Управљање ризицима информационе сигурности, IT ревизија, сет „ISO 27000“ стандарда

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.