» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 


1.
UDC 659.1:004.738.5(497.11)

ANALIZA ZASTUPLJENOSTI OGLAŠAVANJA PUTEM INTERNETA
U ORGANIZACIJAMA U SRBIJI

ANALYSIS OF INTERNET ADVERTISING PRESENCE
IN THE ORGANIZATIONS IN SERBIA

 

Milica Kostić-Stanković, Velimir Štavljanin, Bojana Golubović-Protić

REZIME: Razvoj novih tehnologija i ubrzano povećanje broja korisnika Interneta uslovili su svuda u svetu promene u kreiranju marketinških kampanja. U Velikoj Britaniji potrošnja za oglašavanje na Internetu sa učešćem od 26% premašuje potrošnju za oglašavanje na televiziji, a u mnogim zemljama ova brojka već prevazilazi štampane medije. U Srbiji pak, sa učešćem od 3,5%, ukupna investicija u oglašavanje na Internetu je na veoma niskom nivou. Upravo iz tog razloga, ovaj rad ima za cilj da se istraživanjem ispitaju stavovi domaćih marketing profesionalaca o Internet oglašavanju, uz poseban osvrt na analizu svih uzročnika koji inhibiraju povećanje korišćenja Interneta u marketinške svrhe. Ceo rad biće koncipiran u tri glavne celine: U prvoj će biti ispitano kako je tekao proces razvoja Interneta u razvijenim zemljama i u kojem je stepenu je Internet korišćen za oglašavanje. Biće analizirana i teorijska i praktična saznanja vezana za uzročnike otpora i sveukupne stavove prema oglašavanju putem Interneta. U drugom delu rada biće predstavljena metodologija istraživanja za koju je planirano da obuhvati istraživanje u formi intervjua, na uzorku  koji čine direktori marketinga velikih marketinških agencija i kompanija koje imaju značajne marketinške budžete i posluju na prostorima Srbije. U finalnom delu biće predstavljeni rezultati istraživanja, dati predlozi za buduća istraživanja i predstavljeni zaključci iz dobijenih rezultata.

KLJUČNE REČI: Oglašavanje, Internet, istraživanje, marketing

ABSTRACT: One of the main current topics, not just among business professionals and practitioners but also among the general population, is rapid growth of modern technologies and Internet and their influence on everyday life. In the UK advertising spend on the Internet with a share of 26% exceeds the advertising spend on television and in many countries the figure already exceeds the print media. In Serbia, however, with a share of 3.5%, the total investment in advertising on the Internet is very low. For this reason, this paper aims to examine the attitudes of local research professionals on Internet marketing advertising, with special emphasis on analyzing the causes that inhibit the increase of internet use for marketing purposes. The whole work will be divided into three main parts: The first in which it will be investigated how Internet has been developing and the degree to which the Internet was used for advertising. The theoretical and practical knowledge related to the causes of resistance, and overall attitudes toward advertising on the Internet will be analyzed. In the second part we present the metodology of the research intended to represent research in form of interview, on semple consisting of marketing directors of the big advertising agencies and companies with significant advertising budgets. In the final part the research results will be presented together with suggestions for future research.

KEY WORDS: Advertising, Internet, research, marketing

 

 

 

Milica Kostić-Stanković, vanredni profesor,
Fakultet organizacionih nauka
mail: milicak@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja:
Marketinško komuniciranje,
integrisane poslovne komunikacije, upravljanje
odnosima s javnošću.

Velimir Štavljanin, docent, Fakultet organizacionih
nauka
mail: velimirs@fon.bg.ac.rs
Oblasti intreresovanja: Marketing menadžment,
digitalni marketing, multimedijalne
komunikacije, informacione tehnologije

Bojana Golubović Protić, Neoplanta d.o.o. –
Brend menadžer
mail: bojana_golubovic@yahoo.com
Oblasti interesovanja: Marketing, odnosi s
javnošću, brend menadžment

***************************************

 

 

2.

