» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1.UDC 004.738.52

PRETRAŽIVANJE PATENTNIH INFORMACIJA KORIŠĆENJEM RELEVANTNIH BAZA

PATENT INFORMATION RETRIEVAL USING RELEVANT DATABASES

Biljana Stošić, Dragan Vasiljević, Radul Milutinović

REZIME: Značaj pretraživanja i pristupa patentnim informacijama za menadžment inovacija i inovacionih projekata odnosi se, pre svega, na zaštitnu i informativnu ulogu patentnog sistema. Patentni sistem predstavlja izvor konkurentske prednosti na osnovu ekskluzivnosti koja se patentom stiče. Patentne informacije omogućavaju vrednovanje i procenu inovativnih rešenja nastalih van preduzeća, kako za potrebe transfera, tako i zajedničkih ulaganja i spajanja i akvizicija. Pored toga patentne informacije predstavljaju dragocen izvor tehničkih informacija koje se mogu koristiti kao izvor ideja posebno u projektima visokotehnoloških inovacija. Dakle, patentne informacije imaju strateški značaj za menadžment inovacija te je neophodno vršiti njihovo pretraživanje i analizu i integrisati menadžment patentnih informacija u postojeću organizaciju. Postupak pretraživanja prikazan je na primeru odabranog patenta u okviru jedne od poznatih baza patentnih dokumenata – Espacenet, koja omogućava slobodan pristup velikoj količini informacija o patentima na globalnom nivou.

KLJUČNE REČI: Patentne baze, pretraživanje, patenti, inovacije

ABSTRACT: The importance of search and access to patent information for innovation management and innovation projects is reflected, above all, in protective and informative role of patent system. Patent system provides source of competitive advantage based on exclusivity which is conferred by the patent. Patent information enables evaluation and assessment of innovative solutions generated outside enterprises, for the purpose of its transfer, joint ventures and mergers and acquisitions. Furthermore, patent information constitute valuable source of technical information that can be used as source of ides in the process of technological innovation. Consequently, patent information have strategic importance for innovation management, and therefore it is necessary for an enterprise to perform patent search and patent analysis and enable successful integration of patent information management into existing organization. The illustration of patent searching procedure has been given on chosen example within the well-known patent database – Espacenet, which offers free access to huge number of patent documents worldwide.

KEY WORDS: Patent database, information retrieval, patent, innovation

Dr Biljana Stošić, redovni profesor
Fakultet organizacionih nauka. Univerzitet u Beogradu.
Oblasti interesovanja: menadžment inovacija i razvoj novog proizvoda/usluge, upravljanje inovacionim projektima, intelektualna svojina, ekspertni sistemi i sistemi bazirani na znanju.
e-mail: biljst@fon.bg.ac.rs

Mr Dragan Vasiljević
Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Beograd
Kontakt: dvasiljevic@zis.gov.rs
Oblasti interesovanja: patentno pravo i pretraživanje patentnih informacija, menadžment intelektualne svojine, teorija tehničkih sistema, teorija konstruisanja

M.Sc. Radul Milutinović
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Oblasti interesovanja: menadžment inovacija i upravljanje inovacionim projektima, razvoj novog proizvoda/usluge, intelektualna svojina.
e-mail: radul.milutinovic@fon.bg.ac.rs


2.UDC 004.4

PREGLED I KOMPARACIJA PRISTUPA ZA DETEKCIJU I ANALIZU GREŠAKA U SPREDŠITOVIMA

AN OVERVIEW AND COMPARISON OF SPREADSHEET ERRORS DETECTION AND DEBUGGING APPROACHES

Lena Đorđević, Danica Lečić-Cvetković

REZIME: Spredšitovi imaju široko polje primene u poslovanju savremenih poslovnih subjekata. Koriste se za finansijske proračune, planiranje, agregaciju podataka, donošenje odluka i u druge svrhe. Ipak, brojna istraživanja ukazuju da su ovi programi izrazito podložni nastanku grešaka. Kao neki od najznačajnijih uzroka nastanka grešaka u spredšitovima mogu se izdvojiti razvoj modela od strane krajnjih korisnika i nepostojanje procesa obezbeđenja kvaliteta (OK) softvera. U skladu sa tim, predloženi su različiti pristupi usmereni na podršku krajnjim korisnicima u razvoju i korišćenju spredšit modela višeg kvaliteta. U ovom radu se predstavlja pregled literature na temu pristupa za detekciju i analizu grešaka u spredšitovima, od vizualizacije spredšitova, statičkih analiza i izveštaja, automatske detekcije i ispravke grešaka, testiranja, modelom vođenih pristupa razvoja, do pristupa projektovanja i održavanja. Na osnovu pregleda izabranog skupa pristupa, predlažu se mogući pravci budućih istraživanja

KLJUČNE REČI: Spredšitovi, greške, detekcija grešaka, analiza grešaka.

