» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1.UDC 004.42:658.8

OCENJIVANJE VEŠTINE TIMSKOG RADA PROGRAMERA – STUDIJA SLUČAJA

ASSESSING PROGRAMMERS' COLLABORATION SKILL – A CASE STUDY

Bojan Tomić, Jelena Jovanović, Nikola Milikić, Zoran Ševarac, Sonja Dimitrijević

REZIME: Dobri programeri moraju posedovati različite programerske (tehničke) veštine i znanja, ali i odgovarajuće lične osobine i veštine kako bi se uklopili u radno okruženje. Jednu od najvažnijih ličnih veština u ovom smislu predstavlja timski rad, odnosno veština kolaboracije. Međutim, u obrazovanju se često zanemaruje ova veština, pogotovu u kontekstu programiranja. Pošto se ne izdaju diplome i sertifikati za timski rad, niti se on ocenjuje, poslodavci moraju da testiraju kandidate prilikom zapošljavanja (često su to testovi ličnosti), a kasnije i da ih dodatno obučavaju za timski rad. U ovom radu je prikazana studija slučaja koja obuhvata organizovanje kursa programiranja u kome se osim tehničkih znanja i veština iz odgovarajućih tehnologija, podstiče razvoj i procenjuje kolaboracija studenata. Posebne pedagoške rubrike i pokazatelji su napravljeni u tu svrhu i korišćeni su uporedo sa softverskim alatima za kolaborativni rad programera. Upotrebljeni su digitalni otvoreni bedževi kao način za priznavanje postignutog nivoa kolaboracije, ali i ostalih programerskih veština. Ovi bedževi, osim podataka o tome koji je nivo veštine postignut i ko ih izdaje, omogućuju direktan pristup onome što je konkretno urađeno, kao i kriterijumima vrednovanja postignuća. Stoga, oni mogu biti korisni i poslodavcima i kandidatima za posao.

KLJUČNE REČI: programiranje, lične veštine, timski rad, otvoreni bedževi, edukacija

ABSTRACT: Good programmers must be versatile. They need to possess various programming (technical) skills and knowledge, but also appropriate personal traits and soft skills to fit into the work environment. Perhaps one of the most important soft skills in this context is collaboration. Unfortunately, this skill is often overlooked in education, especially in the context of programming. And since diplomas and certificates for collaboration are not issued, the employers must themselves test applicants on a job interview (they often use personality tests) and later train them to work in teams. This paper presents a case study that deals with organizing a programming course in Java. The course, in addition to technical knowledge and skills in relevant technologies, fosters the development and assessment of students' collaboration skill. Special pedagogical rubrics and indicators were developed to support these processes and were used along with software tools for collaborative programming. Digital open badges were used as means of acknowledging the achieved skill level – both for technical skills and collaboration skills. These badges, in addition to the skill level achieved and badge issuer data, contain digital evidence of the work performed, as well as the assessment criteria. Therefore, they may be useful for both employers and job applicants.

KEY WORDS: programming, soft skills, collaboration, open badges, education

Dr Bojan Tomić, docent
Fakultet organizacionih nauka. Univerzitet u Beogradu.
Oblasti interesovanja: softversko inženjerstvo, ekspertni sistemi, poslovna pravila
e-mail: tomic.bojan@fon.bg.ac.rs

Dr Jelena Jovanović, vanredni profesor
Fakultet organizacionih nauka. Univerzitet u Beogradu.
Kontakt: jovanovic.jelena@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: tehnološki podržano učenje (“technology enhanced learning”), semantički veb, mašinsko učenje

Nikola Milikić, asistent
Fakultet organizacionih nauka. Univerzitet u Beogradu.
Oblasti interesovanja: softversko inženjerstvo, tehnološki podržano učenje (“technology enhanced learning”), semantički veb
e-mail: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs

Dr Zoran Ševarac, docent
Fakultet organizacionih nauka. Univerzitet u Beogradu.
Kontakt: sevarac.zoran@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: softversko inženjerstvo, neuronske mreže

Sonja Dimitrijević
Institut Mihajlo Pupin.
Oblasti interesovanja: softversko inženjerstvo, informacioni sistemi
e-mail: sonja.dimitrijevic@pupin.rs


