» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

InfoM br 38

 

UDC 007:528.9" : 004
Miro Govedarica, Ivana Đorđević, Dušan Jovanović

ANALIZA USPOSTAVE INFORMACIONOG SISTEMA ZEMLJIŠNIH PARCELA – LPIS (Land Parcel Identification System) UPOTREBOM DALJINSKE DETEKCIJE I OBJEKTNO ORIJENTISANE KLASIFIKACIJE SATELITSKIH SNIMAKA

Kratak sadržajInformacioni sistem zemljišnih parcela (LPIS) i kontrola daljinskom detekcijom igraju važnu ulogu u sistemu direktnih isplata za potrebe poljoprivrede u zemljama članicama Evropske Unije (EU). EU odobrava subvencijе poljoprivrednicima koji uzgajaju određene vrste biljnih kultura. S ciljem upravljanja i kontrole zahteva, EU je donela odluku da osnuje Integrisani Sistem Administracije i Kontrole - Integrated Administration and Control System (IACS), 1992. godine. Tokom godina, otkriveno je da  površine za koje se zahteva subvencija često ne reprezentuju realnost. Shodno tome, trebalo je unaprediti proces deklaracije uspostavljanjem Informacionog sistema zemljišnih parcela - Land Parcel Identification System (LPIS), po mogućnosti zasnovanog na ortofoto snimcima. LPIS sistem je ključna komponenta IACS sistema. Takođe je jedan od najkompleksnijih IACS podsistema, posebno zbog grafičke prirode podataka i raznovrsnosti tipova podataka koji su prisutni. U radu je diskutovana je upotrebljivost najčešće korišćenih komercijalnih satelitskih sitema, na osnovu principa daljinske detekcije i tehnike objektno orijentisane klasifikacije upotrebom Erdas softverskog okruženja. Analizirane su prednosti automatske klasifikacije pri izradi jednog ovako kompleksnog sistema. Specificirani su aspekti primene i dat je predlog implementacije LPIS u našem okruženju. Procesiranjem satelitskih snimaka pilot područja okoline Pančeva, upotrebom Erdas programskog paketa analizirani su mogući pristupi u kreiranju i uspostavljanju  Informacionog sistema zemljišnih parcela.
Ključne reči: Geoinformacioni sitemi, Informacioni sistem zemljišnih parcela LPIS (Land Parcel Identification System), daljinska detekcija, objektno-orijentisana klasifikacija, Erdas.

ANALYSIS OF LPIS (Land Parcel Identification System) ESTABLISHMENT, USING REMOTE SENSING AND OBJECT ORIENTED CLASSIFICATION OF SATELLITE IMAGES

Abstract – Land Parcel Identification System and Control with Remote Sensing (CwRS) play an important role in the system of the direct agricultural area-based payments in the EU Member States. The European Union (EU) grants financial aid to farmers, growing a certain kind of crops. In order to administrate and to control the farmer's declarations, the EU decided to establish an Integrated Administration and Control System (IACS) in 1992. Over the years it was found, that the declared areas often do not represent the reality. As a result, the process of declaration should be improved by the establishment of a Land Parcel Identification System (LPIS), preferably based on orthophotos. The LPIS system is the key component of an IACS. It is also possibly one of the most complex IACS sub-systems, mostly due to the graphical nature of the data and the variety of different data formats involved. In order to create a pilot LPIS sistem the usefulness of the most common commercial highresolution satellite systems is discussed based on remote sensing, change detection and image classification. Classification was performed in principles of object-oriented classification, using Erdas software tool. The benefits of automatic classification process in the preparation of such a complex system are analysed together with aspects of application and implementation of LPIS in analised area of Pancevo.
Key words: Geoinformation sistems, LPIS - Land Parcel Identification System, control with remote sensing, object-oriented classification, Erdas.

