» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1.UDC 004:332.1

ZNAČAJ IKT SEKTORA ZA EKONOMSKI RAZVOJ ZASNOVAN NA ZNANJU

IMPORTANCE OF ICT SECTOR FOR ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON THE KNOWLEDGE

Sandra Jednak, Dragana Kragulj, Ivana Mijatović

REZIME: IKT sektor može da bude jedan od ključnih faktora ekonomskog razvoja. Ovaj sektor inicira inovacije, finansijske izvore sredstava i nova radna mesta. Obrazovanje, sistem inovacija, informaciona infrasturuktura i ekonomski i institucionalni režim su stubovi razvoja ekonomije znanja. Razvijene zemlje ekonomski razvoj zasnivaju na znanju. Takođe i manje razvijene zemlje, Finska i Irska, su zahvaljujući razvoju ovog sektora ostvarile ekonomski razvoj i izgradile ekonomiju znanja. U IKT sektoru posluju različita preduzeća. Ova preduzeća najviše ulažu u istraživanje i razvoj (SAD). IKT preduzeća udružuju se u IKT klastere radi povećanja konkurentnosti (SAD, Evropa) ili outsourceuju sporedene aktivnosti zbog snižavanja troškova (Indija). Otvaranje novih preduzeća, kao i razvoj postojećih preduzeća u ovom sektoru doprinosi privrednom razvoju zasnovanom na znanju.

KLJUČNE REČI: informaciono komunikacione tehnolgije, ekonomski razvoj, ekonomija znanja, IKT sektor, IKT preduzeća

ABSTRACT: The ICT sector could be one of the key factors of economic development. This sector initiates innovation, financial funds and new jobs. Education, training, system innovation, information infrastructure, economic and institutional regime are the pillars of the knowledge economy development. Advanced countries have based their economic development on the knowledge. Also less developed countries, Finland and Ireland, obtained the economic development and built the knowledge economy due to this sector. In the ICT sector operate different companies. These companies invest the most in R & D (USA). ICT companies associate in the ICT clusters in order to increase competitiveness (USA, Europe) or outsourcing non-core activities (India) to lowered costs. The establishing of new enterprises and the development of existing companies in this sector in most countries contributes to the development based on the knowledge.

KEY WORDS: information and communication technologies, economic development, knowledge economy, ICT sector, ICT enterprises

dr Sandra Jednak
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Oblasti interesovanja: Ekonomski rast i razvoj, Ekonomski razvoj zemalja Jugoistočne Evrope, Ekonomija IKT, Ekonomija (zasnovana na) znanja, Ekonomija energetike, Međunarodna ekonomija, Obrazovanje
e-mail: sjednak@fon.bg.ac.rs

dr Dragana Kragulj,
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: kragulj@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Makroekonomski problem, Cene, Tržišta, Inflacija, Ekonomski razvoj, Investicije, Međunarodna trgovina, Poljoprivreda, Ekonomija energetike, Tranzcija, Međunarodne ekonomske integracije, Evropska unija

dr Ivana Mijatović,
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: ivanamt@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Standardizacija, Menadžment kvaliteta, Inženjering i planiranje kvaliteta, Obrazovanje o standardizaciji


2.UDC 004.7:004.738.5

SISTEMI ZA GENERISANJE PREDLOGA I PREPORUKA

RECOMMENDER SYSTEMS

Gordana Georgijević, Tatjana A. Lutovac

REZIME: Generisanje predloga i preporuka je jedna od najvažnijih karakteristika inteligentnog Web-a. Sistemi tj. programi za generisanje raznih predloga i preporuka (za kupovinu preko interneta, iznajmljivanje, čitanje, slušanje, pretraživanje novih sadržaja) prisutni su svakodnevno u životu i radu savremenog čoveka. U radu su objašnjeni osnovni principi rada dve vrste sistema za generisanje predloga i preporuka: sistema baziranih na kolaborativnom filtriranju i sistema baziranih na sadržaju. Osnova svakog sistema za generisanje preporuka je pouzdan, efikasan i efektivan način za određivanje koliko je određeni entitet sličan nekom drugom entitetu. U radu je dat pregled najčešće korišćenih metoda za računanje sličnosti između korisnika u sistemima sa kolaborativnim filtriranjem.