2.UDC 004:519.8

ADAPTIVNI PRISTUP MODELOVANJU POSLOVNIH PROCESA

ADAPTIVE BUSINESS PROCESS MODELING

Tamara Ćešić, Slađan Babarogić

REZIME: Stalne promene u poslovnom okruženju zahtevaju prilagođavanje poslovnih procesa organizacije. Ovaj rad razmatra mogućnosti dinamičkih promena odvijanja poslovnih procesa u skladu sa novonastalim situacijama u okruženju. Opisani su osnovni principi adaptivnog modelovanja poslovnih procesa. U radu je prezentovan pristup upotrebe adaptivnih segmenata i paterna za adaptaciju tokova procesa korišćenjem BPMN-a. Predloženi pristup bazira se na kombinaciji modela tokova poslovnih procesa, pravila i paterna za adaptaciju tokova procesa. Na praktičnom primeru prikazane su različite primene nekih od najčešće korišćenih adaptivnih paterna.

KLJUČNE REČI: fleksibilni tokovi procesa, adaptacioni paterni, BPMN

ABSTRACT: Continuous changes in the business environment require adjustment of business processes of the organization. This paper considers the possibility of dynamic changes of business processes according to new situations in the environment. The basic principles of adaptive business processes modeling are described. This paper presents an approach of using adaptive segments and patterns for adaptive process modeling using BPMN. The proposed approach is based on a combination of business process models, rules and patterns for the adaptive process modeling. Different applications of some of the most commonly used adaptive patterns are shown on the practical example

KEY WORDS: flexible workflows, adaptation patterns, BPMN

M.Sc. Tamara Ćešić
Application Software Partner d.o.o.
Kontakt: tamara_cesic@hotmail.com
Oblasti interesovanja: Poslovna analiza i Modelovanje poslovnih procesa, Poslovni informacioni sistemi, Baze podataka, Razvoj web aplikacija

Dr Slađan Babarogić, docent
Fakultet organizacionih nauka. Univerzitet u Beogradu.
Kontakt: babarogic.sladjan@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Razvoj IS vođen modelima, Poslovna analiza i Modelovanje poslovnih procesa, Metodologije razvoja informacionih sistema i Baze podataka


3.UDC 007:004.4

PRIMENA CONFLUENCE ALATA ZA UPRAVLJANJE ZNANJEM U PROCESU MODELOVANJA PROIZVODA U OSIGURANJU

АPPLICATION OF CONFLUENCE KNOWLEDGE MANAGEMENT TOOL IN MODELING OF INSURANCE PRODUCTS

Lazar Deretić, Ana Pajić, Ognjen Pantelić

REZIME: Savremeno poslovno okruženje nameće visoka očekivanja od svih učesnika, na šta značajno utiče način, sposobnost i kvalitet obrade informacija. Jedan od uticajnijih faktora uspeha kompanije na dugi rok je upravo način na koji pristupa čuvanju, distribuciji i upravljanju znanjem. Struktuiranjem različitih oblika eksplicitnog i implicitnog znanja može se ostvariti kompetitivna prednost i mogu se prevazići problemi koji se javljaju usled loše komunikacije i neplaniranih odlazaka zaposlenih. Za efikasno upravljanje znanjem je potrebno koristiti softversko rešenje, koje treba adekvatno prilagoditi kompaniji, njenoj kulturi, procesima, zaposlenima i drugim specifičnostima. Confluence alat je jedno od mogućih rešenja koja se mogu koristiti u tu svrhu, ali njegovo korišćenje treba pažljivo dizajnirati na način koji će olakšati korisnicima snalaženje i razumevanje rešenja. U ovom radu prikazan je predlog organizacije prostora i sadržaja u okviru Confluence alata za potrebe tima koji se bavi modelovanjem proizvoda u kompaniji Futura osiguranje i istaknute su potencijalne koristi njegove primene.