ABSTRACT: Spreadsheet programs have wide application in business of contemporary companies. They are used for financial calculations, planning, data aggregation, decision making tasks, etc . However, a number of researches have shown that such programs are particularly prone to errors. Some of the most important causes for spreadsheet error occurrence are that spreadsheet models are developed by end users and that standard software quality assurance (QA) processes are usually omitted. Correspondingly, researchers have proposed a number of approaches aimed at supporting the end-user in the development and usage of error-free spreadsheet models. In this paper, we provide a review of the research literature of error detection and debugging approaches, which range from spreadsheet visualization, static analysis and quality reports, automated fault localization and repair, over testing, model-driven development approaches, design and maintenance support. Based on this review, we outline directions for future work.

KEY WORDS: Spreadsheets, errors, error detection, debugging.

M.Sc. Đorđević Lena
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: djordjevic.lena@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: spredšit inženjerstvo, spredšit menadžment, upravljanje materijalnim i nematerijalnim tokovima, upravljački sistemi.

Dr Danica Lečić-Cvetković, vanredni profesor
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.
Kontakt: lecic.danica@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga, primena infomacionih i internet tehnologija u upravljanju proizvodnjom i uslugama.


3.UDC 004.021

KOMPARACIJA MODELA ZAŠTITE INFORMACIJA

COMPARISON OF INFORMATION SECURITY MODELS

Dragan Korać

REZIME: Trend ubrzanog razvoja digitalnih tehnologija stvorio je potrebu povećanog širenja informacija među različitim organizacijama, institucijama, korporacijama, i sl. U tom pogledu kritično je da se osigura adekvatna zaštita informacija.Danas postoje brojni modeli zaštite koji se bave različitim aspektima zaštite informacija. U ovom radu daje sesveobuhvatni komparativni pregled osnovnih modela zaštite informacijakao što suBell-LaPadula, Biba, Take-Grant, Sea-View i Clark Wilson. U tom komparativnom pregledu, Biba model je korišćen kao bazični model za komparaciju. Za razliku od drugih radova, ovi modeli su partikularno tretirani. Njihove prednosti i nedostaci su naglašeni u detalje. Na osnovu izvršene komparativne analize bazičnih modela nekoliko važnih izazova je identifikovano. Jedan od njih je da ne postoji savršen model zaštite tj. model koji pokriva sve bazične aspekte zaštite. Takođe, u ovom radu daje se kratki pregled bazičnih principa zaštite informacija. Na kraju, u ovom radu je diskutovano o problemima koji se pojavljuju u modelima zaštite, kao i prijedlozima za njihovo ublažavanje ili prevazilaženje.

KLJUČNE REČI: model, zaštita, informacija, Biba model.

ABSTRACT: The trend of rapid development of digital technologies is creating the need for increased sharing of information among various organizations, institutions, corporations, etc. In that regard, it is critically to ensure adequate information security. Nowdays, there is a number of the security models that address diferrent aspects of information security. In this paper, a comprehensive overview and comparison of basic models of information security such as Bell-LaPadula, Biba, Take-Grant, Sea-View i Clark Wilson is given. Biba model is used as the basic model for comparison. Unlike other papers, these models are particularly treated. Their advantages and disadvantages are emphasised in detail.Several important challenges are identified on the basis of performed comparative analysis of basic models. One of these is that there is no perfect security model i.e., model that it covers all basic security aspects. Also, in this paper a brief review of basic principles of information security is given. Finally, in this paper a discussion of problems that appear in security models is shown, as well as proposals for their mitigating or overcoming.

KEY WORDS: model, security, information, Biba model.

Mr. Dragan Korać, student doktorskih studija
Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: korac@teol.net
Oblasti interesovanja: sigurnost, zaštita podataka i računarskih sistema, informacioni sistemi, mobilne tehnologije i fazi logika.


4.UDC 004.4:004.8

PREDNOSTI I ZNAČAJ KORIŠĆENJA IMPLEMENTACIONIH PATERNA U RAZVOJU SOFTVERA

BENEFITS AND IMPORTANCE OF IMPLEMENTATION PATTERNS IN SOFTWARE DEVELOPMENT

Nada Sretović, Saša D. Lazarević

REZIME: Implementacioni paterni (uzori) su paterni koji se nalaze na najnižem nivou u hijerarhiji paterna i vezani su za samu implementaciju softvera. Oni se bave problemom kako na najbolji mogući način implementirati konstrukcije koje se u programerskoj praksi svakodnevno javljaju. U ovom radu izložene su prednosti i značaj upotrebe implementacionih paterna prilikom razvoja softvera. Objašnjeno je kako upotrebom ovih paterna utičemo na cenu održavanja softvera, na strukturu i preglednost koda.

