» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1. UDC 378.014.24:005.963(4)

Искуства и позитивни ефекти дугогодишњег успешног међународног образовног пројекта

Experiences and Positive Effects of a Longlasting Successful International Educational Project

Зоран Путник, Зоран Будимац, Мирјана Ивановић

РЕЗИМЕ: Заједнички рад интернационалне групе предавача у области креирања, усавршавања и коришћења наставних материјала, доноси огромне користи и позитивна искуства најпре и највише студентима који имају прилике да користе такве ресурсе. Овај рад приказује историју, структуру, организацију рада и искуства прикупљена током рада на великом међународном пројекту у области образовања, који окупља предаваче из 9 држава и са 15 универзитета. Приказује се на примеру најразвијенијег и најдуже постојећег курса његова структура и поставке, темељи на којима пројекат заснива свој рад. Додатно, описују се и остали курсеви који су у оквиру пројекта развијени и који су у активној употреби на више универзитета корисника услуга пројекта. Такође, у раду се основни циљеви пројекта описују и упоређују са препорукама најважнијих светских информатичких асоцијација. Посебан нагласак се даје свеобухватности и ширини насатвних материјала која омогућава одржавање структурално потпуно различитих курсева на појединим универзитетима. Разноликост се огледа како у дужини курса: од једно-недељног убрзаног курса, преко једносеместралног, до двосеместралног курса, тако и у нивоу студената: од студената двопредметне наставе и студената информатике дипломских студија, до студената информатике на мастер студијама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: заједнички курсеви, међународни пројекат, сарадња у образовању

ABSTRACT: Joint work of international group of lecturers in the field of creation, refinement, and usage of teaching materials, brings great benefits and positive experiences particularly and firstly to students having an opportunity to use such resources. This paper presents history, structure, work organization, and experiences collected during existence and work of a large international project in the field of education, joining lecturers from 9 countries and 15 universities. Using as an example the most developed and longest existing course, its structure and basics, foundations on which the project base its work are presented. In addition, other courses developed within the project and actively used across universities project members are depicted. Besides, in this paper fundamental goals of the project are described and compared with the recommendation of the most important world computer science associations. Special attention is given to universality, width, and comprehension of teaching materials enabling usage of these resources in structurally completely different courses at various universities. Diversity is reflected both in the course length: from one-week crash course, through one-semester, to two-semester courses, and in the level of students attending the course: from double-major students and computer science students of graduate studies, to computer science students of a master level.

KEY WORDS: joint courses, international project, educational cooperationjoint courses, international project, educational cooperation

Zoran Putnik, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu putnik@dmi.uns.ac.rs , Oblasti interesovanja: elektronsko učenje, softversko inženjerstvo Zoran Budimac, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu zjb@dmi.uns.ac.rs , Oblasti interesovanja: mobilni agenti, elektronsko učenje Mirjana Ivanović, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu mira@dmi.uns.ac.rs , Oblasti interesovanja: softverski agenti, data mining, case-based reasoning

2. UDC 026:004.738.52

STATIČKI TIPIZIRANA MATRICA NA JEZIKU C++

STATICALLY TYPED MATRIX IN C++ LANGUAGE

Predrag S. Rakić, Lazar Stričević, Zorica Suvajdžin Rakić

REZIME: U savremenim C++ bibliotekama matrice su implementirane kao da su samo tip elementa i broj dimenzija zaista bitne karakteristike, koje čine statički tip matrice. Veličina dimenzija je u ovakvoj implementaciji tretirana kao promenljiva karakteristika, koja se određuje dinamički u vreme izvršavanja. Na ovaj način implementirana matrica predstavlja delimično statički, a delimično dinamički tip. Na jeziku C++ to je dozvoljena i među korisnicima opšte prihvaćena implementacija. I pored toga, ovakav hibridni pristup smatramo neusklađenim sa duhom statički tipiziranog jezika, kakav je C++. Takođe smatramo da je posledica ove neusklađenosti manje ili više primetna neusaglašenost interfejsa i semantike matričnih operacija.U ovom radu predstavljamo implementaciju u kojoj se tip elemenata, broj dimenzija i veličina dimenzija tretiraju ravnopravno i zajedno čine statički tip matrice. Upotrebljivost predloženog pristupa je demonstrirana implementacijom potpuno statički tipiziranih matrica u C++ biblioteci pod imenom Typed Matrix Library (TML). Predstavljanje matrica na ovaj način omogućava verifikaciju korektnosti matričnih operacija u vreme prevođenja i ne unosi usporenje (overhead) u izvršavanje programa. Interfejs ovako implementiranog tipa matrice je sličan interfejsu opšte prihvaćene, hibridne implementacije. Smatramo da upotreba ovde predstavljenog tipa matrice ne zahteva dodatne informacije (bar ne neke kojih programer već nije svestan), a time ni dodatni napor od programera.

