» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

InfoM br 36

UDC 004.822:004.4

Slađana Janković

INTEROPERABILNOST SAOBRAĆAJNIH POSLOVNIH SISTEMA ZASNOVANA NA INTEGRACIJI B2B SERVISNO ORIJENTISANIH APLIKACIJA

Apstrakt: Pojam interoperabilnosti, u opštem slučaju, odnosi se na sposobnost dva sistema da međusobno razmenjuju informacije, ali i da koriste razmenjene informacije. Integracija aplikacija omogućava razmenu informacija aplikacijama ili IT sistemima unutar jednog ili više preduzeća. Interoperabilnost, u kontekstu poslovnih sistema i njihovih aplikacija, definiše se kao sposobnost sistema ili proizvoda da radi neometano sa drugim sistemom ili proizvodom bez potrebe za specijalnim naporima kupca ili korisnika.
U ovom radu biće prikazani savremeni modeli, metode i tehnike koje omogućavaju da se postigne interoperabilno e-poslovanje saobraćajnih sistema. Budući da je integracija aplikacija jedan od načina da se postigne interoperabilnost saobraćajnih poslovnih sistema, rad će obuhvatiti proučavanje različitih tehnologija integracije aplikacija koje danas postoje, sa posebnim osvrtom na servisno orijentisane integracije. U radu će biti demonstrirana metodologija integracije B2B aplikacija bazirana na korišćenju Microsoft tehnologije adaptera i Windows Communication Foundation (WCF) servisa.
WCF je moćan radni okvir koji omogućava kreiranje, hostovanje i korišćenje WCF servisa. On obezbeđuje jedinstvenu, u odnosu na transport neutralnu, razvojnu paradigmu sa zajedničkim pogledom na pitanja sigurnosti, transakcija i obrade izuzetaka. WCF je ključni deo BizTalk Server 2009 platforme, na kojem je bazirana Microsoft servisno-orijentisana strategija.
BizTalk Server adapteri predstavljaju specifične interfejse aplikacija iz jedne ili više različitih organizacija prema BizTalk messaging engine. Oni služe za konektovanje na raznorodne entitete (aplikacija, sektor, druga organizacija) i omogućavaju integrisanje podataka, događaja, procesa i servisa.
Ključne Reči: Interoperabilnost, Saobraćajni poslovni sistemi, B2B integracija aplikacija, Servisno orijentisana arhitektura, Windows Communication Foundation radni okvir, WCF SQL Adapter.

 

INTEROPERABILITY OF TRANSPORT BUSINESS SYSTEMS BASED ON THE INTEGRATION OF SERVICE-ORIENTED B2B APPLICATIONS

Abstract: The general concept of interoperability refers to the ability of two systems to exchange information, and to use them. Applications integration enables information exchange between applications or IT systems within one or more companies. In the context of business systems and their applications, interoperability can be defined as the system or product’s ability to work smoothly with other system or product without any special efforts from the customer or user’s side.
This paper presents the contemporary models, methods and techniques that enable interoperability in e-commerce traffic systems. Since the integration between applications is one of the ways to achieve interoperability in transport business systems, this study will include the integration of various application technologies that exist today, with special emphasis on service-oriented integration. B2B application integration methodology based on Microsoft adapter technologies and Windows Communication Foundation (WCF) service will be demonstrated.
WCF is a powerful framework that enables creation, hosting and usage of WCF services. It provides unique, transport neutral, development paradigm with a common view on safety issues, transactions and processing exceptions. WCF is a key part of BizTalk Server 2009 platform, on which Microsoft service-oriented strategy is based.
BizTalk Server adapters represent specific application interfaces from one or more different organizations towards BizTalk messaging engine. They are used for connecting diverse entities (like application, sector or another organization) to enable data, events, processes and services integration.
Key Words: Interoperability, Traffic business systems, B2B applications integration, Service oriented architecture, Windows Communication Foundation Framework, WCF SQL Adapter.