KLJUČNE REČI: Confluence alat, osiguranje, sistemi za upravljanje znanjem, modelovanje proizvoda

ABSTRACT: Modern business world has high expectations of all participants, which is significantly influenced by their approach, ability and quality of information processing. One of the key factors for success of the company in the long-term is the approach it uses when it comes to storing, distributing and managing knowledge. By structuring different kinds of explicit and implicit knowledge, companies can gain competitive advantage and overcome problems resulting from bad communications, unplanned leave of employees etc. For efficient knowledge management it is necessary to use appropriate software solution which needs to be adjusted in a way which is suitable for a company, its culture, processes, employees and other specifics. Atlassian Confluence is one of the possible solutions which can be used for this purpose but its utilization needs to be carefully designed in a way which will make it simple for employees to use it and to navigate through it. In this paper we present an organizational structure of content inside Confluence tool, as well as benefits of its application, all intended to a team working on modeling of insurance products in company Futura insurance.

KEY WORDS: Confluence tool, insurance, knowledge management systems, product modeling

Lazar Deretić
msg global solutions South East Europe
Kontakt: deretic.lazar@gmail.com
Oblasti interesovanja: ERP rešenja u osiguranju, E-Commerce rešenja, Scrum metodologija

Ana Pajić
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: ana.pajic@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Poslovni informacioni sistemi, ERP sistemi, Modelovanje poslovnih sistema, Analiza poslovnih procesa i otkrivanje zakonitosti (Process mining)

Ognjen Pantelić
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: pantelic.ognjen@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: ERP sistemi, Poslovni informacioni sistemi, Logičko projektovanje, Analiza poslovnih procesa i Upravljanje razvojem informacionih sistema


4.UDC 004.42:316.774

TEHNIKE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ANDROID FRAGMENTACIJE

TECHNIQUES FOR SOLVING OF ANDROID FRAGMENTATION PROBLEM

Nikola Obradović, Zoran Đurić

REZIME: U ovom radu analiziran je razvoj Android aplikacija, kao i svi dominantni vidovi fragmentacije koji se pojavljuju prilikom njihovog razvoja. U radu je dat uopšten pogled na problematiku fragmentacije te osnovna definicija i podjele fragmentacije, analiza tipova fragmentacije Android platforme, te tehnika za rješavanje problema. Opisani su tipovi fragmentacije koji su najizraženiji, fragmentacija operativnog sistema i fragmentacija hardvera, te su analizirani osnovni mehanizmi defragmentacije. Na kraju predstavljen je i analizator koji praktično demonstrira da li su opisane tehnike primjenjene u nekim od najpoznatijih Android aplikacija otvorenog koda te je, na osnovu raspoloživih podataka, izvršena statistička analiza aplikacija koja prikazuje procentualni gubitak tržišta zbog problema fragmentacije.

KLJUČNE REČI: mobilni uređaji, Android, fragmentacija

ABSTRACT: In this paper, the development of Android applications, as well as all the dominant forms of fragmentation that can occur during application development have been analyzed. The paper gives a general view of the problem of fragmentation and basic definition and divisions of fragmentation, analysis of the types of fragmentation of the Android platform, and techniques for problem solving. There are described types of fragmentation that are the most featured, fragmentation of the operating system and hardware fragmentation, and than analyzed basic defragmentation mechanisms. Finally, it is presented analyzer that practically demonstrates whether the described techniques, based on the available data, are applied in some of the most popular open source Android applications, and then it is performed statistical analysis of applications that shows the market percentage loss due to the fragmentation.

KEY WORDS: mobile devices, Android, fragmentation

Nikola Obradović
Elektrotehnički fakultet Banjaluka, RS, BiH
Kontakt: nikola.obradovic@etfbl.net
Oblasti interesovanja: mobilne aplikacije, Android, kriptografija, sigurnost, objektno-orijentisano programiranje i modelovanje

prof. dr Zoran Đurić
Elektrotehnički fakultet Banjaluka, RS, BiH
Kontakt: zoran.djuric@etfbl.net
Oblasti interesovanja: sigurnost, kriptografija, PKI, platni sistemi i protokoli, formalna verifikacija, mašinsko učenje, objektno-orijentisano programiranje i modelovanje, Internet programiranje, razvoj mobilnih aplikacija, XML-bazirana međuoperativnost, Web servisi, računarske mreže, penetration testing, sistem integracija