KLJUČNE REČI: korisnik, preferenca, preporuka, sličnost

ABSTRACT: Generation of proposals and recommendations is one of the most important characteristics of the intelligent web. Systems for generating various proposals and recommendations (for shopping online, renting, reading, listening, searching for new content) have become a part of the everyday life and work of a contemporary human. The paper explains basic principles of two types of recommender systems: systems based on collaborative filtering and content based systems. An overview of the most commonly used methods and steps for calculating the similarity between users in systems with collaborative filtrating is given.

KEY WORDS: user, preference, recommendation, similarity

Gordana Georgijević,
PSTech doo Beograd
Kontakt: georgijevic.gordana@gmail.com
Oblasti interesovanja: razvoj softvera, objektno orijentisano programiranje i primenjena matematika

Dr Tatjana A. Lutovac,
vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet Beograd
Kontakt: tlutovac@eunet.rs
Oblasti interesovanja: automatsko rezonovanje, primena matematičke logike u računarstvu, neklasične logike, teorija dokaza, veštačka inteligencija


3.UDC 658.7:[004:519.8

SPREDŠIT MODEL METAHEURISTIČKOG PRISTUPA ZA REŠAVANJE PROBLEMA EKONOMIČNE KOLIČINE NARUČIVANJA ZALIHA ZA VIŠE PROIZVODA SA OGRANIČENIM PROSTOROM SKLADIŠTENJA

SPREADSHEET MODEL OF METAHEURISTIC APPROACH FOR SOLVING A MULTIPRODUCT EOQ-BASED INVENTORY PROBLEM WITH STORAGE SPACE CONSTRAINTS

SLOBODAN ANTIĆ, DANICA LEČIĆ-CVETKOVIĆ, MIRJANA ČANGALOVIĆ, LENA ĐORĐEVIĆ

REZIME: Spredšitovi predstavljaju osnovni analitički alat u poslovanju proteklih 25 godina. U radu je opisan pristup upotrebe spredšitova za definiciju heurističkih i metaheurističkih algoritama, koji mogu unaprediti funkciju troškova i vremena u cilju pronalaska vrednosti upravljačkih promenljivih, koje daju bolje diskretne procese. U radu se predstavlja statički, vremenski kontinualni problem ekonomične količine naručivanja (EOQ) zaliha za više proizvoda sa ograničenjem skladišnog prostora, modeliran u spredšitu kao problem kombinatorne optimizacije za odgovarajući dinamički, vremenski diskretni proces upravljanja zalihama (DPUZ). Opisani problem upravljanja zalihama predstavlja široko primenljiv i poznat problem u praksi.U cilju rešavanja problema razvijena je specijalna heuristika, zasnovana na tehnici lokalnog pretraživanja i metaheuristička metoda bazirana na principu promenljivih okolina (MPO). Specijalna heuristika se koristi za određivanje broja narudžbina, a metoda bazirana na principu promenljivih okolina je primenjena za poređenje rezultata dobijenih specijalnom heuristikom. Efikasnost razvijenih metoda je preliminarno ispitana i upoređena kroz nekoliko numeričkih ekseperimenata za 21 i 102 artikla.

KLJUČNE REČI: spredšitovi, VBA, EOQ problem naručivanja zaliha za više proizvoda, optimalno upravljanje diskretnim sistemima, specijalna heuristika, metoda promenljivih okolina (MPO).

ABSTRACT: Spreadsheets have been an essential analytical tool in business for over 25 years. This paper presents the approach of using spreadsheets for the definition of heuristics and metaheuristics algorithms, which can improve time and cost functions, in order to find control variables values, which give better discrete processes.The objective of this paper is to model a static time-continuous multiproduct economic order quantity (EOQ) based inventory management problem with storage space constraints, as a combinatorial optimization problem in the corresponding dynamic discrete time system control process. The described inventory management problem represents a widely applicable and popular problem in practice. To solve this model we have developed a special heuristics based on the local search technique and a metaheuristic technique based on the variable neighborhood search principle, and we have preliminary examined their efficiency and compared them in several numerical experiments. The special heuristics was developed in order to determine number of orders and the metaheuristic technique based on the variable neighborhood search was developed in order to compare its results with the results of the special heuristics.

