» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1.UDC 004.65

PRIMENA VIRTUELIZACIJE U CILJU INTEGRACIJE RELACIONIH I NOSQL BAZA PODATAKA, NA PRIMERU ORACLE-A

USING VIRTUALIZATION FOR INTEGRATION OF RELATIONAL AND NOSQL DATABASES, IN THE CASE OF ORACLE

Srđa Bjeladinović, Zoran Marjanović

REZIME: Pojava NoSQL baza podataka otvorila je pitanje njihove koegzistencije sa relacionim sistemima za upravljanje bazom podataka. Nakon početnih nesuglasica oko tumačenja nove paradigme, postalo je evidentno da će u narednom periodu ova dva pristupa u projketovanju struktura baza podataka paralelno postojati. Pitanja koje se u poslednjih nekoliko godina aktuelizovalo je da li je moguće napraviti mehanizam njihove integracije, pri čemu bi svako rešenje zadržalo svoje specifičnosti. Različiti pristupi su primenjivani u pokušaju davanja odgovora. Jedan od njih je i uvođenje sloja virtuelizacije. Ovaj pristup preuzet je iz referentnih radova (testirano na MySql i MongoDB), a u ovom radu je analizirana mogućnost proširenja skupa različitih baza nad kojima je moguće integrisati rešenje, konkretno sa Oracle-om. Pored testiranja mogućnosti integracije izvršeno je testiranje i analiza uticaja primene sloja virtuelizacije na performanse spomenutog sistema.

KLJUČNE REČI: NoSQL baze podataka, integracija, virtuelizacija, performanse

ABSTRACT: The emergence of NoSQL databases has opened the question of their coexistence with relational database management systems. After initial misunderstandings about the way new paradigm should be understand, it became evident that in the upcoming years, these two aproches (relational and NoSQL systems) will be used in parallel. In recent years, question whether is it possible to make the mechanism of their integration, in which any solution will retain its specifity became actualized. Different approaches were applied in attempt to give answer to the mentioned question. One of them is the introduction of the virtualization layer. This approach has been taken from reference works (tested on MySQL and MongoDB). This paper analyzes the possibility of expanding the set of database management systems that could be used as a data source for integration between relational and NoSQL systems, on the example of Oracle. Beside testing integration possibilities, impact on performance, after applying virtualization layer, was tested and analized.

KEY WORDS: NoSQL databases, integration, virtualization, peformance

Srđa Bjeladinović, asistent
Fakultet organizacionih nauka. Univerzitet u Beogradu.
Oblasti interesovanja: Relacione i NoSQL baze podataka, Metodologije razvoja informacionih sistema, Modelovanje poslovnih sistema, Integrisana softverska rešenja
e-mail: srdja.bjeladinovic@fon.bg.ac.rs

Zoran Marjanović, redovni profesor
Fakultet organizacionih nauka. Univerzitet u Beogradu.
Kontakt: zoran.marjanovic@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Baze podataka, Metodologije razvoja IS, Interoperabilnost


2.UDC 519.17

VIZUELIZACIJA REZULTATA DETEKCIJE PLAGIJARIZMA U IZVORNOM PROGRAMSKOM KODU

VISUALIZATION OF RESULTS OF SOURCE CODE PLAGIARISM DETECTION

Marko Mišić, Marko Milanović, Jelica Protić

REZIME: Univerzitetski kursevi računarstva se u velikoj meri zasnivaju na praktičnom radu koji se realizuju kroz projektne i domaće zadatke u izabranom programskom jeziku. Kako bi se borili protiv pojave plagijarizma, nastavnici koriste alate za detekciju sličnosti u programskom kodu, poput alata JPlag i Moss. Ovaj rad se bavi analizom i vizuelizacijom rezultata pomenutih alata pomoću grafova. Za analizu i vizuelizaciju grafova je korišćen alat Gephi za koji su razvijeni dodaci koji omogućavaju učitavanje i obradu rezultata alata JPlag i Moss. U radu su izložene i smernice za podešavanje vizuelnog prikaza, kako bi se što više olakšao proces identifikacije potencijalnih plagijata.

