» О часопису
» Програмска оријентација
» Издавачи
» Редакција
» Научни савет
» Издавачки савет
» Упутство за ауторе
» Архива бројева
» Претплата и оглашавање
» Контакт

 

 

 

 

 

1.UDC 621.39:654

LOCATA – TEHNOLOGIJA VISOKOPRECIZNOG POZICIONIRANJA

LOCATA – HIGH PRECISION POSITION TECHNOLOGY

Nenad Antonić, Miro Govedarica

REZIME: Locata tehnologiju moguće je definisati kao inovativnu tehnologiju pozicioniranja, terestički orijentisanu, razvijenu sa ciljem poboljšanja, odnosno podrške GNSS sistemu u specifičnim okruženjima u kojima su GNSS signali degradirani, iz ma kog razloga. Kroz koncept zamaljskih LocataLite primopredajnika, lokalno područje definisano od strane korisnika, pokriveno je stabilnim i kontrolisanim Locata signalima, strukturno sličnih GPS signalima, na bazi kojih je moguće pozicioniranje Locata rovera. Terestički generatori Locata signala sinhronizovani su putem bežične tehnologije, TimeLoc, koja ujedno predstavlja i najveće tehničko dostignuće Locata sistema. Locata signali odašilju se na slobodnom za korišćenje ISM frekvencijskom opsegu (2.4 GHz), čime se eliminiše mogućnost interferencije sa GNSS signalima. Sa druge strane, Locata signali su višestruko snažniji, što omogućava pozicioniranje kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. U okviru rada dat je kratak pregled razvoja Locata tehnologije, njenih osnovnih komponenti kao i mogućnosti sa stanovišta primene.

KLJUČNE REČI: Locata, TimeLoc, LocataLite, LocataNet

ABSTRACT: Locata technology can be defined as an innovative positioning technology which is terrestrially oriented and developed in order to improve, i.e. to support the GNSS system in specific environments where GNSS signals are degraded for any reason whatever. Through concept of LocaLite terrestrial-based transceiver, local area defined by the user is covered by stable and controlled Locata signals which are structurally similar to GPS signals and which make the positioning of Locata rover possible. Terrestrial Locata signal generators are synchronized via wireless TimeLock technology, which represents the greatest technical achievement of the Locata system. Locata signals are transmitted over the free to use ISM band (2.4 GHz), thus eliminating the possibility of interference with GNSS signals. On the other hand, Locata signals are much stronger, which enables the positioning both indoors and outdoors. This paper provides a brief overview of the development of Locata technology, its basic components, as well as the possibilities with respect to its application.

KEY WORDS: Locata, TimeLoc, LocataLite, LocataNet

Asistent Nenad Antonić mast. inž. geodez.
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija
e-mail: nenadsbc@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: Geoinformacioni sistemi, globalni navigacioni satelitski sistemi, daljinska detekcija

Prof. dr Miro Govedarica
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
e-mail: miro@uns.ac.rs
Oblasti interesovanja: Geoinformacioni sistemi, objektno-orijentisano softversko inženjerstvo, baze podataka


2.UDC 004.738.5:339

MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA RAZVOJA INTERNET PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENTOF INTERNET ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Jelena Novaković, Danica Lečić-Cvetković

REZIME: Informaciono-komunikacione i Internet tehnologije predstavljaju najvažnije pokretače inovacija i rasta nacionalnih privreda u razvijenim zemljama sveta. Nove digitalne tehnologije i inovacije su moćno oružje za reinženjering celokupnih industrija i lanaca vrednosti jedne zemlje, koje smanjuju barijere za ulazak preduzeća iz tih zemalja na svetska tržišta i otvaraju vrata za novu generaciju preduzetnika – Internet preduzetnika. U razvijenim zemljama sveta pruža se podstrek i podrška malim i srednjim preduzećima da u potpunosti iskoriste najnovije digitalne tehnologije i ostvare nove ekonomske koristi. Veća upotreba naprednih digitalnih tehnologija od strane preduzetnika, kroz nove poslovne mogućnosti, podstiče rast i razvoj jedne zemlje i povećava stopu zaposlenosti. U ovom radu je ukazano na važnost Internet preduzetništva, prednosti, potrebukao i mogućnosti unapređenja njegovog razvoja u Republici Srbiji.

KLJUČNE REČI: Internet, preduzetništvo, Republika Srbija

ABSTRACT: Information and communication technologies and the Internet technologies are the most important initiators of innovation and growth of the national economies in developing countries in the world. New digital technology and innovation are a powerful “weapon” for the re-engineering of the entire industries and value chains of a country, which reduce barriers to entry of these companies from these countries to world markets and open the doors for a new generation of entrepreneurs - Internet entrepreneurs.Developing countries have provided the stimulus and support to small and medium-sized enterprises to take the full advantage of the latest digital technology and realize new economic benefits. Wider use of advanced digital technologies by entrepreneurs, through a new business opportunities, boost the growth and development of a country and increasing of the employment rate.This paper indicates the importance of Internet entrepreneurship, benefits, as well as the need and improvementfor development in the Republic of Serbia.

KEY WORDS: Internet, Entrepreneurship, Republic of Serbia.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija;
E-mail: jekanovakovic@gmail.com;
Oblast interesovanja: Primena informacionih i Internet tehnologija u poslovanju, kvanititativni menadžment;

Prof. dr Danica Lečić-Cvetković , Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
E-mail: danica@fon.bg.ac.rs
Oblast interesovanja: Upravljanje proizvodnjom I pružanjem usluga, primena infomacionih i Internet tehnologija u upravljanju proizvodnjom I uslugama.


3.UDC 004.42:004.451

Prijedlog poboljšanog sistema dozvola na Android platformi

Proposal foranimproved system permissions on the Android platform

Aleksandar Keleč

REZIME: U radu je detaljno analiziran sistem dozvola, kao jedan od najvažnijih sigurnosnih mehanizama Android platforme. Opisana je uloga ovog sistema na različitim slojevima Android arhitekture. Pored toga, opisani su izazovi sa kojima je suočen ovaj mehanizam, a posebno su analizirane posljedice nepravilne upotrebe sistema dozvola.Posebna pažnja posvećena je mehanizmima za verifikaciju aplikacija prilikom njihove objave, pri čemu je pokazana njihova nedovoljna efikasnost kada je u pitanju zloupotreba sistema dozvola. Kao praktični dio rada, razvijene su dvije Android aplikacije koje demonstriraju pokušaj zloupotrebe sistema dozvola u cilju izvođenja odgovarajućih malicioznih aktivnosti. Dodatno, izveden je pokušaj objavljivanja ovih aplikacija na Google Play Store-u. Na kraju, dati su prijedlozi za poboljšanje sistema dozvola, kao i sigurnosne preporuke za povećanje nivoa sigurnosti cjelokupne platforme i krajnjih korisnika.

KLJUČNE REČI: Android, sistem dozvola, sigurnost aplikacija

ABSTRACT: This paper provides an analysis of a System Permissionsas one of the most important security mechanisms of the Android platform. The roles of this system in the different layers of Android architecture were described.Additionally, the challenges facing this mechanism are described and the consequences of improper use of the System Permissions are particularly analyzed.A special attention is given to the process of publishing applications and mechanisms for the verification of applications as well as their lack of efficiency when it comes to abuse of the System Permissions.As a practical work, the two Android applications, that demonstrate an attempt to abuse the System Permissionsin order to perform the certain malicious activities, were developed. In addition, publication of these applications on the Google Play Store is attempted.At the end, the proposal for improving the System Permissions is given, as well as the security guidelines that should improve the security of the entire platform and its users.

KEY WORDS: Android, System Permissions, application security

ma Aleksandar Keleč, dipl. inž.
Elektrotehnički fakultet, Univezitet u Banjoj Luci
Kontakt: aleksandar.kelec@etfbl.net
Oblasti interesovanja: objektno-orijentisano projektovanje i programiranje, razvoj mobilnih aplikacija, sigurnost, kriptografija i kompjuterska zaštita


4.UDC 004.451.9

Био-Линукс у свјетлу савремених биоинформатичких тенденција

Bio-Linux in the light of modern bioinformatic tendencies

Сретенка Видић, Дејан Кременовић, Димитрије Д. Чвокић

REZIME: Представљена је дистрибуција Линукса звана Био-Линукс, као општа биоинформатичка платформа превасходно намијењена биолозима истраживачима и биоинформатичарима. На почетку је дат краћи приказ биоинформатике као научне дисциплине, a потом су предочени разлози који су утицали на настанак и развој оперативног система Био-Линукс, као и приказ неких од његових најбитнијих карактеристика. Извршено је поређење са осталим, у литератури познатим, био-оријентисаним дистрибуцијама, али и са двије тренутно најпопуларније научно-оријентисане дистрибуције: Scientific Linux и Fedora Scientific. Пред крај је дат осврт на Био-Линукс и из дидактичког угла. Циљ рада је да упозна ширу стручну заједницу са потенцијалом и могућностима Био-Линукса, те да укаже на неке аспекте који би можда били од користи за развој биоинформатике код нас.

KLJUČNE REČI: Линукс, оперативни системи, биоинформатика, биолошки софтвер.

ABSTRACT: We give an overview of Linux distribution called Bio-Linux, as a general bioinformatics platform meаnt for use by biologists and bioinformatics scientists. In the beginning, we give a short overview of bioinformatics, its history and development. After that, we present the reasons that have contributed to the emergence and development of the Bio-Linux operating system, as well as some of its main features. We compared this one with others bio-oriented distributions that are known in the literature and with the two most popular scientific distributions today: Scientific Linux and Fedora Scientific. In the end, we emphasised the didactical role of Bio-Linux. The goal of this paper is to inform the broader professional community in the western Balkans with the potentials of Bio-Linux OS and to point out some aspects that might be useful for the bioinformatics development in the region.

KEY WORDS: Linux, operating systems, bioinformatics, biological software.

Сретенка Видић, демонстратор на предмету Примјена рачунара у биологији
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
Контакт: sretenkavidic123k@gmail.com
Области интересовања: биоинформатика, биологија биљака

Дејан Кременовић, демонстратор на предмету Примјена рачунара у биологији
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
Контакт: dejan.kremenovic475@gmail.com
Области интересовања: биоинформатика, биологија биљака

Димитрије Д. Чвокић, асистент
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
Контакт: dimitriye.chwokitch@yahoo.com
Oбласти интересовања: операциона истраживања, комбинаторна оптимизација, теорија игара, матхеуристике


5.UDC 004.738.5

Koncept mobilnog daljinskog kontrolera

Concept of mobile remote controller

Igor Đurić

REZIME: U radu je predstavljen model za kreiranje mobilnog daljinskog upravljača u okviru pametne kuće. Zahvaljujući velikom napretku i razvoju Interneta Inteligentnih uređaja, mikroračunari i mikro kontroleri su sve prisutniji u svakodnevnom životu. Pametne kuće su oblast u kojoj je Internet Inteligentnih uređaja našao veliku primenu u cilju olakšavanja svakodnevnih poslova. Predstavljeni rad se bavi projektovanjem i implementacijom mobilnog daljinskog upravljača za uređaje unutar pametne kuće. Predstavljen je model za kreiranje univerzalnog upravljača koji podržava različite protokole za komunikaciju.Predstavljeni model ima mogućnost učenja komandi od drugih daljinskih upravljača kako bi mogao da ih zameni. Koncept je implementiranna Android operativnom sistemu kao mobilna aplikacija. Evaluacija je izvršena na primeru pametne kuće.

KLJUČNE REČI: Android, Infrared, daljinski upravljač, pametna kuća, REST, Internet Inteligentnih uređaja.

ABSTRACT: This paper presents a model for developing a mobile remote controller in a scope of a smart home. Thanks to a great progress of Internet of Things, microcontrollers and microcomputers are getting more and more present in our everyday life. Smart homesare the domain where Internet of things has found a great purpose in order to make daily tasks as simple as possible. Presented paper deals with a projecting and implementation of mobile remote controller which should represent a remote controller for all available devices in a scope of a smart home. Presented model for developing a remote mobile controller supports several protocols and has a possibility to learn commands from other remote controllers in order to replace them. Implementation was done as a mobile phone application on Android operating system. Evaluation was done on an example of smart home.

KEY WORDS: Android, Infrared, remote controller, smart home, REST, IoT.

Igor Đurić
Student doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka, na smeru Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment, izborno područje elektronsko poslovanje.
Kontakt: igor.djuric.id@gmail.com
Oblasti interesovanja: web programiranje, projektovanje baze podataka, elektronsko poslovanje, Internet Inteligentnih uređaja, Menadžment


6.UDC 004.056:343.9

ULOGA DIGITALNE FORENZIKE U DETEKCIJI COPY-MOVE NAPADA NA SLIKU

THE ROLE OF DIGITAL FORENSICS IN COPY-MOVE IMAGE FORGERY DETECTION

Ranko Petrović

REZIME: Otkrivanje i dokazivanje zloupotreba informacione tehnologije postalo je jedno od krucijalnih pitanja današnjice, kako zbog posledica koje izaziva društvenoj zajednici, tako i zbog činjenice da su tradicionalne forenzičke metode i alati postali primitivni i neefikasni za upotrebu u informacionom ambijentu. Iako u opštem slučaju manipulacija nad slikom možda i nije ekskluzivni fenomen u svetu nauke, kritičari su izrazili zabrinutost jer nikada nije bilo tako lako omogućeno menjanje sadržaja i značenja slika, i to često do takvog savršenstva da je nemoguće vizuelno razlikovati falsifikat od autentičnih fotografija. Rad se bavi aktuelnim problemom copy-move manipulacije nad digitalnom slikom koja omogućava prikrivanje nekih značajnih i korisnih informacija u slici. Cilj rada je da se na osnovu pregleda i poređenja postojećih algoritama detekcije copy-move napada na sliku, koji se međusobno razlikuju po efikasnosti, složenosti i otpornosti na različite postobradne operacije, predloži najefikasnije ili potpuno novo rešenje koje je moguće softverski implementirati.

KLJUČNE REČI: digitalna slika, copy-move manipulacija, digitalna forenzika

ABSTRACT: Detecting and proving abuse of information technology has become one of the crucial issues of our time because of the consequences caused to the community, and the fact that traditional forensic methods and tools have become primitive and inefficient for use in the information environment. Although, in general, the manipulation of the image is not an exclusive phenomenon in the world of science, critics are concerned about the fact that it has never been so easy to modify the content and meaning of an image, often to such perfection that it is impossible to visually distinguish fake from authentic image. This paper presents current problem of copy-move forgery technique that allows concealing some important and useful information in the image. The purpose of this paper is to provide the survey of existing algorithms for copy-move forgery detection and to compare them in efficiency, complexity and resistance to different post-processing operations in order to propose the most efficient solution.

KEY WORDS: digital image, copy-move forgery, digital forensics

Ranko Petrović
Vlatacom institut visokih tehnologija, Beograd
ranko.petrovic@vlatacom.com
Oblast interesovanja: Računarske mreže, Zaštita računarskih mreža, Multimedije, Digitalna forenzika


7.UDC 004.738.5:364.32

Model pružanja kućne nege pacijentima – Buurtzorg model

Model providing home care patients - Buurtzorg model

Pavle Ivetić, Marina Jovanović Milenković

REZIME: Konstantan razvoj u zdravstvenom sistemu dovodi do sve više kvalitetnog pružanja zdravstvenih usluga. Svedoci smo pojave sve većeg udela starog stanovništva u ukupnoj populaciji zbog čega je potrebno obezbediti dugotrajnu negu zdravstvene i socijalne zaštite. Danas razlikujemo više modela pružanja dugotrajne nege pacijentima. Osnovni elementi sistema dugotrajne nege su filozofija sistema u smislu ko snosi odgovornost (porodica ili država), način na koji država organizuje negu (usluge, novčana davanja, kombinacija), finansiranje sistema i stepen velikodušnosti podrške države. Akcenat u radu je dat na opisu Buurtzorg modela. Cilj ovog modela je da pacijenti što pre povrate sposobnost da se brinu o sebi koliko god je to moguće samostalno, bez pomoći medicinskih sestara. Ovaj pristup gde je dobrobit pacijenata i njihov brz oporavak stavljen kao prioritet organizacije, a ne profit i ušteda, potpuno je preokrenuo situaciju u oblasti pružanje kućne nege u svetu. Pored inovativnog organizovanja, Buurtzorg je privukao pažnju javnosti i istraživača fantastičnim rezultatima koje su ostvarili za kratko vreme. U oblasti, koja tradicionalno nije inventivna i turbulentna, uspeli su nekoliko godina za redom da ostvare najveći rast u zemlji, da dobiju nekoliko nagrada za najboljeg poslodavca, da dobijaju najbolje ocene od strane korisnika i da budu tema velikog broja naučnih radova, kao i par knjiga.

KLJUČNE REČI: kućna nega, medicinske sestre, Buurtzorg model, samoupravljajući timovi

ABSTRACT: Constant development in the health care system leads to higher quality of healthcare services. We are witnessing the growth of elderly population in compare to total population for which it is necessary to provide long-term health and social care. Today we can distinguish several models of providing long-term care to patients. The basic elements of long-term care are philosophy of the system in terms of who is responsible (family or state), the manner in which the state organizes care (services, cash benefits, combined), the financing system and the degree of generosity of state support. The emphasis in this paper on the description of Buurtzorg model. The goal of this model is that patients regain the ability to care for themselves as soon and as much independently as possible, without the help of nurses. This approach, where the welfare of patients and their speedy recovery are placed as priorities of the organization, not the profits and savings, completely reversed the situation in the field of provision of home care in the world. In addition to an innovative organization, Buurtzorg attracted the attention of public and researchers with fantastic results that they have achieved in a short time. In an area, which traditionally is not inventive and turbulent, they succeeded for several consecutive years to achieve the highest growth in the country, to receive several awards for the best employer, to receive top marks by the users and to be the subject of a large number of published papers, as well as of couple of books.

KEY WORDS: home care, nurses, Buurtzorg model, self-managed teams

Pavle Ivetić, student doktorskih akademskih studija na Fakultetu organizacionih nauka
Univerzitet u Beograd, Srbija
Kontakt: pavle.ivetic@rect.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: Organizacioni dizajn, Inženjering i upravljanje poslovnim procesima, Univerziteti i visoko obrazovanje, Scrum metodologija

Marina Jovanović Milenković, docent,
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beograd, , Srbija
Kontakt: marinaj@fon.bg.ac.rs
Oblasti interesovanja: informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu, medicinska informatika, telemedicina


 

ИНФО М
Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе

Електронска пошта • Телефон +381 (0)11 3950-894 • Продукција сајта: ФОН
©2002-2016 ИНФО М и носиоци појединачних ауторских права. Сва права задржана.