 

Prof. dr Miro Govedarica, dipl. ing. geod., Fakultet tehničkih nauka - Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme
Kontakt: miro@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: Elektrotehnika i računarstvo, automatika i upravljanje sistemima – geoinformatika, geoinformacioni sistemi

M. Sc. Ivana Đorđević, Fakultet tehničkih nauka - Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme
Kontakt: ivanadjordjevic@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: Elektrotehnika i računarstvo, automatika i upravljanje sistemima – geoinformatika, geoinformacioni sistemi

Mr Dušan Jovanović, dipl. ing. el., Fakultet tehničkih nauka - Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme
Kontakt: dusanbuk@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: Elektrotehnika i računarstvo, automatika i upravljanje sistemima – geoinformatika, geoinformacioni sistemi

 

---------------------------------------------------------------------------

 


 

UDC 681.5

 

Milinković R. Milorad

AUTOMATSKO LOCIRANJE VOZILA (AVL) I UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM KORIŠĆENJEM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA

 

Sadržaj: Ovaj dokument ukazuje na neophodnost korišćenja AVL sistema zasnovanih na GPS, GIS, GPRS i drugim savremenim tehnologijama koje nam omogućavaju lociranje i praćenje voznog parka.
Naredne stranice primerom dobre organizacione strukture samog sistema i prikazivanjem njegovih funkcija (sistem PAUK) i primerom arhitekture jednog AVL sistema  (InfoskyTrack system), gde uzgred oba sistema potiču sa naših prostora, dokazuju kako je svaki milimetar pokreta zaposlenog i vozila moguće digitalizovati i uočiti i da je izuzetno bitan za kompletno poslovanje sistema.
U nastavku rada sumirane su prednosti AVL sistema i razlozi zašto ga treba uvesti.
Na samom kraju rada istaknuti su razlozi zbog koji ovi sistemi kod nas još uvek nemaju širu praktičnu primenu.
Ključne reči: AVL, telematika, GPS, upravljanje voznim parkom

AUTOMATIC VEHICLE LOCATION (AVL) AND FLEET MANAGEMENT USING MODERN TECHNOLOGIES

Abstract: This document indicates needs of using AVL systems based on GPS, GIS, GPRS and other modern technologies to locate and managing our fleet. Next pages using example of very good organizational AVL system structure and system’s functions (PAUK system) and example of AVL system architecture (InfoskyTrack System), both domestic made systems, proves that every millimetre of move of our vehicle and employee is possible to digitize and visualize, and it is very important to our complete business. All adventages and reasons why company should use these systems are summarized below.
Reasons why those systems are not fully practically applicable here, are summarized in the end of this paper.
Kew words: AVL, telematics, GPS, fleet management

Milinković R. Milorad, doktorand FON-a

Kontakt: milinkovicmm@gmail.com

Oblasti interesovanja: Marketing menadžment, Internet marketing, Eko-marketing, Multimedijalne komunikacije, Menadžment, Menadžment e-poslovanja

_____________________________ 
UDC 61:001.89" : 007.89

Nenad Trkuljić
IT standardi u medicini

Abstrakt: Savremena medicina ne može se zamisliti bez primene informacionih tehnologija. Ključnu ulogu u razvoju medicine imaju standardi, jer oni omogućavaju interoperabilnost između različitih proizvođača medicinske opreme. Danas najznačajniji standardi u medicini su DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) i HL7 (Health Level Seven). DICOM standard zajedno sa PACS (Picture Archiving and Communication Systems) sistemima predstavlja jedinstveni informacioni sistem za skladištenje medicinskih slika, a HL7 standard definiše jedinstven protokol za  komunikaciju između različitih medicinskih informacionih sistema. Poznavanjem i primenom ovih standarda doprinosi se značajnom smanjenju troškova u zdravstvenim ustanovama, kao i donošenja kvalitetnijih medicinskih odluka.
Ključne reči: DICOM, PACS, HL7, ASTREOS PACS

IT standards in medicine

Abstract: The contemporary medicine cannot exist without information technologies. Standards have the key role in the development of medicine, because they provide interoperability between different manufacturers of medical equipment.The most significant standards in medicine today are DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) and HL7 (Health Level Seven). DICOM standard together with PACS (Picture Archiving and Communication Systems) systems present unique informational system for medical image storage, and HL7 standard defines unique protocol for the communication between different medical informational systems. Knowledge and application of these standards contribute to the significant cost cut in the healthcare institutions, as well as to making better medical decisions.
Key words: DICOM, PACS, HL7, ASTREOS PACS

 

 

