» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1. UDC 371.38-053.6:004.4'27

Razvoj obrazovne igre u JavaFX tehnologiji

Educational Game Development in JavaFX Technology

Miroslav S. Slavković, Đorđe M. Đurđević, Igor I. Tartalja

REZIME: Proces učenja koji uključuje sticanje znanja i veština se značajno unapređuje uvođenjem modernih tehnologija i zabavnih sadržaja, a obrazovna računarska igra ostvaruje njihov sinergistički efekat. Jedna od prvih modernih ideja o upotrebi računarskih igara u obrazovanju pojavila se 1974. godine. Danas se nekoliko stotina institucija bavi istraživanjem i razvojem obrazovnih igara u celom svetu. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu razvijen je veći broj prototipova obrazovnih igara, a 2010. godine razvijena je prva verzija softverskog paketa Olimpijada znanja, koji se sastojao od dve aplikacije. Aplikacija Editor je namenjena instruktorima za kreiranje pojedinih igara, svojevrsnih kvizova znanja u proizvoljnoj oblasti, kombinovanih sa konceptima igre na sreću. Aplikacija Takmičenje namenjena je igračima koji kroz igru stiču i proveravaju svoje znanje. Tema ovog rada je razvoj nove verzije aplikacije Takmičenje sa elementima veb-orijentisane aplikacije, kao i njena konverzija iz Java2D u moderniju tehnologiju JavaFX. Nova verzija aplikacije Takmičenje je urađena u dve varijante: kao konvencionalna desktop aplikacija i kao aplikacija koja se pokreće iz čitača veba i koristi resurse sa servera na Internetu. Varijante aplikacije se neznatno razlikuju, u svega nekoliko desetina redova izvornog koda.

KLJUČNE REČI: Obrazovanje kroz zabavu, Obrazovna računarska igra, Kviz, Bogata internet aplikacija, JavaFX aplikacija

ABSTRACT: The process of learning, which includes knowledge and skill acquisition, is considerably improved by introduction of modern technologies and entertaining contents, and an educational computer game achieves their synergystic effect. One of the first modern ideas about use of computer games in education appeared in 1974. Today, several hundreds of institutions worldwide are engaged in the development of educational games. Several prototypes of educational games were previously developed at the University of Belgrade - School of Electrical Engineering, including the first version of software package Game Olympics in 2010, which consists of two applications. The Editor application is intended to be used by instructors to create particular games, which essentially are quizes in an arbitrary knowledge area, combined with concepts of games of chance. The Contest application is intended to be used by players, who learn and test their knowledge by playing. This paper is focused on the development of the new version of the Contest application, with elements of web-oriented application, as well as its conversion from Java2D to the modern JavaFX technology. The new version comes in two forms: as a conventional desktop application, and as web-browser based application, which uses resources from an Internet server. The difference between both forms is negligible, only about a several dozens of lines of source code.

KEY WORDS: Edutainment, Educational computer game, Quiz, Rich Internet application, JavaFX application

Miroslav Slavković, Margintech d.o.o. Beograd
Kontakt: apophys@sezampro.rs
Oblasti interesovanja: Veb dizajn i programiranje, Računarske igre

Dr Đorđe Đurđević, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
Kontakt: djordje.djurdjevic@etf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Računarska grafika, Objektno orijentisana analiza i dizajn, Digitalna obrada slike, e-Obrazovanje

Dr Igor Tartalja, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
Kontakt: tartalja@etf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Objektno orijentisana analiza i projektovanje, Programski jezici i programiranje, Računarska grafika i vizuelizacija, Obrazovanje kroz zabavu, Automatizacija provere znanja


2. UDC 004.4'2

Регресионa верификациjа софтвера коришћењем система LAV

Regression verification by system LAV

Milena Vujošević Janičić

REZIME: Алати за аутоматску верификациjу софтвера постигли су огроман напредак и постаjу све шире практично употребљиви. Oднедавно се практично разматра и jедан нови вид верификациjе софтвера — регресиона верификациjа. У регресионоj верификациjи, слично као у регресионом тестирању, функционална исправност програма проверава се тако што се испитуjе еквивалентност са програмом за коjи се претпоставља да jе исправан. Наравно, регресиона верификациjа, онда када jе применљива, даjе много поузданиjе и дубље закључке него регресионо тестирање. У овом раду описаћемо укратко основне поjмове верификациjе софтвера и показати да верификациjски систем LAV може успешно да се користи за регресиону верификациjу. Могуће примене су у развоjу софтвера (као алтернатива регресионом тестирању) али и у образовању, за аутоматску евалуациjу студентских програма.

