» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

InfoM br 39

 

UDC 005:004.9
Mary Daly, Frederic Adam

Understanding Decision support in a Financial Services Organisation

Abstract
The provision of decision support tools for highly uncertain decision situations has occupied researchers in the Decision Support Systems (DSS) area since the term was initially coined by Gorry and Scott Morton in 1971. In this paper, we used Humphreys and Bekerley’s 1985 representation levels framework and Adam and Pomerol’s 2008 framework of decision support types to categorise the decision problems faced by top managers in a large financial services firm and to match them against the decision support tools made available to managers, in order to measure the DSS maturity of the firm. The case shows a wealth of decision problems and activities spanning all categories of the framework and a very large portfolio of over fifty thousand decision support applications. Our analysis shows the importance of handovers, where the representations of decision problems proposed by top managers become increasingly refined and are handed over to other managers for fine tuning and implementation. The conclusions deliver insights into why developing applications that support the highly unstructured decision situations is so difficult and why so many good ideas are never implemented in organisations.

Keywords: Decision Support Systems (DSS), Decision making/makers, Case study, Business Intelligence (BI)

Razumevanje podrške odlučivanju u organizaciji za pružanje finansijskih usluga

Apstrakt
Obezbeđivanje alata za podršku odlučivanju u visoko neizvesnim situacijama odlučivanja je postalo interesantna tema za istraživače u oblasti sistema za podršku odlučivanju još od vremena kada su termin prvobitno skovali Gorry i Scott Morton 1971. godine. U ovom radu, koristili smo okvir nivoa reprezentacije Humphreys-a i Bekerley-a iz 1985. godine i okvir tipova podrške odlučivanju Adam-a i Pomerol-a iz 2008. godine za kategorizaciju problema odlučivanja, sa kojima se suočava top menadžment u velikoj organizaciji za pružanje finansijskih usluga i njihovu analizu u odnosu na alate za podršku odlučivanju, koji su dostupni menadžmentu u cilju merenja zrelosti organizacije za podršku odlučivanju. Okvir obuhvata obilje problema odlučivanja svih kategorija i veoma veliki portfolio od preko pedeset hiljada aplikacija za podršku odlučivanju. Naša analiza pokazuje značaj primopredaje, gde reprezentacije problema odlučivanja, koje predlaže top menadžment, postaju sve prefinjenije i ustupaju se dalje drugim menadžerima radi finog podešavanja i implementacije. Zaključci daju saznanja o tome zašto je razvijanje aplikacija, koje podržavaju donošenje izuzetno nestrukturiranih odluka, toliko teško i zašto se toliko dobrih ideja nikada ne sprovodi u organizacijama.

Ključne reči: sistemi za podršku odlučivanju (SPO), donošenje odluka/donosioci odluka, studija slučaja, poslovna inteligencija

 

 

Mary Daly, University College, Cork, Ireland
Kontakt: Mary.daly@ucc.ie
Oblast interesovanja: Poslovni informacioni sistemi

Frederic Adam, University College, Cork, Ireland
Kontakt:  Fadam@afis.ucc.ie
Oblast interesovanja: Poslovni informacioni sistemi

Verziju na srpskom priredila Mr Tanja Milić, student doktorskih studija i asistent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
Kontakt: milic.tanja@fon.rs
Oblast interesovanja: Poslovna ekonomija i makroekonomija

 

---------------------------------------------------------------------------

 

UDC 007:004.3/.4
Milenko Macura

Uticaj informacionih tehnologija na dizajn organizacije

REZIME: Tehnološka budućnost savremenih organizacija usko je povezana sa novim trendovima informacionih tehnologija na globalnom nivou. U radu se ukazuje na značaj, mesto i ulogu informacionih tehnologija u „dizajnu organizacije“, kako u domaćoj teoriji organizacije, tako i konsultantskoj i  menadžerskoj praksi. Polazni stav u radu je da je organizacioni dizajn važna menadžerska alatka za produktivnost, kao najvažniji izlazni  faktor  poslovnog uspeha preduzeća. U tom kontekstu, jedan od najvećih uticaja na dizajn organizacione strukture predstavlja dostignuti nivo razvoja i implementacije savremenih informacionih tehnologija. Savremena ekonomija sve se više zasniva na malim i fleksibilnim organizacijama, a ne na velikim kompanijama sa strategijom „biti najbolji u svemu“. Trend razvoja novih tehnologija stvara savremenu i efikasnu organizaciju, omogućava poslovanje na globalnom tržištu, kroz informatizovane strukturne modele  mrežnih i virtuelnih organizacija, što  potvrđuje ovu hipotezu iz dana u dan.
KLJUČNE REČI: dizajn organizacije, produktivnost, informacione tehnologije, savremeni menadžment.

