» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1. UDC 004.438:004.42.045

MODELOVANJE SISTEMA VELIKIH RAZMERA PRIMENJENO U PRAKSI: RAZVOJ SLOŽENIH POSLOVNIH APLIKACIJA POMOĆU IZVRŠIVOG UML-A

PUTTING LARGE-SCALE MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT INTO PRACTICE: BUILDING COMPLEX BUSINESS APPLICATIONS WITH AN EXECUTABLE UML

Dragan Milićev, Nemanja Kojić

REZIME: Uprkos intezivnim aktivnostima istraživača i industrije u poslednjih desetak godina na primeni i razvoju discipline razvoja softvera zasnovanog na modelima (engl. Model-Driven Development, MDD), ova disciplina očigledno nije postala široko zastupljena u praksi razvoja velikih informacionih sistema. U ovom radu pokušavamo da identifikujemo i objasnimo glavne razloge za to. Dajemo i kratak prikaz našeg pristupa razvoju složenih poslovnih aplikacija zasnovanog na jednom izvršivom profilu jezika UML pod nazivom OOIS UML, koji je podržan razvojnim okruženjem otvorenog koda pod nazivom SOLoist. Potom iznosimo neka naša iskustva u korišćenju datog pristupa i okruženja u industrijskim projektima srednjih i velikih razmera razvijanih u poslednjih desetak godina.

KLJUČNE REČI: Objedinjeni jezik za modelovanje (engl. Unified Modeling Language, UML), razvoj softvera zasnovan na modelima (engl: Model Driven Development, MDD), brz razvoj aplikacija (engl: Rapid Application Development), objektni upitni jezik (engl: Object Query Langugage, OQL), informacioni sistemi.

ABSTRACT: Despite intensive work in academy and industry around it in the last decade, the discipline of model-driven development apparently has not become the industrial mainstream for building large-scale information systems. In this paper, we try to identify and explain the main reasons for the lackluster adoption of MDD in this field. Then we present our approach to building large-scale business applications based on an executable profile of UML, named OOIS UML, and implemented as an open-source framework named SOLoist. We also briefly report on our experiences in using the approach and the framework in medium to large industrial projects over the last decade.

KEY WORDS: Unified Modeling Language (UML), model-driven development (MDD), rapid application development, object query language (OQL), information systems.

prof. dr Dragan Milićev, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu mail: dmilicev@etf.bg.ac.rs Oblasti iteresovanjа: - Softversko inženjerstvo zasnovano na modelima (engl. Model-Based Software Engineering, MBSE), razvoj softvera pomoću modela (engl. model-driven development, MDD), modelovanje u specifičnim domenima (engl. domain-specific modeling), metamodelovanje (engl. metamodeling), Model-Driven Architecture (MDA), transformacije modela, UML - Brzi razvoj aplikacija (engl. rapid application development, RAD) i softverski alati za razvoj i vizuelizaciju softvera - Informacioni sistemi - Konkurentno i distribuirano procesiranje i programiranje, paralelizacija koda, instrukcijski nivo paralelizma (engl. instruction level parallelism, ILP). - Objektno orijentisane tehnologije, programiranje i jezici master-inž. Nemanja Kojić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, mail: nemanja.kojic@etf.bg.ac.rs Oblasti interesovanja: - Softversko inženjerstvo zasnovano na modelima (engl. Model-Based Software Engineering, MBSE), razvoj softvera pomoću modela (engl. model-driven development, MDD) - Informacioni sistemi - Konkurentno i distribuirano programiranje - Objektno orijentisane tehnologije, programiranje i jezici - Veštačka inteligencija i pronalaženje skirvenog znanja (engl. Data Mining) - Modelovanje performansi računarskih sistema