KLJUČNE REČI: верификациjа софтвера, регресиона верификациjа, симболичко извршавање, проверавање ограничених модела, аутоматска евалуациjа студентских радова

ABSTRACT: Software verification tools have achieved enormous progress and are becoming practically usable to a broad set of users. Over the last years, regression verification, a special sort of software verification, is also practically considered. In regression verification, similarly as in regression testing, functional correctness of a program is checked by analyzing its equivalence with the program which is assumed to be correct. Of course, regression verification, when applicable, provides much more reliable and deeper conclusions than regression testing. In this paper we briefly describe basic concepts of software verification and show that the verification system LAV can be successfully used for regression verification. Possible applications are in software development (as an alternative to regression testing), but also in education, for automatic evaluation of students’ programs.

KEY WORDS: software verification, regression verification, symbolic execution, bounded model checking, automated evaluation of students’ programs

dr Milena Vujošević Janičić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: milena@matf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: analiza i verifikacija softvera, automatsko otkrivanje grešaka u softveru, semantika programskih jezika


3. UDC 004.7

Upravljanje životnim ciklusom aplikacija korišćenjem Team Foundation Server platforme

Application lifecycle management using Team Foundation Server platform

Ognjen Pantelić, Mišljen Filip

REZIME: U oblasti razvoja softvera primetan je trend pojave sve većih i zahtevnijih softverskih projekata za čiji je razvoj potrebno angažovati dosta osoba (programeri, testeri, menadžeri itd.) i utrošiti dosta radnih sati. Zato se došlo do potrebe za korišćenjem određenih alata prilikom razvoja aplikacija koje objedinjuju potrebe svih učesnika u razvoju proizvoda i koji povećavaju efikasnost i produktivnost prilikom razvoja softverskog projekta. Na tržištu postoji velikih broj rešenja koja imaju potrebne funkcionalnosti, kao što je i Microsoft Team Foundation Server (TFS). U radu će biti prikazana analiza tog alata i da se prikažu arhitektura i funkcionalnosti Team Foundation Server platforme tj. alata. Praktični deo rada se bavi razvojem aplikacije na ovoj platformi prilikom čijeg razvoja će se iskoristiti neke od funkcionalnosti koje nudi TFS.

KLJUČNE REČI: Team Foundation Server (TFS), projekat, razvoj softvera

ABSTRACT: In field of software development there is notable trend of developing bigger and more demanding software products for whose development there has to be engaged many people (programmers, testers, managers, etc.) and spend many working hours. That's why there is a need to use some tools while developing software that incorporate the needs of all participants in software product and increase efficiency and productivity of development of software product. There are many solutions that have some of the above mentioned functionalities, and among them is Microsoft Team Foundation Server (TFS).The goal of master thesis is to analyze and present architecture and functionalities of Team Foundation Server platform. In practical part of these thesis application will be developed on these platform for whose development some of the TFS functionalities will be used.

KEY WORDS: Team Foundation Server (TFS), project, software development

Ognjen Pantelić docent, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
e-mail: pantelic.ognjen@fon.bg.ac.rs
Oblast interesovanja: ERP sistemi, IT menadžment, IS u sportu i saobraćaju, integrisana softverska rešenja, logičko projektovanje baza podataka

Mišljen Filip, MSc information systems, - Faklutet Organizacionih nau
e-mail: filipmisljen@hotmail.com
Oblast interesovanja: Razvoj softvera, poslovna inteligencija, baze podataka, web tehnologije


4. UDC 004.7

Sistem za praćenje performansi mrežne infrastrukture visokoškolske ustanove

Performance Management System for the Network Infrastructure of Higher Education Institution

Jelena Šuh, Konstantin Simić, Miloš Milutinović, Vladimir Vujin, Svetlana Jevremović

