» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1. UDC 527.61/.624:681.322.06

Integracija Google Maps API-ja sa različitim tipovima SUBP-ova

Integrating Google Maps API with different types of DBMS

Elena Milovanović, Slađan Babarogić, Zoran Marjanović

REZIME: Kako je sve aktuelnija grafička prezentacija podataka iz baze, odlučili smo se da tema ovog rada bude upravo prikaz integracije različitih SUBP-ova sa Google Maps API-jem. Ova tema je prisutna, bilo da se radi o organizaciji specijalnih događaja, urbanizaciji ili o nekom drugom primeru iz prakse koji se zasniva na radu sa geografskim tipovima podataka. Veliki problem u ovom slučaju je odrediti sa kojim sistemom je najbolje raditi. Analizom postojećih tipova sistema, dolazimo do opšteg zaključka, preporuke, koji sistem je najbolji za rešavanje ove vrste problema. U radu ćemo dati predlog primene odabranog sistema. Proučavanjem geografskih infromacionih sistema i postojećih uređaja za navigaciju, dolazimo do još jednog rezultata istraživačkog rada, a to je spisak dodatnih funkcionalnosti koje bi u velikoj meri poboljšale rad postojećeg softvera za navigaciju, a samim tim i olakšale korisnicima rešavanje raznih problema sa kojima se sreću u praksi.

KLJUČNE REČI: GIS, Google Maps API, softver za navigaciju, Oracle Spatial

ABSTRACT: As more and more data graphic presentation from the database becomes prominent, we decided that the theme of this work to be just display the integration of different DBMSs with the Google Maps API. This theme is present, whether it's about the organization of special events, urbanization or some other example, which is based on work with geographic data types. A major problem in this case is to determine which system is best to be work with. The analysis of existing types of systems, we come to a general conclusion, the recommendation, which system is best for solving this kind of problem. Through this work we will propose methods of application of selected system. By studying geographic information systems and existing navigation devices, we come to another of the research result, which is a list of additional features that will greatly enhance the existing software, and there for facilitate users solving of various problems faced by the practice.

KEY WORDS: GIS, Google Maps API, navigation software, Oracle Spatial

Milovanović Elena, saradnik u nastavi, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Kontakt: elena.milovanovic@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Baze podataka, Projektovanje IS, Web razvojni okviri, XML tehnologije, geografski informacioni sistemi

Slađan Babarogić, docent, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Kontakt: babarogic.sladjan@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Razvoj IS vođen modelima, Poslovna analiza i Modelovanje poslovnih procesa, Metodologije razvoja informacionih sistema i Baze podataka

Zoran Marjanović, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Kontakt: marjanovic.zoran@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Baze podataka, Metodologije razvoja IS, Interoperabilnost


2. UDC 004.738.5

Detekcija sigurnosnih propusta faz testiranjem

Detecting security vulnerabilities with fuzz testing

Aleksandar Nikolić, Goran Sladić, Branko Milosavljević, Zora Konjović

REZIME: Faz testiranje je veoma efektivna tehnika za detektovanje sigurnosnih propusta u softverskim sistemima. Sastoji se iz prosleđivanja neočekivanih, nevalidnih ili delimično nasumičnih ulaza testiranoj aplikaciji što može dovesti do neočekivanog ponašanja. Fokus faz testiranja u memoriji je modifikacija podataka koji se već nalaze u radnoj memoriji aplikacije kako bi se postiglo faz testiranje. Ovakav pristup ne zahteva prethodno znanje o testiranom sistemu i dobro je prilagođen testiranju sistema zatvorenog koda. Negativne strane ovog pristupa su relativno visok nivo false positive rezultata. U ovom radu predložen je sistem za faz testiranje u memoriji koji koristi snimanje traga izvršenja procesa i analizu propagacije podataka kako bi se smanjio broj false positive rezultata i olakšala analiza test slučajeva.

KLJUČNE REČI: faz testiranje softvera, sigurnost, sigurnosni propusti

ABSTRACT: Fuzz testing is a very effective technique for software vulnerability detection. It consists of supplying the target application invalid, unexpected or semi-random inputs which may lead to unexpected behavior. The focus of in-memory fuzzing is modification of data already present in the process memory to achieve fuzz testing. This approach requires no prior knowledge about the application and is best suited for testing closed source or obfuscated applications. Major drawback of this approach is a relatively high false positive rate. We propose a system for in-memory fuzz testing which utilizes offline process tracing and data taint analysis to reduce the number of false positive results and improve test case analysis.

