Часопис Инфом је реферисан у бази EBSCO
» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

InfoM br 35

 

1.

UDC 004.415.3

Jelena Lukić

 

Interoperabilnost B2B sistema zasnovana na procesno orijentisanom razvoju softvera

 

REZIME: Upravljanje poslovnim procesima i servisno-orijentisana arhitektura su trenutno top teme i u industriji informacione tehnologije i u istraživanjima informacionih sistema. Korisno je znati koji su to procesi u saradnji između preduzeća kako bi se mogla ostvariti saradnja. Za tu svrhu različiti modeli procesa moraju da se razmene ili integrišu unutar preduzeća koja sarađuju. Međutim, samo u nekim slučajevima preduzeća koja međusobno sarađuju koriste iste tehnike modelovanja poslovnih procesa i alate koji dozvoljavaju jednostavnu razmenu modela. Čak i u istim alatima za obradu, informacija može biti izgubljena tokom mapiranja između grafičkih objekata poslovnih procesa i njihovog predstavljanja pomoću kôda . Standardi u ovim oblastima još uvek nisu potpuni, softverski proizvodi nisu kompatibilni i tržište nije u stabilnom stanju. U ovom radu prikazan je moguć pristup rešenju problema upotrebe i integracije poslovnih pravila, posmatranih kroz proces-orijentisani pristup, njegove prednosti i ograničenja. U radu se analizira mapiranje između BPMN i BPEL, ističe gubitak informacija i ukazuje na mogućnosti za dalja poboljšanja.

KLJUČNE REČI: interoperabilnost, B2B, BPMN, BPEL, SOA, BPM

 

Interoperability of B2B systems based on process-oriented software development

 

ABSTRACT: Business process management (BPM) and service-oriented architecture (SOA) are currently hot topics both in information technology industry and information systems research community. It is useful to know the processes within the collaborating enterprises to be able to establish the cooperation. For this purpose different process models have to be exchanged or integrated within the collaborating enterprises. It is, however, only in a few cases that the collaborating enterprises use the same business process modeling techniques and tools which allow an uncomplicated exchange of the models. But even within the same tools process information can get lost during the mapping between the graphical objects of a business process and its code-representation. The standards in these areas are still incomplete, software product families are incompatible and the market is in turbulent state . T his paper focuses on the possible approach of use and integration of business rules in a process-oriented way , its advantages and limitations. T he following paper analyses the mapping between BPMN and BPML, highlights the information losses and points out possibilities for further improvement.

KEYWORDS: interoperability, B2B, BPMN, BPEL, SOA, BPM

 

Jelena Lukić, JP "Elektromreza Srbije", vodeci projektant

Kontakt:   jelena.0203@gmail.com

Oblast interesovanja :  modelovanje poslovnih procesa, projektovanje

informacionih sistema, baze podataka, elektronsko poslovanje

 

2.

UDC 004.738.5:339

Marko Vulić, Marko Ranković, Vojkan Vasković

Metodološki pristup procesu zaštite sistema e-plaćanja

 

Abstrakt: Sve masovnija upotreba sistema plaćanja na Internetu dovela je do potrebe da se detaljno prouče postojeći sistemi napada i razrade tehnologije za njihovo sprečavanje. Sistematizacija tehnika napada, analiza primenjene tehnologije i njihovo grupisanje, potrebni su kako bi se razradile metodologije zaštite poslovanja. U radu su detaljno obrađene tehnologije napada koje su u literaturi poznate, ali su proučene i tehnike koje su se kao nove pojavile u proteklom periodu. Tehnike zloupotreba, odnosno prevara koje su posebno analizirane su: “Phishing“, “Pharming“, “Vishing“ i “Phaxing“. Analiza ovih metoda napada je rađena sa ciljem da se uoče nedostaci postojećih sistema plaćanja kako bi se u sledeću generaciju tehnologija plaćanja ugradili mehanizmi koji bi sprečili ovakve napade. Takođe su analizirane postojeće tehnike zaštite kako bi se sagledali propusti u njima. U cilju zaštite poslovanja preko Interneta razvijene su mnoge tehnike, a trenutno najperspektivniji od njih je 3D Secure (Three Domain Secure). Bazirajući se na 3-D Secure specifikaciji Visa, MasterCard i Japanski Kreditni Biro su razvili programe: Verified by Visa, MasterCard SecureCode i J/Secure. Rad treba da odgovori na pitanje koliko su postojeći sistemi pouzdani u sprečavanju zloupotreba sistema plaćanja preko Interneta.