UDC 007:004.056

INFORMACIONA BEZBEDNOST I RANJIVOST “PAMETNIH”
ELEKTROENERGETSKIH MREŽA

CYBER SECURITY AND VULNERABILITY
OF „SMART” POWER GRIDS

Slobodan Jovanović

REZIME: Pametna mreža isporučuje energiju od proizvodjača do potrošača koristeći two-way Smart Meter technology (pametna brojila), koja može daljinski da kontroliše upotrebu energije korisnika. Medjutim, ove mreže postaju sve više i više vrlo atraktivni ciljevi hakera i terorista. Ovaj rad diskutuje ključne karakteristike informacione bezbednosti i informacione ranjivosti „pametnih“ elektroenergetskih mreža, kao i njihovu komunikacionu arhitekturu, i njihove tačke ranjivosti. Zatim, opisuje direktive koje je potrebno primeniti da bi se postigla informaciona bezbednost tj. minimizirala informaciona ranjivost u „pametnim“ elektroenergetskim mrežama, i dotiče pitanje razvoja njihovih informacionih bezbednosnih  standarda. Takodje, prikazuje se plan za  razvoj informacione infrastrukture  „pametnih“ elektroenergetskih mreža u EPS (Elektroprivredno preduzeće Srbije) za sledećih 10 godina.

KLJUČNE REČI: Informaciona infrastruktura, Logički interfejs, Distribuirana inteligencija, Distribuirani generatori

ABSTRACT: Smart power grids deliver electric energy from generation to consumers using two-way Smart Meter technology (smart meters), enabling remote control of consumer energy use. However, smart power grids are increasingly very attractive targets for hackers and terorists. This paper discusses the key characteristics of cyber security/vulnerability of smart power grids, and  their communication architecture, and their vulnerability points. Then, it describes guidelines which are needed to be implemented to achieve cyber security and minimise cyber vulnerability  in smart power grids, and a question of development of their cyber security standards. Finally, the plan for development of information infrastructure of smart power grids in Serbia (EPS – Electris power of Serbia) in next 10 years is presnted here.     

KEY WORDS: Information infrastructure, Logical interface, Distributed intelligence, Didtributed generation

 

DSC_00016.jpg

 

 

 

Slobodan Jovanović, Prof. Dr. Inž., predaje na
Univerzitetu Metropolitan, Fakultetu za informacione
tehnologije
slobodan.jovanovic@fit.edu.rs
Oblasti interesovanja:
razvoj Web aplikacija,  „pametne“ električne mreže (smart electric grids), i veštačka inteligencija.

 

***************************************

3.
UDC 004.42:[007.52:519.8]

ČESTIČNI SISTEMI U KOMPJUTERSKOJ ANIMACIJI I NJIHOVA PRIMENA

PARTICLE SYSTEMS IN COMPUTER ANIMATION AND THEIR APPLICATIONS 

 

Marko Lazić, Ana Perišić, Miloš Beočanin

REZIME: Čestični sistemi su jedan od osnovnih alata kojima se prikazuju određene fuzzy pojave u kompjuterskoj grafici. U radu su prestavljeni istorija čestičnih sistema, njihove osobine, elementi i praktična primena.  Zatim su analizirani diplomski-master radovi iz oblasti računarske grafike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u kojima su korišćeni ovi sistemi. Analizirani su prema 4 elementa koji su važni za vizualizaciju čestičnih sistema. U odnosu na emitera, fizičke sile koje deluju na sistem, vreme trajanja čestica i vizuelni prikaz. Dobijeni rezultati pokazuju da je moguće dostići visok nivo realističnosti kompjuterske animacije upotrebom ovih sistema. S obzirom na njihovu popularnost u svetu, poznavanje čestičnih sistema u toku visokog obrazovanja vezanog za kompjutersku vizuelizaciju je poželjno, veoma korisno i neophodno.

KLJUČNE REČI: čestični sistemi, fuzzy pojave, kompjuterska animacija

ABSTRACT: Particle systems are primary tool for computer visualisation of certain fuzzy phenomena. This paper presents history, features, elements and practical applications of particle systems. An analysis is also given based on several master’s theses in computer graphics field in which particle systems were used. They are analysed in the framework of 4 elements which are important for visualisation of particle systems.  Those elements are: emitter, physical forces acting on the system, lifetime of particles and their visual appearance. Results show that a high level of visual realism is achievable through the usage of particle systems. Given their worldwide popularity, knowledge of particle systems through the course of higher education in area of computer visualisation is desirable, very useful and much needed.