KEY WORDS: Fuzzing, software security, software vulnerabilities

MSc Aleksandar Nikolić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Kontakt: anikolic@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: bezbednost informacionih sistema, analiza programa, programske ranjivosti

dr Goran Sladić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Kontakt: sladicg@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: bezbednost informacija, upravljanje dokumentima, workflow sistemi, XML tehnologije

prof. dr Branko Milosavljević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Kontakt: mbranko@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: pretraživanje informacija, upravljanje dokumentima, kontrola pristupa, digitalne biblioteke

prof. dr Zora Konjović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Kontakt: ftn_zora@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: veštačka inteligencija, upravljanje dokumentima, digitalne biblioteke, geoinformacioni sistemi


3. UDC 004.7:681.3

Analiza korporativnih društvenih mreža primenom JUNG framework-a

Analysis of corporate social networks using the JUNG framework

Slaviša Sovilj, Vojkan Vasković

REZIME: Osnovni zahtev savremenog poslovanja je komunikaciono povezivanje korporacije sa okruženjem. Tehnološka rešenja koja su trenutno dostupna, omogućavaju da se komunikacije prate analiziraju i mere, kako u okvirima korporacije tako i u odnosu prema okruženju. Rezultati ovakvih analiza, omogućavaju da se u skladu sa njima izvrši prilagođavanje i unapređenje poslovanja, poboljša kominikacija i saradnja zaposlenih unutar korporacije i saradnja sa poslovnim partnerima. U radu је prikazan primer aplikativnog rješenja za analizu društvenih mreža unutar kompanije bazirano na Java tehnologiji. Cilj rada je istraživanje mogućnosti JUNG (Java Universal Network/Graph Framework) biblioteke u procesu analize kompanijskih društvenih mreža kao i implementacija odgovarajućih algoritama za sprovođenje analize društvenih kontakata zaposlenih. Korišćenjem alata za vizuelizaciju, rezultati ovih kontakata biće prikazani u obliku grafova.

KLJUČNE REČI: Društvene mreže, JavaUniversalNetwork/GraphFramework, korporativna društvena mreža, analiza socijalnih mreža, algoritimi za vizualizaciju

ABSTRACT: A basic requirement of modern business is communications between the corporation with the environment. Technical solutions that are currently available allow us to track, analyze and measure communications, both within corporations and in relation to the environment. The results of these analyzes are enabling us to adjust and make improvements in business, improve communications and employee collaboration within company and between business partners. In this article is presented the example of applied solution for social network analysis within company based on Java technology. The idea of this research is exploration of possibilities of Java Universal Network/Graph Network (JUNG) libraries in process of company social network analysis as well as implementation of appropriate algorithms for enforcement of employee social contact analysis. Using the tools for visualization, results of these contacts will be shown in graphic forms.

KEY WORDS: social network, JavaUniversalNetwork/GraphFramework, corporate social network, algorithms for visualization

Mr. Slaviša Sovilj,Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka
e-mail:slavisasovilj@yahoo.com
Oblast interesovanja: elektronsko poslovanje,rudarenje podatka,programiranje

Dr. Vojkan Vasković, Fakultet Organizacionih Nauka
e-mail: vasković@bvcom.net
Oblast interesovanja: elektronsko poslovanje, elektronsko bankarstvo, e-government, mobilne tehnologije


4. UDC 004.056.55

Softverski sistem za vizuelnu reprezentaciju klasičnih kriptografskih algoritama

Software System for Visual Representation of Classical Cryptography Algorithms

Žarko Stanisavljević, Jelena Stanisavljević

REZIME: Kriptografija više nije nauka rezervisana samo za matematičare. Bezbednost podataka, pa samim tim i kriptografija, sa razvojem i popularizacijom interneta postali su važni svima koji koriste moderne tehnologije. Iz tog razloga skup oblasti koje u nekoj meri izučavaju kriptografske algoritme se povećava. Softverski sistem koji je opisan u ovom radu ima za cilj da pomogne svima koji se upoznaju sa oblašću kriptografskih algoritama da to urade na što jednostavniji način. Sistem omogućava vizuelnu reprezentaciju klasičnih kriptografskih algoritama: Cezar, monoalfabetski, Playfair, Vigenere, Rail Fence, Row Transposition i Rotor Machine algoritama. Sistem omogućava da se brzo generišu raznovrsni primeri za ove algoritme na osnovu kojih se može lako upoznati sa načinom rada algoritama. Izbor algoritama je napravljen tako da svaki algoritam pruži neku novu informaciju korisniku, kako bi korisnik po završetku korišćenja sistema imao celovitu sliku o načinu funkcionisanja klasičnih kriptografskih algoritama.