Nenad Trkuljić, Data Control, Beograd
Kontakt: nenadtposao@gmail.com, www.datacontrol.rs  www.telemed.rs
Oblast interesovanja: DICOM standard, Implementacija PACS sistema, telemedicina

___________________________  


UDC 02:004.9" : 930.85
Гордана Рудић, Бојана Димић Сурла
OБЈЕКТНИ МОДЕЛ ЗА FRBR

РЕЗИМЕ: Функционални захтеви за библиографске записе (FRBR) предлажу ентитете и везе између њих које један библиотечки каталог/систем треба да има да би задовољио захтеве својих корисника. У раду је дат предлог објектног модела за FRBR у облику дијаграма класа. Дијаграм класа је креиран на основу FRBR концептуалног модела eнтитети-везе. Приказани су дијаграми класа за све три FRBR групе класа: производе интелектуалног или уметничког стварања, ствараоце интелектуалног или уметничког дела и предмете тј. теме интелектуалног или уметничког стварања. Такође, описано је моделирање веза асоцијације између инстанци различитих класа FRBR модела података, као и између различитих инстанци исте класе. За формирање модела коришћен је  CASE алaт MagicDraw ver. 16.0 који подржава UML 2.0 нотацију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: библиотечки стандарди, објектни модел, дијаграм класа, FRBR, UML 2.0.

ОBJECT MODEL OF FRBR
ABSTRACT: Functional requirements for bibliographic records (FRBR) suggests entities and relationships between them that one library catalogue/system should provide in order to fulfil user’s requirements. Paper presents object model of FRBR in a form of UML class diagrams. Class diagram was created on the basis of FRBR conceptual entity-relationship model. Paper suggests class diagrams for all three FRBR class groups: the products of intellectual or artistic endeavour, those responsible for the intellectual or artistic content and subjects of intellectual or artistic endeavour. Moreover, modelling of different association relationships between classes of object FRBR data model is described.  Object data models are created in CASE tool MagicDraw that supports UML 2.0 notation.
KEY WORDS: library standards, object model, class diagram, FRBR, UML 2.0.

Др Гордана Рудић, Природно-математички факултет, Нови Сад
Контакт: goga@dmi.uns.ac.rs
Област интересовања: библиотечки информациони системи, дигиталне библиотеке

Др Бојана Димић Сурла, Природно-математички факултет, Нови Сад
Контакт: bdimic@uns.ac.rs
Област интересовања: библиотечки информациони системи, вештачка интелигенција

__________________________  


UDC 004.738.5:37

Владимир Петошевић

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ online УЧЕЊА

Резиме - Пошто се високо образовне институције срећу са све већом потребом за online образовањем, наставна особа је у недостатку инструмената који ефикасно процењују овакав начин учења. Аутор овог рада је развио инструмент, инструмент да факултету да одскочну даску за евалуацију online учења, који се битно раликују од традиционалног начина оцењивања, као што је ефикасност извођење курса,  провера online путем. У овом раду аутор извештава о поузданости и валидности овог инструмента. Аутор овог рада је препознао потребу за развојем инструмента за евалуацију online учења која се разликује од оних које се користе у традиционалном начуну учења. Узета је у обзир чињеница да се природа комуникације међу учесницима у online курсевима разликује од оне у традиционалном  начину лице у лице. У online учењу, наставник је представљен углавном путем текста. Као и са студентима, рад наставника на курсу се демонстрира кроз бројеве, дужину и квалитет послатих материјала. У многим случајевима студенти и наставници се никад и несретну, невиде. Физичка манифестација наставника може бити његова фотографија на главној страни (homepage). Иако ово ствара тежак процес евалуације, он такође служи, у неку руку, да знање примљено од стране студента буде вредније, јер се односи директно на његово искуство у курсу и материјала који учи, пре него што би приказали лично искуство наставника.

