» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1. UDC 004.42:621.395.721.5

Primena mobilnih aplikacija u marketingu

Implementation of mobile applications in marketing

Vinka Filipović, Danijela Jovanović, Slavica Cicvarić Kostić

REZIME: Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija doveo je do uvođenja mobilnih rešenja koja nastavljaju fundamentalno da menjaju marketing aktivnosti i ostale aspekte poslovanja. U poslednjih nekoliko godina intenziviran je razvoj hardvera i softvera, razvoj i uticaj društvenih medija, kao i inovacija u poslovanju. Tehnološke promene su u velikoj meri uticale na ponašanje potrošača što predstavlja veliki izazov za marketare pri kreiranju marketing strategija. Imperativ je svakako mogućnost brzog prilagođavanja. Mobilni marketing podrazumeva korišćenje mobilnih uređaja za realizaciju marketing strategija, kampanja i aktivnosti za pozicioniranje na tržištu. U radu su predstavljeni potencijali mobilnog marketinga i dat je prikaz primene i razvoja mobilnih aplikacija za potrebe marketinga.

KLJUČNE REČI: mobilni uređaji, mobilni marketing, mobilne aplikacije, mobilni veb

ABSTRACT: Development of information and communication technology has led to the introduction of mobile solutions that continue to change fundamentally marketing activities and other aspects of the business. In the past few years development of hardware and software has intensified, as well as the impact of social media, and innovation in business. Technological changes have greatly affected the consumers' behavior as a major challenge for marketers when creating marketing strategies. The imperative is certainly a possibility for rapid adaptation. Mobile marketing involves the use of mobile devices for the implementation of marketing strategies, campaigns and activities for market positioning. The paper presents the potential of mobile marketing and presents the implementation and development of mobile applications for marketing purposes.

KEY WORDS: mobile devices, mobile marketing, mobile application, mobile web

Vinka Filipović, profesor, Fakultet organizacionih nauka mail: vinka@fon.bg.ac.rs Oblasti interesovanja: Marketing menadžment, Odnosi s javnošću, Strateški marketing Danijela Jovanović, magistar, Američki univerzitet Linkoln mail: danijelajovanovic.link@gmail.com Oblasti interesovanja: Marketing menadžment, šoping centri, B2B marketing Slavica Cicvarić Kostić, docent, Fakultet organizacionih nauka mail: cicvarics@fon.bg.ac.rs Oblasti interesovanja: Brend menadžment, Relacioni marketing, Korporativne komunikacije

2. UDC 004.42:621.395.721.5

Razvoj hibridnih mobilnih aplikacija

Development of hybrid mobile applications

Igor Dujlović, Zoran Đurić

REZIME: U ovom radu analiziran je način realizacije hibridnih mobilnih aplikacija. Hibridne mobilne aplikacije predstavljaju spoj native i web mobilnih aplikacija, a sastoje se od dijela koji je realizovan pomoću web tehnologija (HTML5, CSS, JavaScript) i dijela koji omogućava pristup funkcionalnostima mobilnog uređaja. Posebna pažnja posvećena je arhitekturi ovih aplikacija. Arhitektura hibridnih mobilnih aplikacija veoma je značajna prilikom realizacije kompleksnih aplikacija, zbog toga što omogućava jednostavnije pisanje i održavanje izvornog koda aplikacije. Podjela aplikacije na module i logičke nivoe omogućava jednostavnije dodavanje novih funkcionalnosti aplikacije, a upotrebom odgovarajućih tehnologija mogu se poboljšati performanse izvršavanja aplikacije. U radu je prikazan jedan način realizacije modularne hibridne mobilne aplikacije, pri čemu su opisane funkcije svakog sloja i tehnologije koje se mogu koristiti pri realizaciji.

KLJUČNE REČI: hibridne mobilne aplikacije, PhoneGap, HTML5

ABSTRACT: This paper analyzes the way of developing of hybrid mobile applications. Hybrid mobile applications are a combination of native and web mobile applications, and consist of a part that is developed using web technologies (HTML5, CSS, JavaScript) and a part that provides access to the functionality of mobile devices. Special attention is dedicated to architecture of these applications. The architecture of hybrid mobile applications is very important in developing of complex applications, because it provides simple development and simple application source code maintaining. Modularization and multi-level architecture provide simple adding of new functionalities, and using relevant technologies applications may have better performance. This paper presents one method of modular hybrid mobile application development, with description of each level and used technologies.