2. UDC 659.2:004

IMPLEMENTACIJA SSL BEZBEDNOSNIH PROTOKOLA NA APACHE WEB SERVERU

IMPLEMENTING SSL SECURITY PROTOCOLS ON THE APACHE WEB-SERVER

Milan Jandrić, Snežana Vulović, Slobodan Jovanović

REZIME: Secure Sockets Layer (SSL) je Web protokol za enkripciju i autentifikaciju baziran na sesiji. Web-server Apache podržava SSL i TLS (Transport Layer Security), pomoću modula mod_ssl. Ovaj rad razmatra implementaciju SSL bezbednosnih protokola na Apache Web-serveru. Takodje objašnjava kako SSL protokoli funkcionišu, i kako se koriste SSL protokoli. Opisuje se instalisanje i konfigurisanje modula mod_ssl u okviru Apache servera. Konačno, članak prezentuje rezultate bezbednosnih testova na Apache server konfiguraciji, pomoću Nessus softvera. Nessus softverski paket je sveobuhvatan program za skeniranje ranjivosti računarskih sistema. Besplatan je za ličnu upotreba u ne-poslovnom okruženju. Cilj programa je da detektuje potencialne ranjivosti računarskih sistema. Na primer, ranjivosti koje bi dopustile hakerima udaljenu kontrolu sistema i pristup osetljivim podacima.

KLJUČNE REČI: Nessus softver, HTTP protokol, Šifrovanje

ABSTRACT: SSL (Secure Sockets Layer) is a Web protocol for encrypting and autentification based on a session. The Apache Web-server supports SSL and TLS (Transport Layer Security), by using module mod_ssl. This paper discusses the implementation of SSL protocols on the Apache Web-server. Also, it explains how SSL protocols work, and how to use SSL protocols. Installing and configuring the mod_ssl module within the Apache server is also discussed. Finally, the paper describes the results of security tests of the Apache server configuration, by using the Nessus software. In computer security, Nessus is a comprehensive vulnerability scanning program, free of charge for personal use in in a non-enterprise environment. Its goal is to detect potential vulnearibilities on the tested sxstems, for example, vulnerabilties that allow a remote cracker to control or access sensitive data on a system.

KEY WORDS: Nessus software, HTTP protocol, Encrypting

DSC_00016.jpg

Milan Jandrić, Inženjer informacionih tehnologija,
mail: milanjandric@gmail.com
diplomirao je 2011. g. na Univerzitetu Metropolitan, Fakultetu za informacione tehnologije. Od 2008.g. bavi se razvojem Web-aplikacija, kao i bezbednošću kompjuterskih sistema. Koristi programske jezike Java, C#, PHP, JavaScript. Radio je na nizu projekata za domaće i inostrane klijente, na razvoju i implementaciji i bezbednosti Web-aplikacija i računarskih sistema.

Snežana Vulović, Docent Dr. Inž.,
predaje na Univerzitetu Metropolitan, Fakultetu za informacione tehnologije, od 2008.g. Njena specijalnost je informaciona bezbednost kompjuterskih sistema, i primena kriptologije. Radila je na nizu naučnih projekata u oblasti računarskih tehnologija, i objavila je niz naučnih radova. Član je Srpskog društva za računsku mehaniku i Srpskog društva za mehaniku.

Slobodan Jovanović, Prof. Dr. Inž.,
predaje na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, Fakultetu za informacione tehnologije, od 2008.g. Bavi se razvojem Web aplikacija, i „pametnim“ električnim mrežama (smart electric grids), i veštačkom inteligencijom. Ima veliki boj objavljenih nučnih radova u vodećim internacionalnim časopisima. Predavao je na Strathclyde University, Glasgow, Scotland, u periodu 1993-2008. Učestvovao je u nizu naučnih i razvojnih projekata.


3. UDC 519.8:004.8

PRIMENA NEKIH MODELA TEORIJE IGARA ZA ODREĐIVANJE TARIFA INTERKONEKCIJE TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA

APPLICATION OF SOME MODELS OF GAME THEORY TO DETERMINE THE INTERCONNECTION TARIFFS OF TELECOMMUNICATION NETWORKS

Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, Vesna Radonjić, Branka Mikavica

REZIME: U radu su predstavljeni neki od predloženih modela teorije igara za određivanje tarifa interkonekcije. Prikazana je opšta formulacija, osnovne pretpostavke i elementi teorije igara. Opisan je Hotelling model koji je služio kao osnova mnogih kasnijih istraživanja. Predstavljena je primena Štakelbergove igre za određivanje optimalnih cena pristupa, kao i za analizu tražnje i maloprodajnih cena provajdera servisa. Razmatrana je primena teorije igara za analizu ugovora o interkonekciji i pokazano je da interkonekcija poboljšava performanse Internet Backbone Providera (IBP) u odnosu na slučaj kada ova dva provajdera rade nezavisno.