Kључне речи: Online учење, Евалуација курса, Евалуација оnline учења

TOOLS FOR EVALUATION ONLINE LEARNING

Abstract - As institutions of higher education experience a dramatic rise in the demands for online classes, faculty members are at a loss for available tools effectively to evaluate their teaching practices. The authors of this article developed an instrument to give higher education faculty reliable feedback on their online classes. The authors developed an instrument that is unique to the online classroom and addresses issues that evaluation tools for traditional classes cannot address, such as course delivery, instructor's online input, and efficiency of the medium. In this article, the authors report on the reliability and validity of this instrument. The author has recognized the need to develop an instrument for the evaluation of online learning that is different from those used in traditional načunu learning. Takes into account the fact that the nature of communication among participants in online courses differ from those in traditional face to face. In online learning, the teacher is presented mainly through text. As with students, teachers' coursework is demonstrated through the number, length and quality of submissions of material. In many cases students and teachers are unhappy and never, before seen. The physical manifestation of teachers can be its images on the main page (homepage). Although this creates a difficult evaluation process, it also serves, in a sense, the knowledge received by students is more valuable because it relates directly to his experience in the course and learning materials, rather than to display the personal experience of teachers.

Key Words: Online Teaching, Course Evaluation, Evaluation of Online Learning


ja 2

 

Капетан мр Владимир Петошевић, асистент, Војна Академија, Београд
Контакт: vladimirpetosevic@hotmail.com
Област интересовања: информациони системи, видеоконференција, учење на даљину.

_______________________ 

UDC 371.3:004.738.5

Jelena Minović, Miroslav Minović, Miloš Milovanović

PRIMENA EDUKATIVNIH IGARA ZA UČENJE MODELA KLASIČNIH FINANSIJA

Apstrakt: Za integraciju srpskog finansijskog tržišta u finansijski sistem EU, potrebno je realizovati strukturne promene. Za sada je ovo tržište veoma nerazvijeno. Da bi postalo razvijeno tržište, jedan od ključnih zahteva je poboljšanje nivoa edukacije o finansijskim tržištima. U ovom radu su predstavljene edukativne igre koje su kreirane kao pomoćni alat u nastavi, za više tematskih jedinica iz klasičnih finansija (Markowitz-ev model i diversifikacija, model vrednovanja kapitala-CAPM). Igra za Markowitz-ev model i diversifikaciju je zamišljena kao simulacija finansijskog tržišta u malom, gde su studenti učesnici na tržištu, sa sopstvenim virtuelnim kapitalom. Studenti u definisanom vremenu grade svoj portfolio, a za odlučivanje koriste metode i tehnike iz date nastavne jedinice. Ista platforma se koristi i za Markowitz-ev model i CAPM, kao jedinstvena simulacija poslovanja na tržištu kao osnova za primenu predloženih modela. Realizovana edukativna igra ima za cilj da pre svega poboljša razumevanje studenata iz oblasti klasičnih finansija, koristeći princip situacionog učenja. Realizovana edukativna igra se može upotrebiti dvostruko, kao pomoćni alat za učenje i kao alat za proveru znanja.
Ključne reči: e-Učenje, Edukativne igre, modeli klasičnih finansija, CAPM, Markowitz-ev model.

USING EDUCATIONAL GAMES IN LEARNING OF CLASSICAL FINANCIAL MODELS

Abstract: In order to integrate Serbian financial market in to EU system, it is necessary to perform structural changes. This market is highly undeveloped for the time being. In order to prosper, one of the main requests is to work continuously on raising the education level in regard to financial markets. This paper presents educational games that are created as an aiding tool in classes on classical finances (Markowitz model and diversification, method of capital evaluation – CAPM). Game for Markowitz model and diversification was conceived as simulation of financial market, where students participate in that market with their own virtual capital. Students are building their portfolio in real time, and for decision making purposes they use methods and techniques from the given lesson. Same platform is used for Markowitz as well as for CAPM, as unique simulation of business on the market and basis for application of given models. The purpose of this game is to improve the overall understanding of the area of classical finances by using the approach of situation learning. This game can be used in two different ways, as a tool for aid in learning and also as a tool for evaluation.
Keywords: e-Learning, Educational games, classical finance models, CAPM, Markowitz  model.

Mr Jelena Minović, Beogradska Bankarska Akademija - Fakultet za bankarstvo, Beograd
Kontakt: jelena.minovic@gmail.com
Oblasti interesovanja: Kvantitativne finansije: Portfolio menadžment, Ravnoteža finansijskih tržišta; Ekonometrija: ekonometrijski i statistički modeli

Dr Miroslav Minović, Fakultet Organizacionih Nauka, Beograd
Kontakt: mminovic@fon.rs
Oblasti interesovanja: Edukativne igre, Multimediji, Računarske mreže.