KLJUČNE REČI: tip matrice, statičko tipiziranje, C++, templejt meta-programiranje

ABSTRACT: Matrices in contemporary C++ libraries are implemented as if element type and number of dimensions are the only relevant characteristics, included in statically typed part of matrix type. Size of each dimension is treated as variable property and determined dynamically, at runtime. Implemented like this, matrix is typed partially statically and partially dynamically. Types like this are legal in C++ language and generally accepted in C++ community. However, we perceive this hybrid implementation as inconsistent with the spirit of the language. Consequence of this inconsistency is more or less noticeable discrepancy in the matrix operation's interface and semantic. Matrix implementation in which element type, number of dimensions and size of each dimension are all treated equally as elements of matrix static type is presented in this paper. Proposed implementation is demonstrated in the proof-of-concept C++ template library called Typed Matrix Library (TML). Representing matrices this way enables compile-time correctness verification in matrix operations, incurring no run-time overhead. Our implementation interface is similar to generally accepted, hybrid implementation, requiring no additional information (that programmer is not already aware of) and thus no extra developer effort.

KEY WORDS: matrix type, static typing, C++, template meta-programming

Predrag S. Rakić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
email: pec@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: C++, konkurentno programiranje, templejt meta-programiranje.

Lazar Stričević, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
email: lucky@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: arhitektura računara, računarske mreže, distribuirani računarski sistemi.

Zorica Suvajdžin Rakić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
email: tweety@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: kompajleri, programski jezici.


3. UDC 004.45

JProblem integracije visoko dostupnih kompleksnih distribuiranih softverskih sistema

An integration problem of highly available complex distributed software systems

Nebojša Trninić, Lazar Stričević, Miroslav Hajduković

REZIME: Kompleksni računarski sistemi često obuhvataju kompleksnu koordinaciju između distribuiranih komponenti, koje su podložne otkazima i rekonfiguraciji u toku redovnog rada. Ovaj rad se bavi problemom nefunkcionisanja komunikacije između delova kompleksnog sistema, odnosno slučajevima kada trajanje komunikacije prevazilazi zadati vremenski okvir. Dato je jedno rešenje uvođenjem softverskog međusloja. U slučaju predugog trajanja komunikacije, ovaj međusloj omogućava aplikaciji da nastavi izvršavanje i reaguje na ovako nastalu grešku. Opisan je dizajn međusloja i na primeru je testirana funkcionalnost ovakvog pristupa. Analizom dobijenih rezultata je pokazano koje su granice ovakvog pristupa i u kojim pravcima je moguće tražiti poboljšanja.

KLJUČNE REČI: distribuirani sistemi, dostupnost, srednji sloj,prekoračenje vremenskog okvira.

ABSTRACT: Complex computer systems often imply complex coordination of distributed components that are prone to failures and reconfiguration in the course of their regular operation. This paper describes a communication problem, when communication takes more time than allowed. One solution to the problem is given by introducing an additional middleware layer. In the case of communication timeout, this middleware allows the application to continue its operation and promptly react to this type of error. Middleware design is presented and in a test example functionality of this approach is tested. The analysis of the results shows the limits of this approach and the directions for further research.

KEY WORDS: distributed systems, availability, middleware, timeout.

Nebojša Trninić, Schneider Electric DMS NS, Novi Sad.
email: nebojsa.trninic@schneider-electric-dms.com
Oblasti interesovanja: integracije, računarske mreže, distribuirani računarski sistemi.

Lazar Stričević, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
email: lucky@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: arhitektura računara, računarske mreže, distribuirani računarski sistemi.

Miroslav Hajdukovic, Katedra za primenjene računarske nauke, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
email: lucky@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: računarske nauke.


4. UDC 004.934.8'1

ZAVISNOST TAČNOSTI PREPOZNAVANJA GOVORNIKA OD IZBORA OBELEŽJA

COMPARISON OF THE AUTOMATIC SPEAKER RECOGNITION PERFORMANCE OVER STANDARD FEATURES

Milan Dobrović, Vlado Delić, Nikša Jakovljević, Ivan Jokić

REZIME: U ovom radu je dat pregled rezultata eksperimenata koji su imali za cilj utvrđivanje zavisnosti tačnosti prepoznavanja govornika od izbora obeležja. Razmatrana su standardna obeležja poput linearnih i perceptualnih prediktivnih koeficijenta (LPC i PLP), kao i mel-frekvencijski kepstralni koeficijenti (MFCC). Pored toga ispitana je mogućnost primene heteroscedastičke linearne diskriminativne analize (HLDA) kojom bi se povećale razlike između modela govornika. Govornici su modelovani pomoću modela mešavina Gausovih raspodela uz pomoć HTK alata. Uticaj složenosti ovih modela na tačnost prepoznavanja je takođe razmotren u ovom radu. Za obuku i testiranje je korišćeno 30 govornika iz studijske baze S70W100s120. Nešto bolje performanse su pokazali sistemi koji koriste MFCC i PLP obeležja. Primena HLDA je u većini slučajeva doprinela poboljšanju tačnosti pri čemu je to poboljšanje bilo manje što je bila veća tačnost referentnog sistema (sa istim obeležjima bez primene HLDA).