Ključne reči: E-sistemi plaćanja, tehnike krađa na Internetu, VbV, MC SecureCode, J/Secure, metodologija rada VbV

E-payment Systems Protection Process - Methodological Approach

Abstract: The mass usage of the Internet payment systems resulted with need to research the most frequent fraud attacks and to make in-depth analysis of the technologies for fraud prevention. The systematization of the attack techniques, analysis of the technology and the classification of the technologies are needed to develop the methodologies for protection of e-payments processes. This paper deals with the fraud technologies, which are known to the literature, but also describes the new technologies. The fraud techniques, which are especially described are: “Phishing”, “Pharming”, “Vishing” and “Phaxing”. The analysis of these fraud methods has been performed in order to determine the main weaknesses of the payment systems. This will enable the implementation of the security mechanisms into the new-generation payment systems to prevent attack like these. Also, the paper deals, on critical manner, with the existing techniques of protection. In order to protect the business, many techniques have been developed. The most respectable are protection techniques based on the 3-D Secure Specification. The most prominent programs are: Verified by Visa, MasterCard SecureCode and J/Secure, developed by Visa, MasterCard and JBC respectively. This paper should answer the question on how the existing systems are reliable in preventing fraud in the Internet payment systems.

Key words: E-payment systems, the Internet fraud techniques, VbV, MC SecureCode, J/Secure, VbV methodology

 

 

 

Marko Vulić, BSc

MSc student, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Kontakt: marko313@msn.com

Oblasti profesionalnog interesovanja: elektronsko poslovanje, bankarstvo na Internetu, Internet tehnologije, mobilno računarstvo.

 

Marko Ranković, PhD, EuroPlanet d.o.o, Beograd

Kontakt: mrankovic@euronetworldwide.com

 

Oblasti profesionalnog interesovanja: upravljanje projektima u oblasti finansijskih servisa i usluga, procesiranje elektronskih finansijskih transakcija

 

Vojkan Vasković,

PhD ,

Univerzitet u Beogradu, Tehni čki fakultet Bor

Kontakt: vaskovic@bvcom.net

Oblasti profesionalnog interesovanja: elektronsko poslovanje (e-commerce, e-banking, sistemi plaćanja), Internet tehnologije i njihova primena, mobilne tehnologije, e-goverment.

 

3.

UDC 004.434:004.8

Mohammad Al-Abbushi, Vlado Delić

 

EMOCIJE U ARAPSKOM PRIRODNOM I SINTETIZOVANOM GOVORU

 

REZIME: Opšti cilj ovog rada je istraživanje mogućnosti uključivanja emocija u sintetizovan govor. Konkretan cilj bio je da se uporedi snimljeni glas govornika za nekoliko određenih rečenica na arapskom jeziku, sa i bez emocija, i da se uporedi sa sintetizovanim govorom pomoću TTS softvera za arapski. U eksperimentalnom delu rada snimljene su odabrane rečenice sa neutralnim govorom i sa odgovarajućim emocijama. Potom su one poređene međusobno i u odnosu na sintetizovani govor istih rečenica. Pomoću PRAAT-a analizirana su obeležja govora kao što su osnovna frekvencija, brzina govora i intenzitet. Izvršena je audio-vizuelna analiza snimljenih rečenica sa i bez emocija. Prezentovana je analiza pet emocija u prirodnom i sintetizovanom govoru: bes, radost, tuga, strah i iznenađenje. Rad pokazuje razlike u emotivnom i neutralnom govoru koje bi trebalo da se izraze i u sintetizovanom govoru. U radu su takođe predstavljene određene specifičnosti tekstova na arapskom jeziku koje su bitne za proces pretvaranja teksta u govor.

KLJUČNE REČI: Emocije u glasu, intenzitet, pitch, F0, trajanje.

 

EmotionS in Arabic natural and synthesised speech

 

ABSTRACT: The general aim of this paper is the research of posibilities of including emotions into synthesized speech. The goal was to compare the recorded voice of human speakers for several selected utterances in Arabic language, either with or without emotions, as well as to compare human utterances to synthesized speech obtained from an Arabic TTS system. In the experimental part of the paper several sentences are recorded with neutral utterances as well as with corresponding emotions. Then they were compared with each other and with synthesized speech of the same sentences. Speech features such as F0, duration and intensity were analyzed using PRAAT. Audio-visual analysis of recorded sentences with and without emotions has been conducted. The analysis of five emotions in natural and synthesized speech was presented: anger, joy, sadness, fear and surprise. The paper shows the differences in emotional and neutral speech that should be expressed in the synthesized speech as well. Moreover, some peculiarities of Arabic texts that are significant in the TTS process are also presented in the paper.

KEY WORDS: Emotions in voice, pitch F0, intensity, duration.

 

 

Mohammad Al-Abbushi, PhD student, Univerzitet u Novom Sadu

Oblasti interesovanja: razvoj govornih tehnologija

 

Prof. dr Vlado Delić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Kontakt: vlado.delic@ktios.net

Oblasti interesovanja: razvoj govornih tehnologija

 

4.