KLJUČNE REČI: kriptografija, vizuelizacija algoritama, klasični kriptografski algoritmi, edukacija

ABSTRACT: Cryptography is no longer science reserved only for mathematicians. With the development of the Internet and its popularization and integration into all aspects of everyday life, data security and therefore cryptography become important for everyone who uses modern technologies. For this reason, a set of areas which study cryptographic algorithms to a certain extent increases. Software system that is described in this paper aims to help those who are trying to familiarize themself with the cryptographic algorithms to do it as simply as possible. The system provides a visual representation of classical cryptographic algorithms: Caesar, monoalphabetic, Playfair, Vigenere, Rail Fence, Row Transposition and Rotor Machine algorithms. The system makes it possible to quickly generate a variety of examples for these algorithms, based on which it can be easy to learn how algorithms work. Selection of algorithms is done so that every algorithm provides a new information to the user, so that the user at the end of the use of the system has a complete picture of how a classical cryptographic algorithms work.

KEY WORDS: cryptography, algorithms visualization, classical cryptographic algorithms, education

master inž. Žarko Stanisavljević, asistent, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Kontakt: zarko.stanisavljevic@etf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: zaštita podataka i računarskih sistema, razvoj softverskih alata za elektronsko učenje, programiranje internet aplikacija, arhitektura i organizacija računara

master inž. Jelena Stanisavljević, stariji programer, Asseco SEE Srbija
Kontakt: jelena.stanisavljevic@asseco-see.rs
Oblasti interesovanja: dizajniranje korisničkog interfejsa, programiranje, masovna obrada podataka, arhitektura i organizacija računara


5. UDC 004.4:004.8

AUTOMATIZOVANO TESTIRANJE PRIHVATLJIVOSTI SOFTVERA PRIMENOM FITNESSE-a

AUTOMATED ACCEPTANCE TESTING USING FITNESSE

Sonja Dimitrijević, Saša D. Lazarević

REZIME: Automatizacija testova prihvatljivosti je nova strategija čije je uspešno usvajanje moguće i danas primenom nekih od dostupnih okvira, alata i aktuelnih praksi. Glavni cilj ovog rada je da ukaže na mogućnosti automatizacije testova prihvatljivosti polazeći sa stanovišta da bi oni morali biti korisnički orijentisani. U radu su izloženi neki od najznačajnijih koncepata i rezultata iz ove oblasti i opisan studijski primer realizovan primenom jednog od najpopularnijih okvira i alata – FitNesse. Studijski primer je bio usmeren na ispitivanje pogodnosti često korišćenih stilova FitNesse tabela za kreiranje jednostavnih uniformnih korisnički-orijentisanih testova s obzirom na različite podmodele objektno-orijentisanog domenskog modela sistema koji se testira. Pokazano je da FitNesse fleksibilan okvir tako da kreiranje testnih slučajeva navedenih karakteristika, čak i primenom osnovnih stilova tabela ne mora biti pod značajnim uticajem različitih podmodela domenskog modela. Međutim, evidentni su i brojni izazovi koji se moraju uzeti u obzir prilikom evaluiranja potencijala FitNesse okvira za konkretnu primenu.

KLJUČNE REČI: automatizovano testiranje prihvatljivosti, FitNesse, izvršiva specifikacija, agilni razvoj softvera

ABSTRACT: Automated acceptance testing is a new strategy whose successful implementation is possible even nowadays applying some of the available frameworks, tools and current practices. The main objective of this paper is to show the potential of automated acceptance testing from the viewpoint that automated tests should be user-oriented. The paper presents some of the most important concepts and results from this area and describes a case study carried out using one of the most popular frameworks and tools - FitNesse. The case study was aimed at verifying suitability of commonly used styles of FitNesse tables for creating simple analogous user-oriented tests considering various sub-models of the object-oriented domain model of a system under test. It is shown that FitNesse is a flexible framework, so creation of test cases that meet the mentioned characteristics, even with application of the basic table styles, may not be significantly influenced by the different sub-models of a domain model. Many challenges that must be taken into account when evaluating potential of FitNesse for specific application are evident though.

KEY WORDS: automated acceptance testing, FitNesse, executable specification, agile software development

Sonja Dimitrijević, Institut "Mihajlo Pupin", Beograd
Kontakt: sonja.dimitrijevic@pupin.rs
Oblast interesovanja: softversko inženjerstvo, informacioni sistemi

Prof. dr. Saša D. Lazarević, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Kontakt: slazar@fon.rs
Oblast interesovanja: softversko inženjerstvo, informacioni sistemi, baze podataka, sistemi za upravljanje dokumentacijom, .NET platform


