Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

InfoM br 33

 

1.

UDC 005.8: 004.3

Upravljanje projektom uvođenja ERP aplikacija primenom Sure Step metodologije

Project management in implementation of ERP applicaitons using Sure Step methodology

Ksenija Glišović, Slađan Babarogić

Apstrakt:

Metodologija implementacije ERP rešenja i njena dosledna primena je od ključnog značaja za uspeh implementacije i obostrano zadovoljstvo klijenta i partnera koji ova rešenja uvode. Sure Step metodologija je razvijena da obezbeđuje sistematičnu i kvalitetnu implementaciju rešenja iz Microsoft Dynamics familije: NAV (ex Navision), AX (ex Axapta), CRM, GP (ex Great Plains) i SL (ex Solomon). Microsoft je razvio i poseban alat, pod nazivom Microsoft Dynamics Sure Step, koji je dizajniran da podrži proces implementacije prema Sure Step motodologiji. Ovaj alat omogućava povećanje produktivnosti tokom implementacionih projekata kroz konzistentan pristup i set standardnih alata i templejta koji obezbeđuju uspešan završetak projekta na najefikasniji način i uz minimalne rizike, a sve u svrsi visokog zadovoljstva klijenata. B itno je naglasiti da su i k omponente project management-a široko i duboko integrisane kroz celu ovu metodologiju.

 

Ključne reči: ERP, Microsoft Dynamics, metodologija implementacije, Sure Step, upravljanje projektima

 

Abstract:

Implementation methodology for ERP solutions and its persistent application is crucial for successful implementation and satisfaction of both clients and partners that deploy these solutions. Sure Step methodology was developed to ensure systematic and high quality implementation of Microsoft Dynamics family of products: NAV (former Navision), AX (former Axapta), CRM, GP (former Great Plains) and SL (former Solomon). Microsoft has also developed specialized tool, called Microsoft Dynamics Sure Step, which is designed to support implementation process according to Sure Step methodology. This tool increases implementation project's productivity through consistent approach and set of standard tools and templates that secure successful finishing of project in the most efficient way and with minimal risks, and all that with the goal to achieve strong client's satisfaction. It is also important to point out that project management components are widely and deeply integrated through whole methodology.

Key words: ERP, Microsoft Dynamics, implementation methodology, Sure Step, project management

 

 

M. Sc. Ksenija Gli šović, Business Unit Manager, Adacta d.o.o, Beograd

Kontakt: ksenija.glisovic@gmail.com

Oblasti interesovanja: poslovni informacioni sistemi, ERP (Enterprise Resource Planning) resenja, primena resenja za poslovno obavestavanje (Business Intelligence)

 

Mr Slađan Babarogić, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Kontakt: sladjan@fon.bg.ac.rs

Oblasti interesovanja: Projektovanje informacionih sistema, Modelovanje poslovnih procesa, Workflow i sistemi za upravljanje dokumentima

 

 

2.

UDC 659.23:004(612)

The reality of electronic commerce in Libya and their impact on the Libyan economy

Realnost elektronske trgovine u Libiji i njen uticaj na libijsku privredu

 

Mohamed Mohamed Alsakit Abulgasem

 

Abstract:

The work will illuminate the theme of electronic commerce in Libya, in order to determine the reasons for the delayed use of modern forms of trade, and proposed suggestions that can accelerate the development of this new concept. The paper will show the state of electronic commerce in Libya and its impact on the Libyan economy, through the identification of the role and size of this form of trade, analysis of improvement opportunities, and discussion of key challenges and constraints associated with the implementation of these technologies and review the major areas of business in Libya, which will benefit from the implementation of electronic commerce. The paper will show the potential impact eletronske trade has on future trends of restructuring the traditional structures. The data indicate that the delay of Libya in this area is large, watching the indicators related to information technology and development of electronic commerce, in comparison with data from developed countries. The paper will show the limitations and challenges to be overcome in order to take advantage of all the positive effects of the implementation of electronic commerce. The work will identify a number of areas and sectors in Libya, which can use modern information technology and electronic commerce for their activation and development.