KEY WORDS: spreadsheet, visual basic for application, multiproduct EOQ inventory problem, discrete time system control, special heuristics, variable neighborhood search (VNS)

Dr Antić Slobodan
Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: antic.slobodan@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja:Spredšit inženjerstvo, spredšit menadžment, upravljanje materijalnim i nematerijalnim tokovima, upravljački sistemi, informacioni sistemi preduzeća

Prof. dr Danica Lečić-Cvetković
Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
e-mail: danica@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Upravljanje proizvodnjom i uslugama, primena infomacionih i Internet tehnoligija u upravljanju proizvodnjom i uslugama.

Prof. Dr Mirjana Čangalović
Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: cangalovic.mirjanа@fon.rs
Oblasti interesovanja: operaciona istraživanja, diskretna matematika, kombinatorna optimizacija i metaheuristike.

MSc Đorđević Lena
Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
e-mail: djordjevic.lena@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Spredšit inženjerstvo, spredšit menadžment, upravljanje materijalnim i nematerijalnim tokovima, upravljački sistemi, informacioni sistemi preduzeća


4.UDC 004.72.057.4

USPOSTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI U MULTIMODALNIM BIOMETRIJSKIM SISTEMIMA

ENABLING INTEROPERABILITY IN MULTIMODAL BIOMETRIC SYSTEMS

Uroš Šošević, Miloš Milovanović, Miroslav Minović

REZIME: U ovom radu će biti prikazan jedan mogući način za uspostavljanje interoperabilnosti u multimodalnim biometrijskim sistemima. Definisanjem specifičnih komunikacionih protokola za procese koji se odvijaju u multimodalnom biometrijskom sistemu, pokušava se obezbediti standardizovan način komunikacije između različitih unimodalnih biometrijskih rešenja koja čine dati multimodalni biometrijski sistem. S obzirom na raznovrsnost korišćenih biometrijskih rešenja, predloženi komunikacioni protokoli moraju da podrže i različite oblike biometrijskih podataka. Stoga je potrebno definisati i standardan format za razmenu biometrijskih podataka koji će obuhvatiti sve specifičnosti raznih biometrijskih modaliteta.

KLJUČNE REČI: biometrija, multimodalni biometrijski sistemi, interoperabilnost, komunikacioni protokoli

ABSTRACT: This paper presents one possible way for enabling interoperability in multimodal biometric systems. By defining specific communication protocols for processes that occur in a multimodal biometric system, we try to enable a standard way of communication between various unimodal biometric solutions operating within the multimodal biometric system. Taking into account the diversity of biometric solutions that are used, proposed communication protocols need to support different biometric data types. Therefore, it is necessary to define a standard biometric data exchange format which will include all specifics of various biometric modalities.

KEY WORDS: biometrics, multimodal biometric systems, interoperability, communication protocols

M.Sc. Uroš Šošević,
asistent, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Kontakt: uros.sosevic@fon.bg.ac.rs
Oblast interesovanja: računarske mreže, interakcija čovek računar, multimediji, mobilno računarstvo, razvoj korisničkih interfejsa

Miloš Milovanović
docent, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Kontakt: milos.milovanovic@fon.bg.ac.rs
Oblast interesovanja: računarske mreže, interakcija čovek računar, multimediji, razvoj korisničkih interfejsa

Miroslav Minović
docent, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Kontakt: miroslav.minovic@fon.bg.ac.rs
Oblast interesovanja: računarske mreže, interakcija čovek računar, multimediji, razvoj korisničkih interfejsa


5.UDC 007:814.3]:004

Uticaj primene informaciono-komunikacionih tehnologija na stepen razvoja e-zdravstva u Sloveniji i Srbiji

The impact of information and communication technologies usage on the development of e -health in Slovenia and Serbia