Information technology impact upon organizational design

ABSTRACT: The technological future of contemporary organizations is closely associated with new trends of information technologies at the global level.The paper emphasizes the importance, place and role of information technologies in the "organizational design", both in the domestic organizational theory, and  in consulting and managerial practice. The starting point of this paper is that organizational design is an important managerial tool that affects productivity, a key output factor in any business success. In this context, one of the biggest impacts on the design of organizational structure is the achieved level of development and implementation of modern information technologies. Modern economies are increasingly based on small and flexible organizations, rather than on large companies with a "be the best in everything" strategy. The trend of development of new technologies create a modern and efficient organization, makes it possible to do business on the global markets through the
information-based structural models of network and virtual organizations, which confirms this hypothesis  daily.

KEY WORDS: organizational design, productivity, information technologies, modern management 

 

Mr Milenko Macura, Treća beogradska gimnazija, Beograd
e-mail: macuratreca@gmail.com
Oblast interesovanja:   projektovanje   organizacije, liderstvo, menadžment  IT i sistema, menadžment ljudskih resursa.

_____________________________ 
UDC 007.91:621.39
Andreja Samčović, Aleksandra Kostić-Ljubisavljević
Lokacijski servisi iz GIS perspektive
Sadržaj: Konvergencija više tehnologija kao što su: geografski informacioni sistemi (GIS), internet, mobilne komunikacije, kao i razvoj prenosivih uređaja, dovela je do novog tipa servisa koji se označavaju kao lokacijski servisi. Poznati i pod imenom mobilni servisi, oni imaju uticaj na to kako se obavlja navigacija i kako se odvija poslovanje. Poznavanje lokacije neke osobe, objekta, ili fenomena, u bilo kom vremenskom trenutku, daje novu dimenziju koju mogu da pruže ovi servisi. Lokacijski servisi isporučuju geografske informacije između mobilnih i/ili stacionarnih korisnika putem interneta i/ili bežične mreže. U ovom radu su opisani lokacijski servisi, tehnički sistem koji ih podržava i data je njihova klasifikacija sa posebnim osvrtom na mobilno poslovanje.
Ključne reči: Lokacijski servisi, GIS, mobilne komunikacije, mobilno poslovanje

Location services from GIS perspective
Abstract: The convergence of multiple technologies including geographic information systems (GIS), Internet, mobile communications, as well as development of portable devices, has given rice to new type of services depicted as Location Based Services. Also called mobile services, thay have impact on how are navigate and business carried out. Knowing a location of a person, object, or phenomenon at any time presents a new dimension which these services can offer. Location services deliver geographic information among mobile and/or stationar users via the Internet and/or wireless network. This paper describes location services, technical system for supporting them, and also gives their classification with an emphasis on mobile business.
Key words: Location services, GIS,  mobile communications, mobile business

 

 

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
e-mail: andrej@sf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Multimedijalne komunikacije, Kompresija slike, Digitalna obrada slike i signala, Geografski informacioni sistemi

Mr Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, asistent
Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
e-mail: a.kostic@sf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Telekomunikacione mreže, Interkonekcija, Optičke komunikacije, Geografski informacioni sistemi