Key words: Electronic commerce, economy, Libya

 

Rezime:

Rad će osvetliti temu elektronske trgovine u Libiji, kako bi se utvrdili razlozi kašnjenja korišćenja savremenih oblika trgovine i predložile sugestije koje mogu da ubrzaju razvoj ovog novog koncepta. U radu će se prikazati stanje elektronske trgovine u Libiji i njen uticaj na libijsku ekonomiju, kroz identifikaciju uloge i veličine ovog oblika trgovine, analizu mogućnosti unapređenja, kao i diskusija ključnih izazova i ograničenja povezanih sa primenom ovih tehnologija i pregled najznačajnijih oblasti poslovanja u Libiji koji će imati koristi od primene elektronske trgovine. U radu će se prikazati i potencijalni uticaj eletronske trgovine na buduće trendove restruktuiranja tradicionalnih struktura. Podaci ukazuju da je kašnjenje Libije u ovoj oblasti veliko, posmatrajući pokazatelje vezane za informacione tehnologije i razvoj elektronske trgovine, u poređenju sa podacima iz razvijenih zemalja. Rad će prikazati ograničenja i izazove koji se trebaju prevazići kako bi se iskoristili svi pozitivni efekti primene elektronske trgovine. Rad će identifikovati brojne oblasti i sektore u Libiji koji mogu koristiti savremene informacione tehnologije i elektronsku trgovinu za svoju aktivaciju i razvoj.

Ključne reči: Elektronsko poslovanje, ekonomija, Libija

 

Mohamed Mohamed Alsakit Abulgasem

Kontakt : alsakit2000@yahoo.fr

Oblasti interesovanja: E-poslovanje, e-trgovina, e-vlada, marketing informacioni sistemi, operaciona istrazivanja.

 

 

3.

UDC 004.6:007

Prevodjenje nestruktuiranog znanja u struktuirani oblik

Transfering unstructured knowledge in to structured form

Bojan Jovanović, Miroslav Lazović, Velimir Štavljanin, Dejan Simić, Marko Savković

 

Apstrakt :

Veliki procenat podataka kojima preduzeća raspolažu može se svrstati u nestruktuirano znanje. Taj pojam se odnosi na razna dokumenta koja nisu u elektronskom obliku, slike koje nose razne važne informacije ali nisu pogodne za pretraživanje, kao i video i audio zapisi. Jedan od osnovnih problema kod upravljanja intelektualnim kapitalom jeste ekstrakcija znanja prema trenutnim potrebama. Ovaj rad je skoncentrisan na problem prevođenja nestruktuiranog znanja u struktuiran oblik da bi se omogućila lakša integracija u sistem za upravljanje intelektualnim kapitalom. Dat je pregled rešenja otvorenog koda koja su uvedena kao alati za realizaciju procesa prevođenja prilikom uvođenja sistema za upravljanje intelektualnim kapitalom u kompaniji Energoprojekt Holding.

Ključne reči: Nestruktuirano znanje, sistemi otvorenog koda, intelektualni kapital

 

Abstract : Majority of data that companies utilize can be treated as unstructured knowledge. This term describes different documents that are not electronically readable, images that carry information that is not searchable, as well as video and audio materials. Biggest issue with managing intellectual capital is extraction of knowledge according to current needs of the business process. This paper is focused on the problem of transferring unstructured knowledge in to structured form in order to simplify integration in to the system for intellectual capital management. We gave a review of open source systems that are introduced as tools for fulfilling the transformation process during the introducing of system for intellectual capital management in Energoprojekt Holding.

Keywords: Unstructured knowledge, open source systems, intellectual capital

 

Bojan Jovanović, asistent na Fakultetu organizacionih nauka

Kontakt: jovanovic.bojan@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: učenje bazirano na igrama, distribuirani informacioni sistemi i multimediji.

 

Miroslav Lazović, saradnik u nastavi na Fakultetu organizacionih nauka,
Kontakt: lazovicm@fon.bg.ac.rs

Oblasti interesovanja: učenje bazirano na igrama, multimedijalna produkcija

Dr Velimir Štavljanin, docent FON-a

Kontakt: velimirs@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Marketing, Razvoj proizvoda, Internet marketing, CRM, Multimedijalne komunikacije

 

 

Dr Dejan Simić, vanr. prof. , FON
Kontakt: dsimic@fon.bg.ac.rs

Oblasti interesovanja: elektronski sistemi plaćanja, zaštita informacionih sistema

Marko Savkovic, Energoprojekt Holding, Beograd
Oblast interesovanja: primena multimedija u kolaboraciji, project management, informacione tehnologije i mobilni uredjaji

 

4.