KEY WORDS: hybrid mobile applications, PhoneGap, HTML5

Igor Dujlović, dipl.ing. Elektrotehnički fakultet Banjaluka, RS, BiH email: dujlovic@gmail.com Oblasti interesovanja: objektno-orijentisano programiranje i modelovanje, Internet programiranje, razvoj mobilnih aplikacija, informacioni sistemi

doc. dr Zoran Đurić Elektrotehnički fakultet Banjaluka, RS, BiH email: zoran.djuric@etfbl.net Oblasti interesovanja: sigurnost, kriptografija, PKI, platni sistemi i protokoli, formalna verifikacija, objektno-orijentisano programiranje i modelovanje, Internet programiranje, razvoj mobilnih aplikacija, XML-bazirana međuoperativnost, Web servisi, računarske mreže, penetration testing, sistem integracija


3. UDC 004.23:378

Automatizacija procesa rasporedjivanja ispita u okviru Informacionog sistema Univerziteta Metropolitan

Automatization of exam scheduling process within the Metropolitan University Information System

Marko Manasijević, Svetlana Cvetanović, Slobodan Jovanović

REZIME: Problem generisanja rasporeda polaganja ispita (exam scheduling) sastoji se od odredjivanja termina (dan i sat) i učionica za svaki ispit, tako da se ispiti rasporede u okviru specificiranog vremenskog intervala, i u oviru raspoloživog kapaciteta (broj mesta) učionica, i uz neka ograničenja, npr. da neki student ne može biti istovremeno rasporedjen na dva ispita. Ovaj rad opisuje automatizaciju procesa rasporedjivanja ispita kao i odgovarajući softver, u okviru Informacionog sistema Univerziteta Metropolitan,. Takodje, diskutuje se sam Informacioni sistem Univerziteta Metropolitan (ISUM), u okviru kojeg se integriše aplikacija za generisanje rasporeda polaganja ispita. Naime, razmatra se arhitektura ISUM-a, i realizacija poslovnog procesa “Prijavljivanje i rasporedjivanje ispita“, kao i motivacija za unapređenje postojećeg IS-a Univerziteta Metropolitan.

KLJUČNE REČI: Poslovni proces, WfMS system, Arhitektura sistema

ABSTRACT: The problem of generating exam schedule consists of finding dates and times and classrooms for every exam, where all exams are withinspecified time interval, and within room capacities, also with respect to some constraints, eg. An student can not simultaneously be present on two exams. This paper presents the exam scheduling process automatization and corresponding software, within the Metropoltan University Information System (ISUM). Also, paper discusses the Metropoltan Univwersity Information System, which incorporates the exam scheduling application. The architecture of ISUM is analysed, and the bussiness process called „Exam application and scheduling“. And finally, the motivation for the improvement of ISUM.

KEY WORDS: Business process, WfMS system, System architecture

Marko Manasijević, Inž., Inženjer informacionih tehnologija, rodjen je 1983. godine, i završio je Fakultet Informacionih tehnologija, na Metropoltan Univerzitetu u Beogradu. Iskusan je programer, radio je u nekoliko inostranih softverskih firmi, na razvoju niza složenih softverskih aplikacija koristeći Javu, PHP, itd. Specijalsta je za Javu, C/C++, HTML, PHP, JavaScript, za baze podataka. Ima veliko iskustvo sa raznim operativnim sistemima i Web serverima.

Svetlana Cvetanović, Doc. Dr Inž., predaje na Univerzitetu Metropolitan, Fakultetu za informacione tehnologije, od 2007.g. Završila je Elektronski fakultet u Nišu, gde je i magistrirala. Doktorske studije završila je na Fakultetu za menadžment, na Univerzitetu u Novom Sadu. Godinama je radila kao projektant informacionih sistema i učestvovala u značajnim projektima u zemlji, od Narodne banke do državnih institucija. Kao docent na Fakultetu informacionih tehnologija radi od 2007. godine, a njena uža oblast ekspertize su baze podataka i njihova napredna primena. Autor je velikog broja stručnih radova i učesnik na velikom broj inostranih konferencija.

Slobodan Jovanović, Prof. Dr. Inž., predaje na Univerzitetu Metropolitan, Fakultetu za informacione tehnologije, od 2008.g. Bavi se razvojem Web aplikacija, i „pametnim“ električnim mrežama (smart electric grids), i veštačkom inteligencijom.. Ima veliki boj objavljenih nučnih radova u vodećim internacionalnim časopisima. Predavao je na Strathclyde University, Glasgow, Scotland (UK), u periodu 1993.-2008. U Institutu N.Tesla radio je od 1977. do 1990., a na Queen’s University of Belfast od 1990. do 1993. g. Učestvovao je u nizu naučnih i razvojnih, domaćih i inostranih projekata. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu (Beogradski univerzitet) diplomirao je 1977. i doktorirao 1984. g.