Mr Slađana Janković, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Kontakt: s.jankovic@sf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Interoperabilnost softvera, Integracija aplikacija, Razvoj informacionih sistema, Baze podataka.

---------------------------------------------------------------------------

UDC 004.4:631.4

Mirsad Agović

Primena SOLAP (Spatial OnLine Analytical Processing) tehnologije u urbanizmu

Sažetak: SOLAP tehnologija predstavlja pokušaj da se nadoknade nedostaci koji postoje u slučajevima pojedinačne primene GIS i OLAP tehnologije. Integracijom ove dve tehnologije i kreiranjem SOLAP aplikacije omogućava se korisnicima da jasnije sagledaju određene pojave, tj. da ih preciznije vizuelno lociraju na određenoj teritoriji, sagledaju razvoj i u zavisnosti od toga preuzmu određene korake i osmisle dalju strategiju.
Urbanizam je oblast u kojoj SOLAP tehnologija nalazi sve veću primenu. U tekstu je opisan način na koji je moguće, u okviru jedne SOLAP aplikacije, objediniti GIS i OLAP tehnologije, u cilju bržeg i efikasnijeg prikaza agregiranih podataka na mapi. Prikazan je primer "Praćenje izgradnje infrastrukturnih objekata u Beogradu" u javnom preduzeću "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.".
Ključne reči: SOLAP, ArcGIS, OLAP, podrška odlučivanju, kocka prostornih podataka, urbanizam, infrastrukturni objekti

Application of SOLAP (Spatial OnLine Analytical Processing) technology in urban planning

Abstract: SOLAP technology is an attempt to compensate gaps that exist in individual cases, the use of GIS and OLAP technologies. The integration these two technologies and creating SOLAP application allows the users to clear view certain phenomena, ie. to visually locate them precisely within a given territory, to define the development and depending on that take specific steps to develop further strategies.
Urban planning is an area where SOLAP technology is intensively applied. The text describes how it is possible, within a single SOLAP applications, integrate GIS and OLAP technology for faster and more efficient display of aggregated data on the map. One example of "Monitoring of construction of infrastructure facilities in Belgrade" in the public enterprise "Belgrade Land Development Agency JP."     
Keywords: SOLAP, GIS, ArcGIS, OLAP, decision support, spatial data cube, urban planning, infrastructure facilities

 

sc Mirsad Agović dipl.inž.
Kontakt: mirsad.agovic@gmail.com
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
Oblasti interesovanja: GIS (ESRI alati), baze podataka (SQL, MySQL), razvoj web aplikacija (ASP.NET, C#, PHP...)

---------------------------------------------------------------------------

UDC 004.41

Sonja Dimitrijević, Snežana D. Pantelić

NEKI ASPEKTI USPOSTAVLJANJA SLEDLJIVOSTI U AGILNOM RAZVOJU SOFTVERA

REZIME: Sledljivost u softverskom inženjerstvu je poznat koncept od velikog značaja za ovu oblast o čemu svedoče mnoga istraživanja. Međutim, inženjerske prakse koje su do sada razvijene za uspostavljanje sledljivosti, uglavnom ne odgovaraju sve više prisutnim agilnim metodologijama. Osim toga, u praksi agilnog razvoja softvera je prisutan negativan stav prema sledljivosti, dobrim delom kao posledica nedovoljnog poznavanja samog koncepta. Ovaj rad ima za cilj da pruži pogled na sledljivost iz perspektive agilnog razvoja softvera. U radu su prvo ukratko izloženi teorijski elementi sledljivosti u softverskom inženjerstvu. Na toj osnovi, analizirane su mogućnosti postojećih praksi i tehnoloških rešenja za uspostavljanje i poboljšanje sledljivosti u projektima agilnog razvoja softvera. Takođe, razmotreni su dometi aktuelnih pravaca istraživanja vezanih za realizaciju sledljivosti, ali u granicama utvrđenog agilnog konteksta. Na kraju su sumirani opšti izazovi i smernice za realizaciju efektivnih rešenja implementacije strategije sledljivosti u agilnom projektu.
KLJUČNE REČI: Sledljivost, Softversko inženjerstvo, Agilni razvoj softvera