___________________________  

UDC 004.738.5
Dijana Vuković, Zoran Đurić
STASEC – alat za otkrivanje sigurnosnih propusta web aplikacija statičkom analizom java izvornog koda
Sadržaj - Sigurnost Web aplikacija postala je jedan od najbitnijih segmenata u njihovom dizajnu i implementaciji. Sve je više Web aplikacija koje manipulišu osjetljivim podacima, pa zbog toga Web aplikacije moraju biti adekvatno zaštićene od potencijalnih napada. Otkrivanje sigurnosnih propusta Web aplikacija moguće je izvršiti na dva načina: statičkom analizom izvornog koda i dinamičkom analizom. Pod statičkom analizom izvornog koda podrazumijeva se testiranje aplikacije analizom izvornog koda,  bez njenog pokretanja,. Najčešći uzročnik ranjivosti web aplikacija je neadekvatna validacija ulaznih podataka. Pored toga kompleksnost koda same aplikacije smatra se jednim od uzročnika nepouzdanosti softvera. Statičkom analizom Web aplikacija moguće je otkriti potencijalne sigurnosne propuste i, na taj način, stvoriti pretpostavke za njihovo otklanjanje.
Pri statičkoj analizi izvornog koda obično se koriste namjenski razvijeni alati. Postojeći alati za otkrivanje sigurnosnih propusta statičkom analizom izvornog koda mogu se podijeliti na komercijalne alate i alate otvorenog koda. Većina alata pruža mogućnost statičke analize aplikacija pisanih u određenom programskom jeziku, nad određenim skupom pravila, koji nije moguće proširiti. U radu je predstavljen STASEC - alat za otkrivanje sigurnosnih propusta statičkom analizom Java izvornog koda. Osnovne karakteristike ovog alata su visok procenat detekcije sigurnosnih propusta, kao i modularnost. Implementacijom modula za analizu aplikacija pisanih u drugim programskim jezicima, alat se jednostavno  može proširiti. Pravila koja alat koristi pri statičkoj analizi definisana su XML šemom. Na ovaj način omogućeno je jednostavno proširivanje skupa pravila koje alat koristi pri analizi. 
Ključne riječi: statička analiza, ranjivost Web aplikacija, napadi na Web aplikacije, sigurnost, alat za statičku analizu
STASEC – tool for security vulnerabilities detection in web applications using static analysis of java source code
Abstract – Web application security has become one of the most important segments in their design and implementation. Most of Web applications manipulate sensitive data and, therefore, Web applications must be adequately protected from potential attacks. Discovery of security vulnerabilities Web applications can be done in two ways: static source code analysis and dynamic analysis. Static analysis of source code means the testing of applications without its launch, analysing the source code. Cause of vulnerabilities in Web applications are often inappropriate validation of input data. In addition, Web applications can be unreliable in themselves contain a number of security vulnerabilities. The code of the application itself is considered as one of the causes of unreliability of the software. Using static analysis of Web applications potential security vulnerabilities can be detected and, thus, create assumptions for their elimination.
There are specially developed tools for static analysis of source code. Existing tools for vulnerabilities detection using static analysis of source code can be divided into commercial tools and open source tools. Most of the tools offer the possibility of static analysis of applications written in just one programming language, with specific set of rules that can not be expanded. This paper presents a STASEC - a tool for security vulnerabilities detection using static analysis of Java source code. The basic feature of this tool is modularity. Implementing modules for the analysis of applications written in other programming languages ​​tool can be extended. To save the rules that the tool uses for static analysis an XML Schema is defined. This allows a simple extension of the rule set used by the tool in the analysis.
Keywords: static analysis, Web applications vulnerabilities, attacks on Web applications, security, static analysis tool

Dijana Vuković, magistar računarstva i informatike
Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet Banjaluka, RS, BiH
Kontakt:  dijana.vukovic@etfbl.net
Oblasti interesovanja: sigurnost web aplikacija, programski jezik Java, Internet programiranje

Doc. dr Zoran Đurić
Kontakt: zoran.djuric@ etfbl.net
Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet Banjaluka, RS, BiH
Oblasti interesovanja: sigurnost, kriptografija, PKI, platni sistemi i protokoli, formalna verifikacija, objektno-orijentisano programiranje i modelovanje, Internet programiranje, XML-bazirana međuoperativnost, Web servisi, penetration testing

__________________________  

UDC 004.7:004.728
Zlatko Dejanović,  Slavko Marić

Analiza i verifikacija preporuka za uspješnu redistribuciju ruta između instanci protokola rutiranja