Marina Jovanović Milenković, Dejan Milenković, Uroš Rajkovič

REZIME: Jedan od osnovnih ciljeva svake države mora da bude održavanje zdrave i radno sposobne populacije, pa zato postojanje strategije o njihovoj zdravstvenoj zaštiti treba da bude prioritet. Osnovni problem održivosti takve strategije jeste adekvatno upravljanje mnogobrojnim poverljivim medicinskim podacima osiguranika, koji se često menjaju i na dnevnom nivou. Zbog toga primena informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) ima značajnu ulogu u funkcionisanju zdravstvenih sistema, jer upravljanje medicinskim podacima na savremen način doprinosi poboljšanju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, racionalnom trošenju vremenskih, kadrovskih i materijalnih resursa i redukovanju troškova kompletnog poslovanja zdravstvenog sistema. Od dinamike i veličine ulaganja u IKT direktno zavise i trendovi razvoja elektronskog zdravstvenog sistema (e-zdravstva) u jednoj državi. U ovom radu je dat pregled dostignutog stepena razvoja e-zdravstva u dvema nezavisnim državama, u kojima je do pre dve decenije funkcionisao jedinstven zdravstveni sistem, to su Slovenija i Srbija.

KLJUČNE REČI: zdravstveni sistem, informaciono-komunikacione tehnologije, e-zdravstvo, zdravstveni informacioni sistem.

ABSTRACT: One of the main goals of each country must be to maintain a healthy and able-bodied population, and therefore the existence of a strategy for their health care should be a priority. The main problem of sustainability of such a strategy is adequately managing numerous confidential medical records of the insured, which change frequently and on a daily basis. Therefore, the application of information and communication technology (ICT) plays an important role in the functioning of health systems, because the management of medical data in a modern way contributes to improving the quality of healthcare services, rational expenditure of time, human and material resources and reducing the cost of the entire business of the health system. From the dynamics and size of investment in ICT depend directly on the development trends of e-health system (e-health) in one state. This paper provides an overview of the level of development of e-health in two independent states, in which up to two decades ago functioned unique health system, as Slovenia and Serbia.

KEY WORDS: health care system, information and communication technologies, e-health, hospital information systems

Marina Jovanović Milenković
Docent, Fakultet organizacionih nauka, Srbija
Mail- marinaj@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu, telemedicina

Dejan Milenković,
Docent, Vojska Srbije, Srbija
Mail- dejan.milenkovic@vs.rs
Oblasti interesovanja: Upravljanje elektronskim dokumentima, Upravljanje razvojem elektronskih servisa, Primena standarda kvaliteta izrade softvera i dokumentovanja istog

Uroš Rajkovič,
Docent, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija
Mail - uros.rajkovic@fov.uni-mb.si
Oblasti interesovanja: zdravstvena informatika, sistemi za podršku odlučivanju


6.UDC 339.1:004.738.5

RAZVOJ MODELA ZA IMPLEMENTACIJU ONLAJN GRUPNE KUPOVINE

DEVELOPMENT OF MODEL FOR ONLINE GROUP BUYING IMPLEMENTATION

Anida Zahirović Suhonjić

REZIME: Predmet ovog rada je onlajn grupna kupovina. Cilj rada je utvrđivanje komponenti, tehničko-tehnoloških i poslovnih principa i mehanizama funkcionisanja poslovnog modela grupne kupovine. U prvom delu rada opisane su generičke karakteristike poslovnog modela, identifikovane ključne determinante razvoja i dati teorijski aspekti dizajniranja veb platforme grupne kupovine. Drugi deo rada sadrži model za realizaciju poslovnog modela onlajn grupne kupovine sa naglaskom na arhitekturu informacionog sistema i razvoj veb aplikacije.

KLJUČNE REČI: E-trgovina, onlajn grupna kupovina, poslovni model, informacioni sistem, veb aplikacija

ABSTRACT: The subject of thispaper is online group buying. The aim is to determine the components, technological and business principles and mechanisms of functioning of the online group buying business model. In the first part of this paper generic characteristics of the business model are described, key determinants of development are identified and theoretical aspects of web platform design for group buying are provided. The second part of this paper contains the model for online group buying business model implementation with focus on information system arhitecture and web application development.