KLJUČNE REČI: Automatic Speaker Recognition, Gaussian Mixture Models, Mel-Frequency Cepstral Coefficients, Linear Prediction Coefficients, Perceptual Linear Prediction, Hidden Markov Model, HTK

ABSTRACT: This paper presents a study of speaker recognition accuracy depending on the choice of features, window width and model complexity. The standard features were considered, such as linear and perceptual prediction coefficients (LPC and PLP) and mel-frequency cepstral coefficients (MFCC). In addition, the application of Heteroscedastic Linear Discriminant Analysis (HLDA) was examined, in order to increase the difference between speaker models. Gaussian mixture model (GMM), with the use of HTK tools, was chosen for speaker modelling. Thirty speakers from the speech database S70W100s120 were used for system training and testing. It showed better system performance using MFCC and PLP features. Application of HLDA in most cases helped improve the accuracy, while that improvement was less as the accuracy of the reference system (the one with the same features without the use of HLDA) was higher.

KEY WORDS: Automatic Speaker Recognition, Gaussian Mixture Models, Mel-Frequency Cepstral Coefficients, Linear Prediction Coefficients, Perceptual Linear Prediction, Hidden Markov Model, HTK

Милан Добровић, Телеком Србија.
email: milando@telekom.rs
Oblasti interesovanja: дигитална обрада слике, дигитална обрада говорног сигнала, препознавање говорника, рачунарске мреже.

Владо Делић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду.
email: vdelic@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: акустика, обрада аудио сигнала, говорне технологије, комуникација човек-рачунар.

Никша Јаковљевић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду.
email: jakovnik@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: обрада сигнала, препознавање говора, машинско учење.

Иван Јокић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду.
email: IBAHJOKIh@gmail.com
Oblasti interesovanja: обрада сигнала, препознавање, говорне технологије,aутоматско препознавање говорника.


5. UDC 007:004.056.52

MODELOVANJE KONTROLE PRISTUPA

ACCESS CONTROL MODELING

Branislav Trninić, Goran Sladić, Gordana Milosavljević

REZIME: Sa sve većom primenom informacionih tehnologija u različitim sferama, oblast kontrole pristupa postaje jedan od jako važnih faktora u razvoju softvera. Rastuću kompleksnost nije moguće rješavati ad-hoc pristupima već je potrebno uvesti metodologije za modelovanje sistema kontrole pristupa i modelovanje zadatih prava. U okviru rada prikazani su različiti pristupi problemu modelovanja kontrole prustupa. Predstavljeni načini modelovanja svrstani su u 4 grupe: formalno-jezički bazirani, XML bazirani, UML bazirani i DSL bazirani.

KLJUČNE REČI: kontrola pristupa, MDS, XML, UML, DSL

ABSTRACT: Access control is growing concern in software industry. With expansion of computer based bussines systems and widespread communication a software engineer is facing tremendous security requrements. Ever increasing complexity cannot be addressed using ad-hoc approaches. It is necessary to develop methodologies for modeling access control systems and defining access control policies. This paper presents different methodologies for access control modeling, grouped into four approaches: formal language based, XML based, UML based and DSL based.

KEY WORDS: access control, MDS, XML, UML, DSL

Branislav Trninić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
email: trninic@gmail.com
Oblasti interesovanja: razvoj softvera upravljan modelima, domen-specifični jezici, kompajleri i interpreteri.

doc. dr Goran Sladić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
email: sladicg@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: bezbednost informacija, upravljanje dokumentima, workflow sistemi, XML tehnologije.

doc. dr Gordana Milosavljević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
email: grist@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: poslovni sistemi, razvoj softvera vođen modelima, agilne metodologije.