KLJUČNE REČI: implementacioni paterni, razvoj softvera, mikroarhitektura, .NET, C#

ABSTRACT: Implementation patterns are patterns that are at the lowest level in the hierarchy of patterns and are related to the implementation of the software. Its deal with the problem what is the best possible way to implement the constructions which occurring daily in developer's practices. This paper presents software development using implementation patterns, and benefits and significance of their usage. It is explained how the use of these patterns affect the cost of software maintenance, the structure and layout of the code.

KEY WORDS: implementation patterns, software development, microarchitecture, .NET, C#

Nada Sretović
Kontakt: nadasretovic@yahoo.com
Oblasti interesovanja: internet tehnologije i mobilno računarstvo

Dr Saša D. Lazarević
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: sasa.lazarevic@fon.rs
Oblasti interesovanja: softversko inženjerstvo, informacioni sistemi, baze podataka, sistemi za upravljanje dokumentacijom, .NET platforma


5.UDC 004.738.5:339

INDIKATORI PERFORMANSI INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U OBRAZOVANJU

PERFORMANCE INDICATORS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Barbara Simeunović, Milić Radović, Dragoslav Slović, Nataša Petrović

REZIME: Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) postale su značajni deo obrazovanja, posebno visokoškolskog. Obrazovne institucije širom sveta ulažu napore radi obezbeđivanja visokokvalitetnog obrazovanja koje je atraktivno, inovativno i društveno korisno, a koje podrazumeva i upotrebu digitalnih alata. Zato menadžment obrazovnih institucija stimuliše s jedne strane svoje nastavno osoblje da nastavi rad na poboljšanju upotrebe IKT-a u svojim predavanjima, a s druge strane motiviše učenike i studente da ih takođe koriste u procesu učenja i savladavanja nastavnog gradiva. No, i pored pažnje koja se poklanja upotrebi IKT-a u obrazovanju, ne postoji dovoljno istraživanja koja se bave efektivnošću i efikasnošću IKT-a. Ovo su razlozi zašto se autori u radu bave mogućim načinima evaluacije IKT-a u obrazovanju korišćenjem indikatora performansi.

KLJUČNE REČI: Indikatori performansi, Informacione i komunikacione tehnologije (IKT), obrazovanje

ABSTRACT: Information and communication technologies (ICT) have become an important part of education, particularly higher education. Educational institutions worldwide are making efforts to ensure high quality education that is attractive, innovative and socially beneficial, and that includes the use of digital tools. For that reason, the management of educational institutions stimulates teaching staff to continue to work on improving the use of ICT in their teaching, on the one hand, and motivates students to use them in the process of learning and understanding the school curriculum, on the other hand. But despite of the attention paid to the use of ICT in education, there is not enough research that deal with the effectiveness and efficiency of ICT. These are the reasons why the authors consider possible ways of the evaluation of ICT in education, by using performance indicators.

KEY WORDS: Performance indicators, Information and communication technology (ICT), education

Dr Barbara Simeunović
Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: tisma@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Inženjering i upravljanje poslovnim procesima, Organizacija proizvodnje, Utvrđivanje i merenje performansi procesa, Kontinualno poboljšavanje proizvodnje, Utvrđivanje potrebnog vremena i standarda – normativa rada.

Dr Milić Radović, redovni profesor u penziji
Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: radovicm@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Organizacija proizvodnje, Upravljanje proizvodnjom, Inženjering i upravljanje poslovnim procesima, Racionalizacije rada.

Dr Dragoslav Slović
Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: dslovic@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Organizacija štedljive (lean) proizvodnje, Kontinualno unapređivanje procesa poboljšavanjem metoda rada, Utvrđivanje potrebnog vremena i standarda – normativa rada, Sistematizacija poslova, Utvrđivanje vrednosti rada, Unapređivanje sistema zarada.

Dr Nataša Petrović, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: pertovicn@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Ekološki menadžment, Indikatori ekoloških performansi, Održivost, Indikatori održivog razvoja, Eko marketing, Upravljanje ekološkom podobnošću


6.UDC 316.774:004.738

ULOGA I ZNAČAJ INTERNE KOMUNIKACIJE U POVEĆANJU EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI POSLOVANJA KOMPANIJE

