» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1.UDC 330.34:339.727.2(497.11)

DOMAĆI I MEĐUNARODNI IZVORI FINANSIRANJA EKONOMSKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

DOMESTIC AND INTERNATIONAL SOURCES OF FUNDING ECONOMIC DEVELOPMENT OF SERBIA

Sandra Jednak, Miloš Parežanin, Dragana Kragulj

REZIME: Zemlje u razvoju primenjuju odgovarajuće modele i načine finansiranja ekonomskog rasta i razvoja. R. Srbija je imala različite modele ekonomskog rasta i razvoja. Do 2010. godine je imala model koji se zasnivao na inostranim investicijama i zaduživanjima, a potom model koji je zasnovan na domaćoj štednji. Cilj ovog rada je da se prikaže struktura i uloga domaćih i međunarodnih izvora finansiranja ekonomskog razvoja R. Srbije za period 2005-2015. god. Rezultati pokazuju da domaća štednja ima pozitivan uticaj na ekonomski rast u posmatranom periodu, a u periodu pre ekonomske krize i na smanjenje stope nezaposlenosti, zatim da ne postoji statistički značajan uticaj SDI na ekonomski rast i razvoj, da doznake nemaju uticaj na ekonomski rast ali imaju pozitivan uticaj na pojedine komponente privrednog razvoja. Finansijske pomoći i zajmovi imaju pozitivan uticaj na ekonomski rast i razvoj u kratkom roku.

KLJUČNE REČI: ekonomski rast, ekonomski razvoj, domaća štednja, međunarodni izvori finasniranja, strane direktne investicije, doznake, R. Srbija

ABSTRACT: Developing countries apply appropriate models and sources of financing economic growth and development. Serbia had different models of economic growth and development. By 2010, it had a model which was based on foreign investment and borrowing, then a model which is based on domestic savings. The aim of this paper is to present the structure and role of national and international sources of funding for economic development of Serbia for the period 2005-2015. The results show that domestic savings has a positive impact on economic growth in the observed period and during period before the economic crisis also affects the reduction of unemployment rate, there is no statistically significant effect of FDI on economic growth and development that remittances have no impact on economic growth but have a positive impact on the individual components of economic development. Financial aids and loans have a positive impact on economic growth and development in the short term.

KEY WORDS: economic growth, economic development, domestic savings, international sources of funding, remittances, foreign direct investment, Serbia

dr Sandra Jednak
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
sjednak@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Ekonomski rast i razvoj, Ekonomski razvoj zemalja Jugoistočne Evrope, Ekonomija IKT, Ekonomija (zasnovana na) znanja, Ekonomija energetike, Međunarodna ekonomija, Obrazovanje

Miloš Parežanin
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
parežanin.milos@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Strane direktne investicije, Ekonomija energetike, Konkurentnost privrede, Evropske integracije i Ekonomski razvoj

dr Dragana Kragulj
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: kragulj@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Makroekonomski problem, Cene, Tržišta, Inflacija, Ekonomski razvoj, Investicije, Međunarodna trgovina, Poljoprivreda, Ekonomija energetike, Tranzicija, Međunarodne ekonomske integracije, Evropska unija