Abstrakt. U ovom radu je analizirana tehnika redistribucije ruta između instanci protokola rutiranja. Iako se ova tehnika često koristi, u praksi njenu primjenu prate izraženi problemi. Jedan od uzroka ovih problema proističe iz nepostojanja usvojenih preporuka relevantnih organizacija/asocijacija za korištenje ove tehnike, što za posljedicu ima da se redistribucija često primjenjuje na neadekvatan ili pogrešan način. Umjesto široko usaglašenih i usvojenih preporuka, postoje aktuelne preporuke pojedinih proizvođača mrežne opreme koje su u radu kritički analizirane, pri čemu su identifikovani i prezentovani njihovi nedostaci. U radu su takođe date preporuke čijom primjenom se obezbjeđuje sigurnost, robusnost, dostupnost i aktiviranje rezervne putanje procesu redistribucije ruta, čak i u slučaju particionisanja instance rutiranja. Izložene preporuke su praktično demonstrirane i verifikovane pomoću softverskog paketa GNS.
Ključne riječi: računarske mreže, protokoli rutiranja, redistribucija ruta

Analysis and verification of recommendations for successful route redistribution between routing protocol instances

Abstract. This paper analyzes the technique of route redistribution between routing protocol instances. Although it is shown that redistribution is often used, its usage is followed by expressed problems. One of the causes of these problems comes from a lack of official recommendations from relevant organizations/associations which would tell how this technique should be implemented. As a result, it is often done inadequately or incorrectly. Instead of widely agreed and adopted recommendations, there are only specific recommendations from the various manufacturers of network equipment that are critically analyzed in this paper and their shortcomings are identified and presented. Finally, the paper presents recommendations that bring to the process of route redistribution features of security, robustness, availability and activation of backup path, even in the case of routing instances partitioning,. Featured recommendations are practically demonstrated and verified using the software package GNS.

Keywords: computer networks, routing protocols, route redistribution

mr Zlatko Dejanović, dipl.ing. el.
Elektrotehnički fakultet Banjaluka, RS, BiH
zlatko.dejanovic@etfbl.net
Oblasti interesovanja: računarske mreže, protokoli rutiranja, performanse računarskih sistema, kriptografija

dr Slavko Marić, vanredni profesor
Elektrotehnički fakultet Banjaluka, RS, BiH
ms@etfbl.net
Oblasti interesovanja: distribuirani sistemi i arhitekture, informacioni sistemi, baze podataka

_______________________ 

UDC 004.738.5:37.018.43
Miroslav S. Slavković, Đorđe M. Đurđević, Igor I. Tartalja

 

Razvoj visoko prilagodljive obrazovne igre Olimpijada znanja

Rezime

Obrazovanje je izuzetno važan segment svakog društva, a savremeni razvoj informacionih tehnologija pruža široku paletu mogućnosti njihove primene u obrazovanju. Sa druge strane, igra donosi takmičarski duh i zadovoljstvo takmičara. Kod takmičenja u znanju, igra deluje kao značajan motivacioni faktor za sticanje novih znanja i produbljivanje postojećih. Igre se mogu koristiti kako za sticanje, tako i za uvežbavanje i proveru znanja. U ovom radu se predstavlja programski paket Olimpijada znanja, razvijen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Paket je namenjen proveri znanja kroz igru i dovoljno je prilagodljiv da se može koristiti za veliki broj različitih oblasti društvenih, prirodnih i tehničkih nauka. Način provere znanja je dovoljno uopšten da ne zavisi od nivoa znanja, pa se paket može koristiti od osnovnog do visokog obrazovanja. Znanje se proverava kroz poseban oblik interaktivnog kviza za jednog ili više igrača, uz elemente sreće u igri, koja daje atraktivnost i zadržava pažnju igrača-učenika. Ključni koncept ostvaren u paketu je mogućnost jednostavnog i fleksibilnog kreiranja igara-kvizova od strane krajnjih korisnika paketa. Paket se sastoji od dve posebne aplikacije: Editora (namenjenog učiteljima) za fleksibilno kreiranje igara-lekcija i Takmičenja (namenjenog učenicima) za sprovođenje atraktivnih igara-testova. Paket je realizovan na programskom jeziku Java čime je obezbeđena njegova potpuna prenosivost i raspoloživost na različitim platfomama.

Ključne reči

Obrazovanje kroz zabavu; E-učenje; Interaktivni kviz; Obrazovna računarska igra.