5.UDC 004.65

VISOKA DOSTUPNOST INFORMACIONOG SISTEMA

HIGH AVAILABILITY OF THE INFORMATION SYSTEM

Nikola Dukić

REZIME: Spajanje poslovanja sa Internetom u velikoj meri je promenio način funkcionisanja firmi. To je izazvalo nova očekivanja od strane poslovnih procesa: bolja povezanost, više fleksibilnosti i, najvažnije, veća raspoloživost podataka. Osnovni zahtevi nad bazom podataka su sigurnost podataka i obezbeđivanje visoke dostupnosti u slučaju greške. Da bi se obezbedila visoka dostupnost podataka neophodno je obezbediti visoku dostupnost celog sistema. Sistem visoke dostupnosti predstavlja informacioni sistem gde su informacije gotovo uvek spremne i dostupne na korišćenje. U radu su prikazane tehnologije za postizanje sistema visoke dostupnosti informacionog sistema, Oracle i SQL Server baza kao jedne od najkorišćenijih danas. U sklopu ovog rada prikazani su primeri neplaniranih otkaza i automatizacija procesa prebacivanja rola baza.

KLJUČNE REČI: visoka dostupnost, baze podataka, informacioni sistemi

ABSTRACT: It is the connection of business to the Internet that has greatly changed the way companies work. It has lead to new expectations of business processes such as better connection, higher flexibility, and, most importantly high availability. Basic demands on the data base are data security and high availability in the case of any downtime. In order to provide high availability it is necessary to provide high availability of the entire system. High availability represents information system where all the information are mostly ready and available to use. Oracle and SQL Server bases are represented as for achieving a system of high availability of the information system and are one of the most widely used data bases today. Within this work, examples of unplanned notices, along with automatisation of base role transfer process, are represented.

KEY WORDS: high availability, database, information system

Nikola Dukić
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Kontakt: nikoladukic@gmail.com
Oblasti interesovanja: informacioni sistemi, visoka duostupnost, računarske mreže


6.UDC 007.5:621.316

UTICAJ UVOĐENJA DALJINSKOG OČITAVANJA U POGLEDU ENERGETSKE EFIKASNOSTI I PREDNOSTI ZA KORISNIKA

IMPACT OF THE INTRODUCTION OF REMOTE ENERGY READING IN TERMS OF ENERGY EFFICIENCY AND BENEFITS FOR USER

Lilijana Đukić Petromanjac

REZIME: U radu je prikazano uvođenje naprednih sistema upravljanja i merenja električne energije, njihov uticaj u pogledu energetske efikasnosti, pogodnosti za korisnika, smanjenje emisije gasova i obezbeđivanje transparentnosti i konkurentnosti energetskih tržišta. Uštede električne energije upotrebom pametnog brojila i kućnog terminala, koji nam omogućavaju dostupnost podataka o potrošnji električne energije u realnom vremenu i na jednostavan način. Proučavanje postojećeg modela koji sadrži kriterijume za naplatu električne energije, obezbeđenje ekoloških uslova i ekonomski doprinos u informacionom sistemu u elektrodistribuciji. Uvođenje green tehnologije u informacione sisteme elektrodistribucije doprinosi obezbeđenju efikasnijeg obračuna električne energije. Primena green tehnologija obezbeđuje bolje povezivanje sa podsistemima i aplikacijama poslovnog informacionog sistema u elektrodistribuciji, kao i uslove za praćenje isporuke kvalitetne električne energije kupcima i smanjenje CO2. Prikazani su rezultati analize isplativosti uvođenja AMM Sistema za konzum Novog Sada.

KLJUČNE REČI: AMM, AMI, MDM, Pametne napredne MREŽE

ABSTRACT: This paper describes the implementation of advanced systems of management and measurement of electricity, their impact in terms of energy efficiency, the benefits for the user, reducing emissions and ensuring transparency and competitiveness of energy markets. Saving electricity by using smart meters and home terminals, which allow us to access data on electricity consumption in real time and in a simple way. The study of the existing model, which includes the criteria for payment of electricity, the provision of ecological conditions and economic contribution to the information system of the power company. The introduction of green technologies in information systems of electric utilities provides efficient calculation of electricity. The application of green technology provides a better connection with subsystems and applications of business information system in the electric company and the conditions for monitoring the quality of delivery of electricity to customers and reducing CO2 emissions. The results of the analysis of the cost-effectiveness of introducing AMM system for the consumption of Novi Sad.