4. UDC 006:004.42

LEKIN - RAČUNARSKI PROGRAM ZA REŠAVANJE PROBLEMA RASPOREĐIVANJA U PLANIRANJU PROIZVODNJE I USLUGA

SOFTWARE »LEKIN« FOR SOLVING SCHEDULING PROBLEMS IN PLANNING OF PRODUCTION AND SERVICING

Zoran Rakićević, Jovana Kojić

REZIME: U ovom radu prikazan je računarski program LEKIN, namenjen rešavanju problema raspoređivanja, u procesno-organizovanoj proizvodnji (engl. Job Shop problem). Najpre je opisan proces planiranja proizvodnje i usluga i ukazano je na mesto raspoređivanja u procesu planiranja. Potom je opisan računarski program LEKIN - nakon opisa korisničkog interfejsa samog programa, predstavljene su njegove mogućnosti za rešavanje upravljačkih problema raspoređivanja, kroz metode rešavanja koje su implementirane u ovaj računarski program.

KLJUČNE REČI: Planiranje i raspoređivanje u proizvodnji, Job-shop problem, Računarski program LEKIN, Heuristike za rešavanje Job-shop problema.

ABSTRACT: This paper presents LEKIN – software for solving job shop scheduling problems in manufacturing and services. First, the process of production and service planning is described and it is pointed out to the place of scheduling in the planning process. Then, the computer program LEKIN is described - after the description of the user interface of the LEKIN, it's possibility for solving managerial scheduling problems is showed through an explanation of methods implemented in this software.

KEY WORDS: Production planning and scheduling, Job Shop problem, LEKIN software, Heuristics for solving Job-shop problem.

Zoran Rakićević, Fakultet organizacionih nauka Kontakt: zoran.rakicevic@fon.bg.ac.rs Oblasti interesovanja: Operacioni menadžment, Planiranje proizvodnje i pružanja usluga, Preduzetništvo, Biznis planiranje

Jovana Kojić, Fakultet organizacionih nauka Kontakt: jovana.kojic@fon.bg.ac.rs Oblasti interesovanja: menadžment razvoja tehnologije, upravljanje performansama tehnološkog razvoja, kvantitativne metode u tehnološkom menadžmentu, softverska podrška za rešavanje menadžerskih problema


5. UDC 004.42.021:003.26

Eksperimenti sa mogućim modifikacijama AES algoritma

Experiments with possible modifications of AES algorithm

Boris Damjanović, Dejan Simić

REZIME: Advanced Encryption Standard (AES) je kriptografski standard koji je nastao kao rezultat javno objavljenog takmičenja od strane Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju vlade SAD. Ovaj algoritam teoretski može da se podijeli na tri kriptografska algoritma: AES-128, AES-192 i AES-256. Standardom definisani AES nastao je na osnovama nešto šireg Rijndael algoritma od kojega je naslijedio veliku fleksibilnost. Upravo navedena fleksibilnost ovoga algoritma predstavljala je ideju vodilju na osnovu koje je proveden niz eksperimenata pomoću kojih je testirana mogućnost implementacije različitih modifikacija ovoga algoritma. U radu će biti prikazani dijelovi koji su ključni za implementaciju 64-bitne i 32-bitne enkripcije i dekripcije. Osnovna ideja ovoga rada je da ukaže na veliku fleksibilnost ovoga algoritma i da na primjeru pokaže kako se može implementirati redukovana verzija ovog algoritma koja se može koristiti u oblasti obrazovanja. U ovom radu su predstavljeni samo najinteresantniji koncepti nastali iz nešto šireg master rada koji je rađen na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

KLJUČNE REČI: kriptografija, algoritmi

ABSTRACT: Advanced Encryption Standard (AES) is a cryptographic standard that emanated trough a public competition announced by the US National Institute of Standard and Technology. Theoretically, this algorithm can be divided into three cryptographic algorithms: AES-128, AES-192 and AES-256. The AES specified by the standard is derived from the slightly more complex Rijndael algorithm from which it inherits fairly large flexibility. The flexibility of the algorithm led into a row of experiments to verify the ability of various modifications of the algorithm to be put in implementation. This paper sets out particular sequences that are substantial for 64-byte and 32-bity encryption and decryption. This work purposely points out a great flexibility of this algorithm and produces an example how its reduced version can be implemented in the field of education. The paper shows only the most interesting concepts elaborated in details in a Master Thesis done at Faculty of Organizational Sciences at the University of Belgrade.