UDC 37.018.43:004.738.5

 

Marijana Despotović-Zrakić, Zorica Bogdanović, Dušan Barać, Aleksandra Labus, Aleksandar Milić

MODEL INFRASTRUKTURE SISTEMA E-OBRAZOVANJA ZASNOVAN NA CLOUD COMPUTING-U

 

Rezime : U ovom radu biće predstavljen model infrastrukture sistema za učenje na daljinu baziran na konceptu cloud computing-a. Cloud computing predstavlja oblast računarstva u kojoj se skalabilni informatički kapaciteti obezbeđuju u vidu usluge isporučene putem Interneta. U praktičnom delu rada opisan je deo sistema za e-obrazovanje implementiran primenom ovog koncepta. Predlaže se i rešenje za realizaciju laboratorijskih vežbi iz predmeta Simulacija i simulacioni jezici na Katedri za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima Fakulteta organizacionih nauka. Ovo rešenje se zasniva na opisanom modelu infrastrukture sistema za učenje na daljinu.

 

Ključne reči : sistem za obrazovanje na daljinu, Moodle, cloud computing, skalabilnost.

 

A MODEL FOR INFRASTRUCTURE OF E-EDUCATION SYSTEM BASED ON CLOUD COMPUTING

Аbstract: In this paper we present a model for infrastructure of e-education system based on the concept of cloud computing. Cloud computing is an area of computing where IT scalable capacity is provided in the form of services delivered via the Internet. In practical part of the paper we describe e-education system developed using this concept. In the paper we describe a solution for realization of laboratory exercises in scope of the course Simulation and simulation languages at Department for e-business and system management of the Faculty of Organizational Sciences. This solution is based on the described model.

 

Key words: system for e-education, Moodle, cloud computing,scalability.

 

maja

C:\Documents and Settings\Aleksandar\Desktop\Zorica Bogdanovic.jpg

C:\Documents and Settings\Aleksandar\Desktop\Dusan Barac.JPG

ja

ja popravljen2

dr Marijana Despotović-Zrakić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

e-mail:maja@

myelab.net

Oblast interesovanja: projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju, elektronsko obrazovanje, internet tehnologije, elektronsko poslovanje, računarska simuacija

 

mr Zorica Bogdanović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

e-mail: zorica@

myelab.net

Oblast interesovanja: elektronsko obrazovanje, internet tehnologije, elektronsko poslovanje, računarska simulacija

 

Dušan Barać, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

e-mail: dusan@

myelab.net

Oblast interesovanja: elektronsko obrazovanje, elektronsko poslovanje, internet tehnologije, računarska simulacija

 

Aleksandra Labus, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

e-mail: aleksandra@

myelab.net

Oblast interesovanja: elektronsko obrazovanje, elektronsko poslovanje, internet tehnologije

 

Aleksandar Milić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

e-mail:milic@

myelab.net

Oblast interesovanja: elektronsko obrazovanje, internet tehnologije, računarska simuacija

 

5.

UDC 616-07:616-089

Željko Vujović

 

INTRAVASCULARNI ULTRAZVUČNI SISTEM (IVUS)

 

Sadržaj: Cilj ovog rada je da prikaže koje problem rješava IVUS, na kojim principima se zasniva dobijanje značajnih dijagnostičkih informacija, koja su mu fizička ograničenja i tehnološki izazovi koji treba da budu prevaziđeni. U tom cilju daje se pregled stanja u oblasti, iznosi pretpostavka šta može da se promijeni, metod kako to može da se promijeni i zaključak koji ukazuje koja su nova pitanja i problem koji su proizašli.

Ključne riječi: intravscularni ultrazvučni sistem, Beizerove krive, položaj vrha katetera u krv nom sudu, medicinska dijagnostička informacija, 3D reconstrukcija krvnog suda

 

INTRAVSCULAR ULTRASOUND SYSTEM (IVUS)

 

Abstract: The goal of this work is to show problems which are solved by the IVUS, on which principles is based getting important diagnostic information, which are its physical limitations and technological challenges which should be transcend. In that goal, review of the state in the field is given, supposition was brought out what could be changed, method how it could be changed and conclusion showing which new questions and problems was arisen.

Key words: intravascular ultrasound systems, Beizer`s curves, position of the top of the catheter in the blood vessel, medical diagnostic information, 3D reconstruction of blood vessel

 

 

 

Željko Vujović, dipl. inž. elektrotehnike, Srednja elektrotehnička škola Podgorica, Crna Gora

Kontakt: etracon@t-com.me

Oblasti interesovanja: biomedicinsko i kliničko inžinjerstvo, emisiona tehnika, vješta čenje u oblasti elektronike, telekomunikacija, IKT, biomedicinskog i kliničkog inžinjerstva.