Development of a highly-adaptive educational game
Knowledge Olympics

Abstract

Education is a very important segment in every man's life, and modern development of information technologies  provides a wide spectrum of their potential applications in education. On the other hand, games expose a competitive spirit and bring contentment to players. In knowledge contest, the game plays a direct part as an important motivational factor in adopting new knowledge and deepening the existing one. Games can be used for knowledge acquiring as well as for training and testing. In this paper we present the Knowledge Olympics software package, developed at the School of Electrical Engineering in Belgrade. The package is intended for knowledge testing through game. It is flexible enough to be used in a large number of humanities, natural and technical sciences. The knowledge testing method is sufficiently generalized and does not depend on knowledge level. Therefore, the possible package application ranges from elementary to high education.  The knowledge is tested through a special form of an interactive quiz for one or more players, with elements of luck, which provides attractiveness and keeps the attention of the player-student. The key concept achieved in the package is a possibility of simple and flexible creation of quiz-games by the end-users. The package consists of two separate applications: Editor (intended for teachers) for flexible creation of games-lessons and Contest (intended for students) for conducting attractive games-tests. The package is implemented in Java programming language, which provides its full portability and availability on different platforms.

Key words

Edutainment, E-learning, Interactive quiz, Educational computer game

Miroslav Slavković, student master studija, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Kontakt: apophys@sezampro.rs
Oblasti interesovanja: Veb dizajn i programiranje, Računarske igre, Računarska grafika

Mr Đorđe Đurđević, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Kontakt: zorz@etf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Računarska grafika, Objektno orijentisana analiza i dizajn, Digitalna obrada slike.

Dr Igor Tartalja, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Kontakt: tartalja@etf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Objektno orijentisana analiza, modelovanje, dizajn, jezici i programiranje, 2D i 3D Računarska grafika, e-Obrazovanje, Obrazovanje kroz zabavu, Ocenjivanje znanja

_____________________________ 


 

UDC 37.018.43:004.738.5
Marko Vulić, Aleksandra Labus, Aleksandar Milić

Primena mobilnih servisa za unapređenje crm koncepta sistema elektronskog obrazovanja
Apstrakt. Predmet istraživanja ovog rada je primena CRM (Customer Relationship Management) koncepta u sistemima elektronskog obrazovanja. Opisan je koncept upravljanja odnosima sa studentima u sistemu e-obrazovanja (SRM-Student Relationship Management), kao i pregled mogućnosti primene mobilnih servisa. Primena CRM sistema u poboljšanju komunikacije i odnosa sa studentima podrazumeva prikupljanje više informacija o studentima i njihovim aktivnostima tokom studija.
U cilju unapređenja CRM sistema Laboratorije za elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, SMS servis je integrisan u softversko rešenje za upravljanje odnosima sa klijentima - SugarCRM. U praktičnom delu rada je detaljno opisana primena razvijenog rešenja u realnom sistemu elektronskog obrazovanja.
Ključne reči: upravljanje odnosima sa studentima, elektronsko obrazovanje, mobilni servisi

Application of mobile services for improving crm concept in e-education
Abstract. The subject of this thesis is implementation of CRM (Customer Relationship Management) concept in the electronic education system. First part of the thesis provides description of  student relationship management in the e-education, as well as an overview of mobile services applications. Application of CRM systems in improving communication and relationships with students involves collecting much information about students and their activities during the studies.
In order to improve Laboratory for e-business’ CRM system, at the Faculty of Organizational Sciences in Belgrade, SMS service was integrated in software for customer relationship management - SugarCRM. Practical part of the thesis gives detailed description of applying developed solution in real e-education system.
Key words: student relationship management, electronic education, mobile services

 

ja

 

ja popravljen2

Marko Vulić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
e-mail: marko@elab.rs
Oblast interesovanja: elektronsko obrazovanje, elektronsko poslovanje, internet tehnologije, internet marketing

Aleksandra Labus, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
e-mail: aleksandra@elab.rs
Oblast interesovanja: elektronsko obrazovanje, elektronsko poslovanje, internet tehnologije, internet marketing

Aleksandar Milić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
e-mail:milic@elab.rs
Oblast interesovanja: elektronsko obrazovanje, elektronsko poslovanje, internet tehnologije, računarska simuacija

.

 


 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.