KLJUČNE REČI: interkonekcija, tarife interkonekcije, teorija igara.

ABSTRACT: The paper presents some of the proposed models of game theory to determine the interconnection tariffs. The general formulation, the basic assumptions and elements of game theory are shown. Hotelling model, that served as the basis of many subsequent studies, is described. Application of Stackelberg game for determination the optimal access price and analysis of demand and retail price is presented. This paper examined the application of game theory for analysis of the interconnection agreements. It has been shown that interconnection improves the performances of Internet Backbone Providers (IBP) in relation to the case when the two providers operate independently.

KEY WORDS: interconnection, interconnection tariffs, game theory

Dr Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, docent Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet Vojvode Stepe 305 11000 Beograd, Srbija tel. +381 11 3091 398 fax +381 11 3096 704 Mail: a.kostic@sf.bg.ac.rs Oblasti interesovanja: Interkonekcija telekomunikcionih mreža, Tarifiranje u telekomunikacijama, Optički komunikacioni sistemi Dr Vesna Radonjić, docent Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet Vojvode Stepe 305 11000 Beograd, Srbija tel. +381 11 3091 398 fax +381 11 3096 704 Mail: v.radonjic@sf.bg.ac.rs Oblasti interesovanja: Tarifiranje u komunikacionim mrežama, Performanse telekomunikacionih mreža, Primena teorije igara u telekomunikacijama Branka Mikavica, student master studija Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet Vojvode Stepe 305 11000 Beograd, Srbija mail: branka.mikavica@gmail.com Oblasti interesovanja: Interkonekcija telekomunikcionih mreža, Performanse telekomunikacionih mreža

4. UDC 004.738.5.0035:656

МОДЕЛИ B2B ИНТЕГРАЦИЈА У CLOUD COMPUTING ОКРУЖЕЊУ

PB2B INTEGRATION MODELS IN CLOUD COMPUTING ENVIRONMENT

Слађана Јанковић, Снежана Младеновић

REZIME: B2B (Business-to-Business) интеграција је на XML-у (eXtensible Markup Language) заснована интеграција која омогућава сигурну размену пословних информација преко Интернета, у реалном времену. Интероперабилност је способност два система или компоненте да размењују информације, али и да користе размењене информације. Семантичка интероперабилност обезбеђује да два система која комуницирају, интерпретирају заједничке или дељене податке на конзистентан начин. Рад даје преглед постојећих модела семантичке интероперабилности заснованих на коришћењу онтологија. Представљени су основни концепти cloud computing технологије, као релативно нове рачунарске парадигме. Анализирају се карактеристике cloud computing окружења са аспекта B2B интеграција. Проучавају се могућности примене познатих метода B2B интеграције у cloud computing окружењу. У раду се предлажу модели B2B интеграције пословних система у cloud computing технолошком окружењу. Предложени модели омогућавају реализацију различитих сценарија B2B интеграције у којима учествују постојеће локалне апликације и базе података, као и базе података и апликације из „облака”.

KLJUČNE REČI: B2B интеграција, Cloud computing, Сервисно-оријентисана архитектура, Семантичка интероперабилност.

ABSTRACT: B2B (Business-to-Business) integration is the XML (eXtensible Markup Language)-based integration that enables the secure exchange of business information over the Internet in real time. Interoperability is the ability of two systems or components to exchanging information and usage the exchanged information. Semantic interoperability provides that some two systems in communicating interpret common or shared data in a consistent manner. The paper reviews existing models of semantic interoperability which are based on ontologies. The basic concepts of cloud computing technologies as a relatively new computing paradigm are shown. The characteristics of cloud computing environments in terms of B2B integration have been analyzed. The possibilities of the known methods of integration in B2B cloud computing environment have been considered. In this paper we propose the models of B2B integration of business systems in the cloud computing technology environment. The proposed models allow implementation of various B2B integration scenarios involving existing local applications and databases as well as databases and applications from the cloud.

KEY WORDS: B2B integration, Cloud computing, Service-oriented architecture, Semantic interoperability.