REZIME: Predmet istraživanja ovog rada predstavlja razvoj i implementacija mrežne infrastrukture i servisa u akademskom okruženju, kao i realizacija sistema za praćenje performansi mreže. Model mrežne infrastrukture zasnovan je na principima hijerarhije i modularnosti. Opisane su komponente mrežne infrastrukture, tehnologije i protokoli neophodni za funkcionisanje informacionog sistema visokoškolske ustanove. Predstavljen je Cacti sistem za praćenje performansi mreže, koji ima mogućnost da vrši nadzor mreže, daje prikaz performansi sistema, šalje notifikacije u slučaju prekoračenja određenih pragova, generiše različite izveštaje itd. Opisani model mrežne infrastrukture, servisi, kao i sistem za praćenje performansi mreže implementirani su u Laboratoriji za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

KLJUČNE REČI: mrežna infrastruktura, upravljanje mrežom, Cacti

ABSTRACT: Predmet istraživanja ovog rada predstavlja razvoj i implementacija mrežne infrastrukture i servisa u akademskom okruženju, kao i realizacija sistema za praćenje performansi mreže. Model mrežne infrastrukture zasnovan je na principima hijerarhije i modularnosti. Opisane su komponente mrežne infrastrukture, tehnologije i protokoli neophodni za funkcionisanje informacionog sistema visokoškolske ustanove. Predstavljen je Cacti sistem za praćenje performansi mreže, koji ima mogućnost da vrši nadzor mreže, daje prikaz performansi sistema, šalje notifikacije u slučaju prekoračenja određenih pragova, generiše različite izveštaje itd. Opisani model mrežne infrastrukture, servisi, kao i sistem za praćenje performansi mreže implementirani su u Laboratoriji za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

KEY WORDS: network infrastructure, network management, Cacti

Jelena Šuh, student doktorskih studija, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: jelena.suh@gmail.com
Oblasti interesovanja: računarske mreže, e-obrazovanje, internet tehnologije

Konstantin Simić, student doktorskih studija, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: kosta@elab.rs
Oblasti interesovanja: Cloud computing, e-obrazovanje, internet tehnologije

Miloš Milutinović, student doktorskih studija, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: milosm@elab.rs
Oblasti interesovanja: mobilno poslovanje, e-obrazovanje, internet tehnologije

Vladimir Vujin, naučni saradnik, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: vujin@elab.rs
Oblasti interesovanja: mobilno poslovanje, e-obrazovanje, internet tehnologije

Svetlana Jevremović, Visoka tehnološka škola strukovnih studija Šabac
Kontakt: jevremovicsvetlanait@gmail.com
Oblasti interesovanja: e-obrazovanje, internet tehnologije, baze podataka


5. UDC 658.7:004.7

PRIMJENA SPREDŠITOVA U ANALIZI ORGANIZACIJE JAVNIH PREDUZEĆA

APPLYING SPREADSHEETS FOR ORGANIZATION ANALYSIS OF PUBLIC ENTERPRISES

Jovan Krivokapić

REZIME: U ovom radu će biti predstavljene koristi od upotrebe spredšitova prilikom realizacije projekta analize organizacije javnih i javnih komunalnih preduzeća u Beogradu. Projekat je realizovao tim sa Fakulteta organizacionih nauka u periodu od 2009. do 2012. godine, a obuhvatao je analizu kadrova, performansi i sistema zarada, kao i određivanje pravaca unapređenja organizacionih rješenja ovih preduzeća kroz potencijalnu centralizaciju određenih poslova. Zbog svoje efikasnosti i pouzdanosti, a imajući u vidu kompleksnost projektnog zadatka, spredšitovi su se pokazali kao moćan alat za obradu i analizu podataka. Primjena spredšitova ostavila je prostor za dalje unapređenje i razvoj u slučaju potrebe za zadovoljenjem dodatnih korisničkih zahtjeva.

KLJUČNE REČI: Spredšit, analiza organizacije, poređenje preduzeća.

ABSTRACT: This paper describes the benefits of a spreadsheet usage during the project of organization analysis of public and communal enterprises in Belgrade. This project was implemented by the team from the Faculty of Organizational Sciences in the period between the years 2009 and 2012, and included the analysis of human resources, performance and reward system, but also determined the direction for organizational solutions improvement of these companies through the potential centralization of certain tasks. Due to their efficiency and reliability, and given the complexity of the project task, spreadsheets proved to be very powerful tool that provided data processing and analysis, but also left room for further improvement and development in case of additional user requirements.

KEY WORDS: Spreadsheets, organization analysis, comparison among enterprises.