KEY WORDS: AMM, AMI, MDM, Smart Grid

mr Ljiljana Đukić Petromanjac
ODS „EPS-Distribucija“ D.o.o. Beograd, Regionalni Centar „Elektrovojvodina“ N. Sad, Ogranak „Elektrodistribucija Zrenjanin“
Kontakt adresa: lilijana.petromanjanc@zr.ev.rs
Oblasti interesovanja: Oracle, SQL programiranje, elementi sigurnosti i zaštita podataka


7.UDC 004.738.5

SINGLE-PAGE APPLICATIONS: TREND ILI BUDUĆNOST

SINGLE-PAGE APPLICATIONSč TREND OR FUTURE

Slavimir Vesić, Miroslav Minović

REZIME: Nekoliko godina unazad na Web stranicama dizajnera i ljudi koji se bave razvojem aplikacija na Webu možemo uočiti trend upotrebe naizgled nove vrste Web aplikacija. Taj trend se produžava i nastavlja na stručne konferencije, predavanja i korisničke grupe u Srbiji, gde se govori o Web aplikacijama, Single-Page Applications koje se u odnosu na svoju interaktivnosti veoma slične desktop aplikacijama. Single-Page Applications su Web aplikacije koje se mogu posmatrati kao napredak u bogatim internet aplikacijama zasnovanih na Ajax tehnologiji. Iako Ajax tehnologija nije nova tehnologija, veoma mali broj istraživanja i naučnih radova se bavi njenim uticajem na usability aspekte Web aplikacija. Usability aspekti Web aplikacija se često previđaju od strane programera i ljudi koji razvijaju Web, jer su oni više fokusirani na to šta novom tehnologijom može da se uradi. Zbog toga, često se dešava da određene Web aplikacije, iako su funkcionalno odlične, jednostavno se ne koriste, jer korisnici odlaze sa Web stranice.U osnovi opisanog problema su lakoća učenja, efikasnost, memorisanje, greške i zadovoljstvo kao usability komponente konkretne Web aplikacije. Osnova ideja ovog rada je da pokuša da sagleda usability aspekte Single-Page aplikacija, izanalizira ih i da predloži određene principe koji se mogu korisiti kao primer najbolje prakse.

KLJUČNE REČI: Single-Page Applications, usability, Ajax, Bogate Internet Aplikacije, Interakcija čovek-računar

ABSTRACT: Few years ago on a designers Web pages and people who develop applications on the Web, we can notice trend of new kind of Web applications. This trend expands and continues to professional conferences, lectures and user groups in Serbia, were we talk about Web applications, Single-Page Applications that are in proportion to its interactivity very similar to desktop applications. Single-Page Applications are Web applications that can be seen as progress in rich Internet applications based on Ajax technology. Although Ajax technology is not new technology, very few studies and scientific papers dealing with its impact on the usability aspects of a Web applications. Usability aspects of Web applications is often overlooked by programmers and people who develop the Web, because they are more focused on what the new technology can be done. Therefore, it often happens that certain Web applications, although functionally excellent, just do not use, because users leave the Web site. The basis of the aforementioned problems are learnability, efficiency, memorability, errors and satisfaction as usability components specified Web application. The basic idea of this paper is to try to examine the usability aspects of the Single-Page Application, to analyze them and to suggest certain principles that can be used as an example of best practice.

KEY WORDS: Single-Page Applications, usability, Ajax, Rich Internet Applications, HCI

Slavimir Vesić
JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“
Kontakt: vesic.slavimir@gmail.com
Oblasti interesovanja: Web programiranje, interoperabilnost, softverske arhitekture, interakcija čovek računar

Dr Miroslav Minović
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: miroslav.minovic@mmklab.org
Oblasti interesovanja: HCI, Multimediji, Računarske mreže, Mobilno računarstvo, Biometrija


 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2013 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.