UDC 37.018.43:004.738.5

Значај колаборативних наставних материјала у e-Learning системима

The Importance of Collaborative Teaching Materials in e-Learning Systems

Бранка Арсовић , Душан Стефановић

Абстракт:

Са модернизацијом процеса наставе и учења, јавља се потреба за унапређивањем и пратећих образовно/наставних материјала који се у том процесу користе. E-Learning системи, својим специфичним захтевима постављају нове, карактеристичне изазове пред ауторе образовних материјала. У раду су разматрају карактеристике и аспекти оваквих наставних материјала, као и самог процеса њиховог развоја и креирања у колаборативном окружењу. Такође су дати и примери имплементације колаборативних наставних материјала у конкретној платформи за e-Learning .

 

Кључне речи: електронски образовни материјали, e-Learning , колаборативни наставни материјали, Moodle

 

Abstract:

With the moderni s ation of teaching and learning process, there is a need for improving of supporting education/teaching materials that are used in this process. E-Learning systems, their specific requirements set new, distinctive challenges the authors of educational materials. The paper discusses the characteristics and aspects of such teaching materials as well as the process of their development and creating in the collaborative environment. They also give examples of the impelementa tion of collaborative teaching materials in the concrete platform for e-Learning .

 

Key words: electronic educational materials , e-Learning, colaboration educational materials, Moodle

 

 

Мр Бранка Арсовић , Учитељски факултет у Ужицу

Ko нтакт: arsovic @ ucfu . kg . ac . rs

O бласти интересовања: Примена ICT у настави, e - Learning , e - Learning методика, Адаптивни LMS s , AHES – Adaptive Hypermedia Education Systems

 

Доц. др Душан Стефановић , Природно-математички факултет, Крагујевац

Ko нтакт: dusans@kg.ac. rs

O бласти интересовања: Информациони системи, интелигентни системи, симулација, мреже снабдевања

 

 

5.

UDC 004.6:004.3

 

Upravljanje obukom zaposlenih u Energoprojekt Holdingu kroz SAP Enterprise Learning

 

Education management for employees in Energoprojekt Holding through

SAP Enterprise Learning''

 

Marija Bogićević, Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Uroš Savić,

Vladan Pantović, Dušan Starčević

 

Apstrakt: Sistemi za upravljanje učenjem su postali bitan deo savremenog poslovanja i jedan od glavnih alata koji se koriste prilikom obuke zaposlenih. U kompaniji Energoprojekt je upravo jedan takav sistem iskorišćen za potrebe obuke zaposlenih. Kroz ovaj rad se prati priprema obuke, dizajniranje samog kursai njegovo izvođenje. Tokom kursa je postojala mogućnost organizovanja virtuelnih učionica, kao i formiranje različitih izveštaja.

 

Ključne reči:  sistemi za upravljanje znanjem, ERP, SAP

Abstract: Learning management system became important part of day – to –day business activities and one of the main tools used for employee management. One such system was used in Energoprojekt for employee training. This paper describes training planning, course design and the conducting of the designed course. The course supported virtual classrooms and creating of various reports.

 

Key words : knowledge management systems, ERP, SAP

 

Marija Bogićević, asistent pripravnik, Fakultet Organizacionih Nauka

Kontakt: makib@fon.bg.ac.rs

Oblasti interesovanja: primena informacionih tehnologija, zaštita računarskih sistema

 

Miloš Milovanović, asistent, Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: milovanovicm@fon.bg.ac.rs

Oblasti interesovanja: učenje bazirano na igrama, distribuirani informacioni sistemi i multimediji.

Miroslav Minović, asistent, Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: minovic.miroslav@fon.bg.ac.rs

Oblasti interesovanja: učenje bazirano na igrama, HCI, mobilno računarstvo i računarske mreže.

 

 

Uro š Savić,  SAP konsultant, Siemens, Beograd
Oblasti interesovanja: ERP sistemi, Web sistemi, sistemi za upavljanje znanjem  

 

Mr Vladan Pantović, Energodata, Beograd
Oblasti interesovanja: sistemi za upravljanje znanjem, intelektualni kapital, ERP

Prof. dr Dušan Starčević, Fakultet organizacionih nauka,
Kontakt: starcevic.dusan@fon.bg.ac.rs

Oblasti intersovanja: distribuirani informacioni sistemi, Multimediji, HCI, računarska grafika.