KLJUČNE REČI: detekcija plagijarizma; grafovi; softverski alati; vizuelizacija;

ABSTRACT: University courses in the field of computing are mostly based on practical training through programming assignments and projects. To prevent plagiarism occurrences, source code similarity detection tools have been used, such as JPlag and Moss. In this paper, we discuss analysis and visualization of results of aforementioned tools using graphs. Gephi tool has been used for graph analysis and visualization, and we developed plugins for processing of JPlag and Moss results. The paper also gives directions for customization of visualization to facilitate identification of potential plagiarism cases.

KEY WORDS: graphs; plagiarism detection; software tools; visualization;

Marko Mišić, asistent
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Kontakt: marko.misic@etf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: paralelno i distribuirano programiranje, programiranje grafičkih procesora, detekcija plagijarizma, edukacioni alati.

Marko Milanović, student master studija
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Kontakt: milanovic.etf@gmail.com
Oblasti interesovanja: baze podataka, cloud platforme, sistemski softver.

Jelica Protić, vanredni profesor
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Kontakt: jelica.protic@etf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: inženjerska edukacija, edukacioni alati, distribuirano računarstvo, modelovanje performansi.


3.UDC 37.018.43:004.738.5

Integracija MOODLE i COALA sistema

An integration of the MOODLE and the COALA system

Ljiljana Gavović, Žarko Stanisavljević

REZIME: Sistemi za pomoć u učenju imaju značajnu ulogu u savremenom obrazovnom procesu. Njihov razvoj doživljava ekspanziju početkom ovog veka. Mogu se razlikovati dve grupe ovih sistema: sistemi za upravljanjeobrazovnim procesom i laboratorijski sistemi za pomoć u učenju. Tema ovog rada jeste integracija po jednog predstavnika svake od grupa. U radu su najpre opisani Moodle i COALA sistemi, a nakon toga je dat predlog njihove integracije. Rezultat ovog rada je Moodle plugin koji na jednoj web stranici omogućava prikaz pitanja u okviru Moodle testa i COALA simulatora upakovanog u Java applet.

KLJUČNE REČI: elektronsko učenje, Moodle, COALA, LMS, Java

ABSTRACT: E-learning tools have a significant role in the modern educational process. The development of these tools has been expanding from the beginning of this century. There are two groups of these systems: learning management systems and laboratory educational systems. Thispaperpresents an integration of one representative of each group. The paper first describes Moodle and COALA systems and after that proposesone way of their integration. The result of this work is a Moodle plugin that enables the presentation of both Moodle questions and COALA simulation within the same web page.

KEY WORDS: e-learning, Moodle, COALA, LMS, Java

Ljiljana Gavović, student master studija
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Kontakt: ljgavovic@gmail.com
Oblasti interesovanja: baze podataka, zaštita podataka, razvoj mobilnih aplikacija, arhitektura i organizacija računara

dr Žarko Stanisavljević, docent
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Kontakt: zarko.stanisavljevic@etf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: zaštita podataka i računarskih sistema, razvoj softverskih alata za elektronsko učenje, programiranje internet aplikacija, arhitektura i organizacija računara


4.UDC 621.395.721.5:004.591.9

Problem privatnosti na Android mobilnim uređajima

Privacy issues on Android mobile devices

Dijana Vuković, Aleksandar Keleč

REZIME: Ljudi koriste aplikacije na pametnim telefonima u različitim oblastima njihovih života: fotografisanje i objavljivanje fotografija online, slanje elektronske pošte, skeniranje QR kodova, instant messaging komunikacija i sl. Ovo je samo mali podskup mogućnosti koje pružaju danas dostupne aplikacije. Instaliranje aplikacija obično podrazumijeva davanje određenih privilegija aplikaciji, kao što je pristup Internetu, kameri i sl. Same privilegije mogu dovesti do problema sa privatnošću krajnjih korisnika. U ovom radu diskutovana je sigurnost Android operativnog sistema i dat je primjer iskorištavanja slabosti samog sistema kroz kamera-bazirani napad kojim se narušava privatnost krajnjeg korisnika. Potencijalno rješenje problema privatnosti diskutovano je u samom radu. Pored toga, dat je i pregled poboljšanja vezanih za privatnost korisnika koje donosi nova verzija Android operativnog sistema – Marshmallow.