KEY WORDS: E-commerce, online group buying, business model, information system, web application

Anida Zahirović Suhonjić
predavač na IPI Akademiji u Tuzli
Kontakt adresa: zahirovic.suhonjic@gmail.com
Oblasti interesovanja: digitalna ekonomija, elektronska trgovina, grupna kupovina, društveni mediji


7. UDC 621.39:04.738

Formiranje paketa servisa kao način zadržavanja postojećih korisnika i povećanja ARPU-a na tržištu Bosne i Hercegovine

Forming packages of the services as a way for keeping existing users and increasing ARPU in BiH market

Zvezdan Stojanović

REZIME: Jedna kompanija može da proda jedan ili više proizvoda u paketu po jedinstvenoj cijeni (bundling). U radu je objašnjeno formiranje paketa poput triple play-a i quadruple play-a kao način koji operateri u BiH i zemljama okruženja koriste radi zadržavanja postojećih korisnika, ali i povećanja prosječnog prihoda po korisniku (ARPU). Date su i arhitekture mreža za realizaciju oba koncepta.

KLJUČNE REČI: bundling, triple play, quadruple play

ABSTRACT: One company can sells two or more separate products in a package for a single price (bundling). In this paper is described bundling in telecommunications area, that is, forming packages of the services, like triple play and quadruple play as a way which is used in Bosnia and Herzegovina by all operators with basic goal to keep existing users and increases average revenue per user.

KEY WORDS: bundling, triple play, quadruple play

doc. dr. Zvezdan Stojanović
Slobomir P Univerzitet
Контак e-mail: Zvezdan.Stojanovic@mtel.ba
Oblasti interesovanja: Telekominakacione mreže, Saobraćajni inženjering, e-poslovanje


8. UDC 004.9(497.6)

УПОТРЕБА OAICat БИБЛИОТЕКЕ ЗА ИЗВОЗ ПОДАТАКА ИЗ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

USAGE OF OAICat LIBRARY TO EXPORT DATA FROM DIGITALN LIBRARY OF PhD DISSERTATIONS OF UNIVERSITY OF NOVI SAD

Ивановић Лидија

REZIME: Овај рад описује како се може прилагодити OAICat библиотека за извоз података по OAI-PMH протоколу из институционалног репозиторијума на примеру дигиталне библиотеке Универзитета у Новом Саду. OAI-PMH протокол је један од доминантних протокола за размену велике количине података и показано је у претходно објављеним истраживањима да репозиторијуми који су OAI-PMH компатибилни су видљивији за кориснике путем веб претраживача. Видљивост знања које се налази у дигиталним дисертацијама је од значаја за будуће докторанте, омогућава им образовање у складу са информатичким добом у којем живимо. Такође, видљивост докторских дисертација у дигиталном облику поспешује сарадњу истраживача са различитих универзитета и повећава квалитет будућих докторских дисертација.

KLJUČNE REČI: образовање будућих доктораната, видљивост знања, OAICat библиотека, дигитална библиотека, Универзитет у Новом Саду

ABSTRACT: This paper describes how to customize OAICat library for exporting data via OAI-PMH protocol from the institutional repositories in the example of the digital library of the University of Novi Sad. OAI-PMH protocol is one of the dominant protocols for the exchange of large amounts of data and it has been shown in previously published studies that OAI-PMH compatible repositories are more visible to users via web browsers. Visibility of knowledge stored in digital PhD dissertations is very important for future PhD students, because it provides them education in accordance with the information age in which we live. Also, the visibility of PhD dissertations in the digital form encourages collaboration of researchers from different universities and increasing the quality of future PhD dissertations.

KEY WORDS: education of future PhD students, knowledge visibility, ОАICat library, digital library, University of Novi Sad

Ивановић Лидија
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за информатику и медије, Нови Сад
Kontakt e-mail: lidija.ivanovic@pef.uns.ac.rs
Област: дигиталне библиотеке, стандардни формати метаподатака, интероперабилност система

 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2013 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.