6.

UDC 004.7:621.39

Servisi IPTV preko bežičnih mreža

IPTV services over wireless networks

 

Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, Andreja Samčović

 

Sadržaj: Televizijsko tržište je postalo posebno značajno za telekomunikacione operatore uvođenjem internet protokol televizije (IPTV). Ovaj rad predstavlja pregled IPTV servisa, i osnovnih koncepata bežične infrastrukture. Razmotren je prenos IPTV servisa preko bežičnih mreža, korišćenjem WiMAX sistema koji zadovoljava IEEE 802.16 set standarda, kako fiksni, tako i mobilni. Opisana je struktura WiMAX sistema, bežične lokalne mešovite mreže, kao i mrežne pristupne tačke. Kod telekomunikacionih operatora, standardizacija IPTV rešenja i razvoj IPTV servisa u jedinstvenu servisnu platformu je od krucijalnog značaja. Pokazano je da IPTV uspešno objedinjava nove servise, kao što su na primer video na zahtev, vremenski pomerena televizija, i personalni video rikorder.

Ključne reči: Televizija, internet protokol, video, servisi, širokopojasne mreže, WiMAX

 

Abstract: The television market is becoming increasingly important for telecom operators with the introduction of Internet Protocol TeleVision (IPTV). This paper presents an overview of services and basic concepts of its infrastructure. The transmission of IPTV services over wireless networks is taken into account, by using WiMAX system satisfying IEEE 802.16 set of standards for fixed, as well as mobile one. The structure of the WiMAX system, wireless local mesh networks, and access points are described. For telecom operators, the standardization of IPTV services in a unified service platform is of crucial importance. It was shown that IPTV is well suited for new services such as video-on-demand, time-shifted television, and personal video recorder.

Key words: Television, Internet protocol, video, services, broadband networks, WiMAX

 

 

Mr Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, asistent, Saobraćajni fakultet u Beogradu

e-mail: a.kostic @sf.bg.ac.rs

Oblasti interesovanja: Telekomunikacione mreže, Interkonekcija, Optičke komunikacije, Geografski informacioni sistemi

 

Dr Andreja Samčović, docent, Saobraćajni fakultet u Beogradu

e-mail: andrej @sf.bg.ac.rs

Oblasti interesovanja: Multimedijalne komunikacije, Kompresija slike, Digitalna obrada slike i signala, Geografski informacioni sistemi

 

 

7.

UDC 519.6:004.42.056

Primena heš funkcija u CHAP autentifikaciji

A Hash Functions Application in CHAP Authentication Protocol

 

Slaviša Popravak, Velimir Dedić

 

 

Sažetak: Ovaj rad daje pregled primene funkcija sažimanja (heš funkcija) u domenu primenjene kriptografije. Poseban naglasak dat je na primenu heš funkcija u očuvanju autentičnosti poruka, a konkretan primer mogućeg scenarija napada na heš dat je u slučaju korišćenja CHAP autentifikacije. Simulirano je presretanje komunikacije tokom CHAP sesije i metodom napada rečnkom prikazan je uspešan napad. U zaključku je data preporuka za zaštitu od ovakve vrste napada.

 

Ključne reči: heš funkcije, CHAP, sigurnost lozinke

 

Abstract: This paper deals with hash functions application in practical criptography. CHAP protocol was analyzed as an example of using hash. An dictionary-style attack on CHAP authentification session was succesfully simulated. In the conclusion, policy recommendation was given.

 

Key words: hash function, CHAP, password security

 

Slaviša Popravak, dipl. ing, Mercator-s doo, Novi Sad

Kontakt: slavisa.popravak@mercator.rs

Oblasti interesovanja: zaštita računarskih mreža i sistema, mrežna infrastruktura, računarske mreže

 

Doc. dr Velimir Dedić, Visoka škola za informacione tehnologije, Zemun, Tehnički fakultet Čačak

Kontakt: velimir.dedic@its.edu.rs

Oblasti interesovanja: informacioni sistemi, adaptivno e-učenje, medicinska informatika i statistika

 

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.