» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1.UDC 005.9:004.65

ПОСЛОВНА АНАЛИТИКА – ИЗАЗОВ МЕНАЏЕРИМА, ИСТРАЖИВАЧИМА И ИНФОРМАТИЧАРИМА

BUSINESS ANALYTICS – A CHALLENGE TO MANAGERS, RESEARCHERS AND SOFTWARE ENGINEERS

Мирко Вујошевић, Душан Вујошевић

REZIME: У раду се разматрају врсте пословне аналитике (описујућа, предвиђајућа и прописујућа) и назначавају актуелни проблеми и изазови за менаџере, истраживаче и информатичаре који се баве овом облашћу. На почетку се укратко описује технологија пословног обавештавања и извештавања којом се решава значајан број класичних проблема описујуће пословне аналитике. Појавом феномена великих података и у тој области се отворио низ нових проблема у вези са извлачењем корисних информација и знања из огромних скупова структурираних и неструктурираних података. У раду се затим наводи чињеница да између потенцијала који пружају савремени теоријски резултати имплементирани у постојеће софтверске алате и њихове практичне примене постоји велики јаз. То ће уз реалне захтеве за унапређење менаџмента утицати на убрзано ширење и примену концепта пословне аналитике. Истовремено се очекује да практични проблеми генеришу нове истраживачке и технолошке изазове.

KLJUČNE REČI: Aналитика, Пословање, Oбавештавање, Извештавање, Одлучивање, Складиштење података

ABSTRACT: The concept of business analytics is briefly described and some important problems and challenges for managers, data scientists and information technology engineers are outlined in the paper. Three types of business analytics (descriptive, predictive and prescriptive) are considered. At the beginning, the accent is put on descriptive analytics because business intelligence and business reporting have solved a lot of its problems. However, the phenomenon of big data has opened a series of new problems related to obtaining useful information and knowledge from huge sets of structured and unstructured data. It is pointed out that there exists a big gap between potentials in contemporary theoretical achievements implemented into available software tools and its real applications in practice. That will cause the future demands for improvement of management skills and affect the rapid dissemination and application of the concept of business analytics. At the same time it is expected that practical problems will generate new research and technological challenges.

KEY WORDS: Analytics, Business, Intelligence, Reporting, Decision making, Data warehousing

Мирко Вујошевић
Редовни члан Академије инжењерских наука Србије
Редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду
Области интересовања: операциона истраживања, оптимизација, инжењерски менаџмент
електронска пошта: mirkov@fon.bg.ac.rs

Душан Вујошевић
Доцент на Рачунарском факултету Универзитета Унион, Београд
Области интересовања: информациони системи, пословно обавештавање, складиштење података, пословно извештавање
електронска пошта: dusan.vujosevic8@gmail.com


2.UDC 004.738.52.032.26

Postizanje interoperabilnosti legacy sistema posredstvom web servisa

Achieving interoperability of legacy systems using web services

Aleksandar Ilić, Nikola Lončar, Slađan Babarogić

REZIME: U savremenom svetu sve više poslovnih procesa biva prožeto informacionim tehnologijama. Cilj je unaprediti procese rada i komunikacije korišćenjem softverskih sistema. Takve tendencije zahtevaju dodatne resurse čijim izostankom dolazi do stvaranja Legacy sistema. Glavna karakteristika svih Legacy sistema je diskontinuitet u razvoju koji za posledicu ima ograničenu mogućnost interakcije sa drugim softverskim sistemima. U ovom radu se predstavljaju konkretna rešenja koja omogućavaju integraciju takvih sistema sa savremenim softverskim rešenjima. Omogućavanje interoperabilnosti putem integracije sa Web servisima unosi nove mogućnosti i produžava životni vek Legacy sistema.

KLJUČNE REČI: Legacy sistemi, interooperabilnost, web servisi

ABSTRACT: In modern times, more and more business processes becomes permeated with information technologies. The aim is to improve work processes and communications using software systems. These trends require additional resources whose absence leads to the creation of Legacy systems. The main feature of all Legacy systems is discontinuity in development which results in a limited ability of interaction with other software systems. This paper presents concrete solutions that enable the integration of such systems with modern software solutions. Enabling interoperability through integration with Web Services brings new features and extends the life of Legacy systems.