KLJUČNE REČI: privatnost, Android, mobilni uređaji

ABSTRACT: People use smart phone applications in different areas of their lives: taking photos and publish them online, sending e-mail, scanning QR codes, instant messaging etc. These are just a small subset of possibilities for these kinds of applications available nowadays. Installing application usually means granting privileges to the application, such as: Internet access, camera access, etc. Granting the privileges can lead to privacy issues that will affect the end user. In this paper security of the Android operating system has been discussed and one example of exploitation of its weaknesses – camera-based attack - to violate the end user's privacy is given. Potential solution for the privacy issues is discussed and an overview of improvements related to privacy on new Android OS – Marshmallow is given.

KEY WORDS: privacy, Android, mobile devices

Dijana Vuković
Elektrotehnički fakultet, Univezitet u Banjoj Luci
Kontakt: dijana.vukovic@etfbl.net
Oblasti interesovanja: internet programiranje, sigurnost, privatnost i nadzor

Aleksandar Keleč
Elektrotehnički fakultet, Univezitet u Banjoj Luci
Kontakt: aleksandar.kelec@etfbl.net
Oblasti interesovanja: objektno-orijentisano projektovanje i programiranje, razvoj mobilnih aplikacija, sigurnost, kriptografija i kompjuterska zaštita


5.UDC 658:519.17

Откривање превара у каско осигурању помоћу графовских база података

Fraud Detection in Car Insurance Using Graph Databases

Оливера Митровић, Слађан Бабарогић, Драгана Мајић Николић

REZIME: Предмет истраживања овог рада представља развој решења реалног проблема помоћу графовских база података. Укратко су описани основни концепти графовских база података. Оно што овај тип база издваја, у односу на остале NoSQL базе података, је особина да податке и везе међу њима сматра равноправним. Такође, њихов начин складиштења података је најприближнији људском размишљању што их чини веома интуитивним. У централном делу рада је дат предлог за откривање правара у каско осигурању коришћењем Neo4j графовске базе за складиштење података. Поменути тип база података за дати проблем нуди једноставно решење и боље резултате простим проласком кроз граф.

KLJUČNE REČI: NoSQL, графовске базе, Neo4j, осигурање

ABSTRACT: The main subject of this paper is the development of the solution to the real problem, using graph database. Elementary concepts of the graph databases are briefly explained. Unlike the other NoSQL databases, Graph database treats data and connections between data equally. Also, the way they store data is closest to human thinking, which makes them very intuitive. Central part of the paper presents the solution for the detection of frauds in car insurance by using Neo4j graph database for storing data. Graph database offers a simple solution and better results for this problem by simply going through the graph.

KEY WORDS: NoSQL, graph database, Neo4j, insurance

Оливера Митровић
Gecko Solutions
Kontakt: оlivera.mitrovic.101.09@gmail.com
Oblasti interesovanja: Baze podataka, razvoj Java web aplikacija

доц. др Слађан Бабарогић
Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: babarogic.sladjan@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Razvoj IS vođen modelima, Poslovna analiza i Modelovanje poslovnih procesa, Metodologije razvoja informacionih sistema i Baze podataka

доц. др Драгана Макајић Николић
Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: gis@fon.rs
Oblasti interesovanja: operaciona istraživanja, pouzdanost, upravljanje rizikom, Petrijeve mreže


6.UDC 316.774:004.738.5

Истраживање актуелне и перципиране интерактивности веб сајта

Study on the actual and perceptual interactivity of the web site

Милица Јевремовић, Велимир Штављанин, Милица Костић-Станковић

REZIME: У данашње време се пословање компаније не може замислити без присуства на Интернету. Главно средство комуникације са кориснцима на Интернету је веб сајт компаније. У овом раду је приказана разлика између интерактивног и неинтерактивног сајта, као и колико се степен интерактивности у свести потрошача мења уколико се у неинтерактиван сајт укључе интерактивне карактеристике. Свака интерактивна карактеристика веб сајта у различитом степену утиче на корисника веб сајта и у зависности од циљева који се желе достићи путем веб сајта може се правити различит спој коришћених интерактивних карактеристика. Овај рад даје одговоре на питања у којој мери интерактивне карактеристике веб сајта повећавају задовољство корисника и колико су корисници свесни интерактивних карактеристика и могућности које им оне нуде приликом коришћења веб сајта. Маркетари теже све већем степену задовољства корисника, међутим треба водити рачуна и о стварним акцијама које корисници предузимају на веб сајту. У овом раду је приказан однос перципиране и актуелне интерактивности која се постиже код корисника веб сајта увођењем интерактивних карактеристика.