KEY WORDS: particle systems, fuzzy phenomena, computer animation

 

Marko Lazić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
mail: arhitektura@live.com
Oblasti interestovanja:
arhitektura i urbanizam,
modelovanje i vizuelizacija

Ana Perišić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
mail: arhitektum@windowslive.com
Oblasti interesovanja:
animacija, arhitektura
i urbanizam, vizuelizacija u dizajnu

Miloš Beočanin, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
mail: mbeocanin@gmail.com
Oblasti interesovanja:
softversko inženjerstvo,
računarska grafika i simulacija, računarske igre, veštačka inteligencija

 

***************************************

4.
UDC 004.732
SIGURNOST IEEE 802.11 BEŽIČNIH MREŽA U BEOGRADU

SECURITY OF IEEE 802.11 WIRELESS NETWORKS IN BELGRADE

Dušan Švenda, Marko Derota, Aleksandar Glišić i Miroslav Djordjević

 

REZIME: U radu je opisano trenutno stanje bežičnih računarskih mreža standarda IEEE 802.11 u delovima grada Beograda. Izvršeno je merenje i klasifikacija detektovanih bežičnih računarskih mreža u skladu sa upotrebljenim načinom zaštite (enkripcije) na MAC mrežnom nivou standarda IEEE 802.11, kao i zastupljenost pojedinih proizvođača mrežne opreme. Takođe je ispitana povezanost rezultata sa tipom (proizvođačem) bežične mrežne opreme i procenjenim nivoom dodatnih podešavanja implementiranih od strane krajnjih korisnika. Uočeno je da je stepen zaštite bežičnih mreža relativno dobar i poboljšan u odnosu na starije bežične mreže u Beogradu, premda i dalje oko 40% ispitanih bežičnih mreža koristi nesigurne vidove zaštite (WEP) ili uopšte ne koristi enkripciju.

KLJUČNE REČI: Bežične mreže, sigurnost, wardriving, WEP, WiFi, WPA.

ABSTRACT: The paper presents current state of IEEE 802.11 wireless networks in several Belgrade neighbourhoods. Measurements were performed and detected wireless networks were classified according to the type of wireless security (encryption) used on MAC layer of IEEE 802.11 standard. Market share of specific manufacturers of wireless equipment is estimated. Correlation of gathered results and type (manufacturer) of wireless equipment detected, as well as the estimated level of user configuration implemented is investigated. It was noted that the security level of wireless networks is relatively good and presents an improvement over security of older networks in Belgrade, although still about 40% of analyzed wireless networks use compromised security (WEP) or do not use encryption at all.

KEY WORDS: Wireless networks, security, wardriving, WEP, WiFi, WPA.

Dušan Švenda
Telekom Srbija, Beograd
e-mail: dusan.svenda@gmail.com
Oblasti interesovanja:
bazne stanice, GSM, 3G telekomunikacije, CDMA, fiksni bežični pristup

Marko Derota
Visoka ICT, Beograd
e-mail: derota.marko@gmail.com
Oblasti interesovanja:
Računarske mreže, administriranje sistema, IP telefonija

Aleksandar Glišić
Galeb GTE, Beograd
e-mail: acaglisic@gmail.com
Oblasti interesovanja: Bežične mreže, GSM, GPS

Dr Miroslav Djordjević,
Visoka ICT
e-mail: miroslav@ieee.org
Oblasti interesovanja:
Numerička elektromagnetika, antene, propagacija radio talasa

 

***************************************

5.
UDC 004.738.5:528.9

SEMANTIČKO OZNAČAVANJE OGC BAZIRANIH GEOSERVISA

SEMANTIC ANNOTATIONS OF OGC BASED GEOSERVICES

Dubravka Sladić, Miro Govedarica, Aleksandra Ristić, Dušan Petrovački

 

REZIME: Standardizacija u oblasti GIS-a dovela je do niza specifikacija i standarda koji definišu strukturu i pravila kodiranja podataka i interfejsa servisa od strane ISO TC 211 (ISO 19100 serije) i OpenGIS konzorcijuma. Ovaj skup standarda omogućava sintaksnu interoperabilnost geoprostornih podataka i servisa, ali ne rešava semantičke probleme. U cilju postizanja semantičke interoperabilnosti, što podrazumeva eksplicitno definisanje značenja podataka i servisa kako bi ih razumeli i računari i ljudi, načinjeni su pokušaji da se razvije geoprostorni semantički web, gde neće biti vidljive samo strukture podataka već i semantika. U radu je dat pregled tehnologija i metoda za semantičko označavanje OGC (Open Geospatial Consortium) servisa i pridruženih resursa kako bi se mogla koristiti postojeća semantička infrastruktura. Dati su primeri za katastarske podatke.