6. UDC 004.925.8

Biznis analiza modela uvodjenja cloud sistema u preduzeće

Business analysis of a transition model to a cloud solution within an enterprise

Vladimir Đurica

REZIME: U okviru rapidno evolutivnog i konkurentnog poslovanja, kompanije i njihov menadžment, prinuđeni su na brzu adaptaciju tržišnih promena i usredsređenje na stvaranje nove vrednosti te ostvarenja maksimizacije povraćaja ulaganja u znanje i tehnologiju. Da bi kompanije postigle uspeh u novom okruženju, moraju restrukturirati postojeće organizacione strukture, redefinisati svoje strategije, poslovne procese, i izgraditi tehnološku infrastrukturu neophodnu radi efikasnijeg poslovanja i većeg povraćaja investicija ili možda unajmiti potrebne resurse. Iako koncept najma resursa nije nov, sa pojavom cloud sistema ovaj koncept se prenosi i na sferu najma računarskih usluga. Koncept ide do tog nivoa apstrakcije da neko ko nudi softver kao uslugu može to da izgradi korišćenjem određene platforme ili infrastrukture na najam. Tako, dolazimo do cloud sistema na cloud sistemu. Dalje, postoje javni i privatni cloud sistemi. Ukoliko nemamo dovoljno resursa u svom privatnom, možemo da se proširimo na javni za onoliko vremena i resursa koliko nam je to potrebno. Rad se bavi pristupom nalaženju optimalnog cloud rešenja, kao i razmatranjem poslovnih izbora hipervizora, kao osnove za izgradnju cloud sistema.

KLJUČNE REČI: POSLOVNI RAZLOZI ZA PRELAZAK NA CLOUD, CLOUD, VIRTUALIZACIJA, SPI MODEL, SAAS, PAAS, IAAS

ABSTRACT: With rapidly evolving and competitive market situation, companies and their management are forced to a fast adaptation to the market changes and hence to focus on discovering ways of creating new value and maximizing the return on investments in knowledge and technology. If the companies could succeed in new surrounding they must change current organizational structures, redefine their strategies, business processes, build technology infrastructure or perhaps contract as a service, necessary in order to support efficiently business procesess and provide return on investments. Although concept of renting resources is not new, with emerging of cloud systems this concept is going to a sphere of computing services. This concept goes to the extent of someone offering software as a service can use platform or infrastructure as an underlying service. This is a cloud on top of a cloud system. Also, it is possible to combine public and private cloud system. If we have insufficient resources in the private cloud, we can expand to public cloud for as much resources are required. This paper is focused on finding optimal cloud solution on a business level.

KEY WORDS: BUSINESS REASONS FOR SWITCHING TO CLOUD SOLUTION, CLOUD, VIRTUALIZATION, SPI MODEL, SAAS, PAAS, IAAS

Vladimir Đurica, doktorant, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Kontakt: djuricav@gmail.com
Oblasti interesovanja: Softverski Definisane Mreže, Uvođenje cloud sistema, virtualizacija, mreže, operativni sistemi


7. UDC 004.738.5:339

ISTRAŽIVANJE FAKTORA POVERENJA ONLAJN KUPACA

RESEARCH ON FACTORS INFLUENCING TRUST IN ONLINE SHOPPING

Marija Jović, Vinka Filipović, Velimir Štavljnin

REZIME: Cilj ovoga rada je identifikacija faktora koji utiču na poverenje u onlajn kupovinu. Ovi faktori trebalo bi da pomognu u razumevanju koncepta poverenja onlajn kupaca. Da bi se ovo postiglo, izvršen je pregled empirijskih studija o poverenju u onlajn okruženju. Opsežnim istraživanjem literature, identifikovano je 122 izvora, koja se bave ovom temom. U 60 radova pronađeno je ukupno 55 faktora, za koje autori tvrde da imaju uticaj na onlajn poverenje. Faktori su predstavljeni na sistematizovan i smislen način, čineći osnovu za aktivnosti kompanija koje žele da unaprede poverenje onlajn kupaca. Predstavljeni su i rezultati statističke analize, kojom je redukovan broj faktora, čineći ih pogodnijim za dalju primenu u praksi.

KLJUČNE REČI: Poverenje, faktori, onlajn okruženje, onlajn kupci, onlajn kupovina

ABSTRACT: The aim of this study was to identify factors that influence trust in online shopping. These factors should help in understanding the concept of the trust of online customers. To achieve this, a review of empirical studies on the confidence in the online environment is presented. An extensive search of the literature, 122 sources that deal with this topic was identified. In the 60 paper, 55 factors are founded that the authors claim to have a significant impact on online trust. The factors are presented in a systematic and meaningful way, which presents base for activities of the companies that want to improve the confidence of online shoppers. The results of the statistical analysis are presented, which reduce the number of factors, making them more suitable for further application.

KEY WORDS: Trust, factors, online environment, online shoppers, online shopping

Marija Jović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: marijaj@fon.rs
Oblast interesovanja: Marketing menadžment i odnosi s javnošću

Vinka Filipović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: vinka@fon.rs
Oblast interesovanja: Marketing menadžment, Odnosi s javnošću, Strateški marketing

Velimir Štavljanin, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: velimirs@fon.rs
Oblast interesovanja: Marketing menadžment, Digitalni marketing, Multimedijalne komunikacije

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2013 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.