 

6.

UDC 519.8:007

 

Биљана Бељаковић , Душан Стефановић

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У УПРАВЉАЊУ ОДРЖАВАЊЕМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА У ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈАМА

 

Кратак садржај: Управљање одржавањем електроенергетских објеката у електродистрибуцијама је сложен процес високог приоритета који се не може успешно обављати без примене мерно-рачунарске опреме високе технологије и специјализоване софтверске подршке. У раду је дат систематизован преглед информационих система који су подршка овом процесу, са освртом на њихову повезаност, ниво искоришћења и потенцијалне правце даљег развоја који подразумевају већу интегрисаност и отвореност.

 

Кључне речи: управљање, одржавање ЕЕО, информациони системи, SCADA , DMS , ТИС, МИС

 

INFORMATION SYSTEMS IN MANAGING OF THE ELECTRICAL POWER NETWORK OBJECTS MAINTENANCE IN ELECTRODISTRIBUTION ENTERPRISES

 

Abstract: Managing of the electrical power network objects maintenance in electrodistribution enterprises is a very complex, high priority process which can't be done successfully without high technology measure-computing equipment appliance and specialized software support. The systemized review of information systems which presents support to this proccess is given in this paper, as well as the retrospective view of their connection, utilization level and potential tendency of future progress, meaning of the higher level of integrity and openness.

 

Keywords: managing, EEO maintenance, information systems, SCADA, DMS, TIS, MIS

 

 

 

Биљана Бељаковић, дипл.инж.инф. , ЕД „Електрошумадија“ Крагујевац

 

Контакт : e-mail: biljab@eskg.rs , biksib@yahoo.com

 

Области интересовања: информациони системи, моделовање пословних процеса, базе података

 

Доц. др Душан Стефановић , Природно-математички факултет, Крагујевац

Koнтакт : dusans@kg.ac.rs

O бласти интересовања: Информациони системи, интелигентни системи, симулација, мреже снабдевања

 

 

7.

UDC 35.077:004.738

Vesna Nikolić, Nenad Vasiljević

 

Projektovanje i primena sistema za upravljanje dokumentima u Generalnom Sekretarijatu Vlade Republike Srbije kao doprinos razvoju e-uprave

 

Apstrakt: Osavremenjavanje poslovnih procesa danas teče u pravcu Enterprise Content Management, kao integrisanog rešenja projektovanog za upravljanje ključnim podacima za organizaciju. Uspostavljajući menadžment dokumenata u modernoj elektronskoj državnoj upravi, poslovanje mora da eliminiše nepotrebno ponavljanje i preklapanje aktivnosti, ubrza protok informacija i zaštiti intelektualni kapital koji se nalazi u dokumentima. Efektivniji menadžment poslovnih procesa Generalnog sekretarijata Vlade egzistira na elektronskoj platformi za upravljanje informacijama i automatizaciji poslovanja (EMC Documentum), koje poslovnom sistemu daju mogućnost za stvaranje efikasnog, efektivnog i ekonomičnog sistema za administrativno-tehničku i dokumentalističku delatnost. Najvidljiviji rezultat navedenih procesa osavremenjavanja rada Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije predstavljaju elektronske sednice Vlade.

Ključne reči: e-uprava, e-Generalni sekretarijat, e-sednice Vlade, upravljanje dokumentima, Content Management, EMC Documentum

 

Document management system of the General Secretariat of the Government of the Republic of Serbia design and implementation as contribution to e-government development

 

Abstract: Contemporary business systems today lean towards Enterprise Content Management as an integrated solution designed to manage key organization data. Implementing document management system in modern e-government business system has to eliminate redundant information/activity, improve information flow and to protect intellectual asset which resides within organization data. The more effective business process management has been based on e-platform for information management and business process automation (EMC Documentum), by providing General Secretariat of the Government of the Republic of Serbia opportunity to create an efficient, effective and economic system for administrative, technical and document oriented activities. The most visible achievement of mentioned process modernisation is electronic session of Serbian Government.

Keywords: e-government, e-General Secretariat, e-session, document management, Content Management, EMC Documentum

 

mr Vesna Nikolić, Comtrade IT Solutions and Services

Kontakt: vesna.nikolic@comtrade.com

Oblast interesovanja: projektovanje informacionih sistema, upravljanje projektima, elektronsko obrazovanje, e-government

 

Nenad Vasiljević, Comtrade IT Solutions and Services,

Kontakt: nenad.vasiljevic@comtrade.com

Oblast interesovanja: projektovanje informacionih sistema, upravljanje projektima, business intelligence, baze podataka, e-government

 

 

 

 

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.