6. UDC 621.31:519.1

PRIMENA SOFTVERSKOG PAKETA TESTPOINT U DIJAGNOSTICI STANJA ASINHRONIH MOTORA METODOM SPEKTRALNE ANALIZE OSOVINSKOG NAPONA

APPLICATION SOFTWARE PACKET TESTPOINT IN DIAGNOSTICS OF INDUCTION MOTORS BY USING THE METHOD OF SPECTRAL ANALYSIS OF SHAFT VOLTAGE

Božo Ilić, Živoslav Adamović, Branko Savić

REZIME: Cilj ovog rada jeste da pokaže da se primenom metode spektralne analize osovinskog napona, zasnovane na korišćenju programskog paketa TestPoint, mogu dobiti zadovoljavajući rezultati u dijagnostici stanja kaveza rotora asinhronih motora, kao i da se primenom ove metode mogu utvrditi uzroci pojave struja, koje mogu izazvati oštećenja ležajeva motora kroz koje protiču. U radu su takođe navedena ograničenja i prednosti koje ima ova dijagnostička metoda.

KLJUČNE REČI: asinhroni motori, dijagnostika stanja, osovinski napon, programski paket TestPoint, spektralna analiza.

ABSTRACT: The aim of this paper is to show that using the method of spectral analysis of shaft voltage, based on the use of the software package Testpoint, can get satisfactory results in monitoring of cage rotor induction motors. And that the application of these methods can determine the causes of the current, which can cause damage to the motor bearings through that flow. The paper also listed the limitations and advantages of this diagnostic method.

KEY WORDS: asynchronous motors, diagnostic status, shaft voltage, TestPoint software package, spectrum analysis.

Mr Božo Ilić,Tehnički školski centar Zvornik
email: bozoilic66@gmail.com
Oblasti interesovanja: automatizovana dijagnostika, pouzdanost tehničkih sistema, smetnje u radu informacionih sistema uzrokovane lutajućim strujama.

Prof. dr Živoslav Adamović, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin
email: zikaadamovic@gmail.com
Oblasti interesovanja: tehnička dijagnostika, pouzdanost mašina, održavanje tehničkih sistema, hidraulika i pneumatika.

Dr Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
email: brsavic@yahoo.com
Oblasti interesovanja: optimizacija dijagnostičkih postupaka, održavanje grafičkih mašina, pouzdanost računarskih sistema, rizik od požara.


7. UDC 004.4'416:004.42.045

Test driven development узори и рефакторисање тестног кода

Test driven development patterns and test code refactoring

Слободан Мирковић, Саша Д. Лазаревић

REZIME: Test driven development (TDD) је процес развоја софтвера настао као део Екстремног програмирања, да би га касније усвојиле све агилне методологије. Главна тачка у агилним методологијама је софтвер који ради, а TDD је процес који је фокусиран на производњу поузданог софтвера који се лако одржава. TDD мења улогу коју тестирање има у процесу развоја софтвера и не служи више само да открије грешке у систему, већ помаже пројектном тиму да боље разуме функционалности потребне кориснику. TDD процес се заснива на понављању кратког развојног циклуса у коме се кориснички захтеви претварају у тестове, затим се пише минимална количина кода потребна да ти тестови прођу и на крају се кôд рафакторише. У овом раду се говори о узорима који се примењују у TDD-у као начинима за структуирање кôдa тако да он буде прилагођенији за тестирање. Такође се наводе узори који се користе за писање јединичних тестова и узори зелене фазе који нам помажу да решавањем тестова дођемо до одговарајуће имплементације захтева. Затим се даје преглед test double објеката који се користе у тестовима као замена за објекте који ће се користити у продукционој верзији.

KLJUČNE REČI: Тest driven development, рефакторисање, јединични тестови, mock објекти.

ABSTRACT: Test driven development (TDD) is a software development process created as part of Extreme Programming, but has since been adopted by all of the other Agile methods. A central point in agile methods is working software and TDD is a process that is focused on producing reliable and maintainable software. TDD changes the role that testing has in the software development process and is not longer used only to detect errors in the system, but also helps the project team to better understand the functionality needed by the user. TDD process is based on the repetition of a short development cycle in which user requirements are transformed into tests, then write the minimum amount of code to pass that test, and at the end code is refactored. This paper discusses the patterns that are used in TDD as a way of structuring the code so that it is adapted for testing. Also referred to patterns that are used for writing unit tests and the green phase patterns that help us to, by making tests pass, get appropriate implementation of the requirements. It then provides an overview of the test double objects used in the tests as a substitute for the objects that will be used in production.

KEY WORDS: Тest driven development, refactoring, unit tests, mock objects.

Слободан Мирковић, студент мастер студија, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
email: mirkovic.sloba@gmail.com
Области интересовања: софтверско инжењерство, тестирање софтвера, базе података.

Др Саша Д. Лазаревић, Катедра за софтверско инжењерство, Факултет организационих наука,Универзитет у Београду
email: sasa.lazarevic@fon.bg.ac.rs
Области интересовања: конструкција софтвера, тестирање софтвера, квалитет софтвера, развој информационих система, структуре података и алгоритми, базе података, системи за управљање документацијом, .NET платформа.

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.