SOME ASPECTS OF ESTABLISHING TRACEABILITY
 IN AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT

ABSTRACT: Traceability in software engineering is a well known concept, of great importance for this field, addressed in numerous researches. However, the engineering practices in establishing traceability that have been developed so far, in most cases do not fit into advancing agile methodologies. Besides, negative attitude towards traceability is present in the practice of agile software development, which can be viewed as a consequence to insufficient understanding of this concept. The goal of this paper is to present a view on traceability from the point of agile software development. First, theoretical elements of traceability in software engineering are presented in brief. Based on that, existing practices and technological solutions with implementation in projects of agile software development are being analyzed to identify possibilities of establishing and improving traceability. Also, range of current directions in research related to the realization of traceability, within the boundaries of established agile context, has been elaborated. Finally, general challenges and guidelines on realization of effective solutions of the implementation of strategy of traceability in an agile project have been summarized and presented.
KEY WORDS: Traceability, Software Engineering, Agile Software Development

 

Sonja Dimitrijević, Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd, sonja.dimitrijevic@pupin.rs
Oblasti interesovanja: softversko inženjerstvo, upravljanje poslovnim procesima, upravljanje
procesom razvoja softvera, standardizacija

Snežana D. Pantelić, Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd, snezana.pantelic@pupin.rs
Oblasti interesovanja: IT menadžment, upravljanje poslovnim procesima, upravljanje procesom razvoja softvera, projektovanje IS

---------------------------------------------------------------------------

UDC 004.41.032.24

Miljan Vučetić, Ana Uzelac, Nenad Gligorić, Vladimir Laketa

 

TRANSFORMACIONI MODEL E-ZDRAVSTVA U SRBIJI


Rezime: Elektronsko zdravstvo (e-zdravstvo), odnosno elektronski zdravstveni sistem, omogućava efikasniji rad svih učesnika u lancu zdravstvene zaštite i time utiče na smanjenje troškova administracije. Razvojem e-zdravstva, zdravstvene ustanove dobijaju priliku da korišćenjem naprednih elektronskih sistema unaprede kvalitet pruženih usluga. U ovom radu prezentovana je strategija projektovanja i konstrukcije zdravstvenog informacionog sistema, prema kojem će podaci o zdravstvenom stanju svakog građanina morati da budu arhivirani u centralnoj bazi podataka. Ona treba da bude u obliku elektronskog zdravstvenog dosijea, dok će građani imati lični zdravstveni karton – datoteku, koji će omogućavati komunikaciju sa tom bazom. Za razliku od nekih drugih segmenata elektronskog poslovanja, gde su bezbednosni problemi uglavnom vezani za plaćanja, e-zdravstva je dodatno "zakomplikovan" time što se preko Interneta razmenjuju poverljivi, važni i osetljivi podaci. Zbog toga se u okviru novog informacionog sistema predviđa uvođenje elektronskih „pametnih“ kartica – smart kartica koje će svojim bezbednosnim mehanizmima kriptovanja informacija obezbediti bezbednu komunikaciju u okviru predloženog sistema.
Ključne reči: elektronsko zdravstvo, elektronski zdravstveni karton, elektronska zdravstvena kartica, zdravstveni informacioni system

 

TRANSFORMATION E-HEALTH MODEL IN SERBIA

Abstract: Electronic healthcare (e-healthcare), or the electronic healthcare system, allows for a more efficient performance of all participants in the healthcare chain reducing administrative costs. In developing e-healthcare, healthcare institutions are given an opportunity to improve the quality of their services through the use of advanced electronic systems. This treatise presents the strategy of designing and constructing a healthcare information system, which will require that all information on health status of every citizen be stored in a central database. It should take the form of a electronic health record, while the citizens will have their own personal health record - file, which will allow communication with the central database. Unlike some other types of electronic transactions, where security issues are predominantly concerned with payments, e-healthcare has an added "complication" of sending confidential, important and sensitive information on a person's health over the Internet. For this reason, introduction of electronic "smart" cards within the new healthcare information system is planned, as their security encryption mechanisms will ensure secure communication within the proposed system.
Keywords: Electronic health, Electronic health record, Electronic health card, Health information system 