Мр Слађана Јанковић, Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Србија Контакт: s.jankovic@sf.bg.ac.rs Области интересовања: Информационе технологије у саобраћају, Интероперабилност софтвера, B2B Интеграција, Cloud computing технологија, Базе података. Др Снежана Младеновић, Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Србија Контакт: snezanam@sf.bg.ac.rs Области интересовања: Информационе технологије у саобраћају, Оптимизација софтверских система, Вештачка интелигенција, Управљање подацима.

5. UDC 004.7:621.39

NFC TEHNOLOGIJA I MOGUĆNOSTI NJENE PRAKTIČNE PRIMENE

NFC TECHNOLOGY AND POSSIBILITIES OF ITS PRACTICAL APPLICATION

Vasković Jelena

REZIME: NFC je bežična tehnologija kratkog dometa koja je razvijena iz već postojeće RFID tehnologije. Ona omogućava da dva uređaja komuniciraju na udaljenosti do 10 santimetara. Osnovna prednost ove tehnologije ogleda se u mogućnosti njene implementacije u mobilne telefone. Na ovaj način korisniku se daje mogućnost da mnoštvo stvari koje svakodnevno nosi sa sobom, kao što su kartice za plaćanje, karte, ključevi, identifikaciona dokumenta itd, zameni mobilnim telefonom. Kombinovanjem NFC tehnologije ugrađene u mobilne telefone i taga ili čitača koji mogu biti postavljeni na različitim lokacijama mobilni uređaj dobija mnoštvo novih funkcija.

KLJUČNE REČI: NFC, NFC mobilni telefon, mobilni servisi

ABSTRACT: NFC is wireless short range technology which is developed from existing RFID technology. It enables two devices to communicate at distance up to 10 centimetres. Main advantage of this technology lies in the possibility of its implementation in mobile phones. In this way, user is given the opportunity that many things, which he carry every day, such as payment cards, tickets, keys, identification documents, etc., replace with mobile phone. By combining NFC technology built into mobile phones and the tag or reader which can be placed at different locations, mobile device gets a lot of new functionality.

KEY WORDS: NFC, NFC mobile phone, mobile service

Jelena Vaskovic, student master studija na FON-u Oblasti interesovanja: mobilno poslovanje, Internet marketing, elektronsko poslovanje. Kontakt: jecavaskovic@gmail.com

6. UDC 004:519.2

NEUROPH – SOFTVERSKI FREJMVORK OTVORENOG KODA ZA RAZVOJ NEURONSKIH MREŽA

NEUROPH - AN OPEN SOURCE SOFTWARE FRAMEWORK FOR NEURAL NETWORK DEVELOPMENT

Zoran Ševarac

REZIME: Neuroph je softverski frejmvork otvorenog koda za razvoj neuronskih mreža, napisan u programskom jeziku Java. Sadrži biblioteku Java klasa i integrisano grafičko razvojno okruženje za razvoj neuronskih mreža. Zahvaljujući jednostavnoj i jasnoj strukturi (dizajnu softvera), frejmvork se može brzo savladati, i relativno jednostavno modifikovati, što gačini veoma pogodnim za primenu u istraživanju i edukaciji. Razvijen je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, gde se koristi u nastavi i istraživačkim projektima. U ovom radu dati su pregled glavnih karakteristika softvera, primeri primene i poređenje sa drugim sličnim rešenjima.

KLJUČNE REČI: softver za neuronske mreže, frejmvork za neuronske mreže, Java, otvoreni kod

ABSTRACT: Neuroph is an open source Java neural network framework, developed at the Faculty of Organisational Sciences, University of Belgrade. It provides a set of Java classes and a GUI tool for working with neural networks. It has a clear structure and,is easy to learn and modify, which makes Neuroph very suitable for research and educational applications. It is being used for research and teaching neural networks at Faculty of organisational sciences. This paper gives an overview of the Neuroph project, its features, design, application examples and comparison with other similar solutions.

KEY WORDS: Neural network software, neural network framework, Java, open source

Zoran Ševarac je zaposlen na Fakultetu organizacionih nauka. Oblasti interesovanja su: neuronske mreže, fazi logika, e-trgovina i primena veštačke inteligencije.
 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.