KLJUČNE REČI: интерактивност, актуелна интерактивност, перципирана интерактивност, мерење интерактивности.

ABSTRACT: Presently, business operation of a company cannot be perceived without the internet. Main mean of communication with the users on the internet is the website of a company. This paper presents difference between interactive and non-interactive site, as well as the variation of interactivity degree in users’ conciseness in case when non-interactive site includes interactive features. Each interactive feature of the web site influences to a certain degree to the web site users and depending on the objectives to be achieved via the web site, diverse match of used interactive features can be created. This paper provides answers to the questions to what extent interactive features of the web site decrease users’ satisfaction and to what extent users are aware of the interactive features of the web site and possibilities offered during utilization of the web site. Marketers aim to higher degree of users’ satisfaction; hence it is necessary to take into consideration the real actions that users perform on the web site. This paper shows relationship between perceived and actual interactivity that is achieved within web site users by implementing interactive features.

KEY WORDS: interactivity, actual interactivity, perceived interactivity, measuring interactivity.

Милица Јевремовић
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Kontakt adresa: milicag@viser.edu.rs
Oblasti interesovanja: Маркетинг и менаџмент.

Велимир Штављанин, ванредни професор
Факултет организационих наука
Kontakt adresa: velimirs@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Маркетинг менаџмент,дигитални маркетинг, мултимедији, информационе технологије

Милица Костић-Станковић, редовни професор
Факултет организационих наука
Kontakt adresa: milicak@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Маркетиншко комуницирање, интегрисане пословне комуникације, управљање односима с јавношћу.


7.UDC 614:004

Model mobilnog zdravstva zasnovan na tehnologijama wearable computing-a

Mobile health model based on wearable computing technologies

Branka Rodić Trmčić, Aleksandra Labus, Zorica Bogdanović

REZIME: Predmet istraživanja ovog rada je razvoj modela mobilnog zdravstva zasnovanog na wearable computing-u. Razvijeni model ima za cilj da pokaže jedan od načina integracije koncepata elektronskog zdravstva, mobilnog zdravstva, Interneta inteligentnih uređaja i wearable computinga. U radu je dat prikaz razvoja wearable sistema zasnovanog na uređajima i tehnologijama Interneta inteligentnih uređaja. Razvijeni sistem omogućava merenje otkucaja srca kod pacijenata. Kao podrška wearable sistemu razvijena je mobilna aplikacija koja pruža servise mobilnog zdravstva. Servisi treba da unaprede način pružanja zdravstvenih usluga, praćenje zdravstevnog stanja, sprovođenja preventivnih programa, smanjenje troškova pružanja zdravstvene zaštite i način na koji pacijent uzima aktivno učešće u brizi o svom zdravlju.

KLJUČNE REČI: e-zdravstvo, mobilno zdravstvo, wearable computing, Internet inteligentnih uređaja

ABSTRACT: The objective of this paper is development of mHealth model based on wearable computing. Developed model aim to demonstrate one way of integrating eHealth, mHealth, Internet of Things and wearable computing. The paper present the development of a system based on wearable devices and technologies of the Internet of Things. The developed system allows the measurement of the patient’s heart rate. Mobile application that provides mobile health services is developed in support of wearable system. Those services needs to improve the way health services are delivered, health condition monitoring, and prevention programmes implementation, reduce the costs of health care delivery, and allow patient to take an active role in one’s health care.

KEY WORDS: e-health, mobile health, wearable computing, Internet of Things

Spec. inž. Branka Rodić Trmčić
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
Kontakt: brodic@gmail.com
Oblasti interesovanja: elektronsko zdravstvo, mobilno zdravstvo, mobilne tehnologije, wearable computing.

Doc. dr Aleksandra Labus,
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: aleksandra@elab.rs
Oblasti interesovanja: elektronsko obrazovanje, Internet inteligentnih uređaja, elektronsko zdravstvo, wearable computing

Doc. dr Zorica Bogdanović
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: zorica@elab.rs
Oblasti interesovanja: elektronsko obrazovanje, Internet inteligentnih uređaja, elektronsko zdravstvo, wearable computing


 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2016 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.