 

Miljan Vucetić, E-Smart Systems
Kontakt: miljanvucetic@gmail.com
Oblast intresovanja: Informacione tehnologije

Ana Uzelac, asistent na Saobracajnom fakultetu,
Kontakt: ana.uzelac@sf.bg.ac.rs
Oblast interesovanja: elektronsko poslovanje.

Nenad Gligorić, Beohemija
Kontakt: nenad.gli@gmail.com
Oblast interesovanja: distribuirani informacioni sistemi, mobilno racunarstvo, ERP sistemi.

Vladimir Laketa,
Micom TD Kontakt: vladimir.laketa@
micom-tm.com
Oblast interesovanja: poslovni informacioni sistemi, virtuelne organizacije, E-health

---------------------------------------------------------------------------

UDC 37.018.43:004.738.5

Душко Парезановић, Љубица Диковић, Миленко Пикула, Крстивоје Шпијуновић,

ЕЛЕКТРОНСКО ОБРАЗОВАЊЕ У МЕТОДИЦИ МАТЕМАТИКЕ

Садржај: Развој савремених технологије и усавршавање наставних средстава дају нове могућности и нов квалитет настави математике. У раду се наглашава разлика између традиционалне наставе (методички троугао) и савремене наставе обогаћене технологијама (методички тетраедар). Најпре се анализирају циљеви математичког образовања, поткрепљени примерима, а потом се презентују нови трендови и технологије у савременој настави математике. Циљ рада је да укаже на постојеће електронске математичке ресурсе прилагођене узрасту нижих разреда основне школе и покаже да учење математике може бити забавније и флексибилније у односу на традиционалан приступ. У раду је приказана серија примера намењена развоју логичког мишљења ученика математике млађих разреда основне школе.
Кључне речи: електронско образовање, методика математике, Интернет

ELECTRONIC EDUCATION IN THE METHODOLOGY OF MATHEMATICS

Content: Development of contemporary technologies and improvement of educational means provide better possibilities and new quality of mathematics teaching. This study points out the difference between traditional teaching (methodical triangle) and technologically enriched contemporary teaching (methodical tetrahedral). At first, the aims of mathematics teaching are analyzed, with the given examples, following that new trends and technologies in contemporary mathematics teaching are presented. The study objective is to point out the existent electronic mathematical resources adjusted to the age of children attending primary school lower levels and to demonstrate that learning mathematics can be funnier and more flexible comparing to the traditional approach. The study shows a range of examples intended for the development of logical thinking in lower grades pupils.
Key words: electronic education, methodology of mathematics, Internet

Мр Душко Парезановић, Гимназија у Ивањици,
Контакт: duskop@ptt.rs
Област интересовања: Методика наставе математике, Примена ICT у настави, e - Learning, e - Learning методика, Информациони системи

Проф. др Љубица Диковић, Висока пословно-техничка школа струковних студија у Ужицу
Контакт: dikoviclj@gmail.com
Област интересовања: Високошколска настава математике, e – учење математике, Интернет технологије

Проф. др Крстивоје Шпијуновић, Учитељски факултет у Ужицу,
Контакт: ucfak@ptt.rs
Област интересовања: Методика наставе математике, Стваралачко, критичко и логчко мишљење, Математичка такмичења, Примена ICT у настави

Проф. др Миленко Пикула, Учитељски факултет у Ужицу,
Контакт: ucfak@ptt.rs
Област интересовања: Методика наставе математике, Примена ICT у настави, e - Learning , e - Learning методика

---------------------------------------------------------------------------

UDC 621.39:534.87
Иван Јокић, Владо Делић, Никша Јаковљевић, Милан Добровић, Стеван Јокић