Jovan Krivokapić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Kontakt: krivokapicj@fon.bg.ac.rs
Oblast interesovanja: Poslovni konsalting, restrukturiranje organizacija, organizacija specijalnih događaja


6. UDC 004.7:004.4

PRIMENA AGILNIH METODOLOGIJA RAZVOJA NA SPREDŠIT APLIKACIJE

APPLYING AGILE DEVELOPMENT METHODOLOGIES ON SPREADSHEET APPLICATIONS

Tamara Valok Radulović

REZIME: U ovom radu analizirana su dosadašnja istraživanja na temu metodologija razvoja spredšit aplikacija. Ova istraživanja ukazuju na to da još uvek ne postoji metodologija razvoja specijalno kreirana za ovaj tip aplikacija, što može biti jedan od uzroka uočenih ponavljanja sličnih grešaka u njihovim implementacijama. Kako bi se prevazišli pomenuti problemi, neki autori kao ideju predlažu primenu postojećih metodologija razvoja informacionih sistema na spredšit aplikacije. Nasuprot njima, u ovom radu predložena je ideja o primeni trenutno najpopularnijih netradicionalnih agilnih metodologija razvoja softvera, Ekstremno programiranje i Skram, na spredšit aplikacije. U radu je dat prikaz ovih metodologija, kako bi se uočila njihova primenljivost na spredšit aplikacije.

KLJUČNE REČI: Spredšit aplikacije, agilne metodologije, ekstremno programiranje, skram

ABSTRACT: This paper analyzes recent researches on the subject of spreadsheet development methodologies which indicate there is still no methodology specifically designed for this type of application. For that reason, in various applications similar mistakes are often repeating. Some authors have given the idea of applying existing development methodologies for information systems on spreadsheets in order to overcome the identified problems. As opposed to them, this paper presents the idea of applying currently the most popular non-traditional agile software development methodologies, Extreme programming and Scrum, on spreadsheet applications. The paper gives the overviews of these methodologies in order to realize their applicability on spreadsheet applications.

KEY WORDS: Spreadsheets, Agile methodologies, Extreme Programming, Scrum

Tamara Valok Radulović, Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: tamara.valok@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Razvoj zasnovan na modelima, Savremene softverske arhitekture, Projektovanje informacionih sistema, Metodologije razvoja informacionih sistema


7. UDC 004.9:004.7

Razvoj e-obrazovnog portala na dotCMS platformi

Development of eLearning portal on dotCMS platform

Milan Krstin, Slobodan Jovanović

REZIME: dotCMS je jedna od najbrže rastućih platformi otvorenog koda za upravljanjem sadržajem u svetu. Ova Java platforma razvijena je od strane dotCMS korporacije, uspešno se rezvija već 10 godina. Najnovija verzija dotCMS platforme je 2.1, dok je portal Univerziteta Metropolitan urađen u verziji 1.7a. U ovom radu objašnjena je implementacija portala Univerziteta Metropolitan (e-obrazovnog portala) na dotCMS platformi. Navedene su procedure koje je potrebno izvršiti kako bi se na optimalni način došlo do rešenja kao što su objavljivanje strane, kreiranja i menjanja sadržaja na stranama, itd. Opisana su i neophodna pravila kojih se treba pridržavati prilikom administriranja sistema.

KLJUČNE REČI: Sistem upravljanja sadržajem , CMS Administrator, Strukture, Java

ABSTRACT: dotCMS is one of fastest open-source growing platforms in the world, for content management. This Java platform is developed by by the dotCMS corporation, and it has been developing for last 10 years. The newest version of dotCMS platform is 2.1, while the portal of the Metropolitan university was developed in the 1.7a version. In this paper, the implementation of the portal of the Metropolitan university (eLearning portal) on the dotCMS platform is explained. It describes procedures needed to be applied during optimal process of creating pages, creating and modifying and using the page content, etc. Also, the rules for adminstrating of the portal which need to be used are discussed.

KEY WORDS: Content Management System (CMS), CMS Administrator, Structures, Java

Milan Krstin, Univerzitet Metropoliten
Kontakt: milan.krstin.1752@metropolitan.ac.rs
Oblast interesovanja: e-obrazovanje, web-portali i savremene tehnološke platforme

Slobodan Jovanović, Univerzitet Metropoliten
Kontakt: slobodan.jovanovic@metropolitan.ac.rs
Oblast interesovanja: veštačka inteligencija, e-obrazovanje i veliki softverski sistemi

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2013 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.