THE ROLE AND IMPORTANCE OF INTERNAL COMMUNICATION IN THE ENHANCEMENT OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF (BUSINESS) MANAGEMENT

mr Božo Vukoje, dr Vjekoslav Bobar

REZIME: U radu je opisan koncept interne poslovne komunikacije koja predstavlja jedan od ključnih elemenata za povećanje efikasnosti i efektivnosti kompanije. Komunikacija sa zaposlenima je najvažnija vrsta komunikacijske delatnosti u koju se kompanija može upustiti. Danas, kako organizacije prolaze kroz stalnu reorganizaciju, rukovodioci na svim nivoima prepoznaju potrebu za komunikacijom sa zaposlenima, ali nisu sigurni kako je organizovati i sprovesti. Predmet ovog rada je upravo razmatranje te problematike kako angažovanjem svih raspoloživih resursa u organizaciji organizovati (unaprediti) i sprovesti internu komunikaciju ali da ona bude što efikasnija, jednostavnija, racionalnija i isplativija. Ovaj rad ukazuje na direktnu vezu između efikasne interne komunikacije i poslovnog uspeha privrednih subjekata, što je prikazano i na primeru kompanije Energoprojekt Entel koja, kao najuspešnije preduzeće poslovnog sistema Energoprojekt, predstavlja najuspešnije preduzeće u zemlji, u domenu svog delovanja.

KLJUČNE REČI: interna komunikacija, kanali komunikacije, poslovna komunikacija, međuljudski odnosi.

ABSTRACT: This work describes the concept of internal business communications, which is one of the key elements that increase the effectiveness and efficiency of any company. Communication with employees is the most important communication activity in which a company may engage. Today, as organizations are being subject to constant reorganization, managers at all levels are starting to recognize the need for communication with their employees, however, they are not sure how to organize and implement it. The subject of this paper is to review these issues by engaging all available resources in the organization to organize (improve) and implement internal communication that is simpler, more efficient, rational and more cost effective. This paper suggests a direct link between internal communication and business success of companies, as illustrated by the example of Energoprojekt Entel, which, as the most successful company of Energoprojekt, is the most successful company in the country, in the field of its activity.

KEY WORDS: internal communication, channels of communication, business communication, interpersonal relations.

Božo Vukoje, magistar tehničkih nauka
Energoprojekt Energodata
Kontakt adresa: bvukoje@gmail.com
Oblasti interesovanja: marketing, menadžment ljudskih resursa, interna komunikacija, odnosi s javnošću, primena informacionih tehnologija u svrhu interne i eksterne korporativne predstave.

Vjekoslav Bobar, doktor tehničkih nauka
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Kontakt adresa: vjekoslav.bobar@uzzpro.gov.rs
Oblasti interesovanja: elektronsko poslovanje, e-government, public e-procurement, teorija odlučivanja, informacione tehnologije i njihova primena.


7.UDC 004.75:004.4

RAZVOJ PERSONALNOG SOFTVERSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FOTOGRAFIJAMA NA RAZLIČITIM PLATFORMAMA

DEVELOPING PERSONAL SOFTWARE SYSTEM FOR MANAGING IMAGES ON DIFFERENT PLATFORMS

Davidović Vukašin, Saša D. Lazarević

REZIME: Brojni su uređaji koji rade na različitim platformama i sa različitim programima. Zato dolazi do potrebe da se razvija softver koji je sposoban da komunicira sa različitim aplikacijama napisanim u različitim programskim jezicima i na različitim platformama. Najbolji način da se to primeni je kreiranje veb servisa koji se zasniva na servisno orijentisanoj arhitekturi. Taj servis će komunicirati sa ostalim aplikacijama preko SOAP poruka koje su zasnovane na XML-u. Kao tehnologiju za razvoj veb servisa je korišćen Microsoft WCF (Windows Communication Foundation). Klijentske aplikacije koje taj servis opslužuje u ovom softverskom sistemu su .NET Rich Client aplikacija i Java Android aplikacija. Dakle dve aplikacije koje su pisane u različitim programskim jezicima i obe su zasnovane na drugačijim platformama.

KLJUČNE REČI: SOA, WCF, Android, Cloud, interoperabilnost, veb servis

ABSTRACT: There are many devices that run on different platforms and with different computer programs. Therefore there is a need to develop software which has ability to communicate with different applications written in different programming languages and run on different platforms. The best way to do that is to create a web application service which is based on service-oriented architecture. This service will communicate with other applications via SOAP-based XML messages. Technology used for developing Web services is WCF (Windows Communication Foundation). Client applications that this service is serving in this software system are .NET Rich Client applications and Java Android applications. Those are two applications that are written in different programming languages, and both are based on different platforms.

KEY WORDS: SOA, WCF, Android, Cloud, interoperability, web service

Vukašin Davidović, master inženjer
Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: vukasin.davidovic@deltaholding.rs
Oblasti interesovanja: softversko inženjerstvo, mobilne tehnologije, cloud sistemi, interoperabilna razvojna okruženja, .NET platforma, Web tehnologije.

dr Saša D. Lazarević,
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: slazar@fon.rs
Oblasti interesovanja: softversko inženjerstvo, informacioni sistemi, baze podataka, sistemi za upravljanje dokumentacijom, .NET platform


 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2013 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.