ИСПИТИВАЊЕ ТАЧНОСТИ АУТОМАТСКОГ ПРЕПОЗНАВАЊА ГОВОРНИКА НА ГОВОРНИМ СИГНАЛИМА ТЕЛЕФОНСКОГ КВАЛИТЕТА

РЕЗИМЕ: У овом раду извршено је испитивање тачности идентификације говорника на говорним сигналима телефонског квалитета. Имплементација коришћеног препознавача говорника извршена је употребом HTK (енгл. HiddenMarkovmodelsToolKitHTK). Утицај разматраних телефонских канала на преношени говорни сигнал посматран је кроз њихове основне особености, типове примењених кодека и ефеката који су последица самог стања преносног канала. Поменути ефекти су посматрани кроз фактор вероватноће грешке приликом преноса, док је за VoIP телефонске канале анализирана и појава еха. Симулације рада одговарајућих кодека као и различитих вероватноћа појаве грешака приликом преноса извршене су коришћењем јавно доступне софтверске библиотеке алата, ITU-T STL2005, док је појава еха симулирана применом ефекта Delay/Echo-Simple програмског пакета Sony Sound Forge 9.0.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: аутоматско препознавање говорника, мел-фреквенцијски кепстрални коефицијенти, модел мешавине Гаусових расподела, скривени Марковљев модел, HTK, ITU-T STL2005, ITU-T препорука G.729, ехо у VoIP.

ACCURACY INVESTIGATION OF AUTOMATIC SPEAKER RECOGNITION FOR TELEPHONE SPEECH SIGNAL QUALITY
ABSTRACT: This work was performed by examining the accuracy of speaker identification on telephone quality voice signals. Implementation of the used speaker recognizer was performed using HTK. Influence of the considered telephone channels on transmitted voice signal is seen through its basic characteristics, types of the applied codecs and the effects caused by the condition of the transmission channel. These effects were observed by a factor of transmission error probability, while the VoIP telephone channels were analyzed and the appearance of echo. Simulation of the appropriate codecs and the probability of various errors made during transmission by using publicly available library of software tools, ITU-T STL2005, while the echo phenomenon was simulated using effect Delay / Echo-Simple suite Sony SoundForge 9.0
KEY WORDS: Automatic Speaker Recognition, Mel – Frequency Cepstral Coefficients, Gaussian Mixture Models, Hidden Markov Model, HTK, ITU-T STL2005, ITU-T Recommendation G.729, echo in VoIP.

Иван Јокић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Контакт: IBAHJOKIh@
gmail.com
Области интересовања: обрада сигнала, препознавање, говорне технологије, аутоматско препознавање говорника.

Владо Делић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Контакт: vdelic@
uns.ac.rs
Области интересовања: акустика, обрада аудио сигнала, говорне технологије, комуникација човек-рачунар.

Никша Јаковљевић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Контакт: jakovnik@
uns.ac.rs
Области интересовања: обрада сигнала, препознавање говора, машинско учење.

Милан Добровић, Телеком Србија
Контакт: milando@
telekom.rs
Области професионалног интересовања: дигитална обрада слике (филтрирање слике), дигитална обрада говорног сигнала (препознавање говорника), рачунарске мреже

Стеван Јокић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Контакт: e-mail: stevan.jokic@
gmail.com
Области професионалног интересовања: обрада сигнала (говора и биомедицинских), мреже сензора