Miloš Milovanović, Fakultet Organizacionih Nauka, Beograd
Kontakt: milovanovicm@fon.rs
Oblasti interesovanja: Edukativne igre, Multimediji, Računarske mreže

_____________________________ 

 

UDC 37.018.43:004.738.5
Valentin Kuleto, Slavko Pokorni, Velimir Dedić
Jedna realizacija softvera za podršku učenju na daljinu
Rezime: Razvoju obrazovanja na daljinu u svetu se poklanja značajna pažnja. Veliki broj svetski priznatih visokoškolskih ustanova u svom programu studija ima ovaj oblik obrazovanja. Za savremen sistem obrazovanja na daljinu neophodna je i odgovarajuća softverska platforma. U radu su prikazane osnovne karakteristike softverske platforme za realizaciju obrazovanja na daljinu, koju je uradila LINK Group d.o.o iz Beograda, kao i iskustva iz njene primene u LINK Group u realizaciji neformalnog obrazovanja iz informacionih tehnologija. Osnovni elementi sistema su repozitorijum nastavnog materijala i upravljanje korisnicima. Nastavni materijali se sastoje od tekstova, multimedije, rečnika i često postavljanjih pitanja. Uključeni su i primeri i studije slučajeva. Sistem provere znanja odnosno ocenjivanja obuhvata zadatke, projekte, testove i izveštaje. Sistem upravljanja korisnicima obuhvata polaznike, autore, nastavnike i administratore sistema. Podsistemi u vezi sa polaznicima su: praćenje napredovanja, ocenjivanje, obaveštavanje, komunikacija, konsultacije, podrška, i pomoć u radu. Podsistemi u vezi sa autorima su: podrška, i obaveštavanje. Podsistemi u vezi sa nastavnicima su:  praćenje napredovanja polaznika, ocenjivanje, obaveštavanje, komunikacija sa polaznicima, konsultacije sa polazicima, i podrška. Ova softverska platforma je potpuno primenjiva i na formalno viskoškolsko obrazovanje i srednjoškolsko obrazovanje.
Ključne reči: softverska platforma, kvalitet u obrazovanju, obrazovanje na daljinu
SOFTWARE SUPPORTED DISTANCE LEARNING
Abstract: Special attention is paid to distance education development in the world. A great number of world higher education institutions have this form of education in their curriculum. Intensive implementation of information technologies in educational processes is priority of modern higher education institutions all over the world. A suitable software platform is necessary for a modern distance education system. Basic features of software package for distance education, made by LINK Group from Belgrade, and experiences of its application in LINK Group in education of information technology are presented in this paper. The basic elements of the system are: learning materials, and managements system. Learning materials are comprised of texts, multimedia contents, dictionary, and frequently asked question. The examples and case studies are included. Assessment system contains assignments, projects, papers, tests, tasks and reports. Management system includes learners, authors, instructors and system administrators. Subsystems for the learners are: student progress tracking system, assessment system, notification system, communication, consultations, support and help with learning. Subsystems for the authors are: support and notification system. Subsystems for the instructors are: student progress tracking system, assessment system, notification system, communication with the learners, consultations with the learners and support. The software platform is fully applicable to formal higher education and secondary education. The application of the system is proved simple and successful in practice.
Keywords: software platform, quality in education, distance learning

 

 

Dr Valentin Kuleto, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, Beograd.
Kontakt: valentin.kuleto@its.edu.rs
Oblasti interesovanja: e-marketing u obrazovanju, elektronsko poslovanje, učenje na daljinu, strategijski menadžment

Dr Slavko Pokorni, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, Beograd.
Kontakt:  slavko.pokorni@its.edu.rs
Oblasti interesovanja: pouzdanost i održavanje tehničkih sistema, primena infracrvenog zračenja, informacione tehnologije.

Dr Velimir Dedić, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, Beograd.
Kontakt: velimir.dedic@its.edu.rs
Oblasti interesovanja: tehnološki podržano učenje, medicinska informatika i statistika, informacioni sistemi.

.

 


 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.