KLJUČNE REČI: geoservisi, ontologije, GIS standardi, OGC, semantičke oznake

ABSTRACT: Standardization in the field of GIS has led to a series of specifications and standards that define structure and encoding rules of data and interfaces of services provided by ISO TC 211 (ISO 19100 series) and OpenGIS Consortium. This set of standards provides syntactic interoperability of geospatial data and services, but does not solve semantic problems. In order to achieve semantic interoperability i.e. explicitly define the meaning of data and services to make them understandable both to machines and humans, attempts are made to develop geospatial semantic web, where not only the structure of data will be visible but semantics as well. The paper gives an overview of technologies and methods for semantic markup of OGC (Open Geospatial Consortium) services and associated resources in order to use existing semantic infrastructure. Examples are given for cadastral data.

KEY WORDS: geoservices, ontologies, GIS standards, OGC, semantic annotations


 

Mr Dubravka Sladić, dipl. ing. el., Fakultet
tehničkih nauka - Centar za geoinformacione
tehnologije i sisteme
Kontakt: dudab@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja:
Elektrotehnika i računarstvo,
automatika i upravljanje sistemima
– geoinformatika, geoinformacioni sistemi

Prof. dr Miro Govedarica, dipl. ing. geod.,
Fakultet tehničkih nauka - Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme
Kontakt: miro@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja:
Elektrotehnika i računarstvo,
automatika i upravljanje sistemima
– geoinformatika, geoinformacioni sistemi

 

M. Sc. Aleksandra Ristić, Fakultet tehničkih
nauka - Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme
Kontakt: sanjicans@gmail.com
Oblasti interesovanja:
Elektrotehnika i računarstvo,
automatika i upravljanje sistemima
– geoinformatika, geoinformacioni sistemi

Prof. dr Dušan Petrovački,
Fakultet tehničkih nauka
Kontakt: petrovacki@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja:
Elektrotehnika i računarstvo,
automatika i upravljanje sistemima

 

***************************************

6.
UDC 659.2:004

KINECT TEHNOLOGIJA U BIOMETRIJSKIM SISTEMIMA

KINECT TECHNOLOGY IN BIOMETRICS SYSTEMS

Bojan Kezele, Uroš Šošević, Ivan Milenković, Miloš Milovanović, Dušan Starčević

 

REZIME: Ovaj rad daje osvrt na Kinect tehnologiju i potencijalne primene u biometrijskim sistemima. Kinect kao uređaj može da koristi sliku, skup tačaka na telu ili glas kao ulazne podatke. Od verzije 1.5, može da prepoznaje lice. Sve ove karakteristike ga čine interesantnim u procesu akvizicije biometrijskih podataka. S obzirom da se podaci uzimaju sa jako malo interakcije sa korisnikom, Kinect pruža mogućnost tzv. neintruzivne akvizicije biometrijskih podataka. Ovakav način akvizicije postaje sve zastupljeniji kod projektanata biometrijskih sistema, s obzirom da prevazilazi neke od čestih problema kod intruzivne akvizicije. U ovom radu dat je prikaz jedne aplikacije za akviziciju biometrijskih podataka hoda i nekoliko scenarija korišćenja gde bi ovakva vrsta akvizicije našla adekvatnu primenu.

KLJUČNE REČI: kontrola pristupa, RBAC, kontekstno zavisna kontrola pristupa, kontekst, kontekstno zavisno računarstvo
 
ABSTRACT: This paper is presenting Kinect technology and it's potential uses in biometrics systems. Kinect can use image, array of points or voice as an input data. Since version 1.5 Kinect can recognize face. All these characteristics are making it interesting in a proccess of biometric data acquisition. Since data is collected with very little user interaction Kinect is allowing nonintrusive biometric data acquisition. This way of acquisition is more and more used by the developers of biometric systems since it can overcome some of the difficulties with intrusive acquisition. This paper is presenting an application for biometric gait data acquisition and several use cases where such acquisition can be applied.