---------------------------------------------------------------------------

UDC 004.4:025.3/.4
Бојана Димић Сурла
РАЗВОЈ ЕДИТОРA ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ У БИБЛИОТЕЧКОМ СОФТВЕРСКОМ СИСТЕМУ БИСИС
Сажетак. Приказан је развој едитора за каталогизацију у библиотечком софтверском систему БИСИС. Описана су два приступа. Први приступ је базиран на XML технологији. Као улазна информација овом едитору прослеђује се XML документ који садржи податке о библиографском формату. Увођење новог формата за обраду библиографске грађе састоји су у креирању одговарајућег XML документа који би се као улазна информација проследио едитору. Други приступ је базиран на развоју система заснованим на моделу и реализован је у три итерације. У првој итерацији креиран је едитор за унос библиографског записа који је генерисан на основу модела MARC 21 записа представљеног у облику граматике написане у језику Xtext. У другој итерацији основни едитор је проширен функцијама за генерисање помоћи приликом едитирања а у трећој итерацији реализоване су све додатне функционалности едитора за каталогизацију у Eclipse plug-in технологијa. За моделирање је коришћена објектно оријентисана методологија, а имплементација је реализована у Eclipse окружењу и програмском језику Јава.
Кључне речи: XML, развој заснован на моделу, Xtext, Eclipse, EMF

DEVELOPMENT OF EDITOR FOR CATALOGUING IN LIBRARY SOFTWARE SYSTEM BISIS

Abstract. Article describes development of editor for cataloguing in library software system BISIS. Two approaches in this field are described. The first one is based on XML technology. XML documents that contains bibliographic format are used as input information in the editor. Introducing new format for cataloguing in the editor is enabled by creating appropriate XML document and using it as input in the editor. The second approach is based on model-driven software development and was realised in three iterations. In the first iteration the basic editor for editing bibliographic data was generated from MARC 21 record model presented in Xtext grammar. In the second iteration the basic editor was extended by functions for generating content assist for editing and in the third iteration all additional functionalities were realised in Eclipse plug-in technology. Systems were modelled in object-oriented methodology and implemented in Java and Eclipse environment.
Key words: XML, model-driven software developmen, Xtext, Eclipse, EMF

 

Бојана Димић Сурла, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Нови Сад
Контакт: bdimic@uns.ac.rs
Област интересовања: развој библиотечких информационих система, вештачка интелигенција

---------------------------------------------------------------------------

UDC 025.3:007:006.72
Данијела Боберић Крстићев

Z39.50 КЛИЈЕНТСКА АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ БИБЛИОГРАФСКИХ ЗАПИСА

Резиме: У оквиру развоја софтверског система БИСИС извршено је моделирање и имплементација клијентске стране Z39.50 протокола. Z39.50 протокол је широко распрострањен у оквиру библиотечке заједнице и намењен је за претраживања и добављања информација од удаљених система. У овом раду су приказанe функционалности корисничког интерфејса имплементиране клијентске стране. Oписане су различите могућности формирање упита. Клијентска страна подржава упит типа-1 који је дефинисан Z39.50 стандардом као и скуп атрибута биб-1. Могуће је креирати упите помоћу префикса који могу бити повезани и са логичким операторима. Поред тога, могуће је дефинисати и додатна ограничења на поједине префиксе, коришћењем осталих типова атрибута из скупа биб-1 (relation, position, structure...). Апликација је реализован као независна софтверска компонента и архитектура компоненте је таква да омогућава интеграцију апликације у различите библиотечке информационе системе.
Кључне речи: Z39.50 протокол, кориснички интерфејс, претраживање, упитни језик
Z39.50 client application for retrieval of bibliographic records

Abstract: Modelling and implementation of the client side of Z39.50 protocol are obtained during the development of the software system BISIS. Z39.50 protocol is widely used in the library community and it is committed to searching and retrieving information from remote systems. Major functionalities of the user interface of the implemented client side аre described in the paper. The main part of the paper is related to creating various types of queries. Client side supports the query formulation of the type-1 defined by the Z39.50 standard as well as attribute set known as bib-1. It is possible to create queries including one or more prefixes which may be joined with logical operators. In addition, there is possibility to add some constraints on particular prefixes, for instance order relations (less, greater, equal). The application is implemented as independent software components and component architecture is such that it allows the integration of applications in a variety of library information systems.
Keywords: Z39.50 protocol, user interface, search, query language


Picture 017

Др Данијела Боберић Крстићев, доцент, Природно-математички факултет, Нови Сад
Контакт: dboberic@uns.ac.rs
Област интересовања: Информациони системи, Wеб сервиси

 

 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.