2.UDC 004.9:004.65

PRIMENA MEMORIJSKE BAZE PODATAKA U FUNKCIJI IZVEŠTAVANJA BANKARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA

APPLICATION OF IN-MEMORY DATABASE IN REPORTING OF THE BANKING INFORMATION SYSTEM

Dejan Hadži-Milosavljević, Nenad Aničić

REZIME: Memorijska baza podataka je baza podataka smeštena u glavnoj memoriji računara. S obzirom na to da su pristup i obrada podataka iz glavne memorije mnogo brži nego kada su podaci na disku, glavna prednost korišćenja memorijske baze podataka je izuzetna efikasnost sa stanovišta brzine pristupa podacima i izvršavanja transakcija u realnom vremenu. U ovom radu izložen je koncept memorijske baze podataka i razmatrane su njene mogućnosti sa ciljem poboljšanja performansi za konkretni poslovni sistem - za bankarski informacioni sistem. U bankarskom sistemu najbitnije funkcionalnosti su u vezi sa finansijskim transakcijama, tako da zbog sigurnosti i integriteta podataka klasična baza podataka je veoma važna za bankarski sistem. Takođe bitna funkcionalnost je i izveštavanje koje je jako bitno klijentima banke. Ideja ovog rada je postizanje poboljšanja performansi sistema u domenu izveštavanja, upravo korišćenjem mogućnosti memorijske baze podataka. U radu je analizirana brzina izvršavanja upita nad podacima osnovnih baznih objekata iz jezgra bankarskog sistema koji se koriste u najbitnijim izveštavanjima. Opcije uključivanja baznih objekata u In-Memory Column Store, razmatrane su za In-Memory ORACLE Database 12c. Takođe su upoređivana vremena izvršavanja istih upita nad istim tabelama sa i bez uključivanja u In-Memory Column Store.

KLJUČNE REČI: Memorijska baza podataka, format kolone podataka, In-Memory Column Store, On Line Transaction Processing (OLTP)

ABSTRACT: In-Memory Database is a database located in computer's main memory. Given that access to and processing of data from main memory much faster than when the data on the disk, the main advantage of using a memory database is remarkable efficiency from the point of data access speed and execution of transactions in real time. This paper presents the concept of memory database and examine its capabilities in order to improve performance for information system of specific business system - the banking information system. In the banking system, the most important functionalities are in connection with financial transactions, so that for the safety and integrity of the data, the classic database is very important for the banking system. Also, reporting is the relevant functionality, which is very important to the clients of bank. The idea of this work is to achieve performance improvements in the area of reporting system, making use of the memory database possibilities. The paper analyzes the speed of execution of queries over the data from the basic tables of the core banking system used in the most important reporting. Options of inclusion the database objects in the In-Memory Column Store are considered for the In-Memory ORACLE Database 12c. The execution times are compared for the same queries over same database tables with and without inclusion in the Memory Column In-Store.

KEY WORDS: In-Memory Database (IMDB), In-Memory Column format, In-Memory Column Store, On Line Transaction Processing (OLTP)

Dejan Hadzi-Milosavljević
Raiffeisen banka Srbije
Kontakt: dejan.hadzi-milosavljevic@raiffeisenbank.rs
Oblasti interesovanja: Baze podataka, Upravljanje podacima, Projektovanje informacionog sistema za bankarsko poslovanje

Nenad Aničić
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
anicic.nenad@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Razvoj informacionih sistema, Baze podataka, Integracija i interoperabilnost poslovnih sistema


3.UDC 621.396:004.7

PRIMENA I PRAVCI BUDUĆEG RAZVOJA BEŽIČNE KOMUNIKACIJE U PAMETNIM TRANSPORTNIM SISTEMIMA

APPLICATION AND DIRECTIONS FOR THE FUTURE DEVELOPMENT OF WIRELESS COMMUNICATION IN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