KEY WORDS: biometrics, data acquisition, gait, Microsoft, kinect

 

Bojan Kezele, stručni saradnik, Fakultet Organizacionih Nauka
mail: bojan.kezele@mmklab.org
Oblasti interesovanja:
informacione tehnologije,
multimediji i produkcija, računarske
mreže, interakcija čovek-računar

Uroš Šošević, saradnik u nastavi, Fakultet Organizacionih Nauka
mail: uros.sosevic@mmklab.org
Oblasti interesovanja:
internet tehnologije,
multimediji, računarske mreže, mobilno računarstvo, dizajn korisničkog interfejsa

Ivan Milenković, saradnik u nastavi, Fakultet Organizacionih Nauka
mail: ivan.milenkovic@mmklab.org
Oblasti interesovanja:
biometrija, računarske
mreže, mobilno računarstvo,
multimediji

 

 

Miloš Milovanović, asistent, Fakultet
Organizacionih Nauka
mail: milos.milovanovic@mmklab.org
Oblasti interesovanja:
biometrijske tehnologije,
interakcija čovek-računar, multimediji,
računarske mreže

Dušan Starčević, redovni profesor, Fakultet
Organizacionih Nauka
mail: starcev@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja:
računarska grafika, interakcija čovek-računar, multimediji, računarske mreže

***************************************

7.
UDC 004.056.55:003.26

 

PRIMENA REŠENJA OTVORENOG KODA U PREPOZNAVANJU OSOBE

PUTEM RUKOPISA

APPLIANCE OF OPEN SOURCE SOLUTION IN PERSON IDENTIFICATION THROUGH HANDWRITING

 

Joksović Maja, Minović Miroslav

REZIME: Provera rukopisa predstavlja jednu od najstarijih metoda za verifikaciju identiteta. Istraživanja u oblasti autentifikacije putem rukopisa su ponovno aktuelizovana otkad su uređaji sa ekranom osetljivim na dodir i stilusom prešli u masovnu upotrebu. U radu će biti predstavljena dostignuća u ovoj oblasti sa fokusom na identifikaciju putem potpisa. Rad predstavlja jedan off-line sistem otvorenog koda za verifikaciju potpisa, koji je dodatno unapređen tako da kao ulaz za treniranje i verifikaciju može koristiti i skenirani potpis. Sistem je testiran na originalnim potpisima i nasumičnim i treniranim falsifikatima kako bi se ispitalo koji procenat greške daje u kom slučaju , a dobijeni rezultati su predstavljeni u radu. Krajnje rešenje predstavlja kompletan sistem sa intuitivnim grafičkim interfejsom namenjen za verifikaciju potpisa koji je jedan od retkih, ako ne i jedini otvorenog koda, te ga je samim tim moguće dalje usavršavati i prilagođavati konkretnim okruženjima. Sistem koristi algoritam dinamičkog vremenskog podešavanja u kombinaciji sa ER2. Prednost off-line sistema je u tome što ne zahtevaju nikakav specijalan uređaj, tako da su pogodni za verifikaciju od kuće.

KLJUČNE REČI: identifikacija na osnovu rukopisa, verifikacija potpisa, off-line, DTW, ER2

ABSTRACT: Research in the area of handwriting authentication is growing since the devices with touch screen and stylus move to mass production. This paper explores achievements in this area with a focus on signature authentication. An off-line signature verification system which has been modified so that is able to use files with images of signatures for training and verification is presented. The system was tested on the original signatures, random and trained forgeries to examine what percentage of errors is given in any case and the results were very good. The paper provides a complete system with an intuitive graphical interface designed to verify the signature, which is one of the few if not the only one with open source, and is therefore open to further improvement and adaptation for specific systems. The system uses Dynamic Time Warping algorithm in combination with ER2 . System could be used in many situations since the signature is the most commonly used way of verification. The advantage of off-line system is that it does not require any specific input device, so they are ideal for verification from home.

KEY WORDS: identification based on handwriting, signature verification, off-line, DTW, ER2

 

Joksović Maja, Asseco SEE
maja.joksovic@asseco-see.rs
Oblasti interesovanja:
Softverski inženjering,
Inteligentni sistemi, Biometrijski sistemi

Miroslav Minović, Fakultet Organizacionih
Nauka u Beogradu,
miroslav.minovic@mmklab.org
Oblasti interesovanja:
HCI, Multimediji, Biometrijski sistemi, Mobilno računarstvo

 

***************************************

 

 

 


 

 

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.