KEY WORDS: cryptography, algorithms

M. Sc. Boris Damjanović, Kontakt: damjanovic@koledzprijedor.org Oblasti interesovanja: zaštita računarskih sistema, kriptografija, informacioni sistemi, interakcija čovek-računar, programiranje i jezici, paralelizacija koda

Dr Dejan Simić, redovni prof., FON Kontakt: dsimic@fon.bg.ac.rs Oblasti interesovanja: elektronski sistemi plaćanja, primena kriptografije, zaštita podataka i računarskih sistema, PCI standardi, informacione tehnologije i njihova primena


6. UDC 004.51

KOMPARATIVNA ANALIZA ALATA ZA AUTOMATSKO TESTIRANJE GUI-A

COMPARATIVE ANALYSIS OF TOOLS FOR GUI AUTOMATED TESTING

Aleksandra Džudović, Saša D. Lazarević

REZIME: GUI (Graphical User Interface) testiranje predstavlja testiranje grafičkog korisničkog interfejsa. Sprovodi se kako bi se ispitalo da li korisnički interfejs (okruženje) funkcioniše u skladu sa predviđenim zahtevima. U ovom radu prikazana je komparativna analiza dva alata za automatsko testiranje korisničkog interfejsa – QF-Test i Jacareto. QF-Test je softverski alat za automatsko testiranje grafičkog korisničkog interfejsa za desktop aplikacije pisane u Java programskom jeziku i web aplikacije. Jacareto je softver otvorenog kôda (open-source) alat za automatsko GUI testiranje aplikacija pisanih u Java programskom jeziku i sastoji se od dve aplikacije: CleverPHL i Picorder. Za potrebe testiranja korišćena je aplikacija “Biblioteka”, čije su ključne funkcionalnosti osnova za testiranje u gore spomenutim alatima. Nakon izvršenog testiranja, uočene su određene razlike u karakteristikama i ponašanju alata, na osnovu čega je izvršena analiza alata po određenim parametrima

KLJUČNE REČI: testiranje, korisnički interfejs, GUI, QF-Test, Jacareto

ABSTRACT: GUI (Graphical User Interface) teseting is the process of testing a product's graphical user interface. The main goal is to ensure that user interface (environment) meets its written specifications. In this paper is presented comparative analysis of tools for automated testing of graphical user interface – QF-Test and Jacareto. QF-Test is a software tool for automated testing of GUI for applications written in Java and Web applications. Jacareto is open-source tool for automated testing of GUI for applications written in Java and it consists of two applications: CleverPHL and Picorder. Application “Biblioteka” is used for testing purposes as its main functionalities provide basic input for testing tools. After the testing, spotted differences in characteristics and behavior between these two tools are presented and analysed by certain set of parameters.

KEY WORDS: testing, user interface, GUI, QF-Test, Jacareto

Džudović Aleksandra, student master studija na Smeru za softversko inženjerstvo na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Kontakt: dzudovic.a@gmail.com Oblasti interesovanja: .NET, testiranje, refaktorisanje, baze podataka

Saša D. Lazarević, Katedra za softversko inženjerstvo, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu Kontakt: sasa.lazarevic@fon.bg.ac.rs Oblasti interesovanja: konstrukcija softvera, testiranje softvera, kvalitet softvera, razvoj informacionih sistema, structure podataka i algoritmi, baze podataka, sistemi za upravljanje dokumentacijom, .NET platforma


7. UDC 004.4:004.23

Implementacija DCI arhitekture primenom .NET platforme

Implementation of DCI architecture by using .NET platform

Branko Stevanović, Saša D. Lazarević

REZIME: DCI arhitektura je inovativan i interesantan princip koji promoviše mentalni model krajnjeg korisnika računarskog programa kao osnovni putokaz u kreiranju poslovnih aplikacija. Domenski objektu u DCI arhitekturi nemaju funkcionalnosti, one im se dodaju dinamički u vremenu izvršenja aplikacije. U ovom radu se istražuju mogućnosti dinamičke implementacije funkcionalnosti u vremenu izvršenja i predlaže AOP (Aspect Oriented Programing) kao moguće efikasno rešenje u realizaciji DCI arhitekture u Microsoft C# programskom jeziku.

KLJUČNE REČI: Konstrukcija softvera, Microsoft C#, DCI arhitektura, aspektno orijentisano programiranje, Dinamički programski jezici.

ABSTRACT: DCI architecture is an innovative and interesting method that promotes the cognitive model of the program's end-user as the basic guideline for creating business applications. In DCI architecture, domain objects have no functionality - instead, it is added dynamically during the applications execution time. This work aims to explore the possibilities of dynamic implementation of functionality in execution time and suggests AOP (Aspect Oriented Programming) as a potentially efficient solution in realization of DCI architecture using Microsoft C# programming language.

KEY WORDS: Software construction, Microsoft C#, DCI architecture, Aspect oriented programming, Dynamic programming languages.

Branko Stevanović MSc , Mail: branko@agenzzia.com Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija Užice, Oblasti interesovanja: Softversko inženjerstvo, Multimedijalno računarstvo, Web dizajn

Saša D. Lazarević, Katedra za softversko inženjerstvo, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu Kontakt: sasa.lazarevic@fon.bg.ac.rs Oblasti interesovanja: konstrukcija softvera, testiranje softvera, kvalitet softvera, razvoj informacionih sistema, structure podataka i algoritmi, baze podataka, sistemi za upravljanje dokumentacijom, .NET platforma

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2007 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.