Stefan Zdravković,Miroslav Minović

REZIME: Informacije, komunikacija i multimedijalni sadržaj u vozilima imaju značajan uticaj na budući razvoj kako automobilske industrije tako i pametnih transportnih sistema (PTS). U ovom radu prikazana su trenutna dostignuća i pravci daljeg razvoja bežične komunikacije u nastajanju i razvoju pametnih transportnih sistema drumskog saobraćaja. Razvojem ovih sistema utiče se na: povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, efikasnost transporta, smanjenje saobraćajnih gužvi koje značajno utiču na zagađenje vazduha, dostupnost multimedijalnog sadržaja svim putnicima u vozilu direktnim pristupom Internetu. Bežična komunikacija predstavlja jednu od najvažnijih tehnologija, suštinskog značaja za funkcionisanje pametnih transportnih sistema. Mnogi problemi koji se tiču pružanja relevantinh informacija o stanju na putevima, povezanosti sa drugim pametnim uređajima i prikazivanje željenog multimedijalnog sadržaja u vozilima biće rešeni korišćenjem 4G LTE tehnologije, kao i bežičnih mreža kratkog i srednjeg dometa. U ove mreže spadaju Bluetooth i Wi-Fi, koje postaju standard multimedijalne komunikacije u vozilima. U godinama koje slede, vozila će pored međusobnog komuniciranja i deljenja informacija obavljati komunikaciju i sa saobraćajnim kontrolnim centrima. Razvoj komunikacionih sistema svakako će uticati na promenu funkcionisanja ćelijskih mobilnih mreža, omogućavajući češće i preciznije ažuriranje podataka o transportnim sistema u realnom vremenu.

KLJUČNE REČI: bežična komunikacija, multimediji, pametni transportni sistemi

ABSTRACT: Information, communication and multimedia content in vehicles have a major influence on future development in the automotive industry as well as intelligent transport systems. In this paper the current achievements and future development of wireless communication in emerging and developing intelligent road transport systems are presented. The development of these systems affects on increasing the safety of the traffic participants, transport efficiency, decreasing traffic jams that significantly reducing air pollution, availability of multimedia content for all passengers in the vehicle via direct Internet access. Wireless communication is one of the most important technologies essential for the functioning of intelligent transport systems. Many issues concerning the providing of relevant information about road conditions, connection to other smart devices, and display the desired multimedia content in vehicles will be overcomed by using the 4G LTE techology, as well as short and medium range wireless networks. These networks are Bluetooth and Wi-Fi, which become the standard of multimedia communication in vehicles. Over the following years, the vehicles will communicate and share information with each other and with traffic control centers. The development of communication systems will certainly influence the functioning of cellular networks, by enabling more frequent and accurate updating of the transport system data in real time.

KEY WORDS: wireless communication, multimedia, intelligent transport systems

MSc Stefan Zdravković
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Kontakt: s.zdravkovic@sf.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Pametni transportni sistemi, Multimedijalne komunikacije, Big Data, Baze podataka.

Dr Miroslav Minović
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kontakt: miroslav.minovic@mmklab.org
Oblasti interesovanja: HCI, Multimediji, Računarske mreže, Mobilno računarstvo, Biometrija


4.UDC 005.521

Tehnološko predviđanje u preduzećima

Technology forecasting in enterprises

Jasna Petković, Maja Levi Jakšić

REZIME: Tehnologija je jedan od najvažnijih elemenata koji omogućava kompanijama da dođu do značajnog prihoda u konkurentnom okruženju. Danas, u svetu globalizacije, tehnološka spremnost je ključni faktor preduzeća u borbi za kompetitivnu prednost. Sve veći značaj i korist tehnologije, doveli su do rasta broja naučnih radova i studija posvećenih proučavanju tehnološkog predviđanja (TP). Cilj ovih istraživanja je: praćenje razvoja u određenoj oblasti koja može da posluži za primenu tehnološkog predviđanja; postavljanje prioriteta istraživanja; praćenje tehnoloških trendova; integrisanje procesa tehnološkog menadžmenta; identifikovanje tehnoloških prilika; vizualizacija tehnoloških podataka. Jedino kroz interakciju i saradnju privatnog sektora, nevladinih organizacija i univerziteta, sa svojim različitim ciljevima i podsticajima može da se stvori temelj za podršku optimalnom nivou i tempu tehnološkog razvoja i implementacije tehnologije. Uloga tehnologije kao resursa za građenje kompetitivne prednosti je važna, ne samo u proizvodnim industrijama, već i u uslužnim. Usluge se nalaze u samom središtu ekonomske aktivnosti društava i blisko su povezane sa drugim sektorima privrede. Promene koje su rezultirale pojavom informacione tehnologije i savremene proizvodne tehnologije povećale su potrebu za primenom tehnološkog predviđanja. Blagovremeno prepoznavanje tehnoloških trendova je način za sticanje konkurentske prednosti.U radu se posebno analizira pitanje kako kompanije koriste alate tehnološkog predviđanja za svoje buduće investicije i alokaciju resursa.

KLJUČNE REČI: tehnološko predviđanje, odlučivanje, preduzeće

ABSTRACT: Technology is one of the most important elements that makes it possible for companies to generate significant incomes in competitive environment. Today, in the world witnessing globalization, technological readiness is a key element of companies in their fight for competitive advantage. The growing significance and use of technology have led to an increase in the number of scientific papers and studies aimed at studying technology forecasting. The goal of these studies is as follows: monitoring development in a certain field that can be used for application of technology forecasting; setting research priorities; monitoring technology trends; integration of technology management process; identifying technology odds; visualization of technology data. It is only through interaction and cooperation of private sector, non-government organizations and universities, with their diverse goals and incentives, that we can build a foundation for supporting the optimal level and pace of technology development and technology implementation. The role of technology as a resource for building competitive advantage is important not only in manufacturing industry, but in service industry as well. Services are in the very middle of societies’ economic activities and are closely related with other economy sectors. The changes that have resulted in emersion of information technology and modern manufacturing technology actually increased the need for application of technology forecasting. Timely recognition of technology trends is a great way of accomplishing competitive advantage.The paper especially analyzes the question how companies are using the tools of technology forecasting for its future investments and allocation of resources.

KEY WORDS: technology forecasting, decision making, enterprise

Dr Jasna Petković, docent
Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu.
Kontakt: petkovic.jasna@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: menadžment tehnologije; tehnološko predviđanje; metode tehnološkog predviđanja

Dr Maja Levi Jakšić, redovni profesor
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.
Kontakt: levi-jaksic.maja@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: menadžment tehnologije, inovacija i razvoja; održivi razvoj poslovanja; tehnološko preduzetništvo; razvoj malih i srednjih preduzeća.


5.UDC 004.4:004.23

Општи модел платформске независности

General concept of the platform independency model

Синиша Влајић, Илија Антовић, Душан Савић, Марија Видаковић

REZIME: Предмет овог рада је концепт платформски независних софтверских архитектура, као и значај овог концепта у развоју пословних софтверских система, али и за софтверско инжењерство као науку. Овај рад представља начине и типове интерпретације овог концепта, као и алате и механизме за његову реализацију у реалном окружењу. У раду је представљен општи модел платформске независности (General Concept of the Independency (GCoI) model). Овај модел је изведен на основу најважнијих постојећих механизама платформске независности. У раду су идентификована четири кључна механизма за постизање платформске независности, а сва четири су описана коришћењем GCoI модела. GCoI модел представља основни концепт на који се ослања платформска независност. Java и .NET су данас најпопуларније платформе за развој пословних софтверских система. Обе платформе имају механизме који омогућавају развој софтверских система, а који су при томе независни у односу на оперативне системе и хардверске платформе на којима се извршавају. Упоредили смо ове платформе како бисмо открили на који начин и у којој мери свака од њих реализује концепт платформске независности – које су сличности и разлике у постизању овог циља. Пажња је посвећена и Моделом вођеној архитектури (Model Driven Architecture (MDA)), која је заснована на визији платформски независносне софтверске архитектуре, која се остварује коришћењем платформски независних модела.

KLJUČNE REČI: Платформска независност, Општи модел платформске независности, механизми за остваривање платформске независности, Софтверско инжењерство, Платформски независне софтверске архитектуре.

ABSTRACT: The main topic of this paper is a platform independent software architecture concept and the importance of this concept for enterprise software systems development and the software engineering as a science. This paper presents the ways and types of interpretation of this concept, as well as the tools and mechanisms of its realization in real world environment. The paper introduces General Concept of the Independency (GCoI) model. The model is derived from most important platform independence mechanisms. The paper identifies four key mechanisms for achieving platform independence, and all of them are described using GCoI model. The GCoI model represents the fundamental concept that lies behind the platform independence. Java and .NET are the most powerful platforms for the enterprise software systems development today. They both have mechanisms well suited for realization of software applications, which are platform independent in respect to operating systems and hardware platforms. These two technologies are compared in order to find out how and to which extent each of them realizes this concept – what are similarities and differences in achieving this task. Attention is also given to MDA, because it is based on a vision of platform independent software architecture, which is achieved with platform independent models.

KEY WORDS: Platform independency, General Concept of the Independency (GCoI) model, mechanisms for achieving platform independence, software engineering, Platform independent software architecture.

dr Siniša Vlajić
Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: vlajic@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Softverski proces, održavanje softvera, formalizacija softverskih paterna

dr Ilija Antović
Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: ilijaa@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Automatizacija razvoja korisničkog interfejsa, softverski zahtevi, softverski paterni, generatori koda

mr Dušan Savić
Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
Kontakt: dules@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Modelovanje i meta-modelovanje, softverski zahtevi, domenski specifični jezici, Java web programiranje

Marija Vidaković
IGT - Ogranak Beograd
Kontakt: marija.vidakovic@igt.com
Oblasti interesovanja: Softverske Arhitekture i Integracije, Softverski zahtevi, Dizajn korisničkog Interfejsa


6.UDC 005.6:004

PRIMENA POSLOVNE INTELIGENCIJE NA PRIMERU AVIO SAOBRAĊAJA

APPLICATION OF BUSINESS INTELLIGENCE ON THE EXAMPLE OF AIR TRAFFIC

Višnja Istrat, Dajana Matović, Milko Polibrk

REZIME: Poslovni problem sastoji se u analiziranju podataka putem metoda i tehnika poslovne inteligencije, sa akcentom na asocijativna pravila. Analiziraju se atributi, odnosno uslovi za sletanje letelice u avio-saobraćaju. Na osnovu primenjenih modela nad podacima proceniće se da li letelica može da sleti pod definisanim uslovima, ili ne. Definisani poslovni problem odvija se u realnim uslovima. Procene sletanja, odnosno dobijena predikcija putem asocijativnih pravila ima veliki značaj jer se, na osnovu toga, procenjuje sigurnost sletanja letelice sa posadom. Istraživanje u ovom radu prikazuje potencijal i značaj primene poslovne inteligencije u avio-saobraćaju. Poslovna inteligencija integrisana u svakodnevno poslovanje pruža izuzetnu podršku menadžerima pri donošenju odluka.

KLJUČNE REČI: Poslovna inteligencija, asocijativna pravila, menadžment.

ABSTRACT: Business problem has been defined by analyzing data through methods and techniques of business intelligence, with highlight to association rules. In this paper attributes in the air traffic field have been analyzed in order to determine the conditions for landing of the aircraft. Based on the applied data model it will be determined if an aircraft can land on predefined conditions, or not. Business problem has been defined under real-term settings. Evaluation of landing and predictions through association rules has big importance based on which the evaluation of the safety of the landing of the aircraft with crew has been done. Research in this paper shows the potential and significance of business intelligence application in air traffic management. Business intelligence integrated in daily business activities provides big support to managers during decision-making process.

KEY WORDS: Business intelligence, association rules, management.

Višnja Istrat, M.Sc.
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Student doktorskih studija
Kontakt: visnja.istrat@gmail.com
Oblasti interesovanja: poslovna inteligencija, otkrivanje zakonitosti u podacima, menadžment.

Dajana Matović, M.Sc.
OS “Dragan Lukić”, Beograd
Profesor razredne nastave
Kontakt: matovicdajana85@gmail.com
Oblasti interesovanja: Pedagogija, metodika nastave, didaktika.

Dr Milko Palibrk
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Vlada Republike Srbije
Sektor za ugostiteljske usluge, v.d. pomoćnik direktora
Kontakt: milko.palibrk@uzzpro.gov.rs
Oblasti interesovanja: menadžment u hotelijerstvu.


7.UDC 004.4:005.8

METODOLOŠKI POSTUPAK UVOĐENJA ERP SISTEMA U VELIKIM PREDUZEĆIMA

METHODOLOGY FOR ERP SYSTEMS IMPLEMENTATION IN BIG COMPANIES

Aleksandra Dacić-Pilčević,Ivan-Pilčević,Branka Rodić Trmčić

REZIME: U rastućoj globalnoj ekonomiji korišćenje i integracija informacija i komunikacija u poslovanju dovelo je do globalizacije tržišta i revolucionarne promene odnosa u samoj organizaciji i između organizacija i individualaca. Kako bi odgovorila na ove izazove, velika preduzeća moraju da budu više efikasna i fleksibilna i da postanu istinski globalna preduzeća, a ne samo skup jedinica sa lokalnim razmišljanjima i delovanjima. Zato se velika preduzeća transformišu kroz implementaciju standardizovanog poslovnog operativnog modela i centralnog ERP sistema u stotinama poslovnih jedinica. Glavni cilj ovog rada je da predstavi i objasni metodu uvođenja centralnog ERP sistema u velikom globalnom preduzeću. Izuzetnost primene ove metode ogleda se u efikasnom postupku za složeno i obimno uvođenje centralnih sistema. Poređenja radi, primenom predložene metode ERP sistem je uveden u preko dvesta poslovnih jedinica za samo tri godine, dok su slične inicijative u drugim globalnim preduzećima koja se bave proizvodnjom i prodajom robe široke potrošnje, ili propale u pokušaju, ili su implementirane u svega desetak zemalja godišnje. Ovom implementacijom postavljeni su novi standardi koji će se od sada primenjivati kao „best practice“.

KLJUČNE REČI: metoda, globalna transformacija, standardizacija, implementacija, ERP.

ABSTRACT: Blooming global economy and use of integration and communication in business environment is moving world market towards globalisation and significantly changing relationship within company, between companies and individuals. To respond to globalisation challenges, big companies have to be more efficient and flexible so they can become truly global organisation and not just set of business unites with local thinking and acting. That is main reason why big companies are transforming though change of standard business operating model and implementation of centralised ERP system. The primary aim of this paper is to present a scientific view and explain the method of introduction of centralised ERP system into large global companies. What makes the proposed methodology exceptional is an efficient approach tailored for complex and large-scale implementation of integrated informational systems. For the sake of comparison, owning to the implementation of the proposed methodology, it was possible to implement ERP system in over two hundred business units in just three years, while other similar FMCG (Fast Moving Consumer Goods) companies either failed completely at this type of project, or managed to implement the central set of the system in just a dozen countries per year. This methodology has set new standards that will be applied as "best practice" in the future.

KEY WORDS: methodology, global transformation, standardisation, implementation, ERP.

Mr. Aleksandra Dacić-Pilčević
British American Tobacco B.V.
Kontakt: aleksandra.dacic@gmail.com
Oblasti interesovanja: Oblasti interesovanja: elektronsko poslovanje, implementacija informacionih sistema, projektne metodologije

Msc. Ivan Pilčević
South Stream B.V.
Kontakt: ivan.pilcevic@gmail.com
Oblasti interesovanja: Oblasti interesovanja: IT servisi u preduzeću, implementacija informacionih sistema

Spec. inž. Branka Rodić Trmčić
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu.
Kontakt:brodic@gmail.com
Oblasti interesovanja: elektronsko zdravstvo, mobilno zdravstvo, mobilne tehnologije, wearable computing


 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2016 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.