KEY WORDS: Legacy systems, interoperability, Web Services

Aleksandar Ilić
M.Sc. in Information Systems
Performance Technologies SRB
Kontakt: aleksandar@ilic.rs
Oblasti interesovanja: razvoj web, mobilnih i desktop aplikacija, web servisi, interoperabilnost

Nikola Lončar
M.Sc. in Information Systems
Wings Software
Kontakt: nikolanbg@gmail.com
Oblasti interesovanja: Web programiranje, korisnički interfejs, UX, web servisi, mobilne aplikacije, interoperabilnost

Slađan Babarogić,
docent, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Kontakt: babarogic.sladjan@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Razvoj IS vođen modelima, Poslovna analiza i Modelovanje poslovnih procesa, Metodologije razvoja informacionih sistema i Baze podataka


3.UDC 621.396:519.8

Tarifiranje u telekomunikacionim mrežama primenom protokola Diameter

Diameter protocol as a support for accounting in telecommunication networks

Andrijana Todosijević, Vesna Radonjić Đogatović, Mirjana Stojanović, Milica Petrović, Aleksandra Kostić-Ljubisavljević

REZIME: Protokol Diameter obezbeđuje funkcije autentifikacije, autorizacije i tarifiranja. Arhitektura ovog protokola bazirana je na peer-to-peer (P2P) modelu. Njegova osnovna karakteristika je jednostavna mogućnost proširenja. Kod protokola Diameter akcenat je i na naprednim algoritmima rutiranja, dinamičkom ispravljanju grešaka i sigurnosnim karakteristikama transportnog sloja. Sa aspekta tarifiranja, značajno je to što Diameter podržava prenos tarifnih podataka u realnom vremenu. U radu su objašnjeni osnovni mehanizmi i funkcionalnosti koje su značajne za tarifiranje telekomunikacionih mreža, uključujući ulogu protokola Diameter za kontrolu kredita korisnika. Posebno se razmatraju mogućnosti primene ovog protokola za tarifiranje mobilnih telekomunikacionih mreža. Razmatrani su offline mehanizmi zaduživanja i tri specifična slučaja online zaduživanja.

KLJUČNE REČI: autentifikacija, autorizacija, Diameter, offline zaduživanje, online zaduživanje, protokol, tarifiranje

ABSTRACT: Diameter protocol provides functions of authentication, authorization and accounting. Architecture of this protocol is based on a peer-to-peer model. Its main feature is a possibility of extensions. Diameter puts more emphasis on advanced routing algorithms, dynamic error recovery and security features of the transport layer. From the accounting perspective, it is significant that Diameter supports transmission of tariff data in real time. In this paper we present and explain the basic mechanisms and features of Diameter which are important for charging telecommunication networks, including its credit control application. We especially consider possibilities of Diameter protocol for charging mobile telecommunications networks. We discuss mechanisms of offline charging and three specific cases of online charging.

KEY WORDS: accounting, authentication, authorization, Diameter, offline charging, online charging, protocol

Andrijana Todosijević, master inženjer saobraćaja,
Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet,
Kontakt: todosijevicandrijana@gmail.com
Oblasti interesovanja: Telekomunikacione mreže i protokoli, Tarifiranje u telekomunikacijama

Dr Vesna Radonjić Đogatović, docent
Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
e-mail: v.radonjic@sf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Tarifiranje u telekomunikacionim mrežama, Primena teorije igara u telekomunikacijama

Dr Mirjana Stojanović, vanredni professor
Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
e-mail: m.stojanovic@sf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Projektovanje, razvoj i implementacija telekomunikacionih mreža, Telekomunikacioni protokoli

Milica Petrović, student master studija
Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
e-mail: milica_ar@yahoo.com
Oblasti interesovanja: Telekomunikacione mreže i protokoli, Tarifiranje u telekomunikacijama

Dr Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, docent
Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
e-mail: a.kostic@sf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Interkonekcija telekomunikcionih mreža, Optički komunikacioni sistemi


4.UDC 007.38.54:004.738.5

PRIMENA CLOUD COMPUTING OKRUŽENJA U RAZVOJU PLATFORME ZA ELEKTRONSKO UČENJE

APPLICATION OF CLOUD COMPUTING ENVIRONMENT IN E-LEARNING PLATFORM DEVELOPMENT

Tijana Matejić, Đorđe Mihailović

REZIME: U radu se prezentuje model platforme za elektronsko učenje koja kroz LMS sistem obezbeđuje PaaS servise interno hostovanog cloud-a obrazovne ustanove. Osnovna ideja modela je da se Moodle LMS proširi dodatnim Web servisima putem kojih se ostvaruje integracija Moodle-a sa cloud platformom obrazovne ustanove koja koristi Apache VCL. U ovom modelu se “prošireni Moodle” koristi kao interfejs za rad nastavnika i studenata sa virtualnim imidžima koji im putem VCL platforme obezbeđuju virtualne mašine sa specifičnim okruženjima u okviru različitih zadataka na različitim Moodle kursevima. Modelom je predviđeno da studenti mogu da u okviru specifičnih zadataka na kursevima kreiraju virtualni imidž za taj zadatak, koriste virtualnu mašinu koja se izvršava na bazi virtualnog imidža u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta, snimaju izmene na virtualnom imidžu i označe virtualni imidž kao spreman za ocenjivanje. Nastavnici sa druge strane mogu da nadgledaju i ocenjuju rad studenata u okviru podsistema za ocenjivanje Moodle-a pristupanjem virtualnim mašinama na kojima se izvršavaju virtualni imidži studenata na zadacima. Jedinstveni interfejs za pristup svim potrebnim nastavnim resursima omogućava studentima i nastavnicima da fokusiraju svoje napore na procese nastave i učenja, umesto na obezbeđivanje uslova za realizaciju ovih procesa.

KLJUČNE REČI: Cloud computing, virtualizacija, E-učenje, sistem za upravljanje učenjem, virtualna računarska laboratorija, Moodle.

ABSTRACT: This paper presents a model of e-learning platform which provides PaaS services of educational institutions’ internally hosted cloud through a LMS system. The basic idea behind the model is that the Moodle LMS can be expanded through additional Web services that integrate the Moodle with the cloud platform of the educational institution which rely on Apache VCL. In the model the "extended Moodle" is used as the interface for the teachers and the students to virtual images, which provide virtual machines with specific environments for different assignments at different Moodle courses. The model implies that students can create their own virtual image for the assignment in the specific Moodle course, use the virtual machine executing the environment defined by the virtual image, in any time and from any place, save the changes to the virtual image and mark the virtual image as ready for evaluation. Teachers on the other hand can monitor and evaluate the students’ work, within a Moodle subsystem for evaluating students’ activities, by accessing virtual machines which run the students’ virtual image for the assignment. Single interface used for accessing all necessary learning resources allows students and teachers to focus their efforts on teaching and learning, instead of providing the conditions for the realization of these processes.

KEY WORDS: Cloud computing, virtualization, E-learning, Learning Management System, Virtual computing lab, Moodle

Tijana Matejić, MA, asistent,
Visoka tehnološka škola strukovnih studija – Aranđelovac.
e-mail: tijana.matejic@vtsar.edu.rs
Oblasti interesovanja: Cloud computing, Elektronsko obrazovanje, Projektovanje informacionih sistema, Kriptografija.

Dr. Đorđe Mihailović, Profesor strukovnih studija,
Visoka tehnološka škola strukovnih studija – Aranđelovac.
e-mail: djordje.mihailovic@vtsar.edu.rs
Oblasti interesovanja: Elektronsko poslovanje, Elektronsko obrazovanje, Internet tehnologije.


5.UDC 681.518:343.983

ОПШТИ АСПЕКТИ ДИГИТАЛНЕ АНТИ-ФОРЕНЗИКЕ

GENERAL ASPECTS OF DIGITAL ANTI-FORENSICS

Петар Чисар

REZIME: Дигитална форензика је суштинска област за успешно супротстављање компјутерском криминалу. Она је повезана са много изазова, укључујући и брзе промене у компјутерским и дигиталним уређајима, као и све софистицираније нападе на рачунарске системе и мреже и брз пораст злоупотреба информационо-комуникационих система. Иако постојеће одбрамбене технике могу поуздано детектовати многе уобичајене облике угрожавања, недавна истраживања су показала да оне могу да се избегну коришћењем анти-форензичких активности, планираних тако да сакрију доказе о злонамерним активностима. Зато су као одговор на то, развијене нове форензичке технике у циљу детекције употребе анти-форензичких средстава. У светлу овога, постоји изражена потреба за теоријским разумевањем интеракције између анти-форензичког акта и форензичког испитивања.

KLJUČNE REČI: дигитална форензика, анти-форензика, скривање података, форензички алати

ABSTRACT: Digital forensics is essential for the successful opposition of computer crime. It is associated with many challenges, including rapid changes in computer and digital devices, and more sophisticated attacks on computer systems and networks and the rapid increase in abuse of ICT systems. Though many of existing defensive techniques can reliably detect traditional forgeries, recent research has shown that they can be bypassed by anti-forensic operations designed to hide evidence of such activity. In response, new forensic techniques have been developed to detect the use of anti-forensics. In light of this, there is a need to develop a theoretical understanding of the interactions between anti-forensic act and a forensic investigator.

KEY WORDS: digital forensics, anti-forensics, data hiding, forensic tools

доц. др Петар Чисар,
Криминалистичко-полицијска академија, Земун,
mail: petar.cisar@kpa.edu.rs.
Области интерсовања: дигитална форензика, сигурност информационих система, мобилне технологије, рачунарске мреже, fuzzy-теорија.


6.UDC 519.77:519.85./87

Generatori programskog koda: razvoj i praktična primena upotrebom .NET platforme

Code generators: development and practical application using .NET platform

Saša D. Lazarević, Stefan Z. Mitić

REZIME: Generisanje programskog koda predstavlja proces gde se, pomoću definisane strukture ulaznih podataka i logike njihove obrade, kao rezultat rada dobija izvršni programski kod. Prikazani su principi na kojima počiva automatsko generisanje koda, najčešće i najefikasnije metode koje se koriste u procesu generisanja. Ukazano je na ključne činioce procesa generisanja programskog koda. Takođe,prikazano je nekoliko različitih vrsta generatora koda, njihove prednosti, mane i praktične primene. Kao konačni rezultat analize,dat je primer rešenja u vidu prototipa aplikacija koje, kao rezultat obrade ulaznih struktura podataka, daju programski kod na odabranom jeziku. Takav kod može biti tretiran kao deo buduće programske logike, ili kao samostalna logička celina.

KLJUČNE REČI: generator programskog koda, metaprogramiranje, XSLT, CodeDom, refleksija, XML

ABSTRACT: Code generation is a process which, with defined structure of input data and their processing logic, provides results in form of executable code. Our research has the task to present the principles underlying the automatic code generation, the most effective and common methods that are used as the basis of programming logic in the code generation process. We also present several different types of code generators, their advantages, disadvantages and practical application. As a final result of the analysis we provide solutions in the form of an application prototypes that, as a result of processing the input data structure, can generate code in provided programming language. Such code can be treated as a part of future programming logic, or as an independent logic unit.

KEY WORDS: code generator, metaprograming, XSLT, CodeDom, reflection,XML

dr. Saša D. Lazarević,
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: slazar@fon.rs
Oblast interesovanja: softversko inženjerstvo, informacioni sistemi, baze podataka, sistemi za upravljanje dokumentacijom, .NET platform

Stefan Mitić,
master inženjer, Fakultet organizacionih nauka
E-mejl: mitic.stefan@orion.rs
Oblasti interesovanja: softversko inženjerstvo, generatori programskog koda, obrnuti inženjering, integrisana razvojna okruženja, .NET platforma, Web tehnologije.


7. UDC 005.8:006.83

SINERGIJA VIŠEDOMENSKIH ZNANJA, VEŠTINA I TEHNIKA: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, POSLOVNA ANALIZA I UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA

KNOWLEDGE, SKILLS AND TECHNIQUES SYNERGY: PROJECT MANAGEMENT, BUSINESS ANALISYS AND BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Miroslav Aničin, Vladan Pantović

REZIME: Znanja i sertifikacija iz domena upravljanja projektima dobijale su na značaju u smislu distinkcije između uspešnih i neuspešnih projekata, a samim tim i između uspešnih i neuspešnih kompanija koje su primenjivale ta znanja i standarde. Vremenom nije bilo dovoljno postojanje samo tih znanja, već i kvalitet njihove upotrebe. Sertifikovani projektni menadžeri jedan od drugoga mogu značajno da se razlikuju po uspešnosti primene naučenog, iako su svi oni prošli identičnu sertifikaciju i očekuje se da vladaju istim veštinama. Različitost u smislu kvaliteta primene standarda u najnovije vreme ogleda se u višestrukim domenima znanja kojima uspešni profesionalci obogaćuju svoju ekspertizu.Oni koji su shvatili da je bogatstvo u što većem broju znanja sertifikuju i poslovnu analizu, arhitekturu preduzeća, upravljanje poslovnim procesima, a projekti koje vode postaju sve uspešniji zahvaljujući tome.

KLJUČNE REČI: Upravljanje projektima, poslovna analiza, upravljanje poslovnim procesima, standardi

ABSTRACT: Project Management domain knowledge and certification have gained significance in the light of distinction between successful and unsuccessful projects. In the very same time it provided difference between successful and unsuccessful companies that applied those knowledge and standards. Through the time existence of that knowledge was not the only thing what matters but the way of its usage. Certified Project Managers, even if they possess the same certificates and that is expected to have the same skills, distinguish among them by the quality of skills appliance. Recently this diversity is evident in multiple diverse domain knowledge becoming desirable in the skillset of single Project Manager. Those who noticed this treasure certify Business Analysis, Enterprise Architecture, Business Process Analysis, etc. Projects led by them become than significantly more successful thanks to that.

KEY WORDS: Project Management, Business Analysis, Business Project Management, Standards

Miroslav Aničin, MScEE, PMP, CBAP, CSM, CSPO,
Predsednik PMI ogranka Srbija, Potpredsednik IIBA ogranka Srbija
Kontakt: miroslav.anicin@comtrade.com
Oblasti interesovanja: Upravljanje projektima, Poslovna analiza, Upravljanje poslovnim procesima

Mr Vladan Pantović, PMP, ISMS LA,
Potpredsednik, PMI ogranka Srbija Kontakt: vladan@pantovic.rs
Oblasti interesovanja: Upravljanje projektima i poslovnim procesima, Korporativno upravljanje, Supervizija informacionih